12 Daniels åndelige landsmenn vernet og utfridd

24-34Vi er nå kommet til det siste studiet i denne serien. Måtte Gud velsigne, være til stede med sin Ånd, og inspirere deg i det du tar fatt på det! Utgangspunktet denne gang er det siste verset i Daniels 11. kapittel, Dan 11:45 :

«Han slår opp sitt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot med , og det er som ham.»

Dette er en vesentlig del av evangeliet ― de gode nyhetene! Tiden kommer da det «går mot slutten» med djevelen! Han får mye hjelp av sine allierte en stund. Men hjelpen tar slutt når de forstår hvor lite de har å takke ham for. Tiden kommer da «det er ingen som hjelper ham.» Han blir hjelpeløs fordi verden får en ny konge. Hans misjon har vi tidligere sett beskrevet i Hebr 2:14-16 :

«Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han [Jesus] bli menneske som de. Slik skulle han sin gjøre som hersker ved døden, det er , og alle dem som av frykt for døden var i hele sitt liv. Det er jo ikke engler han tar seg av; men han tar seg av ætt.»

Jesus har til hensikt å «gjøre ende» på djevelen. Da Satan inspirerte sine hjelpere til å få Jesus drept, klarte han ikke å holde Frelseren fanget i graven. Han stod opp! Jesus lever i beste velgående ― og derfor kan det sies at det går «mot slutten» med Satan! Denne verdens nye fyrste Jesus Kristus, skal «befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv.» De gode nyhetene ― evangeliet om befrielsen av «Abrahams ætt,» er det vi skal ta for oss i dette studiet!

1. Hvordan ble de hendelser beskrevet som skal inntreffe på den tid da det definitivt går mot slutten for Satan og hans terrorvelde? Dan 12:1

Svar: «På den tid skal , den store , stå fram, som dine . Det skal komme en som det ikke har vært til helt siden oppstod. Men på skal folk bli , som er skrevet opp i

Merk! Vi har sett før at Mikael, den store fyrsten er Jesus Kristus. Mikael betyr: «Den som er lik Gud.» Satan ønsket å være Gud lik ― ikke hva karakter angår, men i makt, myndighet og autoritet. Han skal bli slått av ham som virkelig er Gud lik på alle måter. Han skal verne Daniels åndelige «landsmenn,» gjennom trengselstiden. De blir dessuten kalt «Abrahams ætt,» og består av mennesker fra alle nasjoner. Deres navn er skrevet opp i «boken.»

2. Trengselstiden som Daniels åndelige landsmenn skal vernes igjennom, savner sidestykke. Vi så sist at den kommer fullstendig uventet når folk flest sier: «Fred og ingen fare.» La oss repetere hva som skjer i den forbindelse. Se 1 Tess 5:2-3 :

Sitat: «For dere vet godt at kommer som en om natten. Når de sier: og over dem, brått over som . Og de

37-251Merk! Ofte blir uttrykket «Herrens dag» tolket til å bety selve dagen for Jesu gjenkomst, men det er ikke helt korrekt. Uttrykket beskriver vel så mye en prosess som i Bibelen sammenlignes med en fødsel. Det er en todelt prosess. Den innledes med fødselsveer for morens vedkommende (som da er fult klar over at det er ingen vei tilbake), og avsluttes med selve forløsningen ― fødselen av barnet.

3. Er første fase av Herrens dag «som en tyv om natten» for alle? 1 Tess 5:4-6

Svar: «Men dere, brødre, er ikke i mørket, så skulle som en . For dere er alle barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være

Merk! Guds ord, og særlig profetordet blir sammenlignet med «en lampe som lyser på et mørkt sted.» Se 2 Pet 1:19 . Uten denne lyskilden lever man i en åndelig mørk natt. Slik er det ikke med dem som lever i profetordets lys. Den første fasen av Herrens dag kommer ikke uventet «som en tyv om natten» for dem. De vet godt hvor det bærer hen.

HERRENS DAG ― FASE I

4. Hvordan beskriver Jesaja den første fasen av Herrens dag? Jes 13:6-9  

Svar: «Stem i med klagerop, for er nær. kommer med fra Den Allmektige. Derfor blir alle hender slappe, hvert menneske mister motet. De blir slått av . og griper dem, de seg som en kvinne. Målløse stirrer de på hverandre, ildrøde er de i ansiktet. Se, full av kommer med og brennende ; den skal legge jorden og synderne der.»

Merk! Trengselstiden ― fase I av «Herrens dag,» er en tid med undergang, sammenbrudd og kaos. Også her blir det trukket en parallell til de rier og smerter en kvinne erfarer før selve fødselen av barnet er et faktum.

5. Vi så nettopp at et annet uttrykk blir brukt for å beskrive den første fasen av Herrens dag, nemlig: «Med harme og brennende vrede.» Hvordan vil denne «vreden,» og «ødeleggelse fra Den Allmektige,» komme til uttrykk i følge Åp 15:1; 16:1 ?

Svar: «Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og : Sju engler med sju , som er de , for med er Guds . (16:1) Så hørte jeg fra templet en høy røst som sa til de sju englene: ‘Gå av sted og de sju skålene med ut over

Merk! Leser du videre i Åp 16:2-21 , vil du sikkert forstå at de sju siste plager representerer enorme ødeleggelser. Det er mye som tyder på at de sju basuner i Åp 8: -11 er en side av samme sak.

6. Dette er ødeleggelser som Gud gjerne vil spare verdens siste generasjon for. Hvilken forsikring finner vi om dette i Åp 18:1-4

Deretter så jeg en annen stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble av glansen omkring ham. Han ropte med veldig røst: ‘Falt, er den store! Den er blitt et for , …(v. 3) For alle har drukket av hennes vin, en vin, …(v. 4) Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra fra henne, , så dere har i og rammes av hennes .

24-185Merk! De Gud kaller: «mitt folk» blir ropt ut av det åndelige Babylon før fødselsveene, (dvs. plagene) blir sluppet løs. Guds folk finnes innen alle de tre grupperingene vi tok for oss i det forrige studiet. Sammen utgjør de det åndelige Babylon systemet som erklæres for å være «falt.» Se også Åp 14:8 . I Studie 3 så vi hvilke paralleller som knyttes mellom oldtidens Babylon og det åndelige Babylon som blir omtalt i Åpenbaringens bok. Den erklæres for falt: 1) Fordi den i sin samkjørte lære ikke anerkjenner betydningen av det som skjer i den himmelske helligdom. 2) Fordi den påbyr en tilbedelsesform som ikke er i harmoni med Guds vilje ― til slutt ved hjelp av tvang. Slikt er et resultat av utroskap mot Gud, og «utukt» med «onde ånder.» Derfor må Guds folk som befinner seg der kalles ut derfra. Budskapet som forteller hvordan det vil gå dersom de ikke kommer seg ut i tide, finner vi i Åp 14:9-11 .

7. Noen reagerer kanskje på plagene som Gud lover dem som «tilber dyret og bildet av det og tar i mot merket på pannen eller hånden.» Disse plagene er særlig pinefulle. Hva var årsaken til pinslene? Åp 14:10-11  

Svar: «… og han skal med og for øynene på de hellige engler og Lammet. fra deres stiger i all evighet – eller får de , de som tilber og av det og tar dets til

Merk! Røyk, ild og svovel er nevnt som ingredienser til pinen som her nevnes. Røyk blir nevnt i forbindelse med pinen som varer i hele 5 måneder under den 5. basun slik vi så sist i Åp 9:2.5-6 . Det betyr i så fall at de ikke får ro verken dag eller natt i 5 måneder! Røyk, ild og svovel blir alle nevnt i forbindelse plagen som både skader og dreper mennesker under den 6. basun. Se Åp 9:17-19 . Tiden for selve pinslene er altså begrenset mens røyken fra denne plagen stiger opp gjennom universets ubegrensede og evige rom. De gode nyhetene er at: Ikke et eneste ett av Guds trofaste og lydige barn, Daniels åndelige landsmenn vil bli berørt av disse forferdelige plagene! De blir vernet gjennom det hele og til slutt «frelst» (utfridd – norsk KJV oversettelse) på forunderlig vis!

Vi leser følgende om nettopp dette i Åp 3:10 : «Fordi du har tatt vare på mitt ord om , vil den tid av prøvelser som skal komme verden for å prøve dem som bor på jorden.»

HERRENS DAG ― FASE II

8. Hva skjer ved slutten av den intense trengselsperioden etter at de sju siste plager har rammet verden i tur og orden? Dan 12:2

Svar: «Og mange av dem som i , skal , noen til , andre til og evig avsky.»

Merk! Her beskrives den andre fasen av Herrens dag ― selve forløsningen i fødsels- prosessen. Den kommer etter «veene» og blir beskrevet som en forløsning i Hos 13:14

«Jeg vil dem av vold, dem fra . , hvor er din ? Dødsrike, hvor er din sott? …»

24-41Det er faktisk denne hendelsen og dette skriftstedet Paulus siktet til i 1 Kor 15:51-55 :

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal alle , men vi skal alle , i ett , på et , når det lyder i den basun. For skal , de skal i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.(v. 54 s.d.) … da det som står skrevet: er , seieren vunnet. , hvor er din ? , hvor er din ?

9. Hvilken storslått begivenhet er sammenfallende med oppstandelsen fra de døde for dem som døde i troen på Jesus Kristus? 1 Tess 4:14-18

Svar: «For så sant vi tror at Jesus og stod , så skal Gud ved Jesus også føre dem som er inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå og blir tilbake til , skal slett komme dem som er inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds , da skal selv fra . Og de som i , skal først . Deretter skal vi som er blitt tilbake og , med bli i skyene, i , for å . Og så skal vi være med for alltid. da hverandre med disse ord!»

Merk! Ingen falsk Messias kan kopiere denne hendelsen! Jesus kommer like i nærheten av vår klode, men kommer til å holde seg svevende. Hans trofaste barn som «sover i jorden» står opp «til evig liv.» Sammen med dem som lever til å se Jesus komme igjen, møter de Jesus i luften. Paulus hadde denne hendelsen i tanke da han utbrøt følgende i Fil 3:11

«Måtte bare nå til fra de

10. Ikke alle de som sover i jorden skal stå opp til evig liv ved Jesu gjenkomst. En annen gruppe skal være vitne til Jesu gjenkomst, men de står opp «til skam og evig avsky.» Hvem består denne gruppen av? Åp 1:7

Svar: «Se, i ! Hvert skal , også som har ham, og alle skal bryte ut i over ham. Ja, sannelig, amen!»

Merk! De som var ansvarlig for at Jesus ble dømt til døden og korsfestet skal være med i denne spesielle oppstandelsen. At Jesus lovte Israels åndelige ledere at de skulle få oppleve å se ham komme på himmelens skyer, ser vi tydelig av følgende ordveksling i Mark 14:61-62 :

«… Igjen spurte : ‘Er du , Den Høylovedes ?’ Jesus svarte: ‘ det. Og skal få sitte ved hånd og himmelens

11. Hvordan beskrives framtiden for «de forstandige» fra da av ― og for dem som «har ført de mange til rettferd?» Dan 12:3

Svar: « skal de som den strålende himmelhvelvingen; og som har de til , skal som , og alltid.»

Merk! Dette er som et ekko fra noe profeten Jesaja skrev mange år tidligere. Det er ikke de forstandiges fortjeneste at de skinner som stjernene evig og alltid. Det er kun Jesu virke for oss som har gjort alt mulig! Se Jes 53:11-12 :  

«Etter all sin og sjelenød skal se og . Min rettferdige tjener skal de når de ham; for han har båret deres . Derfor overgir jeg de til ham, de mektige skal han få til bytte, fordi han sitt liv i og ble regnet blant overtredere. Han tok på seg de manges og gikk i for

ENDETIDEN

12. Hva fikk Daniel beskjed om å gjøre med boken etter at han hadde mottatt informasjonen som vi kan lese om der? Dan 12:4

Svar: «Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og . Mange skal omkring, og kunnskapen skal

18-27Merk! Daniels bok er ikke lenger forseglet. Vi lever i endetiden og boken er åpen for oss. Vi kan undre oss over hvordan kunnskapen om den har økt og øker etter hvert som dens profetier blir oppfylt en etter en! Kunnskapen øker på så mange felt i endetiden! Gud har et budskap som skal ut til «hver nasjon, tungemål og folk» i løpet av den korte tiden som er igjen. Kanskje dette er hovedgrunnen til at «mange skal fare omkring.» Jesus antyder det i Matt 24:14 :

«Og evangeliet om skal i til for , og så skal komme.»

13. Slik reisevirksomhet/opplysningsarbeid både i innland og til utland koster penger. ― Selv når det skjer i forbindelse med formidlingen av evangeliet om Guds evige rike! Hvilken oppfordring gav Jesus i den sammenheng? Luk 16:9-10

Svar: «Jeg sier dere: , som det hefter så mye urett ved, til å dere som kan ta imot i de når tar . Den som er i , er også i , og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort.»

AirlinersNetPhotoID439489Merk! Hvor ofte tenker vi på vårt pengeforbruk innenfor en slik ramme? Hvis vi bruker midler på denne måten, vil dette resultere i vennskap som varer evig! Mange av disse vennene treffer vi for aller første gang i Guds rike. At Paulus mente at dette var en oppgave ― ikke minst for de velstående, ser vi av hans direktiv til Timoteus i 1 Tim 6:17-19 :

«Du skal innskjerpe for dem som er i , at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt til den , men til . Han oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. skal gjøre , så de kan være rike på gode gjerninger, og med andre. På den måten samler de seg en og legger en for den , slik at de kan gripe det

14. Daniels bok skulle være forseglet inntil «endetiden,» en tid da mye skal gjøres på kort tid. Jakob, også kjent som Jesu (halv) bror hadde noe å fortelle om hva mange vil være opptatt av nettopp i endetiden. Hvem henvender han seg spesielt til i den forbindelse? Jak 5:1-5  

«Og nå, dere ! Gråt og klag over all den som skal komme over dere! deres råtner, og klærne blir møllspist; gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres har til å . Men hør: dere holdt igjen som deres, roper høyt, nødrop har nådd fram til Herren Sebaot har levd og gjort hjertene fete

NEW-10Merk! Jesus nevnte åkrer. De som arbeider der trenger også lønn. Deres arbeid dreier seg om en «avling» for evigheten. Joh 4:35-36 :

«Sier dere ikke selv: Ennå er det fire måneder til de inn. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på , de står alt hvite mot . Den som , får sin og samler inn for det , slik at den som og den som , kan glede seg sammen.»

15. Budbæreren visste om tankene Daniel satt igjen med etter å ha fått informasjonen angående endetidens hendelser, og innledet en dialog med sin kompanjong. Hvilket spørsmål stilte han ― og hvilket svar ble gitt? Dan 12:5-7

Svar: «Da fikk jeg, Daniel, på to andre som stod der, en på hver side av elven. av dem sa til mannen som var kledd i , og som svevet over vannet i elven: ‘Hvor varer det disse underfulle ting har ? » Mannen som var kledd i lin, og som over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd himmelen, og jeg at han sverget ved Den Evige: ‘ tid og og en tid. Når det folks makt er helt , på alt dette.»

Merk! Ut fra svaret som ble gitt om «hvor lenge,» ser det ut til at spørsmålet dreide seg om når «endetiden» skulle begynne. Slutten (enden) «kommer» etter tidsperioden: «Én tid og tider og en halv tid.» Vi stiftet bekjentskap med denne profetiske tidsperioden første gang i Dan 7:25 :

«Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes . Han skal sette seg fore å og , og de skal overgis i hans makt og og en tid.»

Dette dreier seg om de 1260 år da pavemakten rådde grunnen på det europeiske kontinent. Tidsepoken begynte i 538 og utløp året 1798. (Se Studie 7-C på s. 9). Dette året markerer derfor begynnelsen på «endetiden.» Siden 1798 har mennesker levd i «endetiden.»

16. Hvor mye av denne informasjonen forstod Daniel? — Skulle den noen gang bli forstått? Dan 12:8-10

Svar: «Jeg hørte det, men det og spurte: ‘Herre, hva er på dette?’ Da sa han til meg: ‘Gå bort, Daniel, ordene skal være skjult skal . Men de i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de

Merk! Daniel forstod ikke endetids informasjonen, men ønsket flere detaljer om selve slutten. Det skulle gis, men det skulle være hemmeligstemplet inntil endetiden. Spørsmålet er om vi er blant «de forstandige» som «skal forstå» hva som er i ferd med å skje når de ugudelige roper: «Fred og ingen fare!» Da kommer undergangen, brått som veer over en kvinne som skal føde. Da blir det for sent til å tenke seg om! Følgende kunngjøring vil da bli gitt, se Åp 22:11 :

«La den som gjør urett, gjøre , og den urene i sin ! La den gjøre det som er , og den i

17. Vi leste i Dan 12:10 at «mange skal bli renset og tvettet og lutret.» Det er gode nyheter ― sett i lys av det vi leser i: a) 1 Pet 1:2 b) 1 Pet 1:22 c) 1 Pet 3:21 og d) Hebr 10:22

Sitat a): «De som er utvalgt slik Gud Fader forut hadde bestemt, og ved innviet til og til å bli ved Kristi . Måtte dere få nåde og i rikt mål!»

Sitat b): «Ved å har dere dere,…»

Sitat c): «Det som i sitt motbilde, , nå dere. er ingen fra urenhet, men en god bekjennelse til , i av Jesu Kristi –.»

Sitat d): «Så la oss tre fram med hjerte i troens fulle visshet, med hjertet for samvittighet og legemet i rent

Merk! At mange skal bli lutret betyr (slik vi så i Studie 11-D), at de vil holde fast ved sitt forsett om å stå på Guds side, koste hva det koste vil. At mange blir renset innebærer at de forstår at synd ikke er noen bagatell. Deres renselse kostet nemlig Jesu blod. Renselsen og tvettingen blir synlig for alle ved at de lyder sannheten og blir døpt. Dåpen er som et «bad» og en god samvittighets bekjennelse til Gud. Har du erfart det enda?

Hvis ikke ― «Hvorfor nøler du? Kom og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn.» Se Apg 22:16 . Ta kontakt hvis du ønsker dåp!

BRUDGOMMEN KOMMER!  ―  HERRENS DAG KOMMER!

Ti jomfruer218. Jesus fortalte en lignelse som illustrer at endetidens mennesker innen menigheten kan deles inn i to hovedgrupper. De polariseres ved en begivenhet som røper at Herrens dag er like rundt hjørnet. Hvordan innledet Jesus lignelsen? Matt 25:1-7

Svar: «Da skal være likt brudepiker som tok sine og gikk ut for å møte brudgommen. av dem , . For de uforstandige tok med seg lampene sine, . De kloke på kannene sine sammen . Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige alle sammen. Men lød : ! Gå og møt ham!’ brudepikene og gjorde lampene sine

Merk! Det er lite som skiller de to gruppene. Likevel blir de i den ene gruppen betegnet som «uforstandige.» De i den andre er «kloke,» (dvs. forstandige). Begge gruppene sovnet mens de ventet på brudgommen som drygde med å komme. Forskjellen var at de uforstandige hadde lamper, men ikke nok olje. De kloke hadde tatt med både lamper og ekstra olje.

19. Midt på natten ble begge gruppene vekket av nyheten om at brudgommen var like rundt hjørnet. Hva oppdaget de uforstandige da — og hvilke konsekvenser fikk dette for deres vedkommende? Matt 25:8-13  

Svar: «Men de sa til de : ‘La oss få av deres, for lampene våre .’ ‘Nei,’ svarte de kloke, ‘det blir ikke både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og !’ Mens de var borte for å kjøpe, brudgommen, og som var , gikk med inn til bryllupet; og ble . Senere kom de andre brudepikene og sa: ‘, herre, lukk for !’ Men han svarte: ‘, jeg sier dere: Jeg kjenner dere .’ Våk derfor, for dere eller

Ti jomfruer4Merk! Det var midnatt. De to gruppene trengte lys. De forstandige hadde nok olje, de andre ikke. I Studie 8-E så vi at oljen symboliserer Den Hellige Ånd. Den uforstandige gruppen manglet en erfaring med Den Hellige Ånd. Tillit til Den Hellige Ånds ledelse kan ikke overføres fra et menneske til et annet. De hadde forsømt nødvendige personlige forberedelser. Derfor ble de stengt ute da Brudgommen kom. De var ikke «ferdige.» De uforstandige brudepikene svarer til dem som er uforberedt når det blir klart at nedtellingen mot den første fasen av Herrens dag er begynt.

20. Daniel ville vite mer om «slutten» på de siste detaljene han hadde fått. Det kan tenkes at han fikk det ved den informasjon som følger. Hva leser vi i Dan 12:11 ?

Svar: «Fra da det offer blir og den stilles opp, skal det gå dager.»

Merk! Dette er et tidsrom som kun nevnes denne ene gangen i hele Bibelen. Den skiller seg ut fra de andre tidsperiodene nevnt i Daniels bok ved at det bruker uttrykket «dager.» Det er tvilsomt at disse dagene skal forståes som profetisk tid der en dag svarer til ett år. Det er ingenting i veien for at de 1.290 dager betyr et tidsrom på 1.290 vanlige dager. Startskuddet omtales slik vi så i Dan 11:31 . Dette siktet til romernes avskaffelse av helligdomstjenesten da deres hærstyrker la templet og Jerusalem øde i år 70 e.Kr.

En annen parallell er Dan 8:12 . Denne teksten dreier seg om et frafall som begynte for alvor med forandringen av Guds bud ved kirkemøtet i Laodikea året 364 e.Kr. (Se Studie 8-B s.7-9). I det forrige studiet (se pkt. 17 og 18), var vi inne på at en slik søndagslovgivning («ødeleggende styggedom») kommer til å bli håndhevet nok en gang, innledningsvis av Vatikanstaten og så av USA. Når Guds lov blir tilsidesatt ved håndhevelsen av endetidens søndagslov, skal den siste generasjon vite for visst at nedtellingen er begynt. Da er det like før «Herren griper inn.» Vi kjenner ikke datoen for når dette skal skje. Men kan det tenkes at håndhevelsen av sødagsloven markerer begynnelsen på de 1290 dagene?

21. Det neste spørsmålet blir følgelig hva som kan komme til å markere slutten på de 1.290 dagene. Svaret kan ligge i en parallell som vi så i Studie 11-E (se pkt. 4 – 6). Der så vi nemlig en parallell til Dan 11:44 :

Sitat: «Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og drar ut i stor for og dem til

Merk! De som «holder seg til Guds bud og troen på Jesus,» blir ikke drept der og da. Men kan det videre tenkes at vedtaket om at de skal utslettes blir fattet ved slutten av de 1.290 dagene? Parallellen kan vise seg å være det som skjedde den 13. dagen i den første måneden i dronning Esters dager, se Est 3:12-13 . Da ble det satt opp et skriv, utstedt i kongens navn, om at alle jøder i Medo-Persia skulle drepes på én og samme dag, nemlig den 13. dagen i den tolvte måneden. Jødene ble altså «viet» til døden den 13. dagen i den første måneden. Men dødsdommen skulle ikke fullbyrdes før den 13. dagen i den tolvte måneden. Da timen for det aktuelle datoskifte slo, skulle alle jøder være «fritt vilt.»

22. Det sier seg selv at hvis dette er en korrekt antagelse, så kan dag nr. 1.290 bli en svært tung og dyster dag for hver og en som «holder seg til Guds bud og troen på Jesus.» Da blir deres tillit til Gud satt på en hard prøve (lutrings prosess). Men hvilket håp ― og hvilken trøst kan en finne i opplysningen gitt i Dan 12:12 ?

Svar: « er som og når fram dager.»

Merk! De 1.290 dagene og de 1.335 dagene har sannsynligvis samme utgangspunkt. Da går det 45 dager forbi utløpet av de 1.290 dagene. Kan det tenkes at dag nr. 1.335 er en parallell til det som var vedtatt skulle skje den 13. dagen i den 12. måneden i dronning Esters dager?

23. I Est 9:16-17 ser vi at den 13. dagen i den 12. måneden ble en «salig» gledens dag for jødene. De som stod dem etter livet, ble drept. Jødene ble utfridd ― frelst, på nøyaktig samme dag som medo-perserne var tenkt å drepe dem! Kan man få inntrykk av at noe lignede vil skje i endetids perspektiv når en leser Dan 12:1s.d. ?

Ditt Svar:

24. Hva skulle skje med profeten Daniel «ved dagenes ende»? Dan 12:13

Svar: «Så gå du i ! Du skal og til din dagenes

Merk! Vi må huske på at dag nr. 1.335 ikke kan markere dagen for Jesu gjenkomst! Den dagen kommer på et noe senere tidspunkt. Jesus, som kjente godt til disse tidsprofetiene i Daniels bok, sa at ingen kjenner dagen eller timen for hans gjenkomst. Kanskje Daniel skal stå opp fra de døde den siste av de 1.335 dagene. Det er ikke dermed sagt at dette er dagen for Jesu gjenkomst. Kanskje dag nr. 1335 er beskrevet i boken MHK på s. 488-491.