11F En avgjørende krig

Bedrag2Sist avsluttet vi med et blikk på hvordan «Det andre dyret» i Åpenbaringen 13. ligner på «kongen i nord» i Daniel 11. Han som skulle «rekke hånden ut mot land etter land.» Se Dan 11:42-43 . Ikke bare over landområdene, men også over gull og sølv samt «de skjulte skatter» på steder der han gjør seg gjeldene. Kan det tenkes at disse «skjulte skatter» til en viss grad også dreier seg om olje?

Kan det i så fall være mulig at USAs uslukkelige tørst etter olje blir en medvirkende årsak til nasjonens aggresjon? I skrivende stund er det ikke lenge siden Johannes Paul II døde. Hvilken betydning vil den nye paven, Benedict XVI ha for samarbeidet mellom Vatikanstaten og USA? Hvis det viser seg at USA er «kongen i nord» i denne sammenheng, kan de siste begivenheter i denne verdens ulykkelige historie komme til å skje i et svært hurtig tempo!

Dessuten så vi sist at noen skulle «slippe unna hans hånd,» nemlig dem som blir nevnt i Dan 11:41 :

«… Men disse skal slippe hans hånd: og og de fremste av

I tillegg til det vi har sett angående Edom, Moab, og ammonittene i det forrige studiet, kan det også nevnes at alle disse tre var i «slekt» med Israel, Daniels landsmenn. Edomittene stammet fra Esau, Jakobs bror. Se 1. Mos 36:9 . (Jakob, som var Abrahams sønnesønn fikk senere navnet Israel. Han var som kjent stamfar til israelittene). Moabittene og ammonittene stammet fra Lot som var Abrahams nevø. Hvordan Lot fikk sine to sønner Moab og Ben-Ammi, kan du lese om i 1. Mos 19:29-38 . Er detaljen om «slektskap» en hovedgrunn til at disse tre stammene ble valgt til å symbolisere de tre enheter som skal slippe unna hånden til kongen i nord i «endetids» perspektiv?

1. Da Daniels kjødelige og åndelige landsmenn, Jesu disipler ble sendt ut av sin Mester, fikk de makt til å utføre tegn og under. Slik vitnet Herren selv om at deres budskap om Jesus som Messias var sann og troverdig. Se Apg 13:52; 14:1-3 :

Sitat: «Men ble fylt av glede og Den Hellige Ånd. Også i Ikonium gikk de til jødenes synagoge, og de slik at en stor mengde jøder og grekere kom til troen. Men de jøder som ikke ville tro, fikk satt opp hedningene og gjort dem stemt mot brødrene. Likevel ble de der en tid og med til Herren, som for sitt ved de og som lot skje ved hender.»

2. På hvilken måte ligner det du nettopp leste angående «tegn og under» utført av Jesu disipler med det som skjer ved de tre forskjellige instansene nevnt i Åp 16:13-14 ?

Svar: «Da så jeg at det fra gap og fra gap og fra den munn kom ut ånder, som lignet frosker. Dette er ånder som gjør og , og de går ut til kongene i hele verden for å dem til på Guds, Den Allmektiges store dag. —»

Merk! Her kan vi ha oppdaget de nytestamentlige «edomittene,» «moabittene» og «ammonittene.» I denne sammenheng blir de kalt: «draken,» «dyret» og «den falske profet.» Alle tre utfører tegn og under ― slik som disiplene gjorde, men ikke ved Den Hellige Ånds kraft, og heller ikke i fredlig ærend! Deres «tegn og under» skjer ved hjelp av demoniske ånder — i den hensikt å stadfeste et falskt budskap. De er travelt opptatt av å samle til krig.

Draken leder an og symboliserer her i all sannsynlighet en kynisk spiritisme i kristen forkledning. Vi så på dette i det forrige studiet da vi tok for oss den type «kristendom» Jesus omtaler i Matt 7:21-23 . Tegn og under blir utført ved hans navn uten at han er med på det som skjer. Den andre i rekken: Dyret, er Vatikanstaten hvis dødssår da vil være legt, og som også går under navnet kristendom til tross for sin despotisme. Den tredje i rekken er Den falske profeten, (i Åp 13:15 omtalt som «dyrets bilde»). Dette sikter til en fallen protestantisk kristendom ― fortrinnsvis i USA som hevder å tale Guds OrdGuds vegne, (det en sann profet gjør), men den er egentlig mer opptatt av å håndheve menneskelige tradisjoner og bud på vegne av Vatikanstaten ved hjelp av tvang og straff. Alle disse tre har kristne røtter, men de vil komme til å vise seg som fiender av sann kristendom. De vil vise seg å være bitre fiender av Daniels åndelige landsmenn — slik Edom, Moab og Ammon var.

3. Disse tre beslektede, Gud-fiendtlige instanser samler altså jordens konger til krig. Mot hvem? ― Og hva blir utfallet? Åp 17:14  

Svar: «De skal føre mot ; men Lammet er herrenes herre og kongenes og skal derfor over dem, med sine, de kalte og og

Merk! Dette er klare ord! Krigen skal føres mot Lammet ― Jesus. Krigen handler ikke om å plaffe Jesus ned fra sin himmelske trone. ― Men den er likevel rettet mot ham i form av «de kalte og utvalgte og trofaste.» Akkurat som i oldtidshistorien, se 2 Krøn 20:20-24 , vil Lammet sammen med sine, seire over de tre fiender som har til hensikt å utslette hans utvalgte.

Paulus ser lyset4. At et angrep på «Guds utvalgte» regnes som et angrep på Jesus selv ser vi i forbindelse med fortellingen om Paulus (som den gang gikk under navnet Saul). Hva fikk han høre en røst si etter at han hadde forfulgt dem som trodde på Jesus? Apg 22:7-8

Svar: «Jeg falt til jorden og hørte en røst si til : ‘Saul, Saul, hvorfor du ?’ Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Da sa han til meg: ‘Jeg fra Nasaret som

5. Hva skulle skje med «de andre av kvinnens ætt» (det vil si den siste generasjon av Guds sanne menighet) i tidsrommet etter at jorden hadde kommet kvinnen til hjelp? ― Hva kjennetegner dem? Åp 12:16-17

Men jorden kom kvinnen til hjelp; …(v. 17) Fylt av mot av sted for mot av hennes ætt, mot dem som bud og holder fast om Jesus.

Merk! En krig mot Jesus er under oppseiling. Her går det også klart fram hvem denne krigen kommer til å gå ut over: Nemlig den aller siste generasjonen av Daniels åndelige landsmenn. Ordet som blir oversatt som «de andre» blir i andre oversettelser (som i KJV) gjengitt som «rest.» Utrykket kan brukes om delen av tekstilrullen som ligger nærmest papprøret. Denne siste «rest» kjennetegnes ved to ting: 1) De følger Guds bud. 2) De holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus. De holder altså fast ved profetordet. Se Åp 19:10s.d. :

«… – Jesu er som er i

Satan ikke kan fordra disse menneskene! At de følger Guds bud betyr at de har Guds og Jesu sinnelag «i pannen.» Se Åp 14:1 . De er preget av Jesu karakter, Han som har Guds lov i sitt hjerte. At de holder fast ved profetordet gjør ondskapens mester rasende fordi dette ordet røper både hvilke djevelske planer han selv har, og hvilke gode planer Gud har. Djevelen liker ikke å bli avslørt! Men Gud vil at du skal forstå dette så du kan stille deg helt og fullt på hans seirende side!

Vil du gjøre det i denne stund?  Ditt Svar:

RYKTER FRA ØST OG FRA NORD

6. Vi skal nå ta for oss hvorfor det ser ut til at nettopp denne krigen også omtales mot slutten av Daniels 11 kapittel. Hva er årsaken til at krigen iverksettes, og hva er hensikten med den? Dan 11:44

Svar. «Da skal fra og fra ham, og han drar ut i stor for å mange og dem til

Merk! Vi kan ikke unngå å legge merke til likheten mellom den store «harme» i teksten vi nettopp leste, og om drakens «raseri» beskrevet i Åp 12:17 . Hensikten er å utrydde mange og vie den siste rest, den siste generasjon av «dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus» til døden ― som på Esters tid, slik vi så sist i Studie 11-E. I Daniel 11:44 blir vårt fokus skiftet fra «kongen i nord» som taler som en drake til selve inspirasjonskilden, nemlig draken, Satan. «Rykter fra øst og fra nord skal skremme ham» ― til den grad at hans vrede for alvor tennes.

7. Den neste teksten vi skal ta for oss beskriver Satans første tanker som førte til at han til slutt ble en djevel. Hvilke ambisjoner fikk han, og hvor ― dvs. i hvilken himmelretning ville han gjerne ta plass? Jes 14:13-14

Lucifer6Svar: «Det var du [Satan] som sa med deg selv: ‘Til vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg . Jeg tar plass på i . Jeg vil stige opp over de høye skyer og Den

Merk! Satan ønsket å ta plass på tingfjellet lengst i nord. Dette var ikke et hvilket som helst tingfjell. Det er Guds tingfjell, senteret fra hvor Gud regjerer over hele universet. Det er fra dette «nordlige» punktet i universet at Satan skal oppfatte troverdige rykter som gjør ham så rasende. Rykter kommer gjerne i forkant av en bestemt begivenhet. I dette tilfellet dreier et av ryktene seg i all sannsynlighet om en kongsinnsettelse på «tingfjellet lengst i nord.» Dette er selvfølgelig en begivenhet som truer Satans tilranede stilling som «denne verdens fyrste.» Se Joh 12:31 . Vi har lest om denne kongsinnsettelsen før i Åp 11:15-17 :

«Den sjuende engelen blåste i sin basun. Da hørtes det i himmelen røster som høyt: over er vår og hans , og han skal være i all . De eldste som sitter på sine troner for Guds åsyn, kastet seg ned på sitt ansikt og tilbad Gud og sa: Vi deg, Herre Gud, du Allmektige, du som og som , fordi du har din store makt og er

Når det står at Jesus har overtatt sin store makt og «er blitt konge,» innebærer dette nødvendigvis at en annen har vært konge i mellomtiden, nemlig Satan. Men på dette tidspunkt har han fått en rival som for alvor truer hans stilling ― noe han liker svært dårlig!

8. Nå får Satan det virkelig travelt! Han egger sine egne tropper til samarbeid. Hva fører hans «inspirasjon» til hos hans undersåtter og håndlangere? Åp 11:18  

Svar: « ble , men nå er din kommet, og da de døde skal dømmes. skal du dine , , de og som frykter ditt navn, og , og dem som jorden.»

Merk! Det er litt av hvert som kommer til å skje omkring tiden for kongeinnsettelsen! Er det noe Satan ikke ønsker, så er det at Gud skal lønne sine tjenere enten de er store eller små. Han vet godt hva det innebærer! Et slikt rykte er derfor velegnet til å skremme ham. I sin store harme setter han alt inn på å ødelegge både Guds trofaste barn og hele jorden for at flest mulig skal dele hans uunngåelige skjebne. Hans håndlangere som kollektivt blir kalt «hedningfolkene,» blir smittet av hans harme. Derfor engasjerer de seg for å gjennomføre hans groteske plan. Men Gud er ikke handlingslammet! Når de er i ferd med å ødelegge jorden, vil han ødelegge dem ― og lønne sine trofaste barn ved å verne og utfri dem.

9. Vi leste i Dan 11:44 at rykter fra øst og fra nord skulle skremme ham. Ryktet om kongsinnsettelsen kommer fra nord. Hvilket rykte kommer fra øst? Åp 7:1-2

LEE51F2Svar: «Deretter så jeg som stod ved fire hjørner og holdt jordens , så det ikke skulle blåse noen eller over havet eller mot trærne. Og jeg en annen : Han steg fram fra og bar den . Med høy røst han til de fire engler som hadde fått makt til å og : ‘Rør eller trærne før vi har satt på pannen til vår

Merk! Her får vi et innblikk i Guds innledende mottrekk. Det iverksettes som svar på Satans planer om ødeleggelse og død. Denne gangen kommer kunngjøringen fra øst. Ødeleggelsene blir holdt i sjakk inntil Guds tjenere, de 144.000 får et segl på pannen, senteret for menneskets evne til å velge for eller imot Gud. Det er ikke vanskelig å forstå at Satans vrede ikke blir noe mindre av den grunn! De som har valgt å forkynne viktigheten av å stå på Guds side, får dette godkjennings seglet som identifiserer dem som Guds eiendom. Da er det lite Satan kan gjøre mot dem, slik vi snart skal se.

10. Hvordan ser vi i Bibelen at segl ble brukt til å formidle et budskap om eierforhold samt tilkjennegi at uvedkommende skulle holde seg langt unna det som ble forsynt med et segl?  a) Dan 6:18 b) Matt 27:66 .  

Svar a): «De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen den med sitt og sine stormenns , så det kunne noen med Daniel.»

Svar b): «Da gikk de av sted og graven, med vakter og med som de satte på steinen.»

18-133aMerk! I begge disse tilfelle ser vi at et segl formidlet et klart budskap. I det første tilfellet ser vi at Daniel ble betraktet som det Medo-Persiske rikets eiendom og at ingen kunne røre ham i den hensikt å forandre hans situasjon i og med seglet. Det samme kan sies i det andre tilfelle i forbindelse med sikringen av Jesu grav. Graven ble sikret med et segl for å kunne imøtekomme overprestenes forespørsel rettet til Pilatus som vi finner i Matt 27:63-65 :

«… ‘Herre, vi er kommet til på hva sa da han ennå levde: Etter tre dager skal . Gi derfor ordre om å ved graven til den tredje dag er over, så hans skal komme ham og si til folket at han er fra . Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første. svarte: ‘Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg finner

Men Romerrikets segl kunne ikke holde Jesus i graven, for han var jo ikke romernes eiendom! Han hadde nemlig fått et annet segl som var mye mer betydningsfull ― slik vi ser i Joh 6:27 :

«Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Gud, Faderen, satt sitt

11. På hvilken måte går det fram at de som ikke får Guds segl på pannen vil bli rammet av smerte og nød når de fire englene slipper ødeleggelsens vinder løs? Åp 9:4-6 

Svar: «Det ble sagt dem at de måtte gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men de som hadde . De fikk til dem, men de dem måneder. var som når et menneske blir stukket . I de dager den. etter fra dem.»

Merk! De som da har fått Guds segl på pannen vil bli beskyttet slik at de unngår lidelsene som her er beskrevet. Akkurat som Guds folk unngikk plagene som rammet egypterne før utgangen av Egypt, slik vil alle de som har fått Guds segl bli spart for de sju siste plagene som rammer verden før Jesu gjenkomst. Les mer om disse plagene i Åp 16:1-21 .

GUDS SEGL

12. Spørsmålet melder seg om hva dette seglet egentlig går ut på. Er det et fysisk segl som alle kan se eller ta på? La oss forsøke å finne mulige svar! Hvordan beskrives Guds segl i Ef 1:13-14

Svar: «I ham [Jesus] er også dere kommet til da dere ord, om deres . I ham er dere blitt med et , Den som var lovt, og som er pantet på vår arv, inntil kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet.»

28-26Merk! Den Hellige Ånd blir introdusert som det «segl» vi blir «merket med» «inntil forløsningen kommer for Guds folk.» Jesus ble også merket med Faderens segl, slik vi så i Joh 6:27 . Den Hellige Ånd preget i aller høyeste grad hans liv og virksomhet. Derfor har vi allerede fått en indikasjon på at dette ikke er et fysisk segl eller merke som en kan se, ta eller kjenne på. Det er heller et uttrykk for at Den Hellige Ånd preger den måten vi tenker på (symbolisert ved pannen), som igjen gir utslag i hvordan vi velger å leve våre liv ― nemlig i harmoni med Guds vilje. Jesus sa selv at Den Hellige Ånd er like usynlig som vinden som en kun kan se og kjenne virkningen av. Se Joh 3:8 :

« blåser dit den , du den , men du vet hvor den kommer og hvor den farer . er det med den som er født av

[NB! Bibelens fotnote opplyser følgende: Vinden: Både på gresk og hebraisk kan det samme ordet bety både «vind» og «ånd».]

13. a) Men hvordan kan det merkes at et menneske er blitt preget av Den Hellige Ånd? Esek 36:26-27 ― Eller sagt på en litt annen måte: b) Hvordan kan det merkes at et menneske har fått Guds segl i relasjon til Guds lov? Rom 8:4-8

Svar a): «Jeg vil gi dere et og la dere få en i dere. Jeg vil ta steinhjertet av kroppen deres og dere et kjøtthjerte . Jeg lar dere få min inne i dere, og gjør det at dere følger mine og tar vare på mine , så dere etter dem.»

Svar b): «Slik skulle bli i oss som lar oss lede av , men . De som lever etter natur, er bare opptatt av det som til. Men de , er opptatt av det som til. For det mennesker trakter etter, fører , men vil, leder . Det menneskene trakter etter, mot Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke , ja, den kan ikke gjøre det. Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være

17-31Merk! Her er vi kommet tilbake til emnet vi har vært innom ved flere andre anledninger i løpet av dette kurset. Den Hellige Ånd søker stadig å prege våre hjerter, tanker og sinn slik at vi kommer i harmoni med Jesu karakter. Han levde nemlig Guds vilje ― slik den kommer til uttrykk i hvert eneste bud i Guds lov. Uten denne seglinnprenting vil vi ikke kunne håpe på Guds beskyttelse når de fire englene slipper de ødeleggende globale krigsvinder løs.

14. Legg merke til hvordan bønnen i Kol 1:9-14 faktisk handler om å erfare hva Guds segl på pannen (i sinnet) dreier seg om:

Bønn: «… Vår bønn er at dere må bli av kunnskap om og få all den og som . Da kan dere leve et liv som er Herren , og som fullt ut er etter . Da bærer dere frukt i all god gjerning og i til Gud. Dere skal styrkes og få , av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er og . Og med glede skal dere takke , som satte dere i til å få del i den de får i lyset. For han har oss ut av makt og satt oss over i sin elskede rike. Og i ham har vi , for syndene.»

ET TEGN PÅ PAKTEN OM AT GUD HELLIGER OSS

15. De som Gud skal lønne når kongeinnsettelsen i himmelen er et faktum, blir i Åp 11:18 betegnet som «hellige.» Både Moses og Esekiel skrev om et spesielt «tegn» i Guds lov som Gud bruker for å tilkjennegi at Han er den som helliger oss. Hva går det «tegnet» ut på? a) Esek 20:11-12 b) 2. Mos 31:12-13.16-17

Svar a): «Jeg gav dem forskrifter og kunngjorde lover for dem. Det som holder , skal . Jeg gav også mine ; de skulle være mellom og . Slik skulle de vite at er som

Hvilke hviledager Gud tenkte på da han sa dette gjennom profeten Esekiel, ser vi i:

sa til Moses: Si til israelittene: dere ; for er et mellom og fra slekt til slekt, for at dere skal at det er jeg, , som dere.(v. 16) Israelittene skal gi , så de holder den i slekt etter slekt. Det skal en . Den skal være et mellom meg og til . For på seks dager Herren himmelen og , men den han og holdt seg i .

Merk! Sabbaten, Guds «evige» «paktstegn,» kommer til å stå sentralt i oppgjøret mellom Gud og Satan. Når Vatikanstatens dødssår er leget vil den gjenoppta hva den før har gjort i henhold til håndhevelsen av søndag som hviledag. USA og en fallen protestantisme kommer til å slå følge. «Guds Israel,» nevnt i Gal 6:16 , vil vise Gud sin lojalitet ved å anse Sabbaten som livsviktig ― kun fordi Gud fortsatt ser på det som livsviktig. Se 2. Mos 31:14-15 :

«Dere skal holde ; skal for dere. Den som , . Hver den som gjør noe arbeid på den, han skal av sitt folk. I seks dager skal dere arbeide, men den dagen skal det , for . som gjør noe arbeid på ,

Er det ikke ironisk at vers som de du nettopp leste, er blitt lagt til grunn for å straffe mennesker med økonomisk boikott og død når de har nektet å helligholde søndag? 

Ditt Svar:

16. Pavemakten har erklært søndagen som selve «merket» på dens «guddommelige autoritet.» (Vi så det i Studie 7-C s. 8). Slik sett må Vatikanets hviledag nødvendigvis bli det «dyrets merke» som vi leser om i Åp 13:15-17 . Dette «merket» blir satt opp som et motstykke til Skaperens autoritetsmerke og paktstegn. Har Vatikanet, eller USA rett til å straffe menneskers forhold til Gud med døden? Rom 12:19-21

40-30Svar: «Ta ikke , mine venner, men til . For det står skrevet: hører til, jeg skal , sier . Men det står også: Er din sulten, så la ham få , er han tørst, så la ham få . Gjør du , samler du glødende på hans hode. La deg ikke av det , men det med det

Merk! Guds ord har nådd mennesker som i utgangspunktet har vært fiendtlig innstilt til det. Guds barn har da til tider forsøkt å overvinne det onde gjort mot dem, med det gode — ofte med positivt resultat! En lov blir håndhevet når et lovbrudd blir straffet. Gud sier at han selv vil håndheve sin lov ved å straffe dem som bryter den. Husk følgende katolsk påstand som vi så i Studie 7-C s. 8: «Paven har makt til å forandre tider, til å annullere lover, og til å gjøre av med alle ting, selv med Jesu Kristi budEn dag i fremtiden vil Guds bud bli annullert. Det vil skje ved at Vatikanstaten, USA og dens demon innfiltrerte tegn-og-under-gjørende- protestantisme blir enige om å håndheve Vatikanstatens hviledagsbud. ― (Også kalt: «billedstøtten til ære for dyret»). De vil straffe dem som bryter dette «budet.» Straffen blir økonomisk boikott og døden! Dette dramaet blir forutsagt i Åp 13:15-17 .

17. Hva kan Guds utvalgte vite med all sikkerhet når det blir bestemt å straffe brudd på Vatikanets ubibelske lovgivning? Sal 119:126

Svar: «Det er tid for Herren til å inn; for de har din

Merk! Når Guds lov blir tilsidesatt til den grad vi nettopp har sett, kan den siste generasjon vite for visst at nedtellingen er begynt. Da vil det være like før «Herren griper inn.» Uttrykket: «de har brutt din lov,» blir eksempelvis i flere engelske oversettelser gjengitt som: «they have made void Thy law.» Når man på engelsk erklærer noe for «void,» er det ensbetydende med å erklære dette som ugyldig. Er det ikke det man kommer til å gjøre med Guds hviledagsbud når søndagslovgivningen blir håndhevet til den grad vi ser i Åp 13:15-17

Ditt Svar:

ET RIVALISERENDE KONGETELT BLIR SLÅTT OPP

18. Satans harme over kongeinnsettelsen «på tingfjellet lengst i nord,» kommer til uttrykk i ødeleggelse og fordervelse når de fire englene slipper sitt grep på freden. Men hva vil han til slutt gjøre for å føre hele menneskeheten på villspor? Dan 11:45

Svar: «Han slår opp sitt mellom havet og det fagre, . Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham.»

Merk! Tenk når Satan i egen person «slår opp sitt kongetelt» i Israel «mellom havet og det fagre hellige fjell» der templet en gang stod! Vil han da blitt hilst velkommen av områdets innbyggere og verden for øvrig? Det kommer selvfølgelig an på hvem han gir seg ut for å være! Han vil da være i stand til å gjøre noe som kan forveksles med det Jesus gjorde. Om dette leser vi i Joh 1:14 :

«Og Ordet [Jesus] ble menneske og tok iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av og

Det kunne ligne Satan å komme til Israel og «ta bolig i blant oss» ― ikke i form av en ufordragelig djevel, men som den nådige velgjører som Jesus var. Satan kan nemlig utføre tegn og under ― som å helbrede sykdommer slik det blir påpekt i 2 Tess 2:9-10 . Han kan snakke sant når det passer ham. Se Apg 16:16-18 . Det kunne dessuten ligne ham «å komme Jesus i forkjøpet» som universets ny innsatte konge og Fredsfyrste.

ENGEL119. Har Satan evne til å skape seg om til å ligne på noe han slett ikke er? 2 Kor 11:14

Svar: «Det er ikke noe å over, for selv seg til en

Merk! Hvis mennesker ikke har gjort Bibelens ord til deres åndelige lys, føde og rettesnor, kommer de til å oppdage for sent at de er blitt grundig lurt! Lysets engler er ikke noe vi forbinder med demoner! Guds engler har fra tid til annen vist seg i stråleglans som gjør et kraftig inntrykk på mennesker. Det de sier er sant, rettferdig og overnaturlig. Slike overnaturlige tegn og under vil Satan være fullt ut i stand til å kopiere når han kommer til Israel/verden for å innbilde verden at han er «Israels Håp,» Messias ― Jesus Kristus.

20. Hva sa Jesus angående å være på vakt overfor mennesker og manifestasjoner som gir seg ut for å være Jesus, den tilbakevendte Messias? Matt 24:23-28

Svar: «Om noen da sier til dere: ‘Se er ’, eller: ‘ er ’, så det ! For og skal stå og og , for om mulig å føre selv de . Hør, jeg har sagt dere det på ! Om de altså sier til dere: ‘Han er i ’, så gå ut, eller: ‘Han er i ’, så det . For som begynner i og like til , slik skal det være når . Der hvor er, vil samles.»

Merk! Jesus kommer ikke til å nekte Satan å utføre store tegn og under i forbindelse med sin falske entré som verdens «frelser» og «fredsfyrste.» Han ber oss bare om å holde oss unna steder der det sies at Messias befinner seg. Våre sanser og følelser blir ingen sikker dommer i denne forbindelse! Men det er én ting Satan ikke vil få lov til å kopiere: Nemlig måten den ekte Jesus vil returnere til vår klode på! Hans gjenkomst vil bli synlig på hele himmelhvelvingen ― som lynet stråler fra øst til vest, og de ugudelig blir da til «åtsel.»

21. Hvilket utsagn er det sannsynlig at mange vil bli fristet til å ytre den dagen de ser den falske «fredsfyrsten» ― og hva er dette egentlig et varsel om? 1 Tess 5:1-3

Svar: «Men om og behøver vi å skrive til dere, brødre. For dere godt at dag som en om natten. Når de sier: ‘ og ’, da kommer over dem, som over en kvinne som skal føde. Og de skal slippe

NEW-2Merk! De som våger å tro den bedragerske «fredsfyrstens» budskap, innbilder seg at de har «fred og ingen fare» i vente, men de tar grundig feil! De fire englene nevnt i Åp 7:1 , slipper taket på de globale krigsvinder. Verden vil da bli utsatt for ødeleggelser mer omfattende enn noen kan forestille seg. Da vil det gå med Satan slik vi har sett i Dan 11:45b :

«… Men så går det mot med , og det er som ham.»

Denne utviklingen kommer ikke som noen overraskelse på dem som står på Guds side. (Mer om det i Studie 12). De har trodd det «evige evangelium,» og advarselsbudskapene representert ved «de tre englers» forkynnelse. Se Åp 14:6-12 . ― I motsetning til det åndelige Babylon.