8I Helligdommens versjon av de ugudeliges straff og skjebne forkastet

Studiet denne gangen skal ta for seg brennofferalteret som var det første inventaret man støtte på når en skulle inn i helligdommens forgård. Det som skjedde der, var et forbilde på straffen for synd. I denne forbindelse blir man minnet om Jesu misjon slik den er gjengitt her i Jes 53:5 :

«Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. » Offerdyrene ble slaktet og ofret. Ikke fordi de hadde gjort noe galt selvfølgelig, men fordi et eller annet menneske hadde forbrutt seg mot ett eller flere av Guds ti bud som var oppbevart i helligdommens Aller Helligste avdeling, En slik handling hadde sin pris, nemlig døden, for« syndens lønn er døden.» Se Rom 6:23 . Offerdyrets død/straff var stedfortredende i sin natur. Likeså omgjørelsen til aske i ilden. Offerdyret ble først slaktet ved alteret og deretter tilintetgjort i dets flammer på grunn av menneskets synd.

HELLIGDOMMENS BUDSKAP OM DE UGUDELIGES SKJEBNE

1. Hva forlangte Gud med hensyn til brennofferdyrets tilstand? 3. Mos 1:1-4

Svar: «Herren kalte på Moses og talte til ham fra : Tal til israelittene og si til dem: Når noen av dere vil bære fram for Herren et av buskapen, kan dere ta offeret av eller av . Er det et av storfeet han vil gi, skal det være en okse som er . Han skal føre den fram foran inngangen til møteteltet, for at Herren kan ha behag i ham. Og han skal legge hode. skal offeret bli vel mottatt og være til for

Merk! At dyret skulle være uten lyte, poengterer at det ikke var noe galt med offerdyret. Det var helt uskyldig — akkurat som Jesus. Sammenhengen tyder på at personens skyld ble overført til og/eller «lagt på» offerdyret ved at hånden ble lagt på dyrets hode. Først da ble det ansett for å være et sonemiddel for vedkommendes lovbrudd og påfølgende syndeskyld.

2. Hva var det neste som skulle gjøres med offerdyret og av hvem? 3. Mos 1:5

Svar: «Så skal oksen [eller småfeet] for Herrens åsyn, og Arons sønner, prestene, skal bære fram og stenke det rundt omkring på alteret som står ved til møteteltet.»

Merk! Den skyldige skulle selv slakte offerdyret. Da skjønte han klart og tydelig hvilken straff han unngikk. Inntrykket ble kraftig forsterket da han så blodet med egne øyne.

3. Hvordan var «Lovbryteren» videre vitne til hvilken skjebne han var blitt spart for? 3. Mos 1:6-9

Svar: «Deretter skal han flå og dele det opp i stykker. Og Arons sønner, , skal gjøre opp og legge veden til rette på . De skal legge kjøttstykkene og hodet og fettet på som ligger over . Innvollene og føttene skal vaskes i vann, og så skal prestene det sammen på . Det er et , et til en duft som behager Herren.»

Merk! Da det døde, flådde dyret ble fortært i ilden, fikk den skyldige part en klar forståelse av hvilken endelig skjebne alle uomvendte syndere til slutt vil få: — Tilintetgjørelse i ilden.

DE UGUDELIGE BLIR BRENT TIL STØV OG ASKE

4. Sangeren Asaf hadde et problem. Hva gikk den ut på? Sal 73:2-7.11-12

Men jeg var ved å , mine føtter holdt på å gli ut. For jeg ble på de hovmodige, jeg så at det gikk de . De har jo ingen plager, de er friske og velnærte. Menneskers møye er de for, de blir ikke rammet som andre. Derfor er deres halsbånd, er kappen de hyller seg i. strømmer fra deres , hjertets trenger seg fram.(v. 11) De sier: ‘Hvordan vet om det? Har Den Høyeste kjennskap til noe?’ Ja, slik er de som alltid er trygge og sin .

Merk! Asaf var opprørt over hvor mye de ugudelige slapp unna med til tross for vold og annen ondskap. De hadde tilsynelatende langt mindre motgang og økonomiske problemer enn dem som forsøkte å leve rettferdige liv.

5. a) Hva var Asaf fristet til å si angående «lønnsomheten» av å stå på Guds side? Sal 73:13-14 b) Klarte han å motstå denne fristelsen? Sal 73:15  

Svar a): « har jeg holdt hjertet og vasket mine hender til tegn på . Enda ble jeg plaget hele dagen, hver morgen ble jeg tuktet.»

Svar b): «Hadde jeg sagt: ‘ vil jeg tale’, da hadde jeg dine ætt.»

Merk! Problematikken og de plagende tanker omkring emnet om hvorfor det så ofte går de ugudelige så inderlig vel, er ikke blitt noe mindre siden Asaf skrev sin sang.

6. Det var ikke før Asaf fant veien til sannheten i helligdommens symbolikk at floken løste seg for ham. Hva fikk han et innblikk i der? Sal 73:16-17

Svar: «Så jeg for å dette; det var pinefullt for meg jeg gikk inn dem

Merk! Spørsmålet vi trenger å stille oss selv i denne sammenheng er: Hva kunne Asaf ha sett i tilknytning til Helligdommen som opplyste ham om hvordan det går de ugudelige til slutt — annet enn brennofferalteret? — Ja, og én ting til, se 3. Mos 1:16 :

«… og kaste den på østsiden av alteret, der den fete ligger.»

7. Den «fete offerasken» var det eneste som var igjen etter at ilden hadde fortært det stedfortredende offerdyret. Hvordan stemmer dette med Guds beskrivelse av de ugudeliges endelige og evige skjebne? a) Mal 4:1-3 b) Jes 33:10-13 c) Jes 29:5-6  

Svar a): «Se, dagen kommer, den som en . Alle frekke og skal være som , og dagen som kommer, skal dem , sier , Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir . Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og som kalver når de slipper av fjøset. Da skal dere tråkke de ned, de skal være som sålene deres den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud.»

073Svar b): «Nå vil jeg reise meg, sier , nå vil jeg stå opp og stige fram. Dere unnfanger og føder , min pust skal dere som . skal til , de skal lik nedhogd . Dere som er langt borte, hva jeg vil gjøre, og kjenn min , dere som er nær!»

Svar c): «Men så skal flokken av bli som og mengden av voldsmenn som fykende . , i et , kommer fra Herren, Allhærs Gud, med og og veldig , med vindkast, og

Merk! De forhold som eksisterer når de ugudelige, Guds fiender blir brent til aske, kan også minne mye om vulkan utbrudd. Dette er ikke en fremmed tanke hva Bibelen angår — heller ikke i Det Nye Testamentet. Se 2 Pet 3:10 .

Sal 97:1-5 : « er konge! Jorden skal juble, kyster og øyer skal glede seg. og er omkring ham, rett og rettferd er hans trones grunnvoll. går foran ham, den hans rundt omkring. lyser opp , jorden ser det og for Herren, for ham som er herre over hele jorden.»

Mik 1:2-4 : «Hør, alle dere ! Lytt, du jord, og alt som finnes der! Herren skal være vitne mot dere, vitne fra sitt hellige . Se, Herren går fra sin , stiger og skrider fram over jordens høyder. under ham, og dalene slår sprekker, som når det i , som når det styrter utfor

8. Aske er det eneste som blir igjen av de ugudelige når lavamassene og flammehavet har gjort sitt verk. Hva annet kalles ildsjøen som tilintetgjør de ugudelige? a) Åp 20:14-15 b) Åp 21:8

Svar a): «Så ble døden og dødsriket kastet i — og , det er den . Og om noen var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i

Svar b): «Men de , de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle , deres plass skal være i som brenner med og . Det er den

Merk! Alle blir vekket til liv igjen etter den første død, både Guds barn og de ugudelige. Se Joh 5:28-29 :

LEE0101«Dere må ikke undre dere over , for den time kommer da de som , skal høre hans røst. De skal komme , og de som har gjort det , skal til , men som har gjort det , skal stå til

9. Jesus sa altså at de som har gjort det onde «skal stå opp til dom.» Derfor er ikke den første død endelig. Etter hvilken lange tidsperiode skal de ugudelige motta den endelige dom — og under hvilke omstendigheter blir den fullbyrdet? Åp 20:7-9

Svar: «Når de år er til , skal slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til , utallige som havets sand. De drog opp på jordens høyslette og omringet de og den elskede . Men falt fra himmelen og

Merk! Ilden som fortærer de ugudelige etter de tusen år, er den samme som vi leste om i Åp 20:14-15 og Åp 21:8 — og resulterer i «den annen død.» Det blir ingen oppstandelse fra den annen død, der ugudelige mennesker raskt blir omdannet til jord igjen via aske og kalk.

Jes 26:14 : «De blir , dødninger står . Du har krevd dem til regnskap, på dem og hvert om dem.»

Sal 146:4: «Når de , blir de til igjen, er det med

10. a) Vil Satan som er opphavet til all løgn og ondskap, være blant dem som Gud skal «gjøre ende» på i ildsjøen, den annen død? Hebr 2:14-15 b) I så fall, blir han også til aske på jorden? Esek 28:18

Svar a): «Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også [Jesus] bli menneske som de. Slik skulle han ved sin som hersker ved døden, det er , og alle dem som av frykt for var i trelldom hele sitt liv.»

Svar b): «Med all din og din urett i handel vanhelliget du dine helligdommer. Så sendte jeg imot deg, og den på deg. Jeg lot deg bli til for øynene på alle som så deg.»

DEN «EVIGE ILD» SOM FORTÆRER DE UGUDELIGE

06211. Det er ingen hemmelighet at Bibelen i enkelte tilfeller blir tolket dit hen at de ugudelige skal pines og plages i en evig ild gjennom en evighet uten ende. Et slikt tolknings tilfelle er unektelig Åp 20:10 :

Sitat: «Og som forførte dem, ble i med og , hvor også og den falske profeten er. Der skal de dag og natt i

Merk! La oss sammenligne det vi nettopp leste med Åp 21:1.3-4 :

Og jeg så en himmel og en ny , for den første himmel og den første jord var , og havet fantes mer.(v. 3) Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: ‘Se, Guds er hos . Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og skal ikke , heller ikke eller skrik eller . For det som før var, er .

Den første av de to tekstene vi nettopp leste, taler om en pine som varer evig, den andre om en tid da all pine, smerte, skrik og død ikke skal «være mer… For det som før var, er borte.»  Den andre teksten slår tilsynelatende den første i hjel, — og det er på en måte nøyaktig det som skjer! Av og til er det slik omkring ordet «evig» i Bibelen, slik vi snart skal se.

De uttrykk i den hebraiske og greske grunnteksten som blir oversatt til «evig» i våre norske oversettelser, kan nemlig bety både et begrenset og et ubegrenset tidsrom. Det vi egentlig ser i disse to versene er at det første beskriver en begrenset evighet som blir avløst av en ubegrenset evighet. At Gud ikke ønsker at mennesker skal leve en ubegrenset evighet ― samtidig som det kan oppleve sorg og smerte, ser vi av det den treenige Gud sa i 1. Mos 3:22-24 :

15-71«Herren Gud sa: ‘Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og . Bare det nå strekker hånden ut og tar av og og !’ Så viste Herren Gud dem av hagen i Eden og satte dem til å dyrke jorden, som de var tatt av. Han menneskene ; og øst for hagen satte han kjerubene og det flammende som svinget fram og tilbake. De skulle veien til

12. Gud sa til Moses at israelittene skulle feire påske til fastsatt tid hvert eneste år. I den anledning skulle hver familie blant annet slakte hvert sitt påskelam. a) Hvor lenge skulle denne påskelovgivningen stå ved lag? 2. Mos 12:21.24-25 Når opphørte denne evigheten? b) 1 Kor 5:7 c) Hebr 10:8-9

Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem: ‘Gå og hent til familiene deres og !(v. 24) Dette skal dere og som for dere og deres etterkommere til . Når dere så kommer inn i det landet Herren etter sitt løfte vil gi dere, skal dere høytidsskikken ved .

Svar b): «… For vårt er ,

Svar c): «Først sier han: ‘ og gaver, og ville du og brydde du deg ,’ enda det er slike som bæres fram etter . Deretter sier han: ‘Se, her kommer jeg for å gjøre din .’ Han altså det som er , for å la det

Merk! Uttrykket «evig» brukes altså når den evige Gud innstifter det som skal gjelde som praksis, eller som lov og rett i en begrenset evighet. Slik var det med offersystemet. Ingen kunne ustraffet forandre på dette. Men Gud innførte en ny ordning som satte den første begrensede «evighet» ut av spill. Det samme prinsipp gjelder for «den evige ild» som blir de ugudeliges bane. Ingen kan forandre på det som skjer før ilden har utrettet det den evige Gud har bestemt. Når dette er gjort, innledes en ny og ubegrenset evighet uten smerte eller død.

13. a) Hva er Sodoma og Gomorras’ undergang et avskrekkende eksempel på? 2 Pet 2:6 b) Hva kalles ilden som la disse to byene og deres innbyggere i aske? Jud 1:7

Svar a): «Byene og Gomorra dømte han til og la dem gjorde dem for dem som senere liv.»

Svar b): «Et annet eksempel er og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i lyster. Nå ligger de der som et i en

Merk! Pavemakten har fått følge av svært mange, og presenterer en langt mer avskrekkende versjon av den evige ild og dens følger enn det som her blir gitt! Ilden kom fra den evige Gud. Derfor blir den også kalt evig, og den la alt og alle i aske. Pinen var kortvarig.

14. I fortellingen om profeten Elia på Karmel fjellet kan vi lære noe om hvor grundig og fort ting blir brent opp når det er Gud som forårsaker ild ved sitt nærvær. a) Hvordan gikk det med offeret profeten hadde stelt i stand? 1 Kong 18:38 Hvordan beskrives Gud i forhold til denne ilden? b) Hebr 12:29 c) Jes 33:14  

Svar a): «Da fór ned og både og , og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften.»

Svar b): «For vår er en

Svar c): «På Sion blir slått av redsel, de gudløse gripes av angst: ‘Hvem av oss kan holde seg nær den , hvem kan ved de

35-48Merk! Ilden som fortærte alt som var forbundet med offeret så grundig, blir kalt «Herrens ild.» Gud selv betegnes som «den fortærende ild» og som «de evige flammer.»  Det er disse flammene som brenner de ugudelige «til kalk,» slik vi tidligere har sett av sammenhengen i vers 10-13. (Se Pkt. 7.b). Dette emnet nødvendiggjør et lite innblikk i om hvorvidt sjelen er udødelig eller ikke. Pavemakten er langt fra alene om å mene at sjelen er udødelig og at den blir pint i en ubegrenset evighet.

SANNHETEN OM «SJELENS UDØDELIGHET.»

I sin bok: «Is Your Soul Immortal?» (Er din sjel udødelig?), skriver Robert Leo Odom: «I Bibelens Gamle Testamente er nephesh det hebraiske ordet som oftest blir oversatt til «vesen» eller «sjel.» Dette ordet brukes 755 ganger. I Biblenes KJV oversettelse (som forfatteren bruker), er ordet nephesh gjengitt som «sjel» 428 ganger. Det er også blitt gjengitt 30 ganger som «person,» 119 ganger som «liv» (en persons liv), og som «jeg selv» 19 ganger.» Enkelte ganger brukes ordet nephesh også om et lik (!) slik tilfellet er i 4. Mos 19:11 :

«Den som rører ved (nephesh) av et menneske, skal være uren i sju dager.»

En sjel kan faktisk dø. Se Jak 5:20 :

«Så skal dere vite: Den som får en til å vende om fra sin gale vei, han en fra og dekker over en mengde synder.»

15. Pyramidene og andre egyptiske gravmonumenter forteller hvilket syn egypterne hadde med hensyn til døden. Inskripsjonene og kunsten der vitner om at de trodde at de døde «levde videre» like etter døden. Men er de døde virkelig i stand til å legge kort- og langsiktige planer for framtiden slik egypterne trodde? Sal 146:2-4

Svar: «Jeg vil love så lenge jeg , og for min så lenge jeg er . Sett ikke lit til stormenn, til mennesker, som ikke kan hjelpe. de , blir de til igjen, da er det med deres

Merk! Ca. 500 år f.Kr. skrev historikeren Herodot at egypterne var de første «som lærte, at den menneskelige sjel er udødelig.» (The History of Herodotus, book II, chap. 123. Harvard University Press edition, vol.1, s. 425). Husk at Gud førte sitt folk bort fra Egypt og bort fra dets falske åndelighet.

16. Hvilken praksis førte egypternes syn på sjelens udødelighet til? Jes 19:3

Svar: «Egypterne går fra sans og samling, jeg forstyrrer deres planer. Da søker de hos og hos de dødes , hos gjenferd og spådomsånder.»

Merk! Egypterne tilbad avguder og derved onde ånder — det er Bibelens klare lære. «De dødes ånder,» «gjenferd» og «spådomsånder» som her nevnes, er alle instanser hvor onde ånder er de egentlige aktører. De villedet egypterne til å tro at de døde fortsatt lever i en annen opphøyd dimensjon. Derfor har Gud advart oss mot å ta kontakt med samtlige av disse informasjons kilder. Troen på sjelens udødelighet fører til at døren til spiritismen står på vid gap innen mange av kristenhetens menigheter. E. W. Sprague, en representant fra spiritistenes rekker sa en gang: «Spiritismen sier at de døde vet mer enn de levende: ‘Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø!’ I dette, som i mange andre bibelvers, var det djevelen som talte sant og Herren som tok feil.»    

17. Hva kunne Jesus fortelle om sannhetsgehalten i det Satan prøver å innbilde oss mennesker om hvordan de døde har det? Joh 8:44

Svar: «Dere har til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i ; det finnes ikke sannhet i ham. Når han , taler han ut fra sitt eget, for han er en og far.»

TOMBST1-filteredMerk! Den første løgnen Satan forkynte her på jord, var den E. W. Sprague henviser til, hvor det hevdes at mennesket slett ikke kommer til å . Hvem har du tenkt å tro på i denne forbindelse: Jesus eller Satan? 

18. En annen spritist, Sir Oliver Lodge, hevdet en gang følgende: «Der er ingen død på gravplassen. Jeg har ofte samtaler med de døde. Jeg kan ikke tvile på at mennesker lever etter døden, for jeg snakker ofte med dem.» På hvilken måte blir denne og lignende påstander tilbakevist i Bibelen?  Fork 9:5-6  

Svar: «De levende at de skal , men de slett . De får ikke lenger noen , for minnet om dem er glemt. og misunnelse er med for lenge siden. Aldri skal de i alt det under solen.»

Merk! Det er ikke lett å føre en intelligent samtale med en som ikke vet eller kan noen ting! Evigheten det her er snakk om er enda et eksempel på en begrenset evighet som blir avløst av en ny og ubegrenset evighet — som innledes ved oppstandelsen fra de døde. Middelalderkirken «adopterte» dogmet om at mennesket er født med en udødelig sjel gjennom studiet av ⎯ og troen på ⎯ gresk filosofi. Reformatoren Martin Luther stod for en annen lærdom som stemmer overens med Bibelen: «Vi skal sove inntil han kommer og banker på den lille graven og sier: «Doktor Martin, stå opp!» Da skal jeg stå opp i løpet av et øyeblikk, og være lykkelig sammen med ham for alltid.»  (The Christian Hope. s. 37).

SALMER I BIBELEN OM HVORDAN DE DØDE HAR DET

19. Hvilken oppfordring gav Paulus i sitt brev til kolosserne? Kol 3:16

Svar: «La hos dere, så dere med kan og hverandre, , og ; syng for av et takknemlig hjerte.»

Merk! Poesi som er satt til musikk er en idel kombinasjon når noe skal festes i hukommelsen! Det var kanskje én av grunnene til at Paulus anbefalte bruken av «salmer, hymner og åndelige sanger,» når lære og rettledning skulle podes inn med visdom. Salmenes bok hører til den delen av Skriften som jødene kalte for «visdoms litteratur.» Salmenes bok var dessuten israelittenes sangbok. Ikke nok med at de priste Gud gjennom sin sang og musikk, de fikk også sin åndelige opplæring gjennom det de sang. Gud ville det slik. Jesus henviste sine lyttere til «Salmeboken» ved flere anledninger da han underviste dem om bibelske sannheter. Se f.eks. Luk 20:41-44 og Luk 24:44.45 . Er de salmene vi synger i tråd med Bibelens lære?

20. I forbindelse med begravelser får en til tider høre at den avdøde er kommet til himmelen der han/hun endelig har fått det så inderlig godt. Harmonerer dette med Salmebokens undervisning om emnet? a) Hvordan står det til med de dødes evne til å tenke på Gud? Sal 6:6 b) Kan de døde lovprise Gud? Sal 115:17

Svar a): «Blant de er det som på deg. Hvem vel deg i

Svar b): «De , det gjør av dem som stiger ned i

031Merk! Sannheten som brennofferalteret represen-terer angående de ugudeliges endelige skjebne, er også blitt kastet til jorden. Ved å gi mennesket en udødelig sjel i vuggegave, sender Pavemakten de som dør til «skjærsilden» for å bli renset i dets flammer. Fra skjærsilden sies det at ferden går videre til himmelen for de helliges vedkommende — og til en ubegrenset evighet der et brennende helvete med pinsler uten ende venter de ugudelige. Dette stemmer ikke med Bibelens lære!