8E En forkstet øversteprest som er verdens lys

50Helligdommen var en demonstrasjon av Guds frelsesplan gjennom Jesus Kristus. All dens inventar og alt som foregikk der inne ― og i forgården hadde noe å fortelle om Ham. Men ikke nok med det. I følge Jesu undervisning skulle vi ta personlig lærdom av disse sannheter slik at de blir en del av oss selv.

Ta for eksempel sannheten om inventaret i det Aller Helligste. Lovkisten og dets innhold var et uttrykk for Jesu nådige karakter. Jesus hadde jo Guds lov, de ti bud i sitt hjerte. Men ikke nok med det: Guds mening har hele tiden vært at vi skulle få nøyaktig det samme innhold i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. Kong David var inne på nettopp denne tanken da han i Sal 119:24.29.32-35skrev:

Ja, dine er min og , det er de som gir meg .(v. 29) Hold meg langt borte fra løgnens vei og unn meg i nåde (v. 32-35) Jeg vil løpe den vei , for du frir mitt hjerte fra angst. Herre, lær meg dine forskrifters vei, så vil jeg følge til slutt. Gi meg så jeg følger holder den av La meg gå på den , for jeg har min den.

Da David ved en anledning brøt Guds bud, bad han i anger en bønn som vi nå skal lese et par bruddstykker av i Sal 51:3-6.11-13. 

Vær meg , Gud, i din trofasthet, slett ut mine i din store barmhjertighet. Gjør meg og fri for skyld, og meg for min ! For mine overtredelser kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot alene har jeg , det som er ondt i øyne, har jeg gjort. Så får du rett når du taler, og står der ren når du feller dom.(v. 11) Skjul ditt åsyn for mine , og utslett all min skyld! et rent i meg, Gud, gi meg en og stø ! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din !

1. Frafallsmakten unner oss ikke den nåde å få Guds lov skrevet i våre hjerter og lagt i våre sinn ved Den Hellige Ånd ― enda dette er Guds plan og vilje med oss ― i følge den nye pakt som vi leser om i Jer 31:31-33

«Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en med Israels ætt og Judas ætt, en pakt som enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem ved hånden og førte dem ut , med meg som , enda jeg var deres rette herre, sier Herren , slik er jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer, lyder ordet fra Herren: Jeg i . Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.»

Merk! Det som er annerledes i den nye pakt er ikke ordlyden i de ti bud, men heller hvor de blir skrevet og oppbevart. I den gamle pakts tidsalder var de ti bud skrevet på to steintavler og lagt i lovkisten som stod i helligdommens Aller Helligste avdeling. Når disse budene ble brutt, kom forsoningen forbilledlig i stand ved blodet av offerdyr.

064

I den nye pakts tidsalder blir de samme ti bud som Jesus har i sitt hjerte skrevet inn i våre hjerter og lagt i våre sinn. Dette skjer ved Den Hellige Ånd. Når disse budene blir brutt, blir Jesu blod lagt til grunn for den virkelige tilgivelsen — når man i anger og omvendelse ber om Guds tilgivelse.

Frafallsmakten har sin egen versjon av de ti bud som den vil vi skal adoptere og akseptere som sann og ekte vare. Men det kan dens bud aldri bli, for frafallets ti bud har ikke samme ordlyd som originalen ― den som lå i helligdommens lovkiste, men som nå er i Jesu hjerte og som også skal skrives inn i den enkelte av oss ved Den Hellige Ånd.

2. Hva sammenlignes denne nye pakten med i Hebr 9:15-17 ?

Svar: «Så er da mellommann for en . Han , og det ble til fra overtredelsene under den pakt, for at de som er kalt, skal få den som var lovt. Det er med som med et : det må godtgjøres at som har det, er . Først når han er , er det ; det trer i så lenge han

Merk! Pakten sammenlignes med et testamente som trer i kraft når oppretteren av testamentet dør. Et testamente kan forandres så ofte oppretteren vil før han/hun dør. Men når vedkommende er død, er all endring/forandring av et testamente å regne som dokument forfalskning! Hvis et testamente skal endres, må dette gjøres før oppretteren dør. Slik er det også med de ti bud som inngår i den nye pakt. Hvis ordlyden i de ti bud skulle forandres, måtte dette i så fall skje før Jesu død. Men Jesus utelukket en slik mulighet. Dette ser vi i Matt 5:18-19 :

«Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal den eller en i loven — før alt er skjedd. Om altså noen et av disse og menneskene , skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder og andre dette, han skal være i himmelriket.»

3. I vårt forrige studie stanset vi opp ved røkelsesalteret som symboliserte det faktum at Jesus går i forbønn for oss. Hvem andre går i forbønn for oss? Rom 8:26-27

Svar: «…For vet ikke hva vi skal om for å be , men selv går i for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter vilje.»

Merk! Hvor godt det er å vite at både Jesus Kristus og Den Hellige Ånd går i forbønn for oss mennesker!

4. Bibelen sier ingenting om at avdøde menn og kvinner går i forbønn for oss, men er det dermed sagt at det er unyttig at levende medmennesker går i forbønn for hverandre?  

a) Filem 1:22 b) Hebr 13:18-19

Svar a): «Og én ting til: Vær også forberedt på å ta imot meg som din gjest. For jeg håper at gjennom skal få meg igjen.»

Svar b): « for ! For vi vet at vi har god samvittighet; vi vil jo gjerne ferdes rett på alle måter. Særlig ber jeg dere om for at dere dess kan få meg

Merk! Både Bibel- og kirkehistorien innholder mange eksempler på mennesker som ber for seg selv ― som går i forbønn for sine venner, medmennesker, og for nasjoner, folk og land. Gud taler til oss gjennom sitt ord, det vil si Bibelen, mens vi samtaler med Gud gjennom bønn om det som ligger oss på hjerte. Det er viktig med toveis kommunikasjon!

HELLIGDOMMENS LYSESTAKE

5. Resten av dette studiet skal være viet til helligdommens lysestake og hvilke sannheter den skulle symbolisere. Hva skulle prestene sørge for med hensyn til lysestaken? 2. Mos 27:20-21  

GL9Svar: «Du skal gi israelittene påbud om å skaffe deg av knust til , så det kan settes opp lamper som brenner. I , utenfor forhenget som er foran loven, skal Aron og hans sønner , så de kan for Herrens åsyn fra til . Det skal være en lov for israelittene i slekt etter slekt.»

Merk! En lampe gir lys. Lysestakens lamper skulle stelles så de stadig kunne brenne og derved spre sitt lys i den delen av døgnet når det ellers var mørkt. Vi skal snart se nærmere på oljens symbolikk.

6. a) Hvordan beskrives Jesu rolle til menneskeheten i denne sammenheng? Matt 4:13-17 b) Hva forbindes lyset med i bønnen som vi finner i Sal 43:3 ? c) Hva blir lyset forbundet med i Sal 119:105.130

Svar a): «Han [Jesus] forlot Nasaret og slo seg ned i ved Galilea-sjøen, i området til stammene og . Slik skulle det bli som er talt ved profeten Jesaja: Du land og land, som ligger langsmed , og landet øst for Jordan, du : Det folk som satt i , har sett et . Over dem som bor i dødens land og skygge, har gått opp. Fra den tid begynte Jesus å forkynne: ‘Vend om, for himmelriket er

Svar b): «Send ditt og din , la meg og meg til hellige fjell, til

Ditt er en for min fot og et på min sti.(v. 130) Dine gir når de seg, de gir uerfarne .

Merk! Nettopp dette var hensikten med Jesu liv og undervisning: Å gi mennesker innsikt og til å lede oss på veien til Guds rike. Han er vårt lys. Det er bemerkelsesverdig at Jesus slo seg ned i akkurat det området som profeten Jesaja hadde forutsagt! Galilea var stedet der det store lyset skulle komme og lyse for de som levde i åndelig mørke.

7. Hvordan introduserer apostelen Johannes sine lesere for Jesus? Joh 1:1.9.14

I begynnelsen var . Ordet var hos , og var .(v. 9) Det , som for , kom nå til verden.(v. 14) Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans , den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av og .

Merk! Som vårt lys er Jesus full av nåde og sannhet. Men vi har lest om frafallsmakten i Dan 8:12 :

«Det reiste seg mot Gud og opprettet i strid med det daglige [offer]. til jorden og hadde fremgang i alt det tok seg fore.»

8. På hvilken måte beskrev Jesus sin misjon til verden i relasjon til lys? a) Joh 8:12 b) Joh 9:5 c) Joh 12:46-48

Svar a): «Igjen talte til folket og sa: ‘ er . Den som følger meg, skal ikke vandre i , men ha

Svar b): «Så lenge jeg er i verden, er

037Svar c): «Jeg er kommet som til verden, for at den som , ikke skal bli i . Den som hører og tar på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å verden, men for å verden. Den som avviser meg og ikke tar imot , har likevel en dommer: jeg har talt, skal dømme ham på dag.»

069Merk! Jesus refererer både til sitt liv (hans måte å være på), samt til sitt ord (det han har sagt), som vårt lys. Han lar likevel hver og en stå fritt til å velge om man vil rette sitt liv etter dette lyset eller ikke. Samvittighets- og religionsfrihet stod høyt i kurs hos Jesus! Han var ikke kommet for å dømme, men for å frelse. Da pavemakten rådde grunnen i den mørke middelalder, dømte den mennesker til tortur og til død ― der og da, fordi de ikke ville rette seg etter kirkens dogmer og påbud. Men Jesus sa at mennesker kom til å bli dømt av det han hadde talt: «på den siste dag.»

9. Vi tar et eksempel fra Jesu liv. En mann kom til Jesus for å spørre han om noe svært viktig. Hva lurte han på? Matt 19:16-20

Svar: «Det kom en mann til ham og spurte: ‘Mester, hva godt skal jeg gjøre for å det ?’ Men Jesus svarte: ‘Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god. Men vil du gå inn til , så !’ ‘Hvilke?’ spurte han. : ‘Du skal slå i hjel, du skal bryte ekteskapet, du skal stjele, du skal vitne falskt, du skal far og mor, og du skal din neste som deg selv.’ dette har jeg holdt,’ svarte den unge mannen. står

Merk! Spørsmålet var både grunnleggende og viktig: «Hva godt skal jeg gjøre for å få det evige liv?» Svaret han fikk var ikke desto mindre oppsiktsvekkende: «Hold budene.»

10. Hvilket inntrykk fikk Jesus av denne mannen, og hvordan svarte han på mannens spørsmål om hva som stod igjen i hans tilfelle? Mark 10:21-23

Svar: «Jesus så på ham og fikk ham , og sa: ‘ ting deg: Gå bort og det du eier, og gi alt til de . Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og !’ Men han ble over dette svaret og gikk , for han var rik. Da så Jesus seg rundt i kretsen av disiplene og sa: ‘Hvor det vil være for dem som eier , å komme inn i rike.»

Merk! Jesus fikk denne mannen kjær, men han lot ham gå. Han overlot valget til ham ― uten å true ham, uten å tvinge ham. Mannen hadde samvittighets- og religionsfrihet, og Jesus lot han bruke den friheten slik han selv ville uten noen form for straff. Jesu ord vil til slutt dømme han ― på «den siste dag.»

11. Et av de forhold som har truet samvittighets- og religionsfriheten mest er ordningen der kirke og stat er sammenkoblet. I den mørke middelalder var det ofte kirken som avsa dødsdommen og staten som «utførte jobben.» Hvordan introduserte Jesus prinsippet om et skille mellom kirke og stat? Matt 22:17-21

9-filteredSvar: «Si oss da hva du mener om dette: Er det å betale skatt til eller ikke?’ Men Jesus merket deres og sa: ‘Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg som skatten med.’ De rakte ham en , og han spurte: ‘ er det som har sitt og sitt her?’ ‘Keiseren,’ svarte de. Da sa han til dem: ‘Så hva keiserens er, er.»

Merk! Keiseren representerte Staten og Gud, Kirken. Begge skulle respekteres på hvert sitt felt og område. Jesus holder dem tydeligvis atskilt.

12. Jesus visste godt at prinsippet om samvittighets- og religionsfrihet ikke kom til å bli respektert når noen ønsket å følge han som er «denne verdens lys» ― ikke minst innen den nærmeste familie. Hvordan gav han uttrykk for dette? Matt 10:35-37

Svar: «Jeg er kommet for å sette : Sønn står mot , datter mot , svigerdatter mot , og en manns er hans . Den som elsker far eller mor enn , er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter enn , er meg ikke

13. Én ting må man ha helt klart for seg: Statsmakten har ikke rett til å diktere eller til å straffe ens forhold til Gud. Hvordan kommer dette prinsippet til uttrykk i: a) Apg 4:18-20 og b) Apg 5:28-29

Svar a): «De kalte dem inn igjen og dem å holde med å og i navn. Peter og Johannes svarte dem: ‘Dere får selv avgjøre om det etter vilje er å enn . Men kan å om det vi har sett og hørt.»

Svar b): «Vi dere å lære i dette . Og nå har dere spredt deres over hele Jerusalem og vil gjøre oss ansvarlig for denne mannens død.’ Men Peter og de andre apostlene svarte: ‘En enn

14. Vi har ofte trukket en parallell mellom frafallsmakten, det vil si de nye hornene i Daniel 7. og 8. og Det første Dyret i Åpenbaringen 13. Det første dyret vil inngå et samarbeid med «et annet dyr» som vil ta imot instruks fra det første dyret. a) Hvordan ser vi dette i Åp 13:12 ? b) Hva fører dette til? Åp 13:15

Mot_historiens_klimaks_bokSvar a): «All den makt det har, bruker dyret fra . Det jorden og dens folk – det som hadde

Svar b): «Det fikk makt til å blåse i dyrets bilde, så det til og med kunne , og til å la alle som dyrets bilde.»

Merk! Her ser man tydelig at samvittighets- og religionsfriheten blir alvorlig truet! Når det gjelder identiteten til «det andre dyret,» eller «dyrets bilde,» så anbefales kapitlet: «En stormakt i profetien,» s. 334 – 346 i boken Mot Historiens Klimaks. Boken som er skrevet av Ellen G. White, er gratis så lenge beholdningen rekker!

OLJEN TIL LYSESTAKEN

15. I 2. Mos 27:20 , leste vi: «Du skal gi israelittene påbud om å skaffe deg ren olje av knust oliven til lysestaken, så det kan settes opp lamper som stadig brenner.» Hva mer ble olivenolje brukt til ved helligdommen? a) 2. Mos 30:23-25 b) Hva og hvem skulle salves med denne salvingsoljen? 2. Mos 30:26-30 c) Kunne denne spesialblanding av salvingsolje brukes av hvem som helst? 2. Mos 30:31-32

Svar a): «Ta krydder av beste slag: sekel fin myrra, halvparten så mye eller sekel velluktende kanel, sekel kalmus og sekel kassia, alt etter vekt, og dessuten en hin . Av skal du lage en , en kryddersalve, slik som salveblanderne gjør det. En skal det være.»

Svar b): «Med den skal du , , med alt som hører til, med det som hører til, , med alt som hører til det, og med understell. Du skal dem, så de blir høyhellige. Enhver som rører ved dem, blir hellig. Også og hans skal du og innvie å gjøre for meg.»

Svar c): «Og du skal si til israelittene: Dette skal være hellige hos dere i slekt etter slekt. Den må komme på til noe annet , og dere må lage annen med er den, skal for dere.»

16. Hva gjorde Samuel med David da Gud kalte ham til å være konge for sitt folk ― og hvem ble Davids hverdag preget av etter denne handling? 1 Sam 16:13

Svar: «Da tok Samuel og ham der han stod blant brødrene sine. Fra den dagen kom Herrens over David og var med ham siden. …»

Merk! Salvingsoljen var hellig fordi den representerte noe hellig, nemlig Den Hellige Ånd.

17. Vi har tidligere sett at Jesus blir betegnet både som konge og øversteprest. a) Ble han noen gang salvet til sin gjerning — og i så fall når, av hvem og med hva? Apg 10:37-38 b) Hvordan beskrives denne hendelsen i Mark 1:9-10

13-filteredSvar a): «Dere vet om det som begynte i etter at Johannes hadde forkynt sin , og som siden spredte seg over hele Judea, nemlig at fra Nasaret ble av med og , og at han gikk omkring og gjorde og helbredet som var av , for var ham.» 

Svar b): «På den tid kom fra Nasaret i Galilea og ble av Johannes Jordan. Straks han steg , så han at himmelen åpnet seg og kom ned ham som en

Merk! Det kan ikke være tvil! Salvingsoljen representerte Den Hellige Ånd, for det var Han Jesus til syvende og sist ble salvet med som en oppfyllelse av de forbilder som var gitt i forbindelse med salvingen av helligdommen, dens inventar og presteskap. Olivenoljen som gav næring/kraft til lyset ― flammen i lysestaken, var også et bilde på den Hellige Ånd. Drivkraften i alt det Jesus sa og gjorde som «denne verdens lys,» var Den Hellige Ånd.

PROFETORDET ― ET LYS SOM SKINNER PÅ ET MØRKT STED

18. Olivenoljen var «drivkraften» i lysestakens lamper. Hvem er drivkraften i de profetord vi finner i Bibelen, og hva blir dette ordet sammenlignet med? 2 Pet 1:19-21

093X4Svar: «Derfor står også desto for oss. bør dere ha for øye, for det er en som på et sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe i hånd. For aldri er noen båret fram fordi et ville det; men av Den talte mennesker fra Gud.»

Merk! Profetordet blir sammenlignet med en lampe som lyser på et mørkt sted — slik som tilfellet var med lysestaken i helligdommen. Videre ser vi at Den Hellige Ånd er drivkraften.

19. Hvilken annen benevnelse har drivkraften ― eller Ånden i profetordet fått? 1 Pet 1:10-12

Svar: «Denne var det grunnet på og , da de om den dere skulle få. De prøvde å finne ut , som dem til, og hvordan ville bli vitnet om og deretter opphøyes i herlighet. Det ble for dem at var de tjente med , . Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere , som . Dette er ting som vil se inn i.»

Merk! Den Hellige Ånd blir også betegnet som «Kristi Ånd» i forbindelse med profetordet.

20. Hvem vitner egentlig for oss gjennom lyset, det vil si profetordet? Åp 19:10

0370Svar: «Da kastet jeg meg ned for føttene hans og ville ham; men han sier til meg: ‘Gjør det! er en sammen med og dine brødre, som har . skal du !’ — Jesu er som er i

Merk! Det er egentlig Jesus Kristus som vitner for oss gjennom det profetene har skrevet! Legg merke til hvor stort inntrykk dette gjorde på Johannes! Han bøyde seg for å tilbe engelen som hadde formidlet informasjonen til ham. Men han ble satt på plass. Det hadde han også blitt om han hadde bøyd seg for jomfru Maria eller en annen helgen.

21. Hvordan beskrev Jesus Den Hellige Ånds arbeid når det gjaldt å gjøre kjent det han selv ville kunngjøre om framtiden? a) Joh 14:26 b) Joh 16:7.13  

Svar a): «Men , Den , som Faderen skal sende i mitt navn, skal dere og dere om det har dere.»

Men jeg sier dere : Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere.(v. 13) Men når han kommer, , skal han veilede dere til den . For han skal ikke tale ut fra seg , men det han , og dere som .

Merk! Jesus Kristus er i stand til å lyse opp framtiden for oss. Det har han gjort gjennom Den Hellige Ånd. I vårt neste studie skal vi se hvordan også denne delen av hans vitnesbyrd, lyset ― sannheten om framtiden, er blitt kastet til jorden av frafallets maktfaktor.