8D En forkastet øversteprest som går i forbønn for oss

HELLIGD-filteredI nytestamentlig tid har vi til en viss grad glemt hvilken rolle helligdommen i Jerusalem spilte i livet til de mennesker som trodde på Gud. I vårt forrige studie la vi merke til hvordan Jesus på sin side, holdt helligdommen høyt i ære. Det gikk hardt inn på ham å se hvordan dets tause vitnesbyrd om Guds frelsesplan ― og hans karakter ble annullert ved den måten de drev handel på stedet han kalte: «Min Fars Hus.»

Vi avsluttet vårt forrige studie med å vise hvordan pavemakten tilbød syndstilgivelse for synder alt begått, og for fremtidige synder – mot kjøp av avlatsbrev.

1. Hvordan kan vi tenke oss at apostelen Peter (den første pave i følge pavemakten), hadde reagert på tanken om at det er mulig å kjøpe seg en hvilken som helst av de gaver Gud har gitt – inklusiv tilgivelsens og frelsens gave?  Apg 8:20-23

Svar: «Men Peter sa til ham: ‘Måtte både og dine , du som tror at du kan Guds for ! Du har ingen lodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. deg fra denne din, og til Herren at han må deg at du kunne tenke på noe slikt. For jeg ser at du er full av bitter galle og fanget i

Merk! Peter virker veldig krass her, men det var tydeligvis nødvendig for å understreke alvoret av en slik «ond» tanke. Det er umulig å kjøpe eller å fortjene Guds gaver, enten det gjelder Den Hellige Ånd, tilgivelsen eller det evige liv osv. Legg merke til at Peter her faktisk sier i sin irettesettelse at mannen måtte be Herren om tilgivelsen, ikke betale for den!

2. Jesus viste tydelig sin avsky for den korrupsjon og handel som foregikk i forbindelse med helligdommen. Han hadde likevel respekt for dets vitnesbyrd om Guds frelsesplan, og for det faktum at prestenes tjeneste måtte finansieres. Hvordan viste han det? a) Mark 12:41-44 b) Matt 23:23  

Svar a): «Jesus satte seg rett overfor , og han så hvordan folk la i den. Mange rike gav . Men det kom også en fattig ; hun la småmynter, verd noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: ‘Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har enn noen av de andre som la penger i . For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin alt hun eide, alt hun hadde å av.»

Svar b): « dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere gir av mynte og anis og karve, men bryr dere om det som veier i loven: , og . Dette skulle , og det ikke

Merk! Gud hadde gitt en forordning om at både frivillige gaver – slik enken gav, avgifter og tiende (dvs. 10% av inntekten) skulle gis som inntekt til tempelkassen. Slik skulle prestene få lønn og tempelbygningene vedlikeholdes.

3. Hvilken formaning gav Gud til folket gjennom profeten Malaki som viser at dette var en ordning som Han hadde knyttet sin velsignelse til? Mal 3:8-10

Svar: «Kan et noe fra Gud? For dere meg, men spør likevel: ‘Hva er det vi har røvet fra deg?’ og avgiftene! hviler over dere som meg, det gjelder hele folket! Bring til forrådshuset, så det kan finnes mat i , og meg på , sier Herren, Allhærs Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere i rikt mål.»

54Merk! Mange eksempler fra moderne tid viser at Guds løfte om å velsigne en ærlig gitt tiende er like holdbar nå som før! Guds tiendeordning var ikke ny i og med templet i Jerusalem. Vi vet at prinsippet ble praktisert av både Abraham og av Jakob. Se 1. Mos 14:18-20 om Abraham:

«Og Melkisedek, kongen i Salem, for Abram og sa være Abram , ! … av alt.»

Se 1. Mos 28:22 om Jakob: 

«Denne steinen som jeg har reist til minnestein, skal være et Guds hus; og av alt du gir meg, skal jeg deg

4. Hvordan fører Paulus templets finansierings plan over til den nytestamentlige tidsalder? 1 Kor 9:13-14

Svar: «Vet dere ikke at de som gjør i , av , og at de som ved , får sin av det som ? På har bestemt at som , skal av

Merk! Retten til lønn fra tienden var noe Paulus ikke hadde for vane å gjøre krav på. Kanskje for å unngå mest mulig konflikt med templets presteskap, i og med at helligdommen og tjenesten der fortsatt var i virksomhet. Men hans forkynnelse og undervisning var langt mer i harmoni med helligdommens hensikt enn prestenes. De så ikke sammenhengen mellom templet og Jesu liv og lære slik Paulus gjorde. Under de rådende omstendigheter valgte han å arbeide som teltmaker for å tjene til livets opphold.

5. På Martin Luthers tid var det vanlig for katolske munker å leve unyttige liv. De gikk heller  og tigget – gjerne hos fattige mennesker som selv hadde svært lite å leve av. Hva hadde Paulus sannsynligvis sagt angående en slik praksis? 2 Tess 3:9-12

Svar: «Vi har nok til , men vi ville gi dere et , så dere kunne gå i vårt fotspor. For vi gav dere dette da vi var hos dere: Den som vil , skal heller . Vi hører nemlig at noen hos dere fører et liv, de passer ikke sitt arbeid, men driver med ting. Slike brødre pålegger og formaner vi i Herren Kristi navn at de skal i stillhet og sitt brød.»

055Merk! Var det munkenes liv i sølibat, selvpinsel, faste og avhold fra sunn og god mat, som fikk Paulus til å skrive følgende profetisk utsagn i 1 Tim 4:1-3

«Ånden sier med klare ord at i de skal noen troen. De skal holde seg til som fører , og til som stammer fra makter. De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. Disse folk å seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag , enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner , skal ta imot det med takk.»

Gud har en annen definisjon på det mange spiser fordi de regner det som «mat.» Se Jes 66:16-17 :

«For Herren skal holde med , med sitt sverd skal han ramme hvert menneske; mange er de som Herren . De som helger og renser seg når de går til hagene i følge med en som går i midten, de som spiser , og annen , skal alle gå til , lyder ordet fra Herren.»

6. Hvilken tidsepoke ledet profetien om «det nye horn» opp til i følge forklaringen som engelen Gabriel ga til profeten Daniel? Se Dan 8:17-19

Svar: «Så kom han bort til det stedet hvor jeg stod, og da han kom, ble jeg og kastet meg ned med ansiktet mot jorden. Han sa til meg: ‘Hør, menneske! For synet gjelder .’ Mens han snakket til meg, lå jeg med ansiktet mot jorden. Men han tok fatt i meg, reiste meg opp og sa: ‘Nå vil jeg la deg få hva som skal skje når vredestiden tar slutt, for gjelder

Merk! Det store og avgjørende klimaks i profetien om det nye hornets skjebne i Daniel 8, dvs. det «som skal skje når vredestiden tar slutt,» finner vi beskrevet i Dan 8:25 :

«Fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham. Han skal være stor i egne tanker og utrydde mange når de minst venter det. Han skal reise seg høvdingen over høvdingene og , men ikke ved menneskehånd.»

EN FORTSETTELSE AV JESUS I HELLIGDOMMEN

7. Vi har sett at Guds frelsesplan ble forbilledlig framstilt i helligdommen, men hvem skulle sørge for at den ble gjennomført? Ef 1:7-10

095Svar: «I ham har vi som ble vunnet ved , for syndene. Så stor og rik er hans , som han i rikt mål har latt oss få. Slik han oss all visdom og innsikt, da han oss sin viljes , den frie han hadde fattet om å fullføre sin når tiden var inne: å alt i , alt i himmel og på jord.»

Merk! Jesus Kristus er Guds garanti for at frelsesplanen blir gjennomført – ikke bare ved forbilledlige skygger, slik tilfelle var i helligdomstjenesten, men i all virkelighet!

8. Hvordan reagerte det jødiske lederskap da de så hvordan Jesus hadde ryddet opp i den åndelige atmosfære ved helligdommen, og hva svarte Jesus? Joh 2:18-19

Svar: «Da tok jødene til orde og spurte ham: ‘Kan du vise oss et på at du har til å gjøre dette?’ Jesus svarte: ‘Riv dette , og jeg skal det dager.»

Merk! Det er ikke umulig at noen av disse karene hadde stilt Jesus spørsmål før, ― da som en tolvårs gammel gutt på besøk i helligdommen. Hans svar hadde den gang i så fall forundret dem. De ble ikke noe mindre forbløffet over svaret han gav ved denne anledning!

9. a) Hvilket tempel trodde de Jesus siktet til da han svarte slik han gjorde? Joh 2:20 b) Hvilket tempel hadde han egentlig i tanke? Joh 2:21

Svar a): «I førtiseks år har de bygd på , og du vil reise det opp igjen på tre dager?’ sa

Svar b): «Men han om

Merk! Det er verd å merke seg Jesu svar! Utgangspunktet, og emnet for diskusjonen var helligdommen. Han ble spurt om å vise et tegn (i tillegg til den han alt hadde gitt dem) på at han hadde rett til å blande seg inn i hvordan ting skulle gjøres der. Som svar henviste han til hva templet egentlig symboliserte, nemlig til sitt eget legeme, til sin død og oppstandelse.

10. Når gikk det opp for disiplene hva Jesus mente da han svarte slik? Joh 2:22

Svar: « han var opp fra de , husket disiplene at han hadde sagt dette, og de trodde og det hadde sagt.»

Merk! Var det ikke for Jesu død og oppstandelse, ville ikke helligdommen hatt noen misjon. Vi så sist at Jesu karakter og beveggrunnlag var framstilt i de 10 bud som lå i lovkisten i helligdommens Aller Helligste avdeling. Dette er blitt «kastet til jorden» av frafallets maktfaktor, symbolisert ved det nye hornet i Daniel 8. Nå skal vi bevege oss videre utover i helligdommen til røkelsesalteret for å se hva denne skulle symbolisere!

11. a) Hvilken oppgave hadde Sakarja, far til døperen Johannes, å utføre i Herrens tempel? Luk 1:8-9 b) Hva var folkemengden opptatt av i mellomtiden. Luk 1:10

Svar a): «Så var det en dag Sakarja gjorde som for Gud, for turen var kommet til hans gruppe. Det ble som vanlig kastet lodd blant , og det falt på Sakarja å gå inn i Herrens tempel og brenne på alteret.»

Svar b): «Hele folkemengden stod utenfor og mens fant sted.»

Merk! Røkelsesalteret og røkelseskaret, (den mobile enhet av røkelsesalteret når presten skulle utføre sin tjeneste i helligdommens Aller helligste avdeling), var begge forbundet med bønn. Da presten Sakarja var inne i templet for å brenne røkelse på røkelses alteret, deltok forsamlingen i gudstjenesten ved å be.

12. Hva skulle røkelsen symbolisere? a) Åp 5:8 b) Åp 8:3-4

Svar a): «Da det tok boken, falt de fire vesener og de tjuefire eldste ned for . Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av , de

Svar b): «En annen engel, som hadde et av gull, kom og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham en stor mengde , som han skulle legge til alle de foran tronen. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds åsyn en sky av med de

079Merk! Det er tydelig at røkelsen har en sammenheng med «de helliges bønner.» Prestens oppgave i denne sammenheng var å gå i forbønn på vegne av de som tok del i tilbedelsen.

13. Hos profeten Jesaja finner vi en profeti som dreier seg om Jesus. Hva blir sagt om hans gjøremål med hensyn til bønn i relasjon til syndere? Jes 53:7.11-12

Han ble , men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin , lik som føres bort for å , lik som tier når den klippes. Han åpnet ikke sin munn.(v. 11) all sin møye og sjelenød skal han se og mettes. Min rettferdige tjener skal de mange når de kjenner ham; for han har båret deres . Derfor overgir jeg de til ham, de mektige skal han få til bytte, fordi han sitt og ble regnet blant . Han tok på seg de manges og gikk i for .

14. Har vi noen nytestamentlig henvisning som viser oss at denne teksten handler om Jesus? Apg 8:32.34-35

Det stykke i han holdt på å lese, var dette: Lik som føres bort for å , lik lammet som når det klippes, åpnet han ikke sin .(v. 34) Hoffmannen sa da til Filip: ‘Si meg, det profeten taler om Er det om seg selv eller om en ’ Da begynte Filip å tale, og ut fra ham.

Merk! En vesentlig del av evangeliet – de gode nyheter om Jesus, handler om at Jesus går i forbønn for oss mennesker i den himmelske helligdom.

15. Blir hans forbønnstjeneste framstilt som noe mindre viktig enn hans offerdød? Rom 8:34

Svar: «hvem kan da fordømme? Kristus Jesus , ja, det, han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i for oss.»

Merk! At Jesus døde, og derved betalte gjelden for våre synder, omtales som noe stort i Bibelen. Men legg merke til at vi her leser at han har gjort mer enn det. Han har stått opp fra de døde og bruker nå tiden til å gå i forbønn for oss.

16. Er hans forbønnstjeneste tilstrekkelig for vår frelse, eller trenger han «hjelp» fra andre fromme mennesker som for eksempel jomfru Maria og andre helgener? Hebr 7:25

Svar: «Derfor kan også og dem som kommer til Gud ved ham og går for dem.»

Merk! Jesus lever evig og går nå i forbønn for oss mennesker. Legg merke til at han «fullt og helt» kan «frelse dem som kommer til Gud ved ham.» Han er altså ikke det minste avhengig av såkalt «hjelp» fra mengdevis av helgener (som for eksempel Mor Theresa når hun eventuelt blir helgen) eller sin mor Maria! Også ved røkelsesalteret har pavemakten dessverre vanæret Jesus Kristus og «kastet sannheten til jorden. Det blir hevdet at helgener har et «overskudd av rettferdighet» som kan «godskrives» vanlige mennesker. Det Jesus gjør for oss «ved Guds høyre hånd» ― ved røkelsesalteret er derved ikke godt nok.

17. Hva sier Gud om muligheten av å overføre rettferdighet og fromhet fra et menneske til et annet? Esek 14:14.20  

Om disse tre menn, , og , var der, kunne de med sin sitt , sier Herren Gud.(v. 20) da kunne , og , om de var der — så sant jeg lever, sier Herren Gud — verken berge eller . Ved sin kunne berge liv.

Merk! Det er ikke mulig å overføre rettferdighet og fromhet fra et menneske til et annet. Helgener har ikke et overskudd av gode gjerninger som de kan overføre fra seg selv til andre.

18. Hvem er den eneste som kan overføre sin rettferdighet over til et menneske, og hvordan skjer det? a) Rom 3:22.26 b) Rom 4:24-25

Dette er som ved , til som . Her er det ingen ,(v. 26) Men i vår tid ville han vise , både at han selv er rettferdig, og at den som .

Svar b): «Det gjelder også oss. skal når vi som Jesus, vår Herre, opp fra de , han som ble overgitt til døden for våre synder og for at vi skulle for Gud.»

Merk! Gud tilregner oss sin egen rettferdighet ved at vi tror på Ham og på Jesus Kristus!

02819. Det er ingen hemmelighet at Jesu mor, Maria har fått en gud lignende status innen pavemaktens religions system. Dessuten har dens «helgener» fått en framskutt posisjon. Hvem har Jesus gitt status som hans mor og søsken? Mark 3:31-35

Svar: «Da kom og hans brødre; ble stående utenfor, men sendte bud og bad ham komme . En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham: ‘Din og dine er utenfor og spør etter deg.’ Han svarte: ‘ er min og mine ?’ Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: ‘Se, er min og , er

Merk! Satt på spissen: Hvis Maria og Jesu søsken ikke gjorde etter Guds vilje, da ville ikke Jesus ha regnet dem som sin familie – i alle fall ikke i evighets perspektiv. De som derimot gjør Guds vilje – de vil, av Jesus få status som hans mor, søster og bror! I så fall kan enhver som gjør Guds vilje regnes som en sann «helgen!»

20. Har Guds vilje en sammenheng med Guds lov, de ti bud? Rom 8:7-9

Svar: «Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke for , ja, den kan ikke gjøre det. Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter . Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i , så sant Guds bor i dere. Den som har , hører ham til.»

Merk! Guds lov er her et uttrykk for Guds vilje. Det blir videre gjort klart at slik vi mennesker er av naturen har vi verken lyst eller evne til å leve i harmoni med Guds lov. For at dette i det hele tatt skal kunne skje må Guds, som også er Kristi Ånd bo i oss.

21. Hvilken forvandling skjer i et menneskehjerte når Guds Ånd får innpass? Esek 36:26-27

Svar: «Jeg vil gi dere et og la dere få en inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg dere få inne dere, og gjør det slik at dere forskrifter og tar vare på , så dere etter

Merk! Når Guds Ånd bor i oss, fører det til enorme forandringer i våre liv! Det vi før ikke hadde lyst til, blir vårt høyeste ønske og lengsel, nemlig å leve i harmoni med Guds vilje.

22. Hva vil Guds Ånd gi oss et innblikk i — og gjennom hva? 1 Kor 2:12-13

Svar: «Vi har ikke fått ånd, men den som er fra , for at vi skal hva Gud i sin har gitt oss. Og om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med vi har lært av . For det som hører Ånden til, vi med som hører til.»

Merk! Guds Ånd vil sørge for at vi forstår hva Gud i sin nåde har gitt oss. Denne forståelsen kommer ved at vi blir kjent med ord som Gud har inspirert. Videre tolker vi disse ordene ved å sammenligne dem med andre ting som Gud gjennom sin Ånd har sagt om det samme emnet. Vi trenger ikke være i tvil om hvor vi finner slikt materiale: Se 2 Tim 3:15-17 :

«Helt fra barndommen har du kjent de , de som kan gi deg visdom som leder til ved troen på Kristus . Alle som er inngitt av , er også nyttige til å gi og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. det som hører til, settes i rett stand og bli rustet til all

23. Hvordan beskrives Jesu liv fra barndom til manndom samtidig som at Guds nåde var over ham? Luk 2:40.51-52

Og vokste og ble , fylt av , og var ham.(v. 51) Så ble han med dem hjem til Nasaret og var mot dem. Hans mor gjemte alt dette i sitt hjerte. Og gikk fram i alder og og var til for og .

Merk! Ofte forbinder vi Guds nåde med Hans vilje og evne til å tilgi våre synder – og dette er korrekt, for det er en vesentlig del av Guds nåde. Men Jesus fikk aldri bruk for denne siden av Guds nåde! Ikke en eneste gang var han i behov av tilgivelsens nåde, for han syndet aldri. Se Joh 8:46 der Jesus kom med følgende utfordring:

«Hvem av dere kan at har ? …»

Likevel leser vi at Guds nåde var over ham og nettopp det var hemmeligheten til hans styrke, visdom, lydighet, samt at han var «til glede for Gud og mennesker.»

24. Hvilken side av Guds nåde må ha vært framtredende i Jesu liv og virke? Tit 2:11-13

Svar: «For er blitt åpenbart for å til mennesker. Og hans oss til å si oss og de og leve i selvtukt, rettferd og i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store og Kristus skal til i

NEW_7-filteredMerk! Jesus trengte heller ikke den siden av Guds nåde som gir frelse som vi her leser om. Han er jo Frelseren! Men han trengte Guds nåde til å si: «Nei!» når han ble fristet til å synde – for det ble han, slik vi skal se i vårt neste studie.

25. I mellomtiden (før han «for annen gang kommer til syne … for å frelse dem som venter på ham,» slik det også står i Hebr 9:28 – NT 275), går Jesus i forbønn for oss slik han gjorde for Peter — og av samme grunn. Se Luk 22:31-32

«Simon, Simon! har å få dere som hvete. Men for at din ikke . Og når du om, da skal du dine brødre.»