4 Kong Nebukanesar gir sitt vitnesbyrd

053Daniels fjerde kapittel er unikt. Det er et brev — eller en kunngjøring som kong Nebukadnesar lot skrive. Det var et dokument som han ønsket så mange som mulig innen hans rike skulle bli kjent med. Han hadde noe viktig han ville fortelle dem. Det dreier seg om hans personlige vitnesbyrd overfor mange vitner, [se 1 Tim 6:12 ]― om hvordan Gud grep inn i hans liv. Arkeologer har gravd fram brev skrevet av kong Nebukadnesar. (Se bildet overfor). Tenk om også dette dokumentet vi nå skal ta for oss blir funnet!

1. Hvordan innleder kong Nebukadnesar sin kunngjøring som viser hvilken hensikt han hadde med å publisere den? Dan 4:1-3

Svar: «Kong Nebukadnesar til og stammer med språk over hele jorden: ‘ og ! Jeg har besluttet å kunngjøre de og som Den Høyeste har gjort mot . Hvor store hans er, hvor veldige hans ! er et , hans velde fra slekt til slekt.»

Merk! Hvor annerledes tonen er i denne kunngjøringen i forhold til innledningen av det forrige kapittel i Daniels bok! Der ønsket kongen å markere at hans Babylon skulle stå til evig tid. Nå er det Gud som prises, og kongen vitner villig om Guds evige rike. I stedet for å kommandere folk til å handle slik han vil, ønsker han dem fred og lykke! Det hadde tydeligvis skjedd en gjennomgripende forandring i kongens innstilling og karakter!

2. Hva var opptakten til det kongen ville fortelle om? Dan 4:4-5

Svar: «Jeg, Nebukadnesar, levde i mitt hus, satt frisk og glad i mitt slott. Da hadde jeg en som gjorde meg . Jeg ble av jeg og av jeg hadde i mitt indre mens jeg lå på mitt

Merk! Dette er andre gangen det nevnes i Daniels bok at Nebukadnesar fikk en drøm mens han «lå på sitt leie.»  Den første drømmen gjorde ham «urolig til sinns» så han ikke fikk sove mer den natten. Drømmen han her forteller om gjorde ham «redd» og «skremt.» Han som inntil da hadde vært så sorgløs og glad, fikk nå tanker som fjernet gleden og harmonien.

3. Denne gangen husket kongen det han hadde drømt både klart og tydelig, og han var overbevist om at også denne drømmen hadde en spesiell betydning. Å tyde drømmer var ikke hans gebet. Hvem sendte han derfor bud på? Dan 4:6-7

Svar: «Jeg gav befaling om at i skulle føres for meg og meg drømmen . Så kom , , og inn, og dem . Men de kunne si meg den

Merk! En kan undres over hvorfor Daniel ikke ble ført inn fram for kongen samtidig med alle de andre vismennene i Babylon. Etter at han hadde fortalt kongen både hva han hadde drømt, samt betydningen av den første drømmen, hadde kongen latt «… Daniel få en høy stilling og … gjorde ham til herre over hele provinsen Babylon og til øverste leder for alle vismennene der.» Se Dan 2:48 . Det er mulig at Daniels oppgaver på denne tiden var blitt mer administrative i kraft av hans stilling som «herre over hele provinsen Babylon.»

4. Da det ble klart at de tradisjonelle vismennene i Babylon ikke klarte oppgaven denne gangen heller, var det kun én igjen kongen kunne ty til. Nemlig Daniel. Hvilken attest fikk profeten Daniel da han trådte fram for kongen? Dan 4:8-9

Svar: «Til sist kom fram for meg, han som kalles Beltsasar etter navnet på . I ham er de guders , og jeg fortalte drømmen til ham: Beltsasar, du som er mester blant spåmennene, jeg at de guders er i deg, og at hemmelighet er for for deg. jeg så i drømmen, og det

Merk! På den tiden kongen forteller om i sitt brev var han en avgudsdyrker. Han kaller derfor Daniel ved hans babylonske navn Beltsasar, etter navnet på sin hedenske gud, Bel. Men allerede på det tidspunktet anerkjente han at Daniel stod i kontakt med «de hellige guders ånd.»

DRØMMEN

5. Hvordan begynte kongen å beskrive for Daniel det han hadde sett og hørt i drømmen? Dan 4:10-15

PHNLA085Svar: «Dette er de jeg hadde i mitt indre mens jeg lå på mitt : Jeg så et som stod midt på jorden. Det var meget høyt. Treet var og kraftig. Det var så at toppen nådde helt til , og det var synlig til jordens ende. Løvet var fagert og frukten rik; det gav føde til . Dyrene på marken søkte ly under det, og fuglene under himmelen holdt til i grenene. liv fikk føde fra det. I jeg hadde i mitt indre mens jeg lå på mitt leie, så jeg en som kom ned fra . Han ropte med høy røst: Hogg , skjær grenene av; riv løvet av, kast frukten utover! Dyrene under det skal og fuglene fly bort fra grenene. La bare rotstubben stå igjen i jorden, i gresset på marken, men med lenker av jern og kobber. skal med fra himmelen, med og som

Merk! Det som skremte kongen i denne drømmen, er neppe så vanskelig å forstå. Først blir treet beskrevet som et tre med enorme dimensjoner. Men når den hellige vokter kommer ned fra himmelen og roper ut sitt domsbudskap over treet, begynner han plutselig å omtale treet med det personlige pronomen: «Han.» Kongen fikk vel allerede her en skremmende tanke. Dette dreide seg neppe om et vanlig tre, men heller om skjebnen til et eller annet menneske. Han skulle også få høre om et menneskehjerte som skulle forandres til et dyrehjerte.

6. Hvordan fortsatte den hellige vokter å beskrive skjebnen til den mannen som drømmen gjaldt? Dan 4:16-17

Svar: « skal så det mer er et ; et skal få. skal fare fram over ham. Dette er i råd, avgjort ved de . Så skal som , få at rår over kongedømmet blant . gir det til hvem , og kan det til den av alle

ESTTUA1Merk!  I sin første drøm hadde Nebukadnesar sett statuen som bestod av forskjellige metaller. Han ble fortalt at hodet av gull representerte han og hans Babylon. Daniel hadde forklart at armene og brystet av sølv siktet til at et rike som var ringere enn hans skulle overta makten. ― En detalj han etter hvert mislikte sterkt. Nå blir han igjen minnet om at Den Høyeste som rår over kongedømmet blant mennesker, vil gi kongemakten til hvem han vil, og at han kan overlate kongemakten til «den ringeste av alle mennesker.» Denne påminningen kan ha vært med på å skremme ham. Skulle hans mektige rike, Babylon allerede nå måtte vike plassen for en som var ringere enn ham?

7. Hvordan avsluttet Nebukadnesar samtalen med Daniel etter å ha gjengitt det han hadde sett og hørt i drømmen? Dan 4:18

Svar: «Dette var som jeg, kong Nebukadnesar, hadde. nå du, Beltsasar, hva den . For vismann i mitt rike er i til å tyde den. Men du det, for du har de guders deg.»

PROFETEN DANIELS REAKSJON

8. Hva var Daniels første reaksjon på det kongen fortalte? Dan 4:19

Svar: «, som hadde fått navnet Beltsasar, stod en som ; tankene hans ham…»

Merk! Det var ikke bare kongen som ble skremt av drømmens innhold. Daniel ble også skremt! Han oppfattet betydningen med det samme og satt nå i en svært vanskelig situasjon. Han forstod at drømmen varslet ulykke for kongen. Den gang skulle man vokte seg vel for å spå ulykke for konger. Det kunne koste en livet.

9. På hvilken måte oppmuntret kongen Daniel til å fortsette, og hvordan innledet Daniel deretter sin forklaring av drømmens betydning? Dan 4:19

Svar: «… Da tok kongen til orde og sa: ‘Beltsasar, ikke og det den , deg.’ Beltsasar svarte: ‘Herre, gjelde dine og dine

Merk! Kongen lot Daniel forstå at intet ondt ville hende ham uansett hva drømmen måtte bety. Daniels innledning forteller mye om hans storsinn. Han og hans folk var blitt ført i fangenskap av denne kongen. Deres kjære hovedstad, Jerusalem og templet der, lå i grus nettopp på grunn av babylonernes forferdelig og brutale herjinger med Nebukadnesar i spissen. Han kunne ha betraktet kongen som erkefienden. Daniel kunne ha gledet seg over ulykken han nå forstod var i vente for kongen. Men nei, Daniel gledet seg ikke.

10. Hvilket overordnet bibelsk prinsipp var Daniel besjelet av som gjorde at han kunne svare kongen slik han gjorde ― om han hadde vært hans fiende? Ordsp 24:17  

Svar: « deg når din , du skal når han

TREET ET SYMBOL PÅ NEBUKADNESAR

11. Hvem var treet et symbol på i denne drømmen? Dan 4:20-22

Svar: « du så, var stort og kraftig. Toppen nådde til himmelen, og treet var synlig over hele jorden. Løvet var fagert og frukten rik; det gav til alle. Dyrene på marken holdt til det, og fuglene under himmelen hadde rede i grenene. Dette er , , stor og mektig som du er. Din har og når helt til himmelen, til jordens ende.»

12. Nå da Daniel hadde fortalt at treet symboliserte kongen, gikk han et skritt videre. Hvem hadde bestemt hans skjebne, og hva skulle skje med ham? Dan 4:23-25

099Svar: «Konge, du så at en hellig kom ned fra himmelen og sa: treet ned og ødelegg det! La bare stå igjen i jorden, i gresset på marken, men med lenker av jern og kobber. skal vætes med fra himmelen og som på marken inntil sju tider har faret fram over ham. dette som er av Den , kommer over min herre kongen, så det, konge: skal fra og holde til blant på marken. Du skal likesom , og med dugg fra himmelen skal vætes. Sju tider skal fram over inntil sanner at Den rår over blant menneskene og gir det til vil.»

Merk! Det er alminnelig enighet om at de «sju tider» som her er nevnt, betyr sju år. I sju år skulle altså kongen leve som et dyr ― inntil han innså at det var Gud som hadde makten.

13. Rotstubben fikk stå igjen i jorden. Hva symboliserte det? Dan 4:26

Svar: «Det ble sagt at en av treet skulle bli igjen. Det at skal være fra den at har

Merk! Sannheten om at det er Himmelen som har makten, er noe vi blir minnet om hver gang vi ber Fader Vår. «…For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Se Matt 6:13 .

ET GODT RÅD

14. Hvilket råd gav Daniel til kongen og hvorfor? Dan 4:27

Svar: «Konge, ta derfor imot mitt ! Riv deg fra dine ved å og fra dine ved å være mot de . Så skal din

Merk! Gud hadde utvalgt profeten Daniel til å formidle til kongen hva Gud krevde av ham. Det var ikke likegyldig hvordan han oppførte seg som konge. Gud la merke til hans synder, misgjerninger, og hans hardhet overfor de som led nød. Han krevde forandringer i kongens livsførsel. Han kunne ennå bli spart for ulykken ― enn så lenge.

15. Hva krever Gud av alle mennesker uansett stilling, kjønn, rase eller nasjonalitet? Mik 6:8

Svar: «, Herren har jo sagt deg hva er, og hva av deg: at du skal det som er , og med din

16. Hvor lang tid gikk det før kongen opplevde at drømmen slo til? Dan 4:28-30

Svar: « dette med kong Nebukadnesar. måneder senere, da en gang gikk omkring på taket av slottet i , utbrøt han: ‘Sannelig, dette er det store som jeg med veldige har bygd til kongesete, til ære for

NEBUMAD-filtered17. Hva ble konsekvensen av kong Nebukadnesars stolte og arrogante utbrudd? Dan 4:31-33

Svar: «Før enda hadde talt ut, kom en fra : ‘Til deg, kong , lyder disse ord: Kongedømmet er tatt deg. Du skal bort fra menneskene og holde til blant på marken. Du skal spise likesom . skal fare fram over du at Den Høyeste over kongedømmet blant og gir det til hvem vil.’ I stund slo dette til. ble jaget bort fra menneskene og spiste gress likesom oksene. Hans ble vætt med dugg fra himmelen, til håret vokste og ble langt som ørnefjær, og ble som

Merk! Det kan tenkes at det var nettopp denne hendelsen som førte til at kongens navn fikk en aldri så liten vri. Kongens egentlige navn var nemlig: «Nebukadresar» som betyr: «Må Nabu (en av Babylons guder) beskytte den eldste sønn!» Navnet Nebukadnesar (som himmelens budbærer kalte ham) betyr imidlertid: «Må Nabu beskytte muldyret!» I sju år levde kongen som et muldyr.

EN HOVMODIG KONGE BLIR YDMYK

18. Hva skjedde med kong Nebukadnesar da de sju årene utløp? Dan 4:34-35

Svar: «Da var , løftet jeg, , blikket mot , og jeg fikk . Jeg og Den og ham som lever : Hans velde er et velde, hans fra slekt til slekt. som bor på , er for å . Han gjør som med og med som bor på . Ingen kan ham, kan si: er det du

Merk! For et vitnesbyrd om Den Høyeste fra den en gang så stolte og hovmodige kongen! Han gir Gud all ære og pris, og anerkjenner hans makt både over mennesker på jorden ― og over «himmelens hær.»

LITT OM «HIMMELENS HÆR»

19. Hva har Paulus å si om en del av «himmelens hær» som, i den tiden vi lever i, øver stor innflytelse over jorden og dens beboere? Ef 6:11-13

035Svar: «Ta på fulle rustning, så dere kan holde mot lumske . For vi har ikke en mot og blod, men mot og , mot i dette mørke, mot i . Ta derfor fulle rustning på, så dere kan gjøre på den dag og bli etter å ha alt.»

20. Paulus kaller djevelen og hans onde åndehær for «verdens herskere.» Stemmer denne betegnelsen med den Jesus gav? a) Joh 12:31 . b) Luk 10:18

Svar a) «Nå felles dommen over denne , nå skal kastes

Svar b) «Han svarte: ‘Jeg så falle fra som et lyn.»

DENNE VERDENS FYRSTE

21. Hva sies om ham som var den egentlige kongen i Babel og som inspirerte og oppglødet Nebukadnesar i hans tidligere arroganse?  Jes 14:4 og Jes 14:12

Svar: «Da skal du stemme i denne spottevisen om : Se, nå er det ute med , det er slutt på hans ville framferd! (v. 12) Å, at er fra , du , sønn! At du er til , du som seiret over folkeslag!»

Merk! Dette kan vel ikke være noe annet enn en beskrivelse av Satan, Guds erkefiende, han som Jesus kalte for «denne verdens fyrste,» og som han så «falle ned fra himmelen som et lyn.» Den Høyeste rår også over ham ― selv om det ikke alltid ser slik ut i disse tider.

22. Hva var årsaken til at Satan falt? a) Jes 14:13-14 b) Satan omtales også som fyrsten over Tyrus. Hva leser vi om årsaken til hans fall her: Esek 28:14-17 ?

Svar a): «Det var du som sa med deg selv: ‘Til vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg . Jeg tar plass på lengst i . stige opp over de høye skyer og Den

Svar b): «Jeg gjorde deg til en strålende og vernende . Du var på det hellige og vandret mellom funklende steiner. Fra den dagen du ble født, var du i din ferd, det ble funnet hos deg. Din store handel førte med seg at du ble fylt av vold og begynte å . Da støtte jeg deg fra … (v. 17) Din gjorde deg , og fordi du var så , du din . Da jeg deg til  …»

048_2Merk! Han som nå kalles Satan ble skapt av Gud, ikke som en djevel, men som en strålende kjerub som var «hel i sin ferd.» Han fikk etter hvert høye tanker om seg selv, ble hovmodig og av egen fri vilje begynte han å synde. Han ønsket å bli lik Gud ― ikke i karakter, men i makt og posisjon. Han ville være med og bestemme om hva som skulle gjelde for lov og rett på «tingfjellet.» Derfor ble han til slutt kastet ut av himmelen.

23. Har du tenkt over hvorfor Satan ble kastet ned på jorden? ― Eller hvorfor kunne ikke Gud ha forvist ham til en annen planet, eller rett og slett utslettet ham først som sist?

Svar:  

24. Hvordan skal det gå med Satan til slutt ― hva blir det av ham? Esek 28:18

062Svar: «Med all din og din i handel du dine helligdommer. Så sendte jeg imot , og den på deg. Jeg lot deg bli til for øynene på alle som så deg.»

25. Hvilken hendelse i historien avgjorde Satans endelige og evige skjebne som vi nettopp leste om? Hebr 2:14-15

Svar: «Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han [Jesus] bli som de. Slik skulle sin som ved døden, det er , og dem som av frykt for døden var i hele sitt liv.»

025Merk! Det var Satan som inspirerte mennesker til å ta livet av Jesus. Da viste han sitt sanne «jeg.» Men nettopp Jesu død vil føre til at Satans makt blir brutt for evig og alltid. Gud skal gjøre ende på ham. Aldri mer skal han få adgang til oss eller til vår klode! Han skal bli til aske her på jorden. I begynnelsen fikk Satan adgang til vår jord, ikke fordi Gud ville det, men fordi han selv krevde det. Til og med da begrenset Gud ham så han kun hadde adgang til ett eneste tre her på jorden. Se 1. Mos 2:16-17 . Da det første menneskepar valgte å trosse Guds vilje, se 1. Mos 3:1-24 , og lytte til Slangen (dvs Satan, se Åp 12:9 , ble Satan «denne verdens fyrste» i stedet for Adam og Eva. Gud hadde nemlig opprinnelig ment at de skulle ha den jobben. Se 1. Mos 1:27-28 .

MAKTOVERTAGELSE

26. Hvem skal en gang innsettes som konge over denne verden? a) Åp 11:15-17   b) Åp 19:6

Svar a): «Den engelen blåste i sin . Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: over er tilfalt vår Herre og , og skal være i all . De tjuefire eldste som sitter på sine troner for Guds åsyn, kastet seg ned på sitt ansikt og Gud og sa: Vi deg, Herre Gud, du Allmektige, du som er og som var, fordi du har din store makt og er blitt

Svar b): «Da var det som jeg hørte et stort av stemmer, som et brus av veldige vannmasser og drønn av voldsomme tordenbrak. De : ! For er blitt , vår , Den Allmektige.»

Merk! Jesus Kristus, Den Salvede ― Messias, han som er Gud, skal overta kongemakten over jorden. Det skjer når den sjuende engelen blåser i den sjuende og siste basun!

27. Hvilken annen stor begivenhet inntreffer ved den siste basun? 1 Kor 15:51-52

Svar: «Se, jeg sier dere en : Vi skal ikke alle , men vi skal alle , i ett , på et øyeblikk, når det lyder i den . For skal lyde, de skal i , og vi skal

069Merk! Oppstandelsen fra de døde og forvandlingen skjer ved Jesu gjenkomst, slik det blir fortalt i 1 Tess 4:16-18 :

«For når befalingen lyder, og det høres et fra overengelen og i Guds , da skal selv stige fra . Og de som i troen på Kristus, skal først . Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles , med dem bli opp i , i , for å møte . Og så skal vi med for . Trøst da hverandre med ord!»

ET KLOKT OG GODT VALG

NEBU1-filtered28. Hvordan avsluttet kong Nebukadnesar sitt vitnesbyrd om hvordan Gud grep inn og forandret hans liv og hele hans måte og tenke på? Dan 4:36-37

Svar: «I stund vendte min , og jeg fikk min og glans igjen — til ære for kongedømme. Mine rådsherrer og stormenn oppsøkte meg. På ble jeg i mitt kongedømme og fikk enda enn før. Jeg, , , og . For alle hans gjerninger er og hans veier rette. Han kan dem som er i sin

29. a) Ser man klart og tydelig at Kong Nebukadnesar fikk oppleve sannheten i det vi leser i Jak 4:6 ? b) Har du tatt til følge det som står videre i Jak 4:7-8 ?

Svar a): « … derfor heter det: står de , men de gir han Svar b):