3 Nebukanesars versjon av fremtiden

102-filteredI studie 2-B leste vi om en billedstøtte som kong Nebukadnesar hadde sett i en drøm som Gud lot ham få. La oss først repetere litt om hvorfor Gud hadde gitt ham denne drømmen.

1. Hvilke tanker hadde kongen fått i sitt sinn forut for drømmen? Dan 2:29

Svar: «Da du lå på ditt leie, konge, det opp i deg om det som skal hende i . som åpenbarer , fortalte deg det som

Merk! Dette er bakgrunnen for det 3. kapittel i Daniels bok. Etter at Daniel hadde tydet drømmen for kongen, leser vi om kongens spontane reaksjon i Dan 2:46 : «Da kastet kong Nebukadnesar seg ned med ansiktet mot jorden og hyllet Daniel. Han bød at de skulle bære fram offer og røkelse for ham.»

2. La oss repetere hva billedstøtten i drømmen symboliserte. Les Dan 2:37-41

Hode av Gull: Bryst av Sølv:

Hoftene av Kobber: Leggene av Jern:

Føttene av Jern/Leire:

Merk! Kongen var sikkert smigret over at han og hans rike, Babylon, ble symbolisert med gull, det mest verdifulle og edleste av alle metaller. — Men kan det tenkes at jo mer han filosoferte over betydningen av drømmen, dess mindre likte han den? Kan det hende at hans politiske rådgivere fikk det travelt? Kom de kanskje og spurte kongen om han virkelig hadde tenkt nøye i gjennom betydningen av drømmen? Skulle man uten videre godta at det mektige Babylon skulle en gang vike plassen for et rike som var «ringere» enn Babylon? Hvilke signaler ville det gi utover i imperiet hvis denne drømmen virkelig ble trodd? Hadde ikke hans majestet helt andre planer for Babylon enn det som kom fram i drømmen? At det mektige Babylon skulle gå over til et annet rike, burde rett og slett være uakseptabelt! Som nevnt sist har arkeologer funnet byggesteiner med følgende innskrift: «Nebukadnesar: Måtte den (byen Babylon) stå til evig tid.» Er det da usannsynlig at det ble maktpåliggende for kongen å nøytralisere budskapet i drømmen Gud hadde gitt ham? Neppe!

3. I følge drømmen, var det riktignok et rike som skulle bli stående til evig tid. Hvilket rike var det? Dan 2:44-45

Svar: «Men på den disse kongene rår, [dvs. de europeiske] skal himmelens opprette et som i går til grunne. Det riket skal gå over til noe annet folk. skal og gjøre de andre rikene, men selv skal det bestå i . Du så jo at en ble revet løs fra fjellet, men av menneskehender, og jernet, kobberet, leiren, sølvet og . Den store har nå kunngjort kongen det som skal skje. Drømmen er , og tydningen er

Merk! Kongen hadde fått høre at drømmen var sann og at tydningen var pålitelig, men han ville gjøre det han kunne for å forhindre dens oppfyllelse. Hvis det var noe rike som skulle bli stående til evig tid, så skulle det være hans Babylon!

4. Hvordan kommer nettopp en slik tanke fram i innledningen til det tredje kapittel i Daniels bok? Dan 3:1-3

Svar: «Kong Nebukadnesar laget en billedstøtte av , alen høy og alen bred, og stilte den opp i Duradalen i provinsen . Så sendte kong bud til satrapene, stattholderne og , rådgiverne, skattmestrene, de , dommerne og alle og kalte dem sammen til av som kongen hadde reist. De kom sammen til innvielsen av som kong Nebukadnesar hadde reist, satrapene, stattholderne , rådgiverne, skattmestrene, de lovkyndige, dommerne og provinsstyrerne…»

Merk! Her leser vi altså om enda en billedstøtte, men hele denne statuen var laget av kun én type metall, nemlig: Gull — altså det samme metallet som Gud brukte i drømmen for å symbolisere Babylon. Symbolikken burde være klar: Babylon skulle bli stående — for alltid!

ET NY TESTAMENTLIG BABYLON MED LIGNENDE AMBISJONER

5. I Bibelens siste profetiske bok, Johannes´ Åpenbaring, finner vi et nytt Babylon, denne gang symbolisert ved en kvinne. Hva sier hun om sin framtid? Åp 18:7

NEW_5-filteredSvar: «… sier til seg selv: ‘Her jeg som dronning, jeg sitter som enke, og skal jeg av.’»

Merk! Ingen skulle noen gang klare å fjerne henne ― kvinnen Babylon, fra tronen! Den sorgen skulle hun aldri oppleve. Hun skulle bestå til evig tid, ― akkurat som den visjonen Nebukadnesar hadde for sitt kjære Babylon.

6. Hvilken kunngjøring gir Gud med hensyn til det nye Babylon? Åp 18:8-10 og Åp 18:21

Svar:  skal plagene hennes komme på dag: pest og og hungersnød, og hun skal opp med . For veldig er Gud Herren som dømmer henne. Kongene på jorden, de som har levd med henne i hor og vellevnet, skal og jamre seg over henne, når de ser røken stige opp der hun . Skremt av hennes lidelser skal de stå langt borte og rope: ‘, deg, du store by, du mektige by! På én kom dommen over deg. (v. 21)  Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: ‘ skal , den store by, med styrtes ned og finnes

Merk! Det gamle Babylon ble lagt i ruiner for lenge siden. Men Gud har valgt å bruke navnet Babylon som et dekknavn på et maktapparat som vil gjøre seg gjellende i økende grad ― og da på en lignende måte som det gamle Babylon gjorde ― inntil like før Jesu gjenkomst.

7. «Babylon» ble faktisk et begrep allerede innen den første kristne menighet. Hva skrev apostelen Peter som viser dette? 1 Pet 5:13  

Svar: «Menigheten i dette , den som er utvalgt sammen med dere, sender sin hilsen. Det samme gjør Markus, min sønn.»

Merk! Sjekker man fotnoten i Bibelen til dette verset. Hva mener man at Peter siktet til da han i dette tilfelle brukte uttrykket: Babylon?

NÅR TVILEN SETTER INN

Tilbake til Nebukadnesar i det gamle Babylon. I utgangspunktet hadde han reagert svært positivt på sin opplevelse omkring Guds evne til å åpenbare framtidens hemmeligheter. Han var tydelig imponert.

8. Legg igjen merke til Nebukadnesars rosende omtale av himmelens Gud og hvordan han ellers hadde gitt tydelig uttrykk for sin begeistring! Dan 2:47-49

040« tok til orde og sa til : ‘, den guden dere dyrker, er over guder og herre over konger. Han , siden du har greid å denne hemmeligheten.’ Så lot kongen Daniel få en stilling og gav ham mange gaver. Han gjorde ham til over hele provinsen Babylon og til leder for alle vismennene der. På Daniels bønn satte kongen Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego til å i provinsen Babylon. Daniel selv ble ved kongens hoff.»

Merk! Noe må ha skjedd med Nebukadnesars overbevisning i tiden mellom drømmen og gull statuen i Duradalen!

9. Jesu disipler var ofte overbevist om hans makt og autoritet, men hva irettesatte Jesus dem for ved en anledning? Luk 24:38

Svar: «Men han sa til dem: ‘ dere stige i dere?’»

Merk! Vi kan tydeligvis hindre tvilen i å oppstå! Det burde kong Nebukadnesar ha gjort! Han hadde ingen grunn til å la tvilen om Guds evige rike få stige opp og slå rot i hans sinn! Han burde ha avvist tanken med det samme den dukket opp ― enten den kom gjennom hans politiske rådgivere, eller på annen måte. Jesus fortalte en lignelse om hvordan Guds ord «om riket» blir mottatt av oss mennesker og hvorfor. Lignelsen er gjengitt i Matt 13:3-8 .

10. Legg merke til hvordan Jesus forklarte denne lignelsen for disiplene. Se Matt 13:18-23 :

033«Så hør nå hvordan lignelsen om skal tydes: når noen hører ordet om , og han ikke skjønner det, kommer den og det som er sådd i hjertet. Dette er som ble sådd ved veien. Den som ble sådd på steingrunn, er som tar med når han det. Men han har og ut en tid. Når han møter eller for skyld, han straks . Den som ble sådd blant tornebusker, er en som ordet, men dette livs bekymringer og , så det bærer . Men den som ble sådd i den gode jord, er som og det. Han bærer : , foll eller foll.»

11. Hvilke(n) kategori(er) synes du passer best på kong Nebukadnesar?

Svar:

BABYLON: «TILBE SLIK JEG SIER ― ELLER DØ!»

12. Hva forventet kong Nebukadnesar av alle i forsamlingen som var møtt opp til innvielses seremonien av billedstøtten? Dan 3:3-5

Svar: «…Da de stod foran som hadde reist, ropte med høy røst: ‘Hermed blir det for dere, og med språk: Så dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags , skal dere og som kong Nebukadnesar har

Merk! Nebukadnesar hadde store ambisjoner. Han ville at alle skulle bifalle hans versjon av Babylons og verdens fremtid. Dessuten var det viktig for han å markere sin egen makt og autoritet ved å forlange at alle skulle tilbehans måte ― bare fordi han hadde gitt ordre om det gjennom sin herold.

13. Hvilken skjebne ventet enhver som ikke ville etterkomme kongens befaling om å tilbe billedstøtten? Dan 3:6

Svar: « som faller og , skal kastes i med

Merk! Vi finner en parallell til dette babylonske karaktertrekket som vi nettopp har lest om i Bibelens siste profetiske bok, Åpenbaringen.

14. Hvordan beskrives kvinnen Babylon og hennes «ridedyr? Åp 17:3-5

Svar: «I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en som satt på et dyr. var oversådd med som var en mot , og det hadde hoder og horn. Kvinnen var kledd i og … (v. 5) På panne stod skrevet et med skjult mening: ‘ den , til skjøgene og all .’»

15. Fargen på dette dyret er svært interessant. Det var skarlagenrødt, ― og kvinnen Babylon var kledd i purpur og skarlagen. Hva er disse fargene et symbol på i Bibelen? Jes 1:18    

Svar: «, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres er som , skal de bli som ; om er som , skal de bli som

Merk! Kvinnen Babylon og hennes ridedyr bar altså tydelig preg av synd og fordervelsens farger. Det fantes ikke antydning til anger og omvendelse noe sted.

16. I Åpenbringens 13. kapittel finner vi to dyr. Hvordan blir det første av disse to dyrene beskrevet? (Legg merke til likhetene med kvinnen Babylons ridedyr)! Åp 13:1

009Svar: «Da så jeg et stige opp av havet. Det hadde horn og hoder og en krone på hvert horn. På hodene stod som var en mot

Merk! Likhetene er i høy grad sammenfallende med det som blir sagt om kvinnen Babylons ridedyr. På samme måte som Nebukadnesar hadde en herold som kunngjorde hans ønsker, har også det første dyret (i Åp 13:) en «herold» som kunngjør dets ønsker.

17. Hva er denne herolden som «steg opp av jorden» opptatt av? Åp 13:11-12

Svar: «Da så jeg et ; det steg opp av jorden. Det hadde horn som et , men talte som en . All den det første dyret har, bruker det andre dyret etter fra det første. får jorden og dens til å det dyret — det som hadde fått sitt banesår leget.»

Merk! Vi ser at det andre dyret fungerer som det første dyrets herold. Vi skal i løpet av dette kurset se noe nærmere på hva disse to dyrene i all sannsynlighet symboliserer. Nå skal vi bare merke oss hva de gjør som ligner på det gamle Babylons framferd. Så langt har vi sett at det skal gis en befaling til alle om å tilbe. Dette skjedde jo også i det gamle Babylon.

18. Hva blir de som nekter å etterkomme befalingen truet med? Åp 13:14-15  

Svar: «Det dem som bor på jorden, med de det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det til at de skal lage en til for — det som var såret med sverd, men livnet til. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne , og til å la som dyrets

Merk! Ringen er sluttet! Det blir «babylonske tilstander» ved avslutningen av denne verdens historie. Til og med en trussel om dødsstraff for dem som nekter å tilbekommando!

19. Hva skjedde da signalet ble gitt om å tilbe Babylons gull-billedstøtte? Dan 3:7

Svar: «Så folkene hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og slags instrumenter, de seg og stammer med ulike språk — og som kong Nebukadnesar hadde

NEBU1-filteredMerk! De færreste ville våge å tro at kongen ikke mente alvor. Siden gav Daniel denne karakteristikk av kong Nebukadnesar i Dan 5:19 :

«… Hvem han ville, lot han ____________, og hvem han ville, lot han leve; hvem han ville, opphøyet han, og hvem han ville, fornedret han.» Slik situasjonen var, ville det være «vanvittig dumt» å gå i mot kongens befaling!

20. Blir situasjonen noe særlig annerledes i forhold til Babylon-systemets dikteringer i endetids perspektiv? Åp 13:3-4

Svar: «Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og undret seg over dyret og . draken fordi den hadde gitt dyret makt, og og sa:« er som dyret, og kan det?»

Merk! Igjen ser vi en tydelig parallell. Det vil synes helt nytteløst å sette seg opp i mot Babylon-maktsystemet i «endetiden.»

NOEN NEKTER LIKEVEL Å TILBE BILLEDSTØTTEN

21. Hvilken melding fikk kongen kort tid etter at tilsynelatende hele folkemengden hadde bøyd seg i tilbedelse av billedstøtten? Dan 3:8-12

Svar: «Straks kom noen kaldeere og klaget på . De tok til orde og sa til kong Nebukadnesar:« Kongen leve evig! Konge, du har gitt om at som hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, skal falle ned og gullbildet, og at den som faller ned og , skal i med flammende . Det er noen her som du har satt til å provinsen Babylon: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse mennene seg om ditt , konge. De dyrker ikke din gud og som har reist.»

Merk! At kaldeerne klaget på disse tre judeerne, har nok en sammenheng med det som sies i vers 12: «Det er noen judeere her som du har satt til å styre provinsen Babylon…» Var opplysningen motivert av misunnelse? Tenk om de hadde fått stillingene i stedet for de tre judeerne (som for øvrig ble ansatt på Daniels bønn etter at han hadde tydet kongens drøm).

22. Hvordan reagerte kongen da han fikk denne meldingen? Dan 3:13-14

Svar: «Da ble Nebukadnesar . Han bød at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego skulle , og mennene ble ført fram for kongen. Nebukadnesar tok til orde og sa til dem:« det , Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere dyrker og har reist?»

103Merk! Kongen ble rasende over å høre at det var noen som ikke adlød hans ordre. Den salgs oppførsel ville han ha seg frabedt! Men kongen ville være sikker på at dette ikke bare var et løst rykte som hadde sitt utspring i en simpel misunnelse. Derfor ville han spørre dem det gjaldt om det han hadde hørt stemte med de faktiske forhold. Han ville ikke skade de tre unge karene uten «gyldig grunn.»

23. Hva var kongen villig til å gjøre i tilfelle det hadde vært en misforståelse som var skyld i at de tre ikke hadde tilbedt billedstøtten da signalet ble gitt? Dan 3:15

Svar: «Nåvel, dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, er til å falle ned og jeg har laget, så er alt og vel. Men vil dere det, skal dere kastes i med flammende ild. det da som kan fra hånd?»

Merk! De skulle få en ny sjanse til å etterkomme kongens befaling om å tilbe. Nå var det ikke rom for noen misforståelse. Saken var så klar som den kunne få blitt. Tilbe ― eller dø! Men kongen gikk et hakk videre. Han utfordret Den Levende Gud som han visste de tre unge mennene tilbad.

24. Hvordan svarte de tre anklagede på kongens siste utspill? Dan 3:16-18

Svar: «Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego tok til orde og sa til kong Nebukadnesar: ‘ trenger ikke å deg et på dette. Om så skal være, vår som vi , å oss og oss den glødende ovnen og fra din , konge. Og han gjør det, skal du vite, konge, at vi vil din gud og ikke gullbildet du har reist.»

Merk! De lot ikke kongen være i tvil: Å tilbe eller dyrke gullbildet han hadde reist var ikke aktuelt. Det kom ikke på tale! Dessuten skulle kongen forstå at deres Gud var langt mektigere enn han ante. Hvis Gud ville, så kunne han frelse. Men dersom han lot være å gripe inn, fikk det være hans sak. De skulle i hvert fall ikke gå på akkord med det de visste var sant og rett!

25. Det kongen bød dem om å gjøre var å bryte Guds første og andre bud. Hva står det i disse budene om det å tilbe som de unge mennene nektet å bryte? 2. Mos 20:3-6

Det første bud: (v. 3): «Du skal ha enn

101Det andre bud: (v. 4-5): «Du skal lage deg noe , eller noe slags av som er i eller eller i jorden. Du skal dem og dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg straffen for fedrenes komme over barn i tredje og fjerde , når de meg, men jeg viser i ledd mot dem som og

Merk! De ville heller være trofast mot Gud ― og dø enn å bryte Guds bud. Det var nettopp fordi folket de tilhørte hadde brutt Guds grunnlov at de var havnet i Babylon som fanger.

26. a) Vil noen ha en lignende innstilling overfor ledelsen i endetidens Babylon-system? ― Hva er i så fall nøkkelen til deres seier? Åp 12:11 b) Hva er det som virkelig gjelder i denne sammenheng? Åp 14:12

Svar a): «De har over i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt at de ville i

Svar b): «Her at de står , de som holder seg til og

Merk! De samme karaktertrekk og prinsipper vil gjøre seg gjeldende enda en gang ― slik de har gjort opp i gjennom hele historien der mennesker (som elsker Gud og holder hans bud) er blitt satt på prøve. Lammets blod er nøkkelen til deres seier. Det minner dem om hvor alvorlig synd er i Guds øyne, og om hvor nødvendig deres omvendelse- og Guds tilgivelse er.

27. Hva skjedde med de tre trofaste unge judeerne som heller ville dø enn å bryte Guds bud? Dan 3:19-23

Svar: «Da ble Nebukadnesar så på Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego at hans ansikt ble helt . Han gav befaling om at ovnen skulle gjøres ganger hetere enn . Og han bød noen sterke menn i hæren å binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego og kaste dem i med flammende . Så ble mennene bundet og kastet i den ovnen, med kappene, buksene, luene og de andre klærne på seg. Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterkt opphetet, ble som førte Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego opp, av . De andre tre, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, bundne ned den glødende

Merk! At flere av kongens menn som gjennomførte hans befaling om å kaste de tre inn i ovnen måtte bøte med livet i prosessen, så ikke ut til å plage kongen. Det er ikke usannsynlig at det ble brukt jordbek eller råolje som kom like opp i dagen, til å fyre opp i ovnen med.

28. Hvilken vending tok plutselig henrettelsesprosessen? Dan 3:24-25

051_2Svar: «Da ble kong . Han reiste seg og sa til sine : ‘Var det ikke menn vi kastet bundne ned i ilden?’ ‘ visst, konge, » svarte de. Så sa han:« Men jeg ser ilden, og de har tatt noen . Den ser ut som en

Merk! Denne utviklingen hadde ikke kongen regnet med ― til tross for hva de unge mennene hadde fortalt ham om Guds evne til å utfri dem!

29. Hva gikk kongens neste befaling ut på? Dan 3:26-27

Svar: «Nå gikk Nebukadnesar bort til døren i den glødende ovnen og :« Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, dere som er for Den Høyeste , ! » Og Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego kom av . Satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer stimlet sammen. De så at ilden hadde hatt over disse menns legemer. Håret på hodene deres var , kappene var ikke , og det luktet av dem.»

Merk! Kongen visste at disse mennene tjenestegjorde i hans Babylon, men han erkjente at de først og fremst var tjenere for Den Høyeste Gud. Det hadde de tydeligvis tjent mest på!

30. Hvilket løfte fikk de tre vennene til Daniel erfare sannheten av i det de ble kastet inn i den glødende ovnen? Jes 43:1-2

Svar: «Og nå, så sier , han som deg, Jakob, og formet deg, Israel: , jeg har løst deg ut; jeg har kalt deg ved , du er . Går du gjennom vann, er deg, gjennom elver, skal de ikke rive deg bort. Går du gjennom , skal den ikke deg, og flammen skal ikke deg.»

31. Hvilket lignende løfte gir Gud til dem som skal få oppleve det nye Babylons raseri? a) Åp 12:17   b) Åp 3:9-10

Svar a): «Fylt av mot kvinnen [et bilde på Guds menighet] gikk draken [Satan] av sted for å føre mot de av hennes ætt, mot som følger og holder fast ved om

Svar b): «Se, jeg skal la noen komme fra synagoge, av dem som lyver og sier de er jøder og er det. De skal komme og seg for dine , og de skal at jeg har deg. du har tatt vare på mitt ord om å , vil jeg deg den av som skal komme over for å som bor på

Merk! Det lønner seg tydeligvis å stå på Guds side i det lange løp ― og i enhver situasjon!

32. På hvilken måte anerkjente kong Nebukadnesar Guds overhøyhet og makt til å frelse dem som setter sin lit til ham? Dan 3:28-30

Svar: «Da tok Nebukadnesar til orde og sa: ‘ være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos , som sendte sin og sine tjenere. De satte sin til ham og gjorde som . De for å slippe å eller noen annen gud enn sin . Nå gir jeg dette påbud: Om det i alle folk og stammer med ulike språk er som taler om Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, skal han i stykker, og hans hus skal bli til en . For det finnes ingen gud som kan frelse slik.’ Og kongen gav Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego makt i provinsen Babylon.»

046_2Merk! Kongen hadde ennå ikke lært prinsippet om religionsfrihet ― at det ikke burde være i hans makt å dømme til døden de som så annerledes på religiøse spørsmål enn ham. Nå skulle de som vågde seg til å tale foraktelig om Gud (slik han kort tid i forveien selv hadde gjort), hogges i stykker osv. Det er Guds mening at vi skal be for dem som er fiendtlig innstilt både overfor oss selv og ham. Det var det Jesus lærte oss da han var her. Se Matt 5:44 :

«Men jeg sier dere: deres , dem som dere, gjør mot dem som dere, og for dem som dere.»