2B Kong Nebukanesars drøm tydes

044I vårt forrige studie la vi merke til at Gud legger stor vekt på sin evne til å orientere om framtidens begivenheter lenge før de inntreffer. Dette studiet gir oss et eksempel på hvilken treffsikkerhet hans forutsigelser har! Dette burde inspirere oss samt få oss til å forstå at framtiden ikke er så gåtefull og håpløs som den av og til fortoner seg. Det er én som vet hvordan det hele vil ende. Vi har et ordtak som sier: «Når enden er god er allting godt.» Dagens studie gjør ikke skam på dette ordtaket!

Vi ser i Dan 2:30 , hvordan Daniel innledet sin forklaring av kongens drøm: «Og når denne hemmelighet er blitt åpenbart for meg, er det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, men for at kongen skal få vite hva drømmen betyr, så du får kjenne ditt hjertes tanker.»

1. Daniel var en ydmyk mann! a) Hvilke tanker var Nebukadnesar opptatt av da han fikk drømmen? Dan 2:29 b) Hvordan innleder Daniel sin beskrivelse av drømmen som Nebukadnesar fikk, men som han ikke klarte å huske? Dan 2:31

Svar a): «Da du lå på ditt leie, konge, steg det opp i deg om som skal i . Han som hemmeligheter, fortalte deg som

Svar b): «Konge, i så du en veldig . Den var stor og sterkt. Den stod foran deg og så ut.»

Merk! Det er ikke utenkelig at kongen begynte å huske at det virkelig var det han hadde sett i drømmen etter hvert som Daniel fortalte. Det kan også tenkes at denne billedstøtten gjorde inntrykk fordi billedstøtter var noe kongen var vant med å tilbe.

2. Hva var denne billedstøtten laget av? Dan 2:32-33

Svar: « på støtten var av rent , brystet og av , magen og av ; var av og dels av , av brent

Merk! Vi så sist i Dan 5:23 at babylonerne lagde guder av slike materialer.

3. I sin drøm fikk Nebukadnesar anledning til å betrakte den store billedstøtten en stund mens den strålte mot ham i all sin glans. Men plutselig skjedde det noe brått og uventet. Hva? Dan 2:34

Svar: «Mens du stod og så på billedstøtten, ble en revet , men av , og den som var av og , og dem.»

Merk! Det er vesentlig å merke seg hvor steinen traff billedstøtten! Nemlig på føttene.

4. Hva skjedde videre med restene av billedstøtten etter at den var blitt knust av steinen som traff billedstøtten på føttene av jern og leire? Dan 2:35

Svar: «Da gikk sammen i , både jernet og leiren, kobberet, sølvet og . Det ble som fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det og førte det , så det ikke fantes igjen. Men som hadde truffet bildet, ble til et stort , som fylte hele

Merk! Det var ikke så rart at kongen ble urolig og ikke fikk sove mer etter en slik drøm! Nå skulle man tro at drømmen stod helt klart for kongens indre blikk igjen, men dens betydning var fortsatt en gåte. Han har derfor sikkert spisset ører da Daniel fortsatte med å si, se Dan 2:36 :

«Dette var drømmen, og skal vi kongen den

HODET AV GULL ― BABYLON

0505. Hvordan beskrev Daniel betydningen av billedstøttens gullhode? Dan 2:37-38

Svar: «, du kongenes konge, som i har kongedømmet, makten, kraften og æren! , overalt hvor de bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har gitt i din hånd, og har satt deg til herre over dem. Det er som er av

256_2Merk! Kongen blir først gjort oppmerksom på at han ikke er blitt konge over Babylon og dens erobrede områder i egen kraft. Han har himmelens Gud å takke for sin kongemakt. Deretter blir han fortalt at det er han, det vil si: hans rike, Babylon som er representert med billedstøttens hode av gull. Nebukadnesar hadde store ambisjoner når det gjaldt dette mektige riket, og ikke minst for dens hovedstad, Babylon. Arkeologiske utgravninger har avdekket byggesteiner med følgende innskrift: «Nebukadnesar: Måtte du [byen Babylon] stå til evig tid.» (Se bildet overfor). Men Daniel visste ― til og med før denne drømmen ble gitt, at Babylon ikke kom til å beholde makten i lengden.

6. Hva hadde profeten Jesaja uttalt om Babylons skjebne ca. 150 år i forveien for Nebukadnesars drøm? Jes 13:1 og Jes 13:19-20

Svar: « mot , som Jesaja, sønn av Amos, fikk i et syn. (v. 19) Med , blant rikene, stolte , skal det gå som den gang Gud gjorde på Sodoma og Gomorra. skal mer, fra slekt til slekt skal der. Der skal slå opp telt og la dyrene hvile.»

Merk! Historien har gitt denne profetien om Babylon rett. I dag er oldtidsbyen Babylon ruiner. Arkeologer har rekonstruert deler av bygninger osv., men byen er ikke bebodd. Beduinene som fortsatt finnes i området nekter å slå opp sine telt innenfor oldtids byens grenser, fordi de tror at onde ånder holder til der.

7. Hva slags dyr og fugler skulle slå seg ned innen byens ruiner? Jes 13:21-22

Svar: «Men skal ligge der, og husene skal bli fulle av . Der skal holde til og raggete troll hoppe omkring. Ville skal ule i borgene og i der det før var lyst og glede. Byens time seg, dens dager blir ikke mange.»

Merk! De som har besøkt området der byen Babylon lå, kan bekrefte at nettopp slike dyr og fugler finnes i det som er igjen av hus og slott – og ingen beduiner vil slå opp sine telt der.

8. Hvordan understreker Gud at byens skjebne er endelig og ugjenkallelig? Jes 14:22-24

Svar: «Jeg vil stå opp imot , lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud. Jeg vil utslette ettermæle og alt som er igjen i , både barn og etterkommere, lyder ordet fra Herren. Jeg lar bli et tilholdssted for og gjør den til et . Jeg soper den bort med en kost som alt, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud. Herren, Allhærs Gud, har sverget: Det jeg har tenkt, skal sannelig skje, det jeg har , skal stå

ARMENE OG BRYSTET AV SØLV ― MEDO-PERSIA

0709. På hvilken måte lot Daniel kong Nebukadnesar forstå at drømmen signaliserte at Babylon skulle komme til å måtte vike plassen for et annet rike som til og med var «ringere» enn Babylon? Dan 2:39

Svar: «Men skal det oppstå et , ringere enn , …»

10. Den samme profeten som hadde forutsagt Babylons fall, hadde også fortalt hva dens erobrer skulle hete ― ca. 200 år før han var født! Hva skulle han hete, i følge Jes 45:1 ?

057Svar: «Så sier Herren til , sin , han som jeg holder i hans høyre hånd, for å tvinge under , løse beltet om livet på og for ham, så skal være

Merk! Dareios var konge over mederne som inntok Babylon året 539 f.Kr. under ledelse av generalen Kyros som noen få år senere overtok kongemakten over et samlet Medo-Persia. Akkurat hvordan han inntok Babylon og hvordan dører ble åpnet for ham, skal vi komme tilbake til i Studie 5. Arkeologer har funnet en leirsylinder (se bildet til venstre) der Kyros forteller om sine bragder i denne forbindelse.

11. Hva mer hadde Gud bedt Jesaja om å skrive angående Kyros sine beslutninger og befalinger angående Israels videre skjebne etter Babylons fall? Jes 44:28

Svar: «Om sier jeg: ‘Han er min hyrde, skal alt det jeg vil; skal si om : skal ! og om : Det skal bli

12. Sier Bibelen noe om at Kyros gav en slik befaling da tiden var inne til det? 2 Krøn 36:23

Svar: «Så sier , kongen i Persia: , himmelens , har meg alle kongerikene på jorden. har å bygge et for ham i i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk! kan dere dra

Merk! Presten Esra som ledet den første flokken av jøder tilbake til Israel etter det babylonske fangenskapet, siterer også Kyros’ befaling som vi nettopp leste. Se Esra 1:1-4 . Daniel levde til å se at Kyros ble konge i Medo-Persia slik vi allerede har sett i Dan 1:21 .

13. Like før Babylons fall, ble Daniel budsendt til å lese og tyde et domsbudskap rettet mot Belsasar, sønnesønn til Nebukadnesar. Hvordan lød dens tydning? Dan 5:26-28 og Dan 5:30.

Svar: «Og slik skal ordene tydes: ‘‘ — ‘tellet‘ har Gud ditt kongedømmes dager og gjort på det. ‘‘ — ‘veid‘ er du på vekten og funnet for . ‘‘ — ‘delt‘ er ditt rike og gitt til og .‘ (v. 30) Men den natten ble Belsasar, ,

Merk! Vi får en del å tenke på når det gjelder babylonerrikets fall. Det er ikke uten grunn at Babylon er blitt et begrep i Det nye testamentet – særlig i Bibelens siste bok. Mer om det senere i kurset.

HOFTENE AV KOBBER ― HELLAS

07414. Medo-Persia skulle også måtte vike plassen for et tredje verdensrike. Hvordan ble dette symbolisert ved billedstøtten? Dan 2:39

Svar: «…og så et rike, av , som skal herske over hele jorden.»

075Merk! Dette skjedde under ledelse av den unge greske krigerkongen Alexander den store. Medo-Persia led sitt avgjørende nederlag overfor Hellas året 331 f.Kr. Byen Babylon var enda ikke helt ødelagt på denne tiden, og Alexander hadde store planer om å gjenoppbygge den til dens opprinnelige skjønnhet. Men det fortelles at han drakk seg fra sans og samling i et av byens mektige byggverk og døde kort tid etterpå 33 år gammel. Hellas har preget verdenshistorien på mange måter, ikke minst gjennom dets språk, filosofi, arkitektur og kultur.

LEGGENE AV JERN ― ROMERRIKET

15. Hvordan beskrev Daniel utviklingen videre? Dan 2:40

Svar: «Siden skal det komme et , sterkt som . Likesom slår i stykker og alt, så skal dette riket — som jern — slå i og alle de andre.»

039Merk! Kobberriket, Hellas måtte gi tapt for Romerrikets veldisiplinerte hærstyrker året 168 f.Kr. Jernriket Rom var den maktfaktor som dominerte verdensarenaen lengst ― helt til 476 e.Kr. Denne verdensmakten rådde grunnen da Jesus kom til vår jord som Messias, som betyr: «Den Salvede.» Det var romermaktens hærstyrker Jesus siktet til der han i Matt 24:15 sier:

«‘Den ’, som profeten har talt om, skal da på det sted — det, den som leser! …»

16. Hva skulle romerriket, i følge denne profetien i Daniels bok, foreta seg med hensyn til Jerusalem og templet der etter at Messias var blitt ryddet av veien? Dan 9:26

Svar: «Etter disse ukene skal den [grunntekst: Messias] av og ikke mer være til. og skal av en [den romerske] som kommer. Han skal ende sine dager i en flom. Ødeleggelsen som er , skal vare til krigen er slutt.»

Merk! Denne fascinerende profetien kommer vi selvfølgelig tilbake til senere i dette kurset!

FØTTENE AV JERN OG LEIRE ― ROMERRIKET DELT (EUROPA)

17. Føttene på billedstøtten var dels av jern og dels av pottemaker-leire. Hvilken betydning hadde denne detaljen? Dan 2:41

094Svar: « og var, som du så, dels av , av . Det at skal . Men det skal være av jernets i det. Du så jo at var blandet med

Merk! Romerriket ble ikke slått av en annen verdens makt slik tilfelle hadde vært i historien i tidsrommet mellom Babylon og til og med Romerriket. I stedet forfalt Romerriket innenfra og ble etter hvert delt opp i ti mindre fraksjoner eller folkestammer.

18. Skulle disse forskjellige delene være omtrent like sterke? Dan 2:42

Svar: «At på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at for en skal være , men for en

Merk! Disse ti stammene utkrystalliserte seg i grove trekk innen nord Afrika og det vest europeiske kontinent. Noen av dem beholdt noe av romerrikets jernstyrke, mens andre var forholdsvis svake, symbolisert ved leiren. Av den grunn er det blitt utkjempet mange kriger innen dette området. De sterke fraksjonene forsøkte gjentatte ganger å rane til seg makten over de svake.

19. På hvilken måte skulle disse fragmentene av Romerriket forsøke å forene seg? Dan 2:43

Svar: «Når jernet, som du så, var med leire, det at de skal seg ved . Men de skal , like lite som jern kan seg med

092Merk! Så godt denne detaljen stemmer med historiske kjensgjerninger! På en av veggene i Frederiksborg slott i Danmark, finner man et interessant maleri som illustrer hvordan de forskjellige europeiske kongehus er i slekt med hverandre, nettopp gjennom 104«giftermål.» Til tross for blodbåndene skal ikke Europa bindes sammen til et stort rike slik det var i Romerrikets stormaktstid. Mange forsøk er blitt gjort på å forene Europa til én stormakt. Vi kan nevne navn som Ludvig XIV, Karl V, Napoleon Bonaparte, Keiser Wilhelm og Adolf Hitler. Men Ingen av dem klarte å forene Europa til et stort rike!  EU har heller ingen Keiser eller Cæsar.

STEINEN ― GUDS EVIGE RIKE — VED JESU GJENKOMST

20. Hvilken gjennomgripende og varig forandring kommer til å inntreffe i denne verdens historie i tidsperioden etter Romerrikets fall mens det er og forblir fragmentert i selvstendige nasjoner? Dan 2:44

Svar: «Men på da kongene rår, skal himmelens et som i går til grunne. riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal og gjøre de andre , men selv skal det i

Merk! Det er nå over 1500 år siden Romerriket ble delt og «erstattet» av de europeiske kongehus. Ingen vet hvor mye lenger disse «kongene» skal få «råde» før Gud til slutt griper inn og setter en endelig og evig stopper for alle verdens politiske systemer.

21. Den siste boken i Bibelen, Johannes’ Åpenbaring røper at disse kongene [som i Åpenbaringens bok er symbolisert med 10 horn – slik de forresten også er i Dan 7:24 ], skal til slutt «råde» på en avgjørende måte i løpet av en gitt «time» da Gud endelig griper inn og sier at nok er nok. Hva leser vi om dette i Åp 17:12-14 ?

Svar: «De ti horn du så, er som ennå ikke har fått noe rike; [Romerrike hadde enda ikke gått i knas da Johannes fikk sitt syn] men med  [som er identisk med det nye hornet i Dan 7:8 og Dan 7:24-25 skal de få kongemakt i . De alle ett og det samme og sin og myndighet til . De skal føre mot ; men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal derfor over dem, med , de kalte og utvalgte og

105Merk! Gud blir ofte kritisert fordi han tåler så mye lidelse og nød uten å sette en stopper for det. Inntil videre finner han seg i den slags flengende kritikk, men til syvende og sist vil han ikke finne seg i en uhemmet ondskap som til slutt vil nå et klimaks. Når disse «konger» overgir og forener sine krefter med dyret for å gå til krig mot Lammet― i form av hans kalte, utvalgte og trofaste slik Paulus en gang gjorde, se Apg 26:9-15 , da er grensen for hva Gud vil tåle nådd.

22. Det er noe mer som menneskets makter vil være i ferd med å gjøre på den tiden da Gud griper inn for å frelse sitt folk og opprette sitt evige rike Åp 11:18 :

Svar: «Hedningfolkene ble , men nå er din vredesdag , og tiden da de døde skal . Da skal du dine , profetene, de og dem som frykter ditt navn, og , og som

Merk! Ingen er vel i tvil om at jordens makter er fullt ut i stand til å ødelegge jorden allerede nå! Det var langt i fra tilfelle da Johannes skrev dette — noe som gir grunn til ettertanke!

23. På hvilken måte blir opprettelsen av Guds evige rike symbolisert i Nebukadnesars drøm? Dan 2:45

110Svar: «Du så jo at en ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er , og tydningen er

Merk! Steinen som traff billedstøtten på føttene symboliserer opprettelsen av Guds rike i tidsperioden vi nå befinner oss i ― nemlig i den tiden da Europa består av flere nasjoner.

23. a) Hva sammenligner Jesus seg selv med i Luk 20:17-18 ? b) Hvordan blir denne sammenligningen utdypet av apostelen Peter i Apg 4:10-11         

Svar a): «Men han så på dem og sa: ‘Hva betyr da dette som står skrevet: Den bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Den som faller mot denne , skal skade seg. Men den som faller på, skal bli

Svar b): «Så skal dere alle og hele Israels folk vite dette: Denne mannen står frisk foran dere i kraft av , nasareerens navn, han som dere korsfestet, men som Gud fra de . er den dere bygningsmenn , men som er blitt …»

Merk! Både Guds evige rike, og Jesus som kommer for å opprette dette riket, blir representert med en stein. Når han kommer, er det for å gjenopprette det som gikk tapt i Edens hage da synden og dens konsekvenser fikk innpass på vår klode.

24. Da Jesus kom første gang, var det ingen hemmelighet. Hvordan blir det når han kommer tilbake igjen for annen gang? Hebr 9:27-28

069Svar: «Likeså som det er menneskenes lodd å gang og siden komme for , slik er også én gang for å ta manges , og siden skal han for gang komme til , ikke for syndens skyld, men for å dem som

Merk! Når Jesus kommer for å opprette Guds evige rike og for å vekke opp de døde som ligger og hviler i sine graver, skjer dette i full åpenhet. Begivenheten blir synlig for alle og enhver.

OPPRETTELSEN AV GUDS EVIGE RIKE ― IKKE NOE Å GRUE SEG TIL FOR DEN SOM HAR SITT FORHOLD TIL GUD I ORDEN!

25. Hvordan sa Jesus at de som tror på ham burde reagere når de oppfatter signalene om at tiden nærmer seg da han kommer for å opprette Guds evige rike? Luk 21:25-28

Svar: «Det skal vise seg i og måne og stjerner, og på jorden skal bli grepet av og når hav og brenning bruser. skal av og for det som over . For himmelrommets krefter skal . Da skal de i skyen med stor makt og . Men når dette begynner å , da dere og , for er deres nær.»

Merk! Det er ikke merkelig at folk flest med rette gruer seg til dagen da Jesus kommer igjen ― så lenge de ikke har ryddet opp i sitt forhold til ham! Men for hver og en som har sitt forhold til Gud i orden må vi huske på oppmuntringen som vi finner i Joh 14:1-3 :

«La hjertet bli av . og ! I min hus er det rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For går for å gjøre i et for . Og når jeg er gått bort og har i et for , vil og ta dere til , så dere skal jeg Nota Bene! Dette var ikke ment som en trussel!

26. Skal Guds evige rike til syvende og sist opprettes i himmelen eller på jorden? a) Matt 5:5 b) Jes 65:17

Svar a): «Salige er de , for skal

Svar b): «Se, jeg en og en . Ingen skal det som , skal på det

Merk! Guds evige rike skal til slutt opprettes her på jorden. Men i første omgang skal de frelste til himmelen der Gud bor og hvor Jesus gjør i stand Det Nye Jerusalem til dem. Denne byen skal være hovedstaden i Guds Evige Rike. Bibelen har en god del å si om hvordan det blir her på jorden når denne byen til syvende og sist flyttes ned fra himmelen til jorden. Se Åp 21:1-5 . Ingenting kan måle seg med forholdene på den nye jord!

27. a) Hvilken appell bør vi ta til hjerte hvis vi ønsker å være med i Guds evige rike der alt som heter urettferdighet skal for all fremtid være en saga blott? 2 Pet 3:11-13 b) Hvordan stiller du deg personlig til å få en plass i Guds evige rike?

Svar a): «Når nå alt skal gå i , hvor og bør dere da ikke , dere på at Guds dag skal komme, og den. skal himlene av og og . Men vi ser fram til det han har lovt: en himmel og en , hvor bor.»

Svar b):

Merk! Et «hellig og gudfryktig liv» høres ikke så populært ut for et økende antall mennesker. Men det er det som teller og som betyr mest i evighets perspektiv.

28. Hvordan reagerte kong Nebukadnesar etter at Daniel hadde fullført sin forklaring angående drømmen og dens betydning? Dan 2:46-49

Svar: «Da kastet kong Nebukadnesar seg ned med ansiktet mot jorden og Daniel. Han bød at de skulle bære fram offer og røkelse for ham. tok til orde og sa til Daniel: ‘, den dere dyrker, er gud over alle og herre over alle . Han , siden du har greid å denne hemmeligheten.’ Så lot kongen Daniel få en stilling og gav ham store gaver. Han gjorde til over provinsen og til for vismennene der. På Daniels bønn satte kongen Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego til å i . Daniel selv ble ved kongens hoff.»

Merk! Kongen skjønte at han hadde hørt noe helt eksepsjonelt. Hvor mye større grunn har ikke vi til å mene det samme! Sett fra vårt ståsted, kan vi tydelig se hvor utrolig nøyaktig oppfyllelsen av drømmens tydning har vist seg å være opp igjennom historien fra Babylon og like til vår egen tid! Vi har fått en liten smakebit av hvordan Gud åpenbarer hemmeligheter, men han gjør det ikke bare for moro skyld! I Ordsp 29:18 , leser vi:

« kommer ,…»