1A Hvorfor studere Daniels bok?

01En av hovedgrunnene til at mange har funnet profeten Daniels bok særlig aktuell og spennende, er menneskets søk etter å få vite noe om framtiden. En skal ikke lese langt i Daniels bok før man oppdager at boken dreier seg om nettopp det: Framtiden. ― Fra og med Daniels samtid og inntil tiden kommer da Gud griper inn for å opprette sitt evige rike ― slik profeten Daniel forteller Babylons kong Nebukadnesar. Se Dan 2:44:

«Men på da kongene rår, skal Gud opprette et som aldri i går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal og gjøre de andre , men selv skal det i

1. Hvilken anbefaling fikk Daniels bok av Jesus? Matt 24:15-16

Svar: «‘Den styggedom’, som har talt om, skal da stå på det hellige sted — det, den som ! Når dere det, må de som er i Judea, opp i fjellene. »

Merk! Profeten Daniel hadde skrevet noe om en «ødeleggende styggedom» som skulle ramme Jerusalem. Jesus anbefalte befolkningen der om å studere Daniels bok og til å se til å skjønne det som var aktuelt for dem. Det gjaldt å være forberedt og til å handle rett. Egentlig er dette et gjennomgående tema i Daniels bok.

2. Skulle alt i Daniels bok bli forstått på én gang? Dan 12:4 og Dan 12:8-9

Svar: «Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og boken inntil . Mange skal fare omkring, og skal . (v. 8) Jeg hørte det, men det og spurte: ‘Herre, hva er på dette?’ Da sa han til meg: ‘Gå bort, Daniel, for ordene skal være og . »

Merk! Noe slikt er ikke blitt sagt om noen annen bok i Bibelen! Det var mye der Daniel ikke forstod. ― Mye som skulle være «skjult og forseglet inntil endetiden.» Kunnskapen omkring boken skulle øke etter hvert. Noe av dens innhold kunne forstås på Jesu tid, men en hel og full forståelse ville ikke være mulig før man kom fram til «endetiden.» Det er dette som gjør studiet av Daniels bok så inspirerende for oss som lever i dag!

3. Det er et utsagn i Bibelens siste bok som mange mener har adresse til Daniels bok ― og til «endetiden» da den ikke lenger skulle være lukket eller forseglet. Hva blir sagt? Åp 10:1-3 og Åp 10:6

Svar: «Jeg så en annen, mektig engel stige ned fra himmelen. …(v. 2) I hånden holdt han en liten . Han satte sin høyre fot på havet og den venstre på jorden og med kraftig røst, som når en løve brøler. …(v. 6) og sverget ved ham som lever i all evighet, han som og og og som er i dem: ‘ er

Merk! La oss be om Guds hjelp og veiledning når vi nå skal ta fatt på vår oppdagerferd i denne lille boken som nå er oppslått! Det Daniel ble fortalt har vist seg å være riktig: Folk farer omkring mye mer og langt raskere enn noen gang før! Tiden er ute da kunnskapsnivået står stille. Vi ser at kunnskapen nærmest eksploderer på så mange felt.

HVOR VAR GUD?

4. Hvordan innledes Daniels bok? Dan 1:1-2

Svar: «I det tredje året Jojakim var konge i Juda, kom , kongen i , til og kringsatte byen. Juda-kongen Jojakim i hans hånd, og likeså en del av de hellige kar i hus. Nebukadnesar tok karene med til Sinear-landet, til sin , og satte i der.»

061-filteredMerk! Det ble gjort i alt 3 invasjoner av Juda riket før Jerusalem falt. Her beskrives den første invasjonen som skjedde året 605 f.Kr. Daniel og hans tre venner samt noen få andre av fornem ætt ble bortført til Babylon sammen med de hellige kar fra templet. Den andre invasjonen fant sted året 597 f.Kr. Da ble profeten Esekiel ført i fangenskap sammen med størsteparten av befolkningen. Den tredje og endelige invasjonen var mer langvarig og varte fra 588 til 586 f.Kr. Byen og templet ble rasert. Mange ble drept og resten av folket ble ført i fangenskap til Babylon. Kun noen av det fattigste lag av folket ble igjen sammen med profeten Jeremia.

5. Vi leste nettopp at Gud overgav Juda-kongen i Nebukadnesars hånd. Men hvilken grunn hadde Han for å gjøre noe slikt med sitt «utvalgte folk» som han hadde betrodd så mye? 2 Krøn 36:14-20

Svar: «Også alle lederne i Juda og prestene og folket ble mer og mer og gjorde de ting som folkeslag. De gjorde Herrens hus , det som han hadde gjort til sin helligdom i Jerusalem. Herren, deres fedres Gud, sendte dem sent og tidlig gjennom sine sendebud; for han ville sitt folk og sin bolig. Men de Guds sendebud, foraktet hans og holdt hans profeter for , inntil Herrens harme mot hans folk ble så stor at det ikke fantes mer. Da lot Herren kaldeerkongen dra i hærferd mot folket i Juda. lot deres unge menn bli med sverd midt i deres helligdom og sparte verken gutter eller piker, gamle eller skrøpelige. gav han i fiendens vold. Alle karene i Guds hus, både store og små, i Herrens hus og skattene til kongen og hans stormenn — alt førte han til . Så brente de opp og rev ned Jerusalems mur. Alle borgene i byen satte de på, og alle kostbare gjenstander der ble . De som slapp unna sverdet, førte han bort til , og de ble for ham og hans sønner helt til fikk makten.»

Merk! Gud hadde så store planer for Israel, men de sviktet ham så grundig!

6. Hvor lenge hadde Gud opprinnelig tenkt at templet i Jerusalem skulle bli stående? 

a) 2 Kong 21:7 [Se også 1 Kong 9:3-9 ]. b) Esek 43:6-7

089Svar a): «Asjera-bildet som hadde , stilte han opp i som hadde talt slik om til og hans sønn : ‘I , i , som jeg har blant alle Israels stammer, vil jeg la mitt navn til

Svar b): «Da hørte jeg en som talte til meg inne fra , mens mannen stod ved siden av meg. Han sa til meg: Menneske, er for min , hvor jeg vil sette min fot; vil jeg blant Israels sønner til . Israelittene skal ikke lenger gjøre mitt hellige navn , verken de eller kongene deres, slik de gjorde det ved sin og ved likene av sine konger når de døde.»

Merk! Det var gitt betingelser for å få kjennskap til dette nye templet som skulle bygges etter det babylonske fangenskap. Se Esek 43:11

«Og de seg over alt de har , skal du la dem få kjennskap til og , utgangene og inngangene der og alle og for . Skriv dem opp for øynene på dem, så de kan ta og og etter dem.»

Templets plan og innredning skal vi komme tilbake til når vi kommer til studiet av det 8. kapittel i Daniels bok!

7. På hvilken måte advarte Gud Israel-folket om at han hadde satt betingelser for sine løfter og grenser for hva han ville tåle? 1 Kong 9:6-7

Svar: «Men dere og barna deres vender dere fra meg, og ikke de og som jeg har lagt fram for dere, men gir dere til å dyrke guder og kaste dere ned for dem, vil jeg utrydde israelittene fra det gav dem. Det som jeg har viet til mitt , vil jeg fra mitt , og Israel skal bli et og et blant alle folk.»

Merk! Ordet «hvis» indikerer at betingelser var med i bildet. Da Israel ikke overholdt betingelsene, gikk det som Gud hadde varslet på alle punkter.

8. Var babylonerne kjent med at Gud hadde overgitt Israel til dem på grunn av folkets synd mot Ham? Jer 40:2-3  

Svar: «Da [den Babelonske] livvaktsjefen hentet Jeremia, sa han til ham: ‘Herren din Gud har den som rammet dette . Og gjorde som han hadde sagt. ulykken komme, dere mot og ville på ham. har dette dere.»

Merk! Gud hadde tydeligvis også informert babylonerne om grunnen til at han overgav sitt folk til dem. De skulle ikke tro at deres seier kom som en følge av at deres guder var sterkere og mektigere enn Ham.

9. Hvordan ville Gud at det bortførte folket skulle tilbringe tiden hos de som hadde ført dem i fangenskap? Jer 29:4-7

024Svar: «Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud, til dem jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylonia: dere og bo i dem, og spis frukten fra dem! Ta dere koner og få og ! Finn koner til sønnene og bort døtrene deres, så de kan sønner og døtre. Der skal dere i tall og ikke minke. at den som har ført dere bort til, må ha og , og til for ! For når det går vel, går det også dere

Merk! Gud hadde hele tiden hatt omsorg for Babylon og dens innbyggere. Han hadde til hensikt å gi dem kunnskap både om seg selv og om hans frelsesplan gjennom sitt folk Israel. Men folket hadde sviktet i sin misjon overfor andre nasjoner og folkeslag.

10. Hvordan oppsummerte Paulus det oppdraget Gud hadde gitt sitt eiendomsfolk å utføre overfor alle andre folk og nasjoner i verden? Apg 13:47

Svar: «For dette er befaling til oss [Israel]: Jeg har satt deg til et for , for at du skal helt til jordens

Merk! Israelittene skulle være misjonærer til alle jordens folk. Budskapet om Gud og hans frelse skulle bringes ut til folk der de var ved dem. Men det hendte også at Gud sendte folk til dem slik tilfelle var da kong Hiskia ble helbredet for en alvorlig sykdom. Da han ble dødssyk, bad Hiskia for sitt liv, og profeten Jesaja ble sendt til ham med bud om at han var bønnhørt. Kongen ble selvfølgelig svært lykkelig for dette, og bad om et tegn som en bekreftelse på at han kom til å bli frisk. Han fikk da et unikt valg. Enten kunne han be om at skyggen på soluret skulle gå ti streker fram eller ti streker tilbake. Han valgte det siste, og slik ble det. Se 2 Kong 20:1-11 . Nyheten om det som var skjedd ble spredt vidt og bredt. Også til Babylon.

11. Hvem var blant de som sendte lykkeønskninger til kong Hiskia? Jes 39:1

Svar: «På den sendte Merodak Baladan, sønn av Baladan, og gaver til Hiskia. For han hadde at kongen hadde vært , men var blitt igjen.»

12.     Hva var babylonerne interessert i å få høre mer om? 2 Krøn 32:31

JOASH-filteredSvar: «Slik var det da det kom fra fyrstene i . De sendte bud til for å om som hadde seg i landet da forlot ham for å sette ham på og finne ut hva som bodde i hans

Merk! Nå hadde Hiskia en glimrende anledning til å fortelle sendemennene fra fyrstene i Babylon om Gud og hans allmakt, men nei. Han hadde en karaktersvikt som hindret ham i å vitne for babylonerne om sin Gud. Han hadde noe helt annet på hjertet!

13. Kong Hiskia hadde all grunn til å være takknemlig for den nåde Gud hadde vist  

ham, men var han det? 2 Krøn 32:25

Svar: «Men Hiskia var for den som var gjort mot ham; han ble …»

14. Hvordan kom kongens hovmodighet til uttrykk? Jes 39:2-4

Svar: «Hiskia gledet seg over at de kom. [mennene fra Babylon] Han dem der han hadde sine, og , balsambuskene og den fine , hele våpenhuset og som fantes i skattkamrene hans. Det var ikke den i hele hans og rike som Hiskia ikke dem. Da kom profeten Jesaja til kong Hiskia og spurte ham: ‘Hva disse mennene, og kom de fra?’ ‘De kom fra et land langt borte,’ svarte Hiskia, ‘fra .’ ‘Hva fikk de i ditt?’ spurte profeten. Hiskia svarte: ‘ det som fins i mitt slott, fikk de . Det er ikke den ting i som jeg ikke dem.»

Merk! Profeten spurte hva mennene sa, men fikk ikke noe svar på det. Hiskia fortalte dem nemlig ikke om hvordan han var blitt frisk, eller om det overnaturlige tegnet han fikk der Gud satte himmel og jord i bevegelse ― bare for hans skyld. Ikke et ord om Guds godhet og skapermakt! I stedet hadde han vist dem det han var mest stolt av: Rikdommen i slott og i skattkamrene. ― Babylonerne glemte ikke det de hadde sett!

15. Hvilken forutsigelse uttalte profeten Jesaja da han fikk høre kongens svar? Jes 39:5-7

Svar: «Da sa Jesaja til Hiskia: ‘Hør ordet fra , Allhærs Gud: Det kommer en da som er i ditt , og det som fedrene dine har til denne dag, skal bort til . ting skal bli tilbake, sier Herren. De skal ta noen av dine, av som fra , og gjøre til i babylonerkongens

FORUTSIGELSEN GÅR I OPPFYLLELSE

16. Vi har allerede sett at alle kostbarhetene i Jerusalems slott, skattkamre og i templet, ble ført til Babylon. På hvilken måte gikk resten av Jesajas forutsigelse i oppfyllelse? Dan 1:3-4

041Svar: « sa til Aspenas, den øverste sin, at han skulle ta seg noen av , både av og av , unge som var uten lyte og å se til, i allslags visdom, og lærenemme, skikket til å i . Dem skulle han gi i kaldeisk og

Merk! Ville disse guttene (noen av kongelig ætt), svikte på samme måte som Kong Hiskia hadde gjort? Eller ville de være sitt ansvar bevisst og vitne om Guds allmakt ved Kong Nebukadnesars hoff? Det kunne bli fristende å gå på akkord med det de visste var sant og rett, ved å velge kompromiss i stedet for å stå prinsippfast på Guds side!

17. Hvilke andre bestemmelser gjorde kongen gjeldende for guttene som skulle tjene ved hans hoff? Hvem var blant dem? Dan 1:5-6

034Svar: « bestemte at de hver dag skulle få av fine som han og samme slags . I skulle de , og etter den tid skulle de gjøre hos . Blant dem var , , og

Merk! En kan ikke si annet enn at det var sjenerøst av kongen å behandle guttene på denne måten! Han ville at de skulle få alt av det beste Babylon kunne by dem.

18. Hva var noe av det første den øverste hoffmannen gjorde når det gjaldt Daniel og hans tre venner? Dan 1:7

Svar: «Den øverste gav dem . Daniel kalte han , Hananja , Misjael og Asarja

Merk! Dette navnskifte var i all sannsynlighet et forsøk på å indoktrinere guttene. De skulle glemme at de hadde noen forbindelse med himmelens Gud. Den gangen var betydningen av et navn svært viktig. De hebraiske navnene til disse fire guttene minnet dem om deres forhold til Gud, himmelens og jordens Skaper, og hva de stod for – åndelig sett. Datidens Babylon lå i nåtidens Irak, ― i vår tid et muslimsk land. Man kan bare forestille seg hvilken effekt et navneskifte hadde hatt på sønner av det protestantiske Norge! Hvordan hadde vi likt det dersom våre kristne gutter ble tatt med dit og gitt navn som Ahmed, Mehmet, Ali og Mohammed!?

Daniel betyr: «Gud er min dommer.» Det nye navnet, Beltsasar: «Bel beskytt hans liv.»
Hananja betyr: «Jahve er nådig.»  Det nye navnet, Sjadrak: «Månens tilbedelse.»
Misjael betyr: «Ingen er Guds like.» Det nye navnet, Mesjak: «Måne-gudens beundrer.»
Asarja betyr: «Jahve har hjulpet.» Det nye navnet, Abed-Nego: «Nego/Nebos tjener.»