8 Stille i Himmelen før en omfattende ødeleggelse?

17-90Det er en hendelse fra Jesu liv som gjør inntrykk på mange når de leser hva Lukas skriver om den. Det begynner med en gledes scene som kan minne litt om den vi avsluttet det forrige studiet med. Vi leser om dette i Luk 19:36-38 : «Og der han red fram, bredte folk kappene sine ut på veien. Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i sin glede å prise Gud høylytt for alle de mektige gjerninger de hadde sett. De ropte: «Velsignet i Herrens navn være kongen, han som kommer! Fred i himmelen og ære i det høyeste!» Men plutselig fikk denne lykkelige prosesjonen en brå vending, slik vi ser i Luk 19:41 :

«Da han [Jesus] kom nærmere og , over

I boken «Slektenes Håp» s. 433, (se tilbud på Svararket), kommenterer Ellen White hendelsen slik:

«Jesus betrakter denne scenen, og ropene fra menneskemengden stilner av, trollbundet som de er av denne plutselige skjønnhetsåpenbaring. Alles øyne er vendt mot Jesus. I ansiktet hans venter de å se den samme beundring som de selv føler. Men i stedet ser de en skygge av sorg. De blir forbauset og skuffet over at øynene hans blir fylt med tårer, og at kroppen svaier frem og tilbake som et tre i storm. Fra de skjelvende leppene høres en angstfull klagelyd som om den kom fra dypet av et knust hjerte. 

For et syn dette er for engler! Deres kjære høvding i fortvilt sorg! For et syn for den glade folkemengden som med jubelrop og svaiende palmegrener fulgte ham til den herlige byen hvor de i sin glade uforstand håpet at han nå skulle herske.»

Grunnen til Jesu sorg, gråt og den påfølgende stillhet hos dem som fulgte med ham, ser vi i Luk 19:42-43

«…Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til ! Men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da dine en voll opp omkring deg, og og dine Det skal stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke tiden var kommet da Herren gjestet deg.»

Jesus gråt da han tenkte på hvilken forferdelig tragedie som ville ramme de mange i Jerusalem som ikke ville ha noe med ham å gjøre. Han så og visste hvilken skjebne som ventet dem og derfor gråt han. Spørsmålet en kan stille seg i forbindelse med åpningen av det sjuende segl er: Kan stillheten som nevnes der skyldes en lignende reaksjon i himmelen på grunn av en lignende skjebne? Ikke skjebnen til befolkningen i én by denne gang, men skjebnen til en hel verdens fortapte innbyggere.

1. Hvordan beskrev Johannes brytingen av bokrullens sjuende segl? Åp 8:1 NT 310)

Svar: «Men da Lammet brøt det sjuende segl, ble det i omkring en

Merk! Ordet: «Men» gir inntrykk av en forandring i forhold til den glede og jubel som Åpenbaringens 7. kapittel ble avsluttet med. Det siste vi leste der, var dette i Åp 7:17 :

«For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke hver fra deres

Forholdene omkring tiden da «Gud skal tørke bort hver tåre» er beskrevet mer inngående i Åp 21:1-4 :

«Og jeg så en og en , for den første himmel og den første jord var , og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige , det Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: ‘Se, er hos . Han skal hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal bort hver fra deres , og skal være mer, heller ikke eller eller . For det som før , er

Sammenhengen tilsier at det vil være perioder med gråt i himmelen inntil tiden kommer da Gud skaper en ny himmel og en ny jord. ― Inntil tiden kommer da døden ikke skal være mer, «og heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var er borte.» Først da kan tårene tørkes bort. En slik periode med gråt kan meget vel være da bestemmelsen blir tatt for at tiden er kommet da jordens syndere skal høste det de har sådd. Kan det da tenkes at vår kjære Mester og Herre tar til tårene nok en gang? I så fall ― Er det urimelig å forestille seg muligheten av at alle himmelens beboere reagerer med en halv times stillhet?

2. Hvordan blir Guds uvilje mot å iverksette straffedom over syndere beskrevet i a) Esek 33:11 og b) Hos 11:8 ?

Svar a): «Du skal si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Gud, jeg vil at den skal , men at han skal vende om fra sin onde ferd og . Vend om, vend fra det onde livet dere fører! Hvorfor vil dere , israelitter?»

Svar b): «Hvordan kan jeg deg, Efraim, og la deg , Israel? Hvordan deg som Adma, med deg som med Sebojim? seg i , all min våkner.»

062Merk! Det går tydelig fram av det vi nettopp har lest at Frelsens Gud ikke gleder seg over de ugudeliges skjebne. Han skulle så gjerne ønske at han slapp å gjøre sitt «selsomme verk» [som du kan lese mer om i Jes 29:5-6 ]. Se Jes 28:21-22

«Ja, Herren skal seg som han gjorde på Perasim-fjellet, og som i dalen ved Gibeon. Han vil gjøre sin er hans gjerning. Han vil fullføre sitt verk – er hans verk! Hold nå med den frekke , så lenkene ikke blir : For fra Herren, Allhærs Gud, har jeg hørt at er bestemt for hele landet.»

For et bilde Jesus viste oss av vår gode Gud da han gråt over Jerusalems ulykkelige skjebne!

JOHANNES INTRODUSERES FOR ENGLENE MED DE SJU BASUNER

3. Hvordan innledet Johannes sin beretning om de sju englene som hadde fått utlevert hver sin basun? Åp 8:2

Svar: «Deretter så jeg de som står framfor , og det ble overrakt dem

Merk! Noen synes kanskje at Åpenbaringens 8. kapittel burde ha begynt med Åp 8:2. Men stillheten i himmelen under det 7. segl nevnt i Åp 8:1 kan kanskje passe best som «et skritt tilbake» ― som en beskrivelse av himmelens reaksjon ved innledningen til Jesu gjenkomst og de forferdelige ødeleggelsene som da blir varslet gjennom de første fire basunene. Bibeltekstens inndeling i kapittel og vers ble gjort lenge etter Johannes’ død. Man forsøkte da å ta hensyn til de forskjellige temaer i boken ved å la et nytt kapittel innlede disse. Det er mye som tyder på at «de sju basuner,» og «de sju siste plager» som blir omtalt i Åp 15:1.5-8 og Åp 16:1-21 , er to sider av samme sak. Derfor kommer vi til å samkjøre dem begge i dette studiet. Vi begynner med Åp 15:1 :

«Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og forunderlig: med , som er de , for med dem er Guds vrede fullbyrdet.»

4. Hva så Johannes i forkant av at englene gjorde seg klar til å blåse i sine instrumenter? Åp 8:3-4

Svar: «En annen engel, som hadde et av gull, kom og stilte seg ved alteret. Det ble gitt ham en stor mengde , som han skulle legge alle de helliges på gullalteret foran tronen. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds åsyn en sky av røkelse med de bønner.»

066Merk! Vi har tidligere sett i Studie 1-B at Jesus gjør prestetjeneste for oss i den himmelske helligdom i kraft av sitt eget offer som legges til grunn for vår frelse. Tjenesten i himmelens fullkomne helligdom ble symbolisert gjennom den tjeneste som fant sted i Israels helligdom. Der ble det brent røkelse morgen og kveld, se 2. Mos 30:6-8 . Røkelsen symboliserte Guds folks bønner som steg opp til Guds himmelske helligdom. Se Sal 141:2 . Den gode duften, som steg opp sammen med røkelsen symboliserer uten tvil det faktum at Jesus selv går i forbønn for oss ― noe som gjør at våre bønner blir tatt vel imot av Gud. Se Rom 8:31-34 :  

«Hva skal vi så si til dette? Er oss, hvem er da oss? Han som sparte sin egen , men ham for oss , kan han gjøre noe enn å oss med ? Hvem kan dem som Gud har ? Gud er den som , hvem kan da ? Kristus , ja, enn det, han stod og sitter ved Guds høyre hånd, og går i for oss.»

I denne forbindelse er det en spesiell grunn til at Guds folk vender seg i bønn til Gud.

5. Vi skal snart se hvordan de sju basuner varsler den ulykke som slippes løs da de fire englene som vi leste om i Åp 7:1 , slipper taket på «jordens fire vinder.» Dette vil føre til ødeleggelser som vi knapt kan forestille oss. Profeten Joel varslet også om horn som varslet ulykke. Hva skulle man gjøre i den forbindelse? Joel 2:15-17  

Svar: «Blås i på Sion, lys ut en faste og kunngjør høytidssamling! Kall folket sammen og forsamlingen, la de gamle komme, ta småbarn og spedbarn med. La brudgommen gå ut av sitt rom og bruden ut av sitt kammer! Mellom forhallen og skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si: ‘Herre, ditt folk! Gjør ikke din eiendom til , la ikke fremmede herske over dem! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud?’ ble Herren fylt av brennende iver for sitt land og viste medynk med sitt folk.»

Merk! De helliges bønner kommer til å ha effekt! Gud kommer til å spare sitt folk — med de 144000 i spissen (som vi tok for oss sist) for de omfattende plager som basunene varsler. Denne scenen vil derfor finne sted under det 3. segls svarte hest i endetids perspektiv.

6. Hva gjorde engelen (vår øversteprest Jesus) som før hadde brent røkelse med de helliges bønner? Åp 8:5

Svar: «Så tok engelen og fylte det med fra og . Da kom det tordenbrak og , lyn og

Merk! Jesus sa noe om en ild som minner mye om dette. Vi leser om den i Luk 12:49-51 :

« er kommet for å ; hvor jeg ønsker at den var ! En dåp må jeg døpes med; hvor jeg er til den [korsfestelsen] er fullført! Mener dere jeg er kommet for å gi ? , sier jeg dere, , men

Jesus gleder seg ikke til å kaste denne ilden på jorden som vil føre til at alt som heter fred på den nåværende jord er en saga blott. Men vi skal etter hvert se at når dette skjer, vil nedtellingen fram til hans gjenkomst være i full gang. Av den grunn ønsket han at ilden alt var tent. Han lengtet allerede den gang etter å komme tilbake og hente oss hjem til sin Fars hus!

7. Hva gjorde de sju englene seg klar til å gjøre etter at ilden var kastet på jorden? Åp 8:6

Svar: «De engler med de basuner gjorde seg nå til å

047xMerk! Da vil tiden være kommet da alles evige skjebne er avgjort i den himmelske rett som profeten Daniel skrev om i Dan 7:9-10.26 og Dan 8:13-14.26 . Fra nå av skal det bli gjort kjent for alle og enhver hvem som står på Guds side og hvem som ikke gjør det. Lyn, torden og jordskjelv markerer at en ny epoke i dramaet mellom godt og ondt er under oppseiling.

8. Hvordan beskrives forholdene i den himmelske helligdom i parallell beretningen som vi finner i Åp 15:5-8

Svar: «Etter dette så jeg at i , vitnesbyrdets telt, ble åpnet. Ut kom de sju engler som hadde de . De var kledd i rent og skinnende lin og hadde belter av gull spent om brystet. Et av de fire vesener gav de englene sju gullskåler fylt av , han som lever i all evighet. Og templet ble fylt med fra Guds herlighet og makt, og kunne gå i før de plagene fra de sju englene var

Merk! Uttrykket «Guds vrede» som blir brukt om de sju siste plager, beskriver ikke en Gud som langer ut mot sine fiender i fullt sinne fordi han er blitt fornærmet. Dette ser vi i Hos 11:9:

«Jeg vil ikke følge brennende , vil ikke legge Efraim øde igjen. For jeg er Gud og ikke et menneske, midt iblant dere; jeg kommer ikke med harme.»

Den Guds vrede som kommer til uttrykk i og med plagene, er mer en reaksjon på vegne av uskyldige forsvarsløse mennesker som er blitt utsatt for vold, terror og død. Vi var inne på dette i forbindelse med Studie 6 da vi tok for oss den røde hesten i endetidens 2. segl. At ingen kunne gå inn i templet før de sju plagene er fullført betyr at jobben der er ferdig.

DE FIRE FØRSTE BASUNER

9. Hva ble kastet til jorden da den første engelen blåste i sin basun og hva førte dette til? Åp 8:7

Svar: «Den engelen blåste i basunen. Da kom det og , blandet med , og det ble kastet ned på . En av gikk opp i , og av sammen med alt det

LEE51F2Merk! Når den første engelen blåser i sin basun, vil dette innlede det 4. seglet i endetids perspektiv. Da vil den gulbleke hesten bli sluppet ut av stallen. Det er tydelig at de fire engler som skulle holde «jordens fire vinder tilbake, så det ikke skulle blåse noen vind på jorden eller over havet eller mot trærne,» vil da ha sluppet sine vinder løs. Både jorden og trærne får seg en fulltreffer i og med at den første engelen blåser i sin basun. Dette minner om Joel 2:1-7 :  

« i på Sion, løft hærrop på mitt hellige fjell, så alle i landet skjelver av redsel! For er , den , en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde. Det kommer et stort og og seg som morgenrøden på fjellet. Det har aldri hatt sin og skal heller ikke få det fra slekt til slekt i alle år. det , og bakom slikker . Foran er landet som hagen i Eden, og ligger en ørken; ingen berger seg unna. Som er å se til, som farer de fram. De sprenger fram over åsryggene likesom larmende vogner, lik som knitrer i halmen, lik en veldig hær, beredt til . for dem, hvert ansikt er blussende rødt. Som styrter de fram, som stormer de murer. Hver går strake veien fram og fra stien.»

Det er altså mye som tyder på at den første basun varsler en form for ødeleggende krigføring.

10. Det hadde vært merkelig om ikke denne form for ødeleggelse også satte sitt preg på mennesker. Hva skjer når den første plagen rammer jorden? Åp 16:1-2

1Svar: «Så hørte jeg fra en høy røst som sa til de englene: ‘Gå av sted og tøm de skålene med ut over !’ Da gikk den første bort og sin skål ut over . Og og slo på de som bar og av

Merk! Vi ser her at krigføringen fører til vonde og farlige byller, ― men bare på de mennesker som «bar dyrets merke og som tilbad bildet av det» ― i stedet for å tilbe Skaperen. Hvilke typer stridshoder den krigførendes raketter har, spiller ingen rolle for dem som nekter å bære dyrets merke. De kan holde seg til Guds løfte i Sal 91:1-8 :

«Den som sitter i Den Høyestes ly og bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: ‘Min tilflukt og borg, min Gud som jeg setter min lit til!’ Ja, han deg fra jegerens snare, fra pest som legger . Han dekker med sine fjær, hans finner du . Hans trofasthet er skjold og . Du skal ikke frykte for nattens redsler, for som om dagen, for som sniker seg fram i mørket, for som ved middagstid.»

Vi skal komme tilbake til dyrets merke når vi tar for oss det 13. kapittel i Åpenbaringens bok.

11. Hva skjedde da den andre engelen blåste i sin basun? Åp 8:8

Svar: «Den engelen blåste i . Noe som et stort ble da i . ble , av ,

Merk! Hva det som lignet et stort brennende fjell skal forestille, er det bare tiden som kan vise. Det ble i alle fall kastet i havet som også skulle rammes da de fire englene i Åp 7:1 slapp taket på sine fire vinder. Dette fikk i utgangspunktet alvorlige konsekvenser for 1/3 del av havet, for 1/3 av livet der ― som døde, samt for 1/3 del av skipene. Siden skip er nevnt, er det ikke utenkelig at dette kan dreie seg om krigshandlinger til sjøs. En slik tanke støttes av Dan 11:40 :

«I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og . Han drar inn i etter land og farer over dem som en

12. Hva har plage-beretningen i Åpenbaringens 16 kapittel å si om det som kan vise seg å bli den videre og endelige skjebne for havet og livet der? Åp 16:3

2Svar: «Den engelen tømte sin skål i , og det ble til som av en , og i

Merk! Mens basun-beretningen forteller at det var en tredjedel av havet som ble rammet og at det var en tredjedel av livet der som gikk tapt, sier plage-beretningen i Åpenbaringen 16. at havet ble rammet og at alt liv der døde. Sett samlet, kan dette være uttrykk for en utvikling som ender med en global katastrofe hva havet angår.

13. Hva skjedde da den tredje engelen blåste i sin basun? Åp 8:10-11

Svar: «Den engelen blåste i basunen. Da falt en stor ned fra himmelen, som en fakkel, og den falt på tredjedelen av og på . Stjernens navn er , og tredjedelen av ble til malurt; og mange mennesker av vannet, fordi det var blitt

Merk! Igjen kan vi ikke annet en gjette oss til hva for slags Malurt stjerne fra himmelen kan forårsake en forgiftning av tredjedelen av jordens elver og vannkilder. Det finnes mange måter å forgifte vann på. Noen frykter for hvilken effekt en eneste brennende atomreaktorkjerne i et atomkraftverk kan ha og forårsake ved å brenne seg ned gjennom jordskorpen og forgifte grunnvannet. Gud tok en gang et oppgjør med de falske profeter i Israel i Jer 23:14-17

«Hos i Jerusalem har jeg sett grufulle ting. De bryter ekteskapet og farer med løgn, de støtter og styrker ugjerningsmenn, og vil vende om fra sin ondskap. For meg er de blitt som Sodoma, folket i byen er som Gomorra. Derfor sier Herren, Allhærs Gud, om disse profetene: Jeg lar dem og drikke vann. For fra profetene i Jerusalem har gudløsheten nådd ut over hele landet. Så sier Herren, Allhærs Gud: Hør på det profetene sier når de spår for dere! De bare dere. Synene de forteller om, stammer fra deres og ikke fra Herrens munn. Til dem som forakter Herrens ord, sier de: ‘Det skal gå dere ,’ og til alle som følger sitt harde hjerte: ‘Ingen ulykke skal ramme dere.»

Som man ser var malurt og forgiftet vann blant de ting de falske profetene hadde i vente. Men ikke de som blir «bevart gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden…»

14. Hvordan blir den tredje plagen og dens målgruppe beskrevet i Åp 16:4

3Svar: «Den tømte sin skål i og , og de ble til . Og jeg hørte engel si: ‘ er som dømmer , du som er og som var, du . For har menns og , og har gitt dem å . Det har de .’ Og jeg hørte si: ‘Ja, Herre Gud, du Allmektige, og er dine

Merk! Da Gud stod i ferd med å lede sitt folk ut av deres egyptiske fangenskap, var drikkevann som ble til blod den første plagen egypterne fikk smake. Vi leser om denne hendelsen i 2. Mos 7:17.20-21 : 

Så sier Herren: Av dette skal du sanne at jeg er Herren: Se, jeg slår på i Nilen med staven som jeg har i hånden, og det skal bli til .(v. 20) Moses og Aron gjorde som Herren hadde befalt. Moses løftet staven og slo på i , mens farao og hans menn så på. Da ble i til . Fisken i Nilen , og elven at egypterne kunne drikke vannet. Det var i hele Egypt.

15. Hva skal plagen varslet av den fjerde basun bli rettet mot? Åp 8:12  

Svar: «Den engelen blåste i basunen. Da ble av og av månen og av stjernene , og en tredjedel av dem ble ; dagen en tredjedel av sitt og natten likeså.»

Merk! Dette tyder på at himmellegemene ikke lenger blir fullt synlig. Dagslyset avtar og natten blir mørkere enn vanlig.

16. Hvilken effekt skal den fjerde plagen få for mennesker? Åp 16:8-9

Svar: «Den engelen tømte sin skål ut over . Da fikk den til å med , og menneskene ble i . Likevel de Guds navn, han som hadde disse i sin makt, og de vendte ikke om så de gav Gud

4Merk! Dette virker litt selvmotsigende ved første øyekast ― selv om solen står sentralt begge steder. I det vi nettopp har sett, fikk solen makt til å svi menneskene. I basunutgaven, mistet dagen av sitt lys. En mulig samkjøring av disse tekstene kan være at begge forhold gjør seg gjeldene i tur og orden. Sett ut i fra den totale formørkelse som kommer til å skje i forbindelse med den femte plagen, er det mest sannsynlig at solen får makt til å svi i første omgang.

17. Hvordan avsluttet Johannes sin beskrivelse av de første fire basunene? Åp 8:13

Svar: «Da så jeg en , som fløy høyt oppe under himmelhvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst: ‘, , over som , når de englene lar basuner