4-5 Tilbedelse ved Guds trone

17-216Så stor forskjellen er mellom budskapet Jesus ga til Filadelfia menigheten i forhold til den som ble gitt til menigheten i Laodikea! Til den første ble det sagt: «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge.» Og til den andre: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.»  Filadelfia menighetens stilling var sikret med hensyn til evigheten. Det kan ikke sies om Laodikea, ― hvor Jesus står utenfor og banker fordi han vil inn og holde måltid med Guds ord som næring.

Hadde forholdene som preget menigheten omkring 1844 holdt seg til vår tid, da hadde sikkert Jesus ikke stått utenfor og banket! Budskapet om nødvendigheten av å forberede seg til Jesu gjenkomst – (som man forbandt med dommen da Jesus skulle rense jorden for synd og urett), ble forkynt med iver og alvor den gang. Det må ha skjedd en forandring med menigheten mellom den gang og nå. Det må ha oppstått noen mangler underveis ― slik det også ble påpekt. En forandring som førte til forskjellen som eksisterer mellom de fem kloke og de fem uforstandige brudepikene i lignelsen. En forskjell som fører til at døren til Guds rike blir åpnet for de kloke og stengt for de uforstandige.

1. Hvordan innleder Johannes sin beskrivelse av det neste synet og hva var det første han fikk se og høre i den forbindelse?  Åp 4:1

Svar: «Deretter hadde jeg et : Jeg så at det var en i . Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til meg: ‘Stig opp , så vil jeg vise deg det som skal

Merk! Johannes så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Skulle han nå få et innblikk i hva som befant seg bak døren som ble åpnet for Filadelfia menigheten? Han fikk i alle fall en invitasjon til å gå inn gjennom den døren og få kjennskap til «det som heretter skal skje.» Detaljene omkring hva som lå foran ble ikke gitt med det samme. (Johannes begynner ikke å beskrive dette før i kapittel 6). Først skulle han få et innblikk i ting som skjer i himmelen.

2. Hva var det første Johannes fikk øye på da Ånden kom over ham og viste ham de himmelske realiteter? Åp 4:2-3

Svar: «I det kom over meg. Og se, i himmelen stod en trone, og det satt en på . Han som der, var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en ; den var som

Merk! Johannes fikk et glimt av det Skaperen hadde fortalt menigheten i Laodikea om i Åp 3:21

«Den som , ham vil jeg la sammen med meg på min , likesom jeg selv har og meg med min Far på hans

Men en slik framtid var helt avhengig av at menigheten i Laodikea (og menigheter i en lignende tilstand) seirer ved at de «kjøper» det de mangler før døren stenges. De som gjør det, vil bli regnet blant de kloke som ikke venter forgjeves.

DE TJUEFIRE ELDSTE

3. Hvordan fortsatte Johannes sin beskrivelse av området i nærheten av Guds trone i himmelen? Åp 4:4

Svar: «I en krets om tronen så jeg andre troner, og på dem satt eldste, kledd i og med kranser av på hodet.»

Merk! De tjuefire eldste er kledd i hvite klær. ― Dette er «tøyet» som Laodikea menigheten feilaktig innbilte/innbilder seg å være ikledd. Hadde de bare vært like ydmyke og innsett sitt behov slik Josva gjorde! Se Sak 3:1-5:

«Deretter lot han meg se øverstepresten Josva, som stod for , mens stod på hans høyre side og førte mot ham. Herren sa til : ‘Måtte Herren vise deg til rette, Satan! Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem, vise deg til rette! Er ikke denne mann en brann, revet ut av ?’ Josva var i der han stod foran engelen. Og engelen sa til dem som stod foran ham: ‘Ta de ham!’ Til Josva sa han: ‘Se, jeg tar bort din og vil deg i !’ Da sa jeg: ‘Sett en turban på hans hode!’ Og de satte en turban på hans hode og tok ham , mens Herrens engel stod der.»

Hvis vi ikke klarer å innse at vår egen rettferdighet ikke er annet enn «syndeskyld» og «skitne klær,» i Guds øyne, da får Satan rett i sine klagemål mot oss. Det er først når vi angrer og ber om tilgivelse for vår synd og skyld — uten å bortforklare eller unnskylde den, at Gud kan kle oss i sine hvite høytidsklær.

4. Hvordan kommer de alvorlige konsekvenser av å være så inderlig fornøyd med egen kledning til uttrykk i denne lignelsen som Jesus fortalte i Matt 22:11-14?  

Uten bryllupskledningSvar: «Men da kom inn for å hilse på , fikk han som hadde på seg . Han spurte ham: Min , hvordan er du kommet hit inn ? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne: hender og føtter på ham, og ham i , der en gråter og skjærer tenner. For mange er kalt, men er utvalgt.»

Merk! De som ble bedt i bryllup den gang, fikk ofte en drakt til festen utlevert sammen med innbydelsen. Jesus fortalte om en mann som lot festdrakten han hadde fått ligge, og møtte opp i sin egen drakt. Den var langt fra god nok, og derfor fikk han ikke bli i festsalen. Jesus knyttet lignelsen opp til en langt gjevere bryllupsfest der «mange er kalt men få er utvalgt.»  De som blir utvalgt har innsett sin utilstrekkelighet og sin store avhengighet av sin Frelser.

5. Det er mulig de tjuefire eldste er menneskelige representanter som er tatt fra jorden til himmelen. Hvordan beskrives det første tilfelle da noe slikt skjedde? 1. Mos 5:24

Svar: « med . Så ble han ; for Gud ham seg.»

Merk! Dette var ikke noe enestående tilfelle. Profeten Elia ble også tatt opp til himmelen. Se 2 Kong 2:11

«Mens de gikk der og talte sammen, kom det brått en ildvogn med foran og skilte dem fra hverandre. Og fór til i stormen.»

Moses var også et slikt tilfelle. Han døde først, men ble vekket til live igjen av Mikael (Jesus) som den aller første nevnt i Bibelhistorien. Se Jud 1:9:

«Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i med ham om det legemet til Moses; han dømte ham bare og sa: ‘Måtte Herren straffe deg!»

Satan protesterte sikkert på at Jesus ville vekke Moses opp fra de døde fordi han ikke hadde vunnet retten til å gjøre noe slikt den gang. Jesus vant jo ikke den retten før han selv døde og stod opp igjen. Men at Moses faktisk ble vekket til live etter denne hendelsen ser vi i følgende beretning gjengitt i Mark 9:2-4:

Jesus, Moses og Elias«Seks dager senere tok med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et fjell, hvor de var alene. Der ble hans forvandlet for på dem, og hans at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så . seg for dem sammen med , og de med Jesus.»

Det siste tilfelle som sannsynligvis endte med en himmelfart etter en oppstandelse fra de døde er den vi leser om i Matt 27:52-53:

«Gravene åpnet seg, og mange som , stod . Jesu gikk de av og i den by, hvor de seg for

Vi har grunn til å tro at Jesus førte disse menneskene til himmelen ved sin himmelfart.

6. Hvilken grunn har vi egentlig til å tro at disse sistnevnte fulgte Jesus til himmelen? Ef 4:8

Svar: «Derfor står det: Han i det og , til menneskene gav han gaver.»

Merk! De som stod opp fra graven i forbindelse med Jesu død og oppstandelse, blir i Bibelen regnet som dødens (og dermed gravens) fanger. Da Jesus vant retten til å bruke sin nøkkel til «døden og dødsriket,» ble disse fangene løst fra sitt fangenskap og ført til stedet der de hører hjemme!

ANDRE VESENER OMKRING GUDS TRONE

7. Hvordan beskrives forholdene omkring Guds trone? a) Åp 4:5 b) Åp 4:6-8

Svar a): «Fra gikk det ut og og , og foran den flammet , det er Guds

Svar b): «Framfor tronen var det likesom et , lik krystall. Og rundt tronen, midt på hver side, var det , dekket med foran og bak. Det første vesenet lignet en , det andre lignet en , det tredje hadde ansikt som et , og det fjerde var lik en i flukt. Hvert av de fire vesener hadde , og overalt hadde de øyne, både rundt om og under vingene. Natt og dag roper de uten stans: Hellig, , hellig er Herren Gud, Den Allmektige, han som og som og som

Merk! Det er imponerende naturkrefter i sving omkring Guds trone! De sju fakler ble også beskrevet som ånder – et annet ord for engler i Bibelen. Vi kommer til å møte disse sju englene ved forskjellige anledninger i Åpenbaringens bok. De fire vesener savner sidestykke i alt vi kjenner til i vår verden. Men lignende vesener med seks vinger og forskjellige ansikter er beskrevet et par andre steder i Bibelen, ― slik som for eksempel i Jes 6:2-3 og Esek 1:1-27 .

TILBEDELSE I HIMMELENS TRONSAL 

8. Hvordan beskriver Johannes tilbedelsen som foregikk omkring Guds trone på «Herrens dag,» (se Åp 1:10) da Ånden kom over ham? Åp 4:9-11  

Svar: «Hver gang de fire vesener priser og og ham som sitter på tronen, han som lever i all , faller de eldste ned for ham som sitter på tronen, og de ham som lever i all evighet. De kaster sine kranser fram for tronen og roper: er du, vår Herre og Gud, til å all og og . du har ting, du det, og de ble , av

scan0003Merk! De fire vesener slår an tonen for tilbedelsen ved Guds trone i himmelen. De tjuefire eldste er helhjertet med og tilber Gud i takknemlighet og ærefrykt. Vers 11. poengterer hva som gjør Gud vår tilbedelse verdig, — nemlig det faktum at han har skapt. Nettopp denne kvaliteten ble understreket i innledningen til Laodikea budskapet. Dette kan også være en av grunnene til at ordet «jøde» forekommer flere steder i budskapene gitt til de sju menigheter. Jødene hadde nemlig en bestemt oppgave når det gjaldt å gjøre folk i alle land oppmerksom på at Gud er deres Skaper og at han nettopp derfor er deres tilbedelse verdig. Forfatteren av dette kurset husker godt da jeg begynte i første klasse på Hamar. Fordi det den gang ble undervist seks dager i uken ― inklusiv lørdag, ble jeg hver uke bedt fri på Sabbaten. Dette førte til at jeg i begynnelsen av skoleåret ble kalt «jødegutten,» ― selv om verken jeg eller mine foreldre tilhører den jødiske rase. Jeg fortalte dem at jeg var i godt selskap. Jesus var jøde og helligholdt også Sabbaten. Jeg ble ikke kalt «jødegutten» etter det!

9. Hvorfor blir Sabbat-hviledagen ofte forbundet med jødedommen? Jes 42:5-6

Svar: «Så sier Herren Gud, som og spente den ut og bredte ut med alt som gror der, han som gir til menneskene på jorden, og ånd til dem som ferdes på den: , Herren, har kalt i og grepet din hånd. Jeg har formet og gjort til en pakt for , til et for

Merk! Gud forventet av Israels folk at de skulle være lys i verden. De skulle bl.a. opplyse alle nasjoner og folkeslag om det faktum at Gud er vår Skaper. Det var Guds mening at Sabbaten skulle få en sentral plass i den undervisningen, ― slik vi for eksempel ser i Jes 56:6-7 :

«Og de som har sluttet seg til Herren, som Herren og hans og hans , som og ikke den, men holder ved min , jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i der kan . Deres brennoffer og slaktoffer skal bli mottatt vel på mitt alter. For mitt skal kalles et hus for

Israel var ikke alltid sitt ansvar like bevisst i så måte, selv om dette var en del av Guds plan.

10. Hvordan skulle det understrekes overfor alle folkeslag at det er nettopp Guds egenskap som Skaper som gjør ham til den eneste Gud som er menneskets tilbedelse verdig? Jer 10:10-12

Men Herren, han er i , en og en . Jorden skjelver for hans harme, kan ikke holde ut hans vrede.(v. 11) Så skal [jøder] si til [alle folkeslag]: ‘De som og , skal fra jorden og finnes under himmelen.’ med sin , han grunnla fastlandet i sin og utspente med hånd.

Merk! Det var aldri Guds mening at Israel skulle holde denne opplysningen for seg selv! GT ble skrevet på hebraisk. Vers 11. er skrevet på arameisk, datidens internasjonale språk. Med andre ord: Dette er altså en melding som gjelder for langt flere enn den jødiske rase! Det var en invitasjon som sa: «Kom og bli kjent med den eneste sanne Gud som har skapt deg!»

11. Når ble Sabbaten, den sjuende dag i uken (der Gud regner søndag som den første dag i uken, se Luk 23:54-56 og Luk 24:1, innstiftet som hviledag? 1. Mos 2:1-3  

Skapelsesuken1Svar: «Slik ble og med hele sin hær. Den dagen hadde Gud hele sitt verk. Og Gud den dagen at han hadde gjort alt dette. Gud den dagen og . For dagen Gud etter det han hadde da han

Merk! De fire vesener og de tjuefire eldste tilbad Gud, sin Skaper på «Herrens dag,» (Sabbaten, slik vi så i Studie 1-B). Dette er noe alle mennesker (ikke bare jøder) kommer til å gjøre for å ære Skaperen når han har skapt en ny himmel og en ny jord. Dette ser vi i Jes 66:22-23 :

«For likesom den og den som jeg , alltid skal for mitt åsyn, slik skal deres ætt og navn bestå, sier Herren. På nymånedagen fra måned til måned, på fra uke til skal komme, og for , lyder ordet fra

Sabbaten ble velsignet og lyst hellig allerede ved skapelsen lenge før jødene kom på banen. Det er derfor ikke korrekt å hevde at Sabbaten kun var ment for jøder. Jesus sa jo: «Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld.» Se Mark 2:27 .

12. Er skapelsen noe Gud vil at vi skal kunne bevise for å tro det? Hebr 11:1.3

er for det som , om ting en ser.(v. 3) I vi at verden er ved ord, og at det vi ser, har sitt i det .

Merk! Har du noen gang tenkt over hvor uvitenskapelig det egentlig er å tro på en legemlig oppstandelse fra de døde? Bibelen sier klart og tydelig at Jesus stod opp fra de døde og at vi skal gjøre det samme hvis vi dør før han kommer. Dette er et sentralt punkt i de gode nyhetene om frelse ved Jesus Kristus som Gud vil at vi skal tro på. Men kan du bevise oppstandelsens troverdighet ved hjelp av vitenskalp? Å kunne tro på dette er en Guds gave, slik vi ser i Ef 2:8 :

«For av er dere , ved . Det er ikke deres eget verk, men

På samme måte er troen på Guds evne og kraft til å skape vår verden i løpet av seks dager helt uavhengig av vitenskapelig bevisførsel. Du trenger Guds nåde for å kunne tro noe slikt!

13. Å si at du «tror» uten å ha en korresponderende handling som stadfester og gjør din tro synlig, er en tro som er kjemisk renset for alt som heter Guds nåde. Hvordan kommer dette til uttrykk i Jak 2:18 ?

Svar: «Noen kan si: ‘Den ene har tro, den andre har gjerninger’. da gjerninger, så vil jeg deg min mine gjerninger.»

Mannen ned taketMerk! For å illustrere en slik «synlig tro,» tar vi et eksempel fra en episode som skjedde en gang Jesus sto og talte i et lokale som var fylt til trengsel. Hvis noen ville inn for å finne så mye som en ståplass i nærheten av Jesus, var dette helt umulig. Det var ikke mer plass. Se Luk 5:18-20 :

«Da kom det noen menn med en mann på en . De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned Jesus. Men da det var å få ham inn på grunn av trengselen, de opp på , tok til noen og ham på båren, midt . Da , sa han: ‘Venn, dine er deg

Det kan ikke være noen som helst tvil om at disse fire kameratene trodde/visste at Jesus var i stand til å helbrede deres venn. Deres tro på dette ble synlig for alle da de begynte å fjerne takstein for å kunne fire vennen ned på båren slik at Jesus kunne legge merke til ham. Det er trygt å si at Guds nåde spilte en vesentlig og avgjørende rolle i deres tro! Slik er det også med vår helligholdelse av Sabbaten. Det er nemlig slik Gud vil at vår tro på ham som Skaper skal bli synlig for våre omgivelser — både i medgang og i motgang.

EN FORSEGLET BOKRULL

14. Hva var det neste Johannes ble vist fra den himmelske tronsal? Åp 5:1-3

31-15Svar: «Og jeg så at han som satt på , hadde en i sin høyre hånd. Det var skrevet både i den og , og den var med . Da så jeg en mektig som ropte ut med høy røst: ‘ er til å og på den?’ Men verken i eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller i

Merk! Den neste scenen fra himmelens tronsal dreide seg om en bokrull med sju segl som ingen hadde myndighet eller rett til å åpne. At det var skrevet både inni og utenpå bokrullen, kan bety at den skulle være aktuell på mer enn én måte.

15. Hvordan reagerte Johannes på informasjonen om at ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den? Åp 5:4-5

Svar: «Da jeg sårt, fordi var funnet til å boken eller i den. Men en av de eldste sa til meg: ‘Gråt ikke! For av Juda stamme, rotskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de sju segl.»

Merk! Hensikten med at Johannes ble ført inn i Guds tronsal, var at han skulle bli vist «det som heretter skal skje.» Han ante nok derfor at bokrullen med de sju segl dreide seg om nettopp det. Før sin himmelfart hadde Jesus dessuten lovt sine disipler at Den Hellige Ånd skulle sendes for å veilede dem «til den fulle sannhet» samt kunngjøre «det som skal komme.» Nå så det ut som at alt dette skulle gå i vasken. Det var kanskje derfor han gråt. Han skulle så gjerne hatt den informasjonen! Det var da han ble beroliget med opplysningen om en som hadde seiret slik at han kunne åpne boken. Hvem Davids rotskudd er ser vi i Åp 22:16 :

«Jeg, , … er rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.»

16. Hvilken annen benevnelse får Jesus i det han gikk bort til Guds trone for å ta imot boken med de sju segl? Åp 5:6-7

Svar: «Og jeg så et : Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og så ut som det var . Det hadde horn og øyne, og er Guds som er ut over . kom bort til ham som satt på tronen, og tok imot av hans høyre hånd.»

ROSTOM1Merk! Johannes hadde allerede fått greie på at det var fordi Jesus hadde seiret at han hadde myndighet til åpne bokrullen. Nå fikk han dessuten greie på hva seieren bestod i, ― nemlig i kraft av sin rolle som det slaktede offerlam. Hvis ikke denne «Løven av Juda stamme» hadde stilt opp som «Guds lam som bærer verdens synd,» se Joh 1:29 , da hadde vår situasjon vært håpløs. Ikke minst i lys av bokrullens avsløringer. At Jesus blir framstilt med sju horn og sju øyne, kan være et uttrykk for fullkommen makt og oversikt. Horn kan representere makt og styrke, se Dan 8:7-8 . Tallet sju blir ofte forbundet med fullkommenhet. Det var på grunn av at han har «all makt» at Jesus kunne si det vi ser i «misjonsbefalingen.» Se Matt 28:17-20 :

«Og da de fikk se ham, de og ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: ‘Meg er gitt i og på . Gå ut og gjør alle til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde det har befalt dere. Og se, jeg er dere dager inntil verdens

Jesus er verdig vår tilbedelse, for han er opphavet til Guds skaper- og frelsesverk. Til tider går vi gjennom prøvelser og vanskeligheter som gjør at vi lurer på hvor det er blitt av ham. Men hans forsikring er utvetydig: Han er med under alle forhold til alle tider – inntil verdens ende!

17. Hva skjedde i det samme Lammet tok i mot boken fra Guds hånd? Åp 5:8

Svar: «Da det tok boken, de fire vesener og de tjuefire eldste for . av dem hadde en og fulle av , det er de

Merk! Hvilken takknemlighet himmelen er preget av i forbindelse med tilbedelsen! Ikke noe lunkenhet å spore der! Harpene var ikke til pynt, slik vi snart skal se. Gullskålene ― fulle av røkelse som representerer «de helliges bønner,» viser også at Guds folk på jorden er med på det som skjer der oppe til deres fordel. Ikke noe «Laodikea lunkenhet» å spore der heller hos dem som ber! De ber om Den Hellige Ånd som i følge Joh 16:8 skal: «gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom.» Dette er som «salve til å ha på øynene» så de kan innse sin utilstrekkelighet, og be som tolleren i templet, se Luk 18:13 :

«Tolleren stod langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo for brystet og : ‘Gud, meg

Kun da kan vi bli kledd i «hvite klær» ― i Jesu rettferdighet, slik tolleren ble det. (Se v. 14). Så kan vi takke og prise Gud i bønn for hans store nåde som hjelper oss til ikke å skitne til våre hvite klær. Vi vet jo at det kun er mulig ved å be om kraft til å si nei til fristelser. Se Tit 2:11-13

«For Guds er blitt åpenbart for å til mennesker. Og hans til å si oss og de lyster og i selvtukt, og gudsfrykt i den verden som nå er, vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store og frelser Kristus skal komme til i herligheten.»

Vi skulle dessuten be om en raffinert tro som holder og som er synlig i motgangstider — den samme type «gull» Laodikea menigheten ble rådet til å «kjøpe,» nemlig: «gull lutret i ild.» Se Åp 3:18 .  Det er en slik gull-prøvet-tro Peter skriver om i 1 Pet 1:6-7 :

«Derfor kan dere juble av , selv om dere nå en kort tid må ha det i mange slags , om så skal være. blir deres . Selv forgjengelig blir i ; , som er mye mer verd, også , så den kan til og herlighet og ære for Jesus Kristus seg.»

18. En slik prøvet tro er også en gave fra Gud. Se Fil 1:29 . Hvordan kommer gleden over Jesu frelsesverk gjennom hans offerdød til uttrykk blant himmelens myriader? Åp 5:9a  

Svar: «De sang en sang: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den…»

LEE2121Merk! Det er her harpene kommer inn i bildet. Er det usannsynlig at de spilte og sang slik vi leser i Sal 33:2-3?

«Lovsyng ham til lyren, og på tistrenget ! for en , spill og rop av

Det er ikke så populært å spille vakkert i våre dager! Den type musikk er neppe moderne som noen vil ha det til! Am 5:23 :  

«La meg dine , jeg vil på ditt

Himmelens sang og musikk preges av ― og harmonerer med, tidenes største tema. Se Åp 5:9b :

«…For du ble og har med for Gud av stammer og tungemål, av alle folk og

Burde ikke dette være et tema som maner til ettertanke, takknemlighet, glede og ikke minst til inspirasjon, slik det gjorde for apostelen Peter? Se 1 Pet 1:18-19 . I så fall burde både sangen og musikken bære preg av vår takknemlighet, glede og ettertanke. Ofte blir det sunget og spilt på måter som gjør at man mister all lyst til å reflektere over hva vår frelse har kostet!

19. Det 5. kapittel i Åpenbaringens bok avsluttes med en utvidet lovprisning av ham som vi har så mye å takke for ― ikke bare her og nå, men i all evighet. Se Åp 5:10-14 :   

«Til et har du gjort dem, til for vår Gud, og de skal . Og i mitt syn hørte jeg av de mange engler som stod omkring tronen og de fire vesener og de eldste – det var titusener, tusener på tusener av dem. De ropte med høy røst: Verdig er ble å få all makt og Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: sitter på han og ha all ære, pris og makt i all De fire vesener svarte: Amen. Og de seg »