20 Satan bundet i tusen år

021I dette studiet skal vi se på et kapittel i Åpenbaringens bok som dessverre ofte blir misforstått. Det 20. kapittel er en fortsettelse av oppgjøret vi leste om mot slutten av det 19. kapittel, og dreier seg om en tidsperiode som varer i 1000 år. Ut i fra denne lange tidsepoken har det utviklet seg et helt konsept som av svært mange kalles: «Tusenårsriket» ― (selv om et slikt uttrykk ikke finnes i Bibelen). Dette er et «rike» som mange tenker seg handler om fred på jord mennesker i mellom, ― og som man påstår skal vare i tusen år. Men er dette en teori som tåler en sammenligning med Bibelens uttalelser? La oss se nærmere på hva det 20. kapittel i Åpenbaringens bok har å fortelle.

1. Det 19. kapittel blir avsluttet med at Kongenes Konge og Herrenes Herre kommer for å ta et oppgjør med alle de instanser som er samlet til krig mot ham og hans utvalgte. Vi så at (det første) dyret og den falske profeten (det andre dyret i Åpenbaringens 13. kapittel), ble kastet levende i ildsjøen mens de andre ble drept. ― Men ikke alle blir drept. Hvordan innledes beskrivelsen av dette oppgjøret i Sal 97:1-2 ?  

Svar: « er ! skal , og skal seg. og er ham, og er hans trones grunnvoll.»

Merk! Når det står at: «Jorden skal juble, kyster og øyer skal glede seg,» er ikke dette en skildring av de som blir drept, men av dem som blir berget. Vi leser mer om dem i Jes 24:14-16 :

«Men noen i og over . De roper av i vest: ‘Dere i øst, gi ! Pris navnet til Herren, Gud, på og !’ Fra ende hører vi til Den pris. …»

Åpenbaringens 19. kapittel fokuserer sterkt på hva som kommer til å skje med de ugudelige ved Jesu gjenkomst. Men vi har sett før at dette blir en gledens dag for Guds folk. Se Jes 25:8-9 :

«Han skal for . vår Gud skal tørke bort fra ansikt. skal han ta den skjensel lider. For Herren har talt. dagen skal si: ‘, er vår ! Vi , og han oss; er som vi satte vårt til. La oss og oss over hans

Guds folk har all grunn til å juble og glede seg over Jesu gjenkomst, for hans komme er ensbetydende med at de står opp fra de døde. «Han skal oppsluke døden for evig» — for deres vedkommende. Vi skal snart se at nettopp denne begivenheten er startskuddet til de 1000 år.

2. Den første delen av Salmen 97. gir et innblikk i reaksjonen hos dem som opplever å se Kongen som kommer på himmelens skyer. Han er deres Konge ― og de jubler av glede når de ser at gravene faktisk åpner seg. De som døde i troen på sin frelser står opp derfra med legemer som er både uforgjengelige og udødelige. Men hvordan beskrives skjebnen til alle dem som har stått Universets Konge imot ved å vise det første dyret lojalitet i stedet for ham? Sal 97:3-5

083Svar: « går ham, hans rundt omkring. Hans lynglimt lyser opp jordens , jorden ser det og . som for Herren, for ham som er over

Merk! Kongen omgir seg med så mye ildfull kraft at hans fiender blir stukket i brann av hans nærvær. I tillegg til ilden som kommer ovenifra, er det mye som tyder på at ild vil også komme nedenifra. Vi leste nettopp at «fjellene smelter som voks for Herren.» Dette høres ut som kraftige vulkan utbrudd. Glødende lava renner nedover fjellsidene og flyter utover i dalførene og på slettene der folk ofte bor. Etter hvert er det som om det dannes en «ildsjø.» Johannes så at både dyret og den falske profeten (som gjorde tegn og under i dyrets tjeneste), havnet i denne ildsjøen. Men Guds folk blir vernet og fjernet fra dette infernoet. Sal 97:10

«Dere som Herren, det ! Han sine og dem fra de hånd.»

Til å begynne med kan deres situasjon sammenlignes med den Daniels tre venner opplevde da de ble kastet inn i Babylons ildovn. Ilden hadde ingen makt over dem. Men etter hvert vil også tyngdekraften oppheves for deres vedkommende. Da vil de bli «rykket opp i skyene, i luften for å møte Herren,» ― før ferden går videre til Guds bolig i himmelen. Se 1 Tess 4:17 .

3. Men hva med Draken da? ― Hva med han som engasjerer både det første og andre dyret i sin krigføring mot menighetens siste generasjon? ― Blir han også «fortært» av ilden som herjer ved Jesu gjenkomst? Åp 20:1-2

Svar: «Jeg så nå en engel som steg ned fra himmelen med nøkkelen til og en svær i sin hånd. Han grep , den gamle , som er og , og ham for år.»

Merk! Nei, Gud har andre planer for Satans vedkommende. Han skal bindes til en «avgrunn» i 1000 år. Spørsmålet som da melder seg er: Hvor og hva er den avgrunnen? Svaret ligger i beskrivelsen av denne kloden før Gud begynte å strukturere den slik at mennesker kunne bo her. I den forbindelse leser vi at: «Jorden var øde og tom.» Se 1. Mos 1:2 . I grunnteksten står det at jorden var en «avgrunn.» Vi skal nå merke oss noe som står i Jer 4:23-26 :

«Jeg så på jorden – var og , og på himmelen – dens var . Jeg så på fjellene – de , og alle haugene . Jeg så – det et , og alle fugler under himmelen var fløyet. Jeg så – det land var blitt , og alle byene var . Det var Herren som hadde gjort det i sin brennende vrede.»

Denne kloden beskrives som en avgrunn ― øde og tom ― etter jordskjelvet og haglet som legger alt øde i forbindelse med den 7. plagen. Jordskjelvet er også beskrevet i Jes 24:19-23 :

«Jorden og , jorden og , skaker og . Jorden som en drukken mann og som vaktmannens skur. ligger på den, og reiser seg ikke mer. dagen skal Herren himmelens i det og jordens her . De skal som i et , inne i et og om få sin . Da skal og ; for , Allhærs Gud, er på Sion-fjellet og i , og sin for sine eldste.»

Satan skal bindes til jordens avgrunn som da blir som et fengsel både for ham og for de ugudelige døde. «Langt om lenge» ― etter hele 1000 år skal de alle få sin endelige straff. Jeremia så at «det ikke fantes et menneske» ― fordi alle de ugudelige blir drept når Jesus kommer, og Guds folk blir jo tatt med til himmelen ― til det Nye Jerusalem, hvor de får se Guds herlighet. De etterlater seg en øde og mørk jord, for Jeremia kommenterte at «dens lys var borte,» og Jesaja sa at «månen blyges og solen skjemmes,» ― og slik vil det være inntil de 1000 år er gått.

4. Hva er hensikten med å binde Satan til jordens øde avgrunn i hele 1000 år? Åp 20:3  

Svar: «Han kastet ham i , og satte segl over, så han ikke skulle , ikke de år var . den skal han slippes for en stund.»

Merk! Vi så i Studie 12. at Satan og hans engler først mistet sitt bosted i himmelen, men de hadde fortsatt tilgang der, se Job 1:6 , ― inntil Jesus døde. Jfr. Joh 12:31 og Åp 12:9-12 . Ved den anledning ble de forvist til denne jord, men de holder til i «himmelrommet,» slik vi har sett i Ef 6:12 . Ved begynnelsen av de 1000 år blir deres situasjon ytterligere innskjerpet. De onde makter med Satan i spissen, skal da låses fast til jordens avgrunn som er mørk, øde og tom. Hensikten er at de i hele 1000 år ikke skal ha anledning til å forføre noen ― verken i universet, eller på jorden (som er tom for mennesker slik vi resonerte oss fram til i merknaden under pkt. 3). At de igjen skal få anledning til å forføre noen etter de 1000 år er utløpt, skal vi komme tilbake til om et øyeblikk.

5. Hva markerer begynnelsen og slutten på de 1000 år? Åp 20:4-6

Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å . Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt de hadde holdt på Jesu og på , og som hadde eller av og tatt på pannen eller hånden. ble og sammen med i .(v. 5) [Men de ble ikke før de år var ]. Dette er den .(v. 6) og er den som har i den . Over har den ingen . De skal være Guds og Kristi og med ham i år.

SECOND3Merk! At mennesker blir «levende igjen,» innebærer en oppstandelse fra de døde. De 1000 år innledes med den «første oppstandelse» som inntreffer ved Jesu gjenkomst. 1 Tess 4:15-17 :

«Dette sier vi dere med et fra : Vi som nå og blir tilbake til Herren , skal slett komme dem som er . For når lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal selv stige . Og de som i , skal stå . skal vi som er blitt tilbake og , med bli opp i , i , for å Herren. Og så skal vi med for

Den «første oppstandelse» innleder de 1000 år og frigjør alle dem som har dødd i troen på sin frelser. ― Enten av «naturlige årsaker,» eller fordi de er blitt henrettet for sin tros- og lydighets skyld. De kalles for «salige,» fordi de aldri mer skal, eller kan dø. Vi leste nettopp at denne første oppstandelsen skjer ved Jesu gjenkomst. Men Jesus er ikke fornøyd med dette! Han vil ta disse med seg til det Nye Jerusalem i himmelen ― sammen med dem som faktisk lever til å se ham komme igjen.

Guds folk skal herske sammen med Kristus ― og holde dom over de ugudelige i hele 1000 års perioden. Da får Guds folk anledning til å se og forstå at Gud har vært rettferdig i sin dom overfor dem han ikke tok med seg inn i sitt evige rike. I begynnelsen av Åp 20:5 (som egentlig burde ha stått i en parentes ― et tegn som forøvrig ikke eksisterer i det greske grunntekst skriftspråket), leser vi om en annen oppstandelse som markerer avslutningen på de 1000 år. «De andre» som står opp fra de døde i denne forbindelse er de ugudelige fra alle tider. ― Både de som har dødd av «naturlige årsaker,» samt de som dør ved Jesu gjenkomst. De sistnevnte har (i motsetning til de som står opp i den første oppstandelse) vært ulydige mot Gud. De har ikke holdt fast på «Jesu vitnesbyrd» (profetordet) og heller ikke på «Guds Ord.» I stedet har de «tilbedt dyret eller bildet av det» og tatt i mot «merket på pannen eller hånden.» De har valgt fortapelsen fram for det evige liv som Gud i sin nåde har tilbudt dem.

6. På hvilken måte indikerte Jesus at det skal bli to oppstandelser fra de døde ― en for de rettferdige og en for de ugudelige? Joh 5:26-29

Svar: «For likesom Faderen har liv i seg selv, har han også gitt å ha i seg, og han har gitt ham myndighet til å , han er . Dere må ikke undre dere over dette, for den kommer da de som , skal høre hans røst. skal komme , og de som har gjort det , skal til , men de som har gjort det , skal stå til

Merk! De som har gjort det gode skal stå opp til livet når Menneskesønnen kommer tilbake til vår jord ― ved begynnelsen av de 1000 år. Men de som har gjort det onde skal ikke stå opp til den fullbyrdende dom (som er den annen død) før ved slutten av de 1000 år. Vi skal snart komme tilbake til den annen død.

7. Når alle de ugudelige som har levd på jorden er blitt vekket til live igjen ved slutten av de 1000 år, skjer en annen begivenhet. Hvilken? Åp 20:7

Svar: «Når de tusen er til , skal Satan slippes fra sitt fengsel.»

Merk! Satan har inntil da på en måte sittet fengslet av omstendighetene ― i og med at han ikke har hatt noen å forføre i hele 1000 år. Men når de ugudelige står opp fra de døde blir han løst fra denne omstendigheten. Hans fengsels tilstand er over når han igjen er fri til å forføre.

8. Hva skal Satan foreta seg når han blir løst fra sitt fengselsopphold? Åp 20:8

Svar: « skal dra ut og ved de fire verdenshjørner, og , og samle dem til , utallige som havets sand.»

Merk! Gog og Magog er uttrykk som er hentet fra profeten Esekiels bok i kapitlene 38-39 . Disse fremstilles som Guds innbitte fiender som går til angrep på Guds Israel. Men det ender med at Gud lar ild og svovel regne over sine fiender. De blir fullstendig utslettet ― noe som selvfølgelig fører til at Guds folk aldri blir plaget av dem mer.

DEN EVIGE ILD

0629. Satan skal lede an og forføre alle Guds fiender fra alle tider (som da har stått opp fra de døde) til et siste og avgjørende angrep. Hvor skal dette oppgjøret stå ― og hvor skal hele Guds Israel befinne seg den anledning? Åp 20:9  

Svar: « drog opp på og omringet de og den elskede . Men falt ned fra og

Merk! De ugudelige skal storme Det nye Jerusalem som her blir kalt «den elskede by og de helliges leir.» (Det nye Jerusalem må følgelig ha kommet ned fra himmelen og hit til «jordens høyslette» innen utløpet av de 1000 år). Angriperne blir fortært av ild fra himmelen. Om Satan leser vi videre i Åp 20:10 :

«Og djevelen som forførte dem, ble i med og , hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de dag og natt i

105Det er ingen hemmelighet at Bibelen i enkelte tilfeller blir tolket dit hen at de ugudelige skal pines og plages i en evig ild gjennom en evighet uten ende. Et slikt tilfelle er unektelig Åp 20:10 som vi nettopp leste. La oss sammenligne det vi nettopp leste med Åp 21:1.3-4 :

Og jeg så en ny himmel og en , for den første himmel og den var , og fantes .(v. 3) Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: ‘Se, Guds er hos . skal , og de skal være hans folk, og Gud selv skal være dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og skal ikke , heller ikke eller eller . For det som , er .

Den første av de to tekstene vi nettopp leste, taler om en pine som tilsynelatende varer evig, den andre om en tid da all pine, smerte, skrik og død ikke skal «være mer… For det som før var, er borte.»  Den andre teksten slår altså tilsynelatende den første i hjel, — og det er på en måte nøyaktig det som skjer! Av og til er det slik omkring ordet «evig» i Bibelen, slik vi snart skal se. De uttrykk i den hebraiske og greske grunnteksten som blir oversatt til «evig» i våre norske oversettelser, kan nemlig bety både et begrenset og et ubegrenset tidsrom. Det vi egentlig ser i disse to versene er at det første beskriver en begrenset evighet som blir avløst av en ubegrenset evighet

10. Hvordan kan vi vite at Gud ikke ønsker at mennesker skal leve en ubegrenset evighet ― samtidig som det skal kunne oppleve sorg, smerte og pine? 1. Mos 3:22-24

15-71«Herren sa: ‘Nå er mennesket som en av og kjenner godt og . Bare det nå strekker hånden ut og tar av og og !’ Så viste Herren Gud dem av i og satte dem til å dyrke , som var tatt av. Han menneskene ; og øst for hagen satte han kjerubene og det flammende som svinget fram og tilbake. De skulle veien til

Merk! Gud skapte opprinnelig mennesket til å leve en ubegrenset evighet i glede, fred, lykke og harmoni, ― fri for all pine, smerte og nød. Men da de valgte å tro Satans løgner i stedet for Guds sannhet, var syndefallet et faktum. Inntil da hadde Adam og Eva kun hatt kjennskap til det gode. Men i sin falne tilstand kunne de også erfare alt som var forbundet med det onde inklusiv smerte, pine, sorg og nød. Gud ville ikke at de skulle kunne kjenne alt dette og samtidig leve en ubegrenset evighet. Derfor sperret han veien til livets tre — med det resultat at mennesket døde. Jesus kom for å gi oss mennesker tilbake et ubegrenset evig liv uten pine.

11. Gud sa til Moses at israelittene skulle feire påske til fastsatt tid hvert eneste år. I den anledning skulle hver familie blant annet slakte hvert sitt påskelam. a) Hvor lenge skulle denne påskelovgivningen stå ved lag? 2. Mos 12:21.24-25 Når opphørte denne begrensede evigheten? b) 1 Kor 5:7 c) Hebr 10:8-9

Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem: ‘Gå og hent til familiene deres og !(v. 24) Dette skal dere og som for dere og deres etterkommere til . Når dere så kommer inn i det landet Herren etter sitt løfte vil gi dere, skal dere denne høytidsskikken ved .

Svar b): «… For vårt er ,

Svar c): « sier han [Kristus]: ‘ og gaver, og ville du og brydde du deg ,’ enda det er slike som bæres fram etter . Deretter sier han: ‘Se, her kommer jeg for å gjøre din .’ Han altså det som er , for å la det

Merk! Uttrykket «evig» brukes altså når den evige Gud innstifter det som skal gjelde som praksis, eller som lov og rett i en begrenset periode. — slik som offersystemet var. Ingen kunne ustraffet forandre på dette. Men Gud innførte en ny ordning som satte den første begrensede «evighet» ut av spill. Det samme prinsipp gjelder for «den evige ild» som blir de ugudeliges bane. Ingen kan forandre på det som skjer før ilden har utrettet det den evige Gud har bestemt. Når det er gjort, innledes en ny og ubegrenset evighet uten smerte eller død.

12. a) Hva er Sodoma og Gomorras’ undergang et avskrekkende eksempel på? 2 Pet 2:6 b) Hva kalles ilden som la disse to byene og deres innbyggere i aske? Judas 1:7

Templet brenner2Svar a): «Byene og Gomorra dømte han til og la dem i ; gjorde dem til for dem som senere ville et liv.»

Svar b): «Et annet eksempel er ______________ og ___________________ og deres nabobyer, hvor folk _____________ i ________ likesom disse englene, og i ___________________ lyster. ______ ligger de der som et __________________ på _____________ i en ___________ ________.»

Merk! Pavemakten har dessverre fått følge av svært mange andre, og presenterer en mer avskrekkende versjon av «den evige ild» og dens følger enn det som her blir gitt! Ilden kom fra den evige Gud ― derfor kalles den evig, men den la alt og alle i aske. Pinen som den forårsaket var svært kortvarig mens konsekvensen av denne ilden er definitivt evig.

13. I fortellingen om profeten Elia på Karmel fjellet kan vi lære noe om hvor grundig og fort ting blir brent opp når Gud tenner på med sine «evige flammer.» a) Hvordan gikk det med alteret og med offeret profeten hadde stelt i stand? 1 Kong 18:38 Hvordan beskrives Gud i forhold til denne ilden? b) Hebr 12:29 c) Jes 33:14  

Svar a): «Da fór ned og både og , og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften.»

Svar b): «For vår er en

Svar c): «På Sion blir slått av redsel, de gudløse gripes av angst: ‘Hvem av oss kan holde seg nær den , hvem kan ved de

Merk! Ilden som fortærte alt som var forbundet med offeret så grundig, blir kalt «Herrens ild.» Gud selv betegnes som «den fortærende ild» og som «de evige flammer.» Det er disse flammene som brenner de ugudelige til aske ― eller «til kalk,» slik vi har sett tidligere.

FLERE DETALJER OM DOMMEN OG DEN ANDRE OPPSTANDELSE

14. Etter å ha beskrevet hva som fører til de ugudeliges og Satans endelige skjebne vendes Johannes’ oppmerksomhet tilbake til et bilde av dommen. Hva ble de ugudelige døde dømt i henhold til? Åp 20:11-12

Svar: «Jeg så en stor, hvit og ham som satt på den. og himmel for hans åsyn og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og ble . Så ble en annen bok åpnet, . Og de ble etter som stod i , etter sine

Merk! Den første scenen er sannsynligvis tatt fra Jesu gjenkomst når «himmel og jord forgår,» slik Jesus sa kom til å skje. Se Matt 5:18 . Han fortalte dessuten en lignelse om «sauer» og «geiter» som blir skilt fra hverandre når han kommer. Se Matt 25:31-46 . «Sauene,» (Guds barn) blir tatt med til Guds rike mens «geitene» (de ugudelige) blir da dømt til «den evige ild.» De blir følgelig ikke tatt med til Guds rike. I stedet dør de, og blir etterlatt på jorden. I løpet av de 1000 år blir de dømt i henhold til det som er nedtegnet om dem i himmelens bøker.

14. Hvordan blir de ugudeliges oppstandelse fra de døde og deres utslettelse etter de 1000 år beskrevet i Åp 20:13-15

Svar: «Havet gav nå sine tilbake, og døden og dødsriket gav de døde som var der, og enhver ble etter sine . Så ble døden og dødsriket kastet i – og ildsjøen, det er den . Og om noen var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i

Merk! Gud vil at våre gjerninger skal være et produkt av vår tro på ham. De som ikke tror på ham utfører samsvarende gjerninger som preges av ulydighet. Deres navn blir ikke stående ― eller skrevet inn i Livets bok. I så fall kommer de til å havne i ildsjøen — den annen død. Forskjellen mellom den første- og den annen død, er at alle står opp fra den første død, men ikke fra den annen død. Ingen står opp fra den annen død, fordi den er evig. Jes 26:14

«De blir ikke levende, dødninger opp . Du har krevd dem til regnskap, gjort på dem og utslettet hvert minne om dem.»

illustraRev20