1A Hvem kan forstå åpenbaringens bok?

100Velkommen til et kurs som mange sier er et givende og interessant studie i Bibelens siste bok, Johannes’ Åpenbaring. Alt tyder på at denne boken må være viktig å sette seg inn i, for i Ordsp 29:18 leser vi: «Uten åpenbaring kommer folket på villspor…» Johannes’ Åpenbaring har en spesiell språkdrakt. På hver side vil du finne symboler og ordbilder som innbyr deg til en spennende oppdagerferd i Bibelens profetiske verden. Studiet av denne boken har gitt millioner av mennesker en dypere mening med livet.

Dette kurset vil gi deg en unik forståelse av verdenshistorien etter Jesu død på korset. Det er kampen mellom Jesus og Satan, slik den har rast gjennom mange hundre år, som her blir blottlagt. Dette vil hjelpe deg til å se utviklingen i vår tid i et helt nytt perspektiv. Et forklarende lys vil skinne over framtidens begivenheter. (Det hadde det vært en fordel om du først har tatt kurset «Daniels bok i Fokus,» som inneholder mye nyttig bakgrunnsstoff).

I den avgjørende kampen som raser mellom det gode og det onde må du lære å velge rett så du kan bli stående på Guds side. Djevelen har lagt ut sine garn, men du vil lære deg å forstå hans planer slik at du kan unngå å bli fanget. Du vil møte Jesus på en nær og personlig måte, og vinne mye ved å stanse opp og tenke deg nøye om.

Johannes skrev Åpenbaringens bok mens han satt som fange på den vesle øya Patmos i Egeerhavet. Keiser Dometian landsforviste apostelen dit på grunn av hans religiøse overbevisning. Når man ble sendt dit, var det vanligvis for å gjøre straffearbeid i gruvene der, siden Patmos var en fangeøy. Omstendighetene Johannes skrev under, og miljøet omkring, var både nedverdigende og deprimerende. Likevel skrev Johannes ned det han fikk se og høre slik han ble bedt om å gjøre. Dette gjorde han ikke minst for vår del.

Bibelen, og ikke minst Åpenbaringens bok, er forskjellig fra alle andre bøker. Uten Guds hjelp, vil vi aldri kunne oppdage dens egentlige budskap. Dette første studieheftet vil vise deg noen grunnprinsipper. Disse vil hjelpe deg til å kunne forstå langt mer av Bibelens siste bok enn du før kanskje har trodd var mulig. Først et godt og viktig råd som har vært — og er til hjelp for mange: Før du tar fatt på hvert studiehefte, da be Gud om å lede ditt sinn og dine tanker på rett vei! Han er den beste Bibellærer!

ÅPENBARINGEN ― EN ÅPEN BOK

1. En nokså vanlig oppfatning blant mange er at Åpenbaringens bok er «lukket» eller «forseglet.» a) Hvilken nyttig opplysning finner vi i selve boken om dens status? Åp 22:10 b) Får du inntrykk av at Åpenbaringens bok skulle være lukket for vår forstand etter å ha lest Åp 22:10?

Svar a): «Og han sa til meg: ‘ for ord boken! For tiden er nær.’»

b) Ditt Svar:

Merk! Det finnes riktignok profetiske ord i en av Bibelens profetiske bøker som skulle være «skjult og forseglet inntil endetiden.» Se Dan 12:9 . Men noe slikt ble aldri sagt om de profetiske ordene i Åpenbaringens bok! Tiden da den var aktuell begynte allerede da boken ble skrevet.

2. Hvem blir lovt en spesiell velsignelse, og hvordan får vi del i den? a) Åp 1:3 b) Åp 22:7

Svar a): « er den som ordene i , og de som hører dem og tar på det som der står skrevet. For tiden er

Svar b): «Se, . er den som tar på de i boken.»

Merk! Du har neppe blitt «salig» (lykkelig) av å lese noe du ikke skjønner betydningen av! Bibelens siste bok er en åpen bok! Du blir «salig» av å forstå det som står skrevet der. Boken er verken lukket eller forseglet. Vi blir bedt om å lese den og å lytte til dens budskap. Lærdommen i boken skal vi ta vare på, for den hjelper oss å være beredt i det vi nærmer oss tiden for Jesu gjenkomst.

3. Hvem tok initiativet til at Åpenbaringens bok ble gitt til oss mennesker? Åp 1:1-2

Svar: «Dette er , som gav ham for at han skulle sine det som skal . Han sendte sin engel og gjorde det for sin tjener Johannes. er det som her og bærer fram og , alt det han har

Merk! Gud ville gi Jesu tjenere ― eller de som har valgt å bli hans disipler, den viktige informasjonen som vi finner i Åpenbaringens bok. I første omgang er boken blitt til med spesiell tanke på dem. AnSvaret for at de skulle få denne informasjonen ble lagt på Jesus. Legg merke til at boken også blir kalt «Jesu Kristi Åpenbaring.» Det er merkelig hvordan boken er blitt hetende Johannes’ åpenbaring, når bokens innledning sier med all tydelighet: «Dette er Jesu Kristi åpenbaring!»

4. Hva lovte Jesus sine disipler i det siste løftet han gav dem før sin himmelfart — og hvilket oppdrag fikk de? Apg 1:8

Svar: «Men dere skal få når Den kommer over dere, og dere skal være i og hele , i og like til

Jesus og disiplene i ringMerk! Dette var ikke første gang Jesus lovte å gi sine disipler kraft og inspirasjon gjennom Den Hellige Ånd. Legg merke til hva han hadde sagt til dem kort tid i forveien. Se Joh 16:12-13 :

« har jeg å dere, men dere kan bære det . når kommer, , skal han dere til den . For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si han , og dere som

5. Hvordan opplevde Johannes oppfyllelsen av dette løftet angående mer informasjon om «det som skal komme» ― som skulle gis nettopp gjennom Den Hellige Ånd? Åp 1:10-11 og Åp 1:19

dag kom over meg, og jeg hørte en mektig røst bak meg, med klang som en basun. Og den sa: ‘Det du får , skal du i en og sende den til de : til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.’(v. 19) Så det du har , det som og det som skal .

Merk! Det Jesus ikke kunne si til sine disipler mens han var hos dem (og som ikke er skrevet i evangeliene) angående «den fulle sannhet» og om det som «skal komme,» formidlet han til sin trofaste tjener Johannes mange år senere ved hans Ånd. Denne informasjonen ble skrevet i en bok som ble sendt til sju menigheter i dagens Tyrkia. At bokens innhold skulle være aktuell helt fra tiden den ble skrevet og fram til tidenes ende, ser vi i vers 19: «det som nå er og det som heretter skal komme.»

6. Hva sa Jesus om andre oppgaver Den Hellige Ånd har fått å utføre? Joh 16:8

Svar: «Og når han kommer, skal han gå i med og den hva som er , og

Merk! Vi må ikke bli overrasket om vi i Åpenbaringens bok finner informasjon som går på tvers av det vi kan kalle «verdslig tankegang.» Her vil vi finne sannheter om fortid, nåtid og framtid. Når Den Hellige Ånd gjennom Åpenbaringens bok gir beskjed om hva som er rett, synd og dom, er all denne informasjonen til vårt eget beste.

IKKE ALLE KAN FORSTÅ ÅPENBARINGENS BOK

7. Jesus sørget for at Åpenbaringens bok fikk mange symboler. Da han var her talte han ofte i symbolske vendinger ved hjelp av lignelser. Hvorfor? Luk 8:10

Svar: «Han svarte: er det gitt å . Men får det , for at de , , ,

17-31Merk! Jesus talte ofte i lignelser slik at bare de som hadde en positiv åndelig innstilling kunne forstå meningen. Han var villig å forklare sine lignelser til slike som var oppriktige og som ønsket å forstå. Åpenbaringens bok er en avsløring av de planer og den taktikk Guds erkefiende har i sinne. Derfor er boken preget av et «krigsspråk,» om man vil – med et «kodet» innhold. Koden – (symbolene) må «knekkes» før boken kan forstås.

8. Åpenbaringen er en profetisk bok. a) Hva slags budskap sendte Gud gjennom sine profeter? 2 Kong 17:13 b) Hva ble sagt om dem som ikke ville høre på profetenes formaninger og advarsler? 2 Kong 17:14-16 c) Guds profeter talte på Guds vegne. Hvilke løfter har Gud gitt til alle som tror på det hans profeter sa ― ved å ta deres profetord på alvor? 2 Krøn 20:20

Svar a): «Herren Israel og Juda gjennom sine og seere. Han sa: ‘ fra deres onde ferd! Hold og , i med hele den gav deres fedre og sendte dere gjennom mine

Svar b): «Men de høre. De var likesom deres fedre, som på Herren sin Gud. De hans forskrifter, de den hadde sluttet med deres fedre, og de han hadde gitt dem. De fulgte guder som ikke duger, og ble selv. De gjorde folkeslagene omkring dem, enda Herren hadde sagt: ‘Dere skal gjøre !’ De brydde seg ikke om alle de som Herren deres hadde dem. De laget seg støpte bilder, to kalver, og reiste en Asjera-pæl. De bøyde seg og hele himmelens og dyrket Ba’al.»

Svar c): «Morgenen etter brøt de tidlig opp og drog ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de drog ut, trådte Josjafat fram og sa: ‘ på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem! på Herren deres Gud, så skal dere holde ! på hans , så skal dere ha med dere!»

Merk! Husk å se etter lignende formaninger og advarsler i Åpenbaringens bok! De finnes der óg.

9. Hvilken opplysning får vi om det å tyde en profetisk bok? 2 Pet 1:20

Svar: «Men dere må alt vite at en kan noe i hånd.»

11-1Merk! I Åpenbaringens bok blir Guds fiender avslørt og Guds venner åpenbart. Slik er det ofte i profetiske skrifter. Gud vil ikke at Åpenbaringen skal kunne tolkes av dem som er hans fiender. Hvis Guds fiender fullt ut kunne forstå Åpenbaringens bok, hadde de blitt ivrige etter å få den tilintetgjort. De er ikke klar over hvor grundig deres planer er avslørt! Som nevnt, symbolene kan sies å være et slags kodespråk som ikke er beregnet på uinnvidde.

10. a) Hvor mye av det som hører Guds Ånd til, kan vi mennesker forstå uten Åndens hjelp? 1 Kor 2:14-15 b) Hvorfor kan vi ikke tyde noen profeti i Skriften på egen hånd? 2 Pet 1:21 c) Hva sier profeten Daniel om evnen til å forstå blant dem som fortsetter i sin ugudelighet? Dan 12:10

Svar a): «Men slik et menneske er i , tar det imot det som til. For ham er , og han kan ikke fatte det; det kan bare bedømmes vis. Men menneske kan dømme ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen.»

Svar b): «For er noen båret fram fordi et ville det; men av Den Hellige talte mennesker ord fra

Svar c): « skal bli renset og tvettet og lutret. Men de skal i sin , og av dem skal noe. Men de skal

Merk! Å bli renset, tvettet og lutret betyr mye. Vi skal komme mer inn på dette senere i kurset. Det vi kan merke oss her, er at hvis vi mennesker skal kunne forstå Åpenbaringens bok rett, må Den Hellige Ånd som inspirerte boken, først få plass i et åpent, villig og lydig sinn. Dette ser vi også i Åp 22:17 :

«Ånden og bruden sier: ‘Kom!’ Og den som dette, skal si: ‘Kom!’ Den som tørster, skal komme, og som , skal få vann for

31-16Symbolikken i Åpenbaringen ― og ellers i Bibelen, er Guds idé. Bare ved hans hjelp kan vi forstå de hemmelighetsfulle kodene – symbolene. Bibelen forteller selv hva de forskjellige symbolene betyr. Med hele Bibelen til vår rådighet, og med Den Hellige Ånds rettledning, vil hemmelig-hetene åpne seg for alle dem som vender om fra å være «ugudelige» til å bli «forstandige.» Du må ikke undre deg over at vi i dette Åpenbarings kurset kommer til å vise til skriftsteder fra hele Bibelen! Vi må lese Åpenbaringens bok i lyset av det andre bibelske forfattere har skrevet om de samme emner og de samme symbolene. Først da kan bokens koder knekkes og tolkes slik Gud vil de skal! Av og til vil vi også sammenligne forskjellige «kjennetegn» med historiske fakta. Svært mye av det som står i Åpenbaringens bok har jo allerede skjedd – og er historie, siden boken har vært aktuell helt siden den ble skrevet.

PROFETORDET ― ET LYS PÅ ET MØRKT STED

12. a) Hva blir profetordet sammenlignet med i 2 Pet 1:19 ? b) Hvem er «morgenstjernen» som nettopp ble nevnt? Åp 22:16

Svar a): «Derfor står også desto fastere for oss. bør dere ha for , for det er lik en som på et sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter.»

Svar b): «, , har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. er Davids rotskudd og ætt, den klare

Merk! Hensikten med profetordet er å opplyse oss slik at Jesus stiger opp i våre hjerter. Slik får vår tro en solid og sikker grunnvoll. Når vi studerer det profetene har skrevet, vil vi forstå at Jesus er alt han gav seg ut for å være. Han er ingen tilfeldighet. Vi kan se klart og tydelig at forutsigelsene om ham ― og andre blir oppfylt. Mørket blir erstattet av lyset.

13 a) Hvor mye av Bibelen er inspirert av Gud og hva er den god for? 2 Tim 3:15-17

b) Er det tilstrekkelig å være tilfreds med en overfladisk kjennskap til Bibelen og dens budskap? Ordsp 2:1-5 c) Hva sa Jesus som kan lære oss noe vesentlig om hvor viktig det er å kjenne Gud? Joh 17:3

Svar a): «Helt fra har du kjent de skrifter, de som kan gi deg som leder til ved troen på Kristus . skrifter som er av , er også nyttige til å gi og tale til , vei og i . skal det menneske som hører til, settes i stand og bli til all gjerning.»

Svar b): «Min sønn, ta imot mine , og ta vare på mine , så du lytter til og å med ditt sinn. Ja, bare på forstanden, og rop med høy røst etter . etter den som om det var , som når en graver etter . skal du hva gudsfrykt er, og vinne til Gud.»

Svar c): «Og dette er det at de , den eneste sanne , og ham du har utsendt,

JESUS21Merk! Å få kjennskap til Gud og til hans ord er viktig, men ikke tilfeldig! Det kreves en god del «graving i dybden!» Når en lærer å bli virkelig kjent med Gud og Sønnen Jesus Kristus, og skjønner hvorfor Jesus kom hit, vil dette føre til en trang etter å gjøre Guds vilje. Se Joh 7:17 :

«Den som hans , skal om er av Gud …»

Hver bok i Bibelen er «inngitt» (inspirert) av Gud. Den inneholder hans planer og åpenbaringer om framtiden. Disse kan vi skjønne – hvis vi er innstilt på å handle i tråd med hans vilje. Bibelen er det eneste hjelpemiddel du kommer til å trenge når du tar dette kurset. I studiehefte nr. 4. skal vi se litt på hvordan Jesus selv brukte Den Hellige Skrift når han ville forklare andre om hvem han var og om hvorfor han var kommet. Det håpes at du vil få enda større tillit til Bibelen ved å ta dette kurset! Profetiene i Bibelen gjør oss bedre kjent med Jesus — og han lover oss en lys framtid!

14. Hva fikk jødene i Berøa ros for? Apg 17:11

LEF02B1Svar: «Jødene der var mer enn de i Tessalonika, og tok imot med all og for å om det

Merk! Åndelige mennesker blir langt fra passive! De slår seg ikke til ro med en overfladisk kunnskap! De tørster og hungrer etter mer lærdom fra Bibelen. «Ordet,» se Joh 1:1-12 , tar de imot med velvilje! De gransker Skriftene for å se at det de hører og leser andre steder (som f.eks. i dette kurset) er i samSvar med Bibelen.

15. Når Jesus bruker symbolikk i Åpenbaringens bok, så har han en god grunn til det. Men med Bibelen i hånd kan du «knekke koden.» Prøv nå om du kan finne betydningen for hvert symbol som følger:

a) Dyr. Dan 7:23

b) Levende Vann. Joh 7:38-39

c) Slangen. Åp 12:9

d) Vann masser. Åp 17:15

LEE5262Merk! Dette illustrerer hvordan Bibelen forklarer sin egen symbolikk! Slik skal vi fortsette å la den gjøre videre i dette kurset! Ta deg god tid når du leser disse studiene. (Mange tar seg tid til dette i helgene på lørdag eller søndag). Slik blir det også lettere å se sammenhengen i det du leser.

16. Er vi fri til å vrake de avsnitt i Åpenbaringens bok som vi kanskje mener er overflødige ― til fordel for våre egne meninger? Åp 22:18-19

Svar:

HJELP TIL Å FORSTÅ

17. Vi har allerede sett at vi trenger hjelp fra Bibelen og Den Hellige Ånd hvis vi skal forstå profetordet i Åpenbaringens bok rett. a) Hvordan kan vi få hans hjelp? Luk 11:9-10.13 b) Hvordan skal vi ikke be? Matt 6:5-8

Jeg sier dere: , så skal dere få. , så skal dere finne , så skal det lukkes opp for dere. For den , , og den , , og den på, blir for.(v. 13) Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye skal ikke da Faderen gi Den Hellige fra himmelen til dem som ham!

Svar b): «Når dere , skal dere gjøre som : De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin . Men når du , skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og til din Far som er i det skjulte. Og din , som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere , skal dere slik gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke . Vær ! For dere har en Far som vet hva dere trenger, dere ham om det.»

064Merk! Lange bønner og en oppramsing av mange ord ― eller en repetisjon av få ord slik at det blir mange ord, er ikke slik Gud vil ha det! Om det som skjedde med Israel-folket i gammel tid, sa Paulus: «Det som hendte med dem, skulle være advarende eksempler; det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet.» Se 1 Kor 10:11 . En av «kunstene» til folket i Østen var bønn som måtte til for å komme i kontakt med «denne verdens gud.» Jfr. 2 Kor 4:4 . Også i dag består deres bønner og meditasjoner i en rekke gjentagelser av ord, eller en gjentagelse av navnene til deres guder. Å gjøre nytte av Jesu navn og andre ord på en lignende måte i våre bønner, er ikke i samSvar med Jesu formaning! En annen enn Jesus kan ta kontakt og Svare på slike bønneframføringer. Se Matt 7:21-23 .

18. a) Hvorfor støtte Gud Jakobs ætt fra seg ved en anledning? (Jakob het også Israel, og var Abrahams sønnesønn). Jes 2:6 b) Hvilken ætt kom Jesus for å ta seg av? Hebr 2:16 c) Har nasjonalitet, rase, kjønn eller annen sivil status, noe å si for om en kan bli/være en del av Abrahams ætt? Se Gal 3:27-29 .

Svar a): «Du har ditt folk, Jakobs ætt. tar varsler folk i ,…»

Svar b): «Det er jo ikke han tar seg av; men tar seg av

Svar c):

Merk! Det lønner seg ikke å overføre Østens mystikk og tilbedelses form inn i en kristen sammenheng. Gud aksepterer ikke en slik innblanding i sitt forhold til «Abrahams ætt.»

19. Kan det være til hjelp med litt rettledning fra et annet troende menneske når en synes at noe er for vanskelig å forstå i profetiske skrifter? Apg 8:29-31 og Apg 8:34

Da sa til : ‘Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den sprang bort, og at , spurte ?’ jeg kunne , ‘når ved av .(v. 34) Hoffmannen sa da til Filip: ‘Si meg er taler

Merk! Det kan hende at du ― slik tilfellet var med den etiopiske hoffmann, også kommer til å kjenne et behov for mer informasjon og rettledning etter hvert som du leser gjennom dette kurset. Så langt det lar seg gjøre vil din «kontaktperson» (se øverste venstre hjørne på «Svararket»), være glad for å hjelpe deg når du ønsker det. Det er Guds vilje at mennesker skal hjelpe sine medmennesker til en bedre forståelse av hans Ord. Se Åp 22:17 .

20. Hvilke tanker har Gud for deg — og hva ønsker han å gi oss? Jer 29:11

Svar: