16-17 Kvinnen Babylon og Herrens ridedyr

NEW_5-filteredI Åpenbaringens bok blir uttrykket: «Babylon» introdusert for første gang i Åp 14:8 , slik vi så i det forrige studiet. Babylon nevnes igjen i Åp 16:19 i forbindelse med den 7. plagen som vi skal se nærmere på i dette studiet. Åpenbaringens 17 kapittel inneholder enda flere detaljer om kvinnen Babylon. Tidligere i Studie 8. og 9. tok vi for oss mesteparten av innholdet i Åpenbaringens 16. kapittel som dreier seg om de sju siste plager. I dette studiet skal vi fortsette der vi avsluttet gjennomgangen av den 6. plagen slik den er beskrevet i det 16. kapittel. Det siste vi så på i den forbindelse var Åp 16:12 :

«Den sjette engelen tømte sin skål i Eufrat, den store elven. i den , så det kunne vei for fra

Vi så i Studie 9. at dette kan være en hentydning til Faderen og Sønnen som begge omtales som konger i Bibelen. Når Jesus kommer i sin Fars herlighet, kommer han fra øst som «folkenes konge,» noe han blir kalt i Åp 15:3 . Vi skal nå se nærmere på hva som skal skje i den forbindelse.

1. Da vi så på hva den 6. basun varsler, la vi merke til at onde ånder var med i bildet. Se Åp 9:20 . I hvilken trekant koalisjon skulle disse onde åndene gjøre seg gjeldende — og på hvilken måte? Åp 16:13-14

Svar: «Da så jeg at det fra og fra og den kom ut tre , som lignet . Dette er som gjør og , og de går ut til i verden for å dem til på Guds, Den Allmektiges store dag. –»

Merk! Etter gjennomgangen av det 12. og 13. kapittel har vi funnet ut at draken er et bilde på Satan. Dyret er et dekknavn for Pavemakten. Den falske profeten er et annet uttrykk for det andre dyret (det protestantiske USA) som gjorde tegn og under i sin tjeneste for Pavemakten (det første dyret). At «det andre dyret» og «den falske profet» er en og samme sak, ser vi ved å sammenligne Åp 13:12-14 med Åp 19:20 . Legg merke til fargekodingen!

Åp 13:12-14 

«All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget. Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til.»

Åp 19:20 

«Men dyret ble grepet og sammen med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilbad bildet av det. Begge ble de kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.»

050Draken ― samt det første og andre dyret er altså alle engasjert i å samle jordens konger til den siste og avgjørende krigen. I denne sammenheng kommer onde demoniske ånder ut fra deres gap og munn. Det er ingenting i veien for at dette kan være et bilde på en falsk form for «tungetale» (som kommer ut fra munnen), ― for i Bibelen blir en overnaturlig evne til å «tale nye tungemål» regnet som «et tegn.» Se Mark 16:17 . For en grundigere gjennomgang av hva Bibelen har å si om Tungetale-tegnet, anbefales kurset: «Tungetalen i Fokus.» Når dette (og andre) tegn utføres ved Satans hjelp, er det falsk. Se 2 Tess 2:9 . Det er mye som tyder på at det er nettopp tungetale-tegnet som sementerer disse tre enhetene sammen. Resultatet blir et overnaturlig basert samarbeid som bedrar. Andre «tegn og under» skjer også ― og fører til at mennesker på jorden hører etter ― og de blir forført. Draken er i dette tilfelle et bilde på en spiritisme i kristen forkledning som vi var så vidt inne på i Studie 13. Ellers hadde de to andre neppe funnet et grunnlag for samarbeid. For en grundigere gjennomgang av «tegn og under» i Bibelen, anbefales kurset: «Tegn og Under i Fokus.»  

2. Demoniske ånder som utfører tegn og under gjennom Draken, samt det første og andre dyret skulle samle jordens konger og befolkning til krig. Hvilken innskutt parentes finner vi i denne sammenheng? Åp 16:15  

Svar: «Se, som en . Salig er den som , og som vokter sine , så han ikke må gå og vise sin . –»

Merk! Denne lille advarselen er skutt inn i sammenhengen av hensyn til dem i menighetens siste generasjon som er preget av Laodikea ånd. De er ikke forberedt på krisen som de sju siste plagene representerer ― og i alle fall ikke på denne! De er ikke på vakt i det den svarte hesten slippes ut av stallen (som er det 3. segl i endetids perspektiv). De kan sammenlignes med de 5 ikke-kloke brudepikene som opplevde å komme til en stengt dør fordi de manglet noe vesentlig. En av de ting som feiler disse med Laodikea ånd er at de er «nakne.» De mangler egnede klær til anledningen. Derfor rådet om å kjøpe «hvite klær» som de kan kle seg med og skjule sin «nakne skam.» Se Åp 3:17-18 . Henstillingen gjelder ikke dem som er preget av Filadelfia ånd, for de «følger Lammet hvor det så går.» Se Åp 14:4b .

3. På hvilket symbolske «sted» skal den avgjørende kampen stå som fører til at vannet (folkemasser) i den store elven tørker bort slik at veien for Kongene fra Østen er ryddet og klar? Åp 16:16

Svar: «Og de samlet på det sted som på hebraisk heter

Merk! Noen har hevdet at uttrykket Harmageddon sikter til et sted i Israel, nemlig til Megiddo. Uttrykket Harmageddon forekommer kun her i Åp 16:16 og så vidt man vet har det aldri vært noe sted i Israel som har gått under navnet: «Harmageddon.» Det finnes heller ikke noe sted der med et slikt navn. Vi ser på dette verset igjen i sin sammenheng (der vi fjerner v. 15 parenteset). Åp 16:14-16 :

«Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de til i for å samle til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. – … Og de dem det sted som på hebraisk heter Harmageddon.»

Harmageddon dreier seg tydeligvis om en krig som kongene i hele verden skal samles til. Da blir et geografisk Megiddo alt for lite. Dette tyder på at Harmageddon har en dypere mening siden det hebraiske blir trukket inn i bildet. Enkelte mener at Harmageddon er et sammensatt ord som sammenlagt betyr «høyde» og «masseutryddelse.»  Altså: Høyden på masseutslettelse.

4. Hvis Harmageddon dreier seg om det ultimale hva masseutryddelse angår, må noen nødvendigvis bli utsett til å bli utslettet. Hvem er den andre part i denne krigen? Åp 17:12-14

Svar: «De du så, er som ikke har fått noe rike; men med skal de få kongemakt i . De alle og det og sin makt og myndighet til . De skal føre mot ; men Lammet er herrenes herre og og skal derfor over , med , de kalte og og

Merk! Vi så i Studie 12 at de 10 horn er et bilde på de ti folkestammer som oppstod da det romerske imperium gikk i knas. Dette hadde enda ikke skjedd på Johannes sin tid da Romerriket fortsatt rådde grunnen. I vår tid har disse 10 kongene utviklet seg til å bli det området man nok samlet kan kalle EU. I følge profetien skal de alle (takket være det andre dyrets – USAs innflytelse) komme til et punkt da de vil «ett og det samme.» I den forbindelse «overgir de sin makt og myndighet til dyret» (Pavemakten) hvis dødelige sår da er fullstendig legt. Hva det første og andre dyret (som da er blitt som et bilde av Pavemakten) vil med hensyn til utslettelse, så vi i Åp 13:15 :

«Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne , og til å la som dyrets bilde.»

Den «kongemakt i én time» [se Åp 17:12 ] kan ha noe med Harmageddon masseutslettelsen å gjøre. De som skal utryddes er «de kalte og utvalgte og trofaste» som ikke vil tilbe (dvs. adlyde) dyrets bilde som påbyr dem å anerkjenne Pavemaktens autoritetsmerke. De står på Lammets side: Han som er «herrenes herre og kongenes konge.» Den ene timen kan i denne sammenheng sikte til en gitt time da alle Gud fiendtlige parter blir enig om å utslette menighetens siste generasjon som ikke vil godta søndagen som hviledag. En slik time vil sannsynligvis være 24:00 ― midnatt som er timen for datoskifte. Dette er å regne som en krig mot Lammet ― slik vi så i Studie 6. under avsnittet om det 5. segl i endetids perspektiv. Dette kan sammenlignes med den tenkte utslettelse av alle jøder den gang Ester var dronning i Medo-Persia. Du kan lese om hvordan det gikk i Ester 3 og 9 !

DEN SJUENDE PLAGEN

5. Hva skjer i himmelen når planene i forbindelse med krigføringen mot Lammet og hans trofaste folk har nådd til sitt klimaks? Åp 16:17-18  

7Svar: «Den engelen tømte sin ut i . Da lød det fra i templet en veldig som sa: ‘Det er !’ Og det kom og og , og et som det har vært til så lenge det har levd mennesker på — så var det.»

Merk! Uttrykket: «Det er skjedd,» kan sikte til avgjørelsen som da er blitt fattet på jorden om å utslette menighetens siste generasjon. Men det kan også sikte til noe som er skjedd i himmelen. Begivenheten markeres på jorden ved lyn, drønn og tordenbrak ― og ikke minst ved det store jordskjelvet som det ikke har vært maken til.

6. Hvilken begivenhet varsler den 7. basun som blir lagt merke til her på jorden ved lyn, drønn, tordenbrak og jordskjelv? Åp 11:15-19

Svar: «Den engelen blåste i sin . Da hørtes det i himmelen som ropte høyt: over er vår og hans , og skal være i . De tjuefire eldste som sitter på sine troner for Guds åsyn, kastet seg ned på sitt ansikt og tilbad Gud og sa: Vi deg, Herre Gud, du Allmektige, du som er og som var, har din store makt og er . ble , men nå er din vredesdag kommet, og tiden da de døde skal . Da skal du dine tjenere, profetene, de og dem som frykter ditt navn, små og store, og som . Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og kisten som er tegnet på hans , ble synlig inne. Og det kom og drønn, og og store

Merk! I himmelen er det kongeinnsettelse. Det vil si at tiden er kommet da Den Allmektige overtar herredømmet han rettmessig har krav på. Tiden er følgelig over da Satan kan betegnes som denne verdens fyrste. De som har lagt seg inn under hans kontroll — Hedningfolkene er harme. Deres sinne kommer til uttrykk ved at de alle har lagt planer om å utslette de hellige. Åp 14:12

«Her gjelder det at de står , de som holder seg til og troen på

25-1«Herredømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet.» Det skal menighetens siste generasjon få merke ― de som holder Guds bud ― hans pakt som Gud skrev med sin egen finger. De skal lønnes ― i første omgang ved at de blir befridd fra fangenskap der de venter på fullbyrdelsen av en kollektiv dødsdom. Deres utslettelse blir avblåst av deres evige konge.  De som hadde tenkt å utrydde dem og som dessuten er i ferd med å ødelegge jorden, får plutselig noe annet å tenke på når jordskjelvet rammer.

7. Hvordan fortsatte Johannes sin beskrivelse av den 7. plagen? Åp 16:19

Svar: «Den store ble kløvd i , og folkenes sammen. Gud husket på det store , så det fikk overrakt begeret med hans og vin.»

Merk! Den store byen Babylon skal kløves i tre deler. Poenget er at inntil da har byen Babylons tre avdelinger: 1) Draken, samt 2) Det første dyret og 3) Den falske profeten holdt sammen. Men nå skiller de lag. Denne utviklingen er et ledd i dens undergang og er beskrevet i Åp 17:15-18

«Han sier videre til meg: ‘ du så, der troner, er og og og mennesker med tungemål. Og de hornene du så, og , de skal komme til å , legge henne og gjøre henne , spise hennes kjøtt og henne opp med . For Gud inngav dem i hjertet å utføre , så de ville ett og det samme: sin til , Guds ord er blitt . Men du så, er den store som har over konger.»

6Dette markerer inntørkingen av vannene som bereder veien for Kongene fra Østen. De tre Babylon avdelingene faller fra hverandre. «De 10 hornene» (Europa) og sannsynligvis det andre «dyret» (USA) som først overga sin makt og myndighet til Pavemakt dyret, vender seg mot henne og brenner henne opp med ild. De blir tydeligvis rasende når de forstår hvor grundig de er blitt lurt. Ødeleggelsene blir enorme ― ikke minst når folkenes byer raser sammen i det store jordskjelvet som det ikke har vært maken til. Vi skal snart komme tilbake til «kvinnen som har kongemakt over jordens konger.»

8. Hvilke andre naturkatastrofer kommer til å føre ødeleggelse over dem som var tenkt å utrydde «de hellige» og i ferd med å ødelegge jorden? Åp 16:20-21

Svar: «Hver vek , og fjellene . Og fra himmelen falt svære pund over . Men de spottet Gud for den som var, for plagen var

Merk! Jordskjelv, samt øyer og fjell som flyttes fra sitt sted, nevnes også i forbindelse med det 6. segl. Den 7. basun varsler også om svære hagl. Her ser vi hvor store hagl steinene er. 100 pund tilsvarer nemlig en vekt på ca. 33 kg. Det sier seg selv at haglsteiner med slike dimensjoner vil bety slutten for mange og pulverisere det som jordskjelvet har revet ned. Gud fortalte Job om dette «våpenet» i Job 38:22-23 :

«Har du vært der snøen kommer fra, har du sett lagrene av ? Jeg holder dem tilbake til trengselstiden, til det kommer en dag med og

Hagl var også en av de plagene som rammet egypterne da Gud var i ferd med å lede sitt folk ut av Egypt. Se 2. Mos 9:22-26 .

KVINNEN BABYLON ― DEN STORE SKJØGEN

9. Her avbryter Johannes den naturlige rekkefølgen av det som kunne ha ledet rett inn i Jesu gjenkomst ― noe han kommer til i Åp 19:11 . I stedet innleder han en ny «parentes» som gir oss flere detaljer om Babylon. Hvordan introduserer han dette emnet? Åp 17:1-2  

Svar: «En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa: ‘, jeg skal vise deg hvordan den store får sin , som ved de . Jordens har drevet med henne, og hennes har vært som berusende for dem som på jorden.»

Merk! Bibelens fotnote kommenterer at den store skjøgen er et bilde på Roma. Man mener at apostelen Peter skrev sitt første brev mens han var i Roma. Hans slutt hilsen lyder slik i 1 Pet 5:13 :

«Menigheten i dette , den som er utvalgt sammen med dere, sender sin . Det samme gjør Markus, min sønn.»

Roma1Også på dette punkt mener Bibelens fotnote at «Babylon» trolig er dekknavn for Roma. Men det er neppe bare byen Roma som omtales på denne måten så langt framme i Åpenbaringens bok. Da Peter skrev sitt brev kvalifiserte Roma, hovedstaden i det romerske imperium uten tvil som et Babylon. Men det har skjedd mye i byen siden den gang som gjør den desto mer kvalifisert til en slik tittel. Når Bibelen bruker ordet: «hor» i en slik sammenheng, dreier det seg om en åndelig form for utroskap. Vi så i Studie 12. at en kvinne i bibelsk perspektiv er et symbol på Guds menighet. Kvinnen som vi møter i Åpenbaringens 12. kapittel representerer en menighet som er tro mot Gud. I utgangspunktet kunne kvinnen vi nå skal ta for oss ha vært den Roma-baserte menigheten som Peter hilste fra i verset vi nettopp leste. Men det har skjedd en negativ utvikling med henne. Hun utviklet seg til å bli utro mot Gud ― og ikke på et beskjedent plan! Det er ikke uten grunn at hun har fått betegnelsen: «Den Store Skjøgen.»

10. Den første kvinnen Johannes beskrev hadde vist seg «på himmelen.» Se Åp 12:1 . Hvor fikk han øye på den andre kvinnen ― Den Store Skjøgen? Åp 17:3

Svar: «I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en som satt på et . Dyret var oversådd med som var en mot Gud, og det hadde og

Merk! I motsetning til den første kvinnen som hadde månen under sine føtter, satt denne andre kvinnen på et ridedyr. Dyret ligner faktisk mye på den ildrøde Draken, Satan som hatet og forfulgte den første kvinnen. Det hadde også sju hoder og ti horn. Satan hater ikke denne andre kvinnen, for hun er hans kvinne og samarbeider med ham på alle mulige måter. Hennes ridedyr ligner dessuten på det første dyret i Åpenbaringens 13. kapittel. Det hadde også sju hoder, ti horn og navn som var en spott mot Gud.

11. Den første kvinnen var kledd i solen som er et uttrykk for Jesu rettferdighet og hadde en krans av 12 stjerner på hodet. Hvordan var den andre kvinnen kledd og pyntet? Åp 17:4

Svar: « var kledd i og og lyste av og edelstener og . I hånden holdt hun et gullbeger av styggedom og all slags fra hennes

Merk! Ikke nok med at kvinnens ridedyr hadde en skarlagenrød farge, kvinnen var kledd i klær som «matchet.» Fargene purpur og skarlagen er nevnt i en relevant sammenheng i Jes 1:18-20 :

«Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres er som , skal de bli som snø; om de er som , skal de bli hvite som ull. Dersom dere adlyder villig, skal dere få nyte landets goder; men er dere og , skal dere fortæres av sverd. Dette er ordet fra Herrens munn.»

Så mye bedre det hadde vært om kvinnen var kledd i hvitt! Men hun var kledd i syndens farger. Hun ønsket ikke å adlyde villig, men valgte heller å være uvillig og trassig. Hun pyntet seg selv med kostbarheter, noe Gud er lite begeistret for. Se 2. Mos 33:4-6 :

«Da folket hørte denne harde tale, sørget de, og tok sine på seg. Men sa til Moses: ‘Si til : er et folk. Om jeg bare et øyeblikk gikk i følge med deg, måtte jeg gjøre ende på deg. Men legg nå dine , så jeg kan vite hva jeg skal gjøre med deg!’ Da , fra de stod

Gud tenkte nok at det var langt bedre ting å bruke pengene på enn å pynte seg selv slik kvinnen Babylon gjør.

12. Hvordan foreslo Jesus at vi burde bruke pengene som forvaltere? Luk 16:9-11  

17-17Svar: « sier dere: , som det hefter så mye urett ved, til å dere som kan ta dere i de når tar . Den som er tro i , er også i stort, og den som er uredelig i , er også uredelig i stort. dere ikke er når det gjelder , som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier?»

Merk! Kvinnen som beskrives i Åpenbaringen 17 – 18 brukte pengene på seg selv. Slik var det ikke med Adventbevegelsens folk som var besjelet av Filadelfia ånd! For dem var det viktig å få med seg så mange som mulig på himmelveien. ― Venner som kunne ta imot dem i de evige boliger når pengene tar slutt. De brukte penger for å nå dette mål. Slik sett var de tro i smått. De sparte litt her og litt der slik at de kunne få noe mer å gi til misjonen. Derfor kuttet de ut skadelige stimulanser som kaffe, te og tobbakk ― og smykker! Se 1 Pet 3:3-4

«La ytre , frisyrer, og klær være det som dere. Deres skal være det , skjulte med sitt og , som er og for Gud.»

Adventbevegelsens folk med Filadelfia ånd fulgte dette rådet som Peter skrev mens han var i Roma. — Men det gjorde ikke menigheten i Roma. Etter hvert fylte hun sitt gullbeger med hedensk styggedom og all slags urenhet.

13. Kvinnen i Roma begynte nemlig etter hvert å bry seg mer om tradisjoner enn om Guds Ord og vilje. Hvilket råd så hun bort i fra i så henseende? Kol 2:6-8

Svar: «Dere har tatt imot Kristus som ; så må dere også leve i ham. Vær i og bygd på ! Stå i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud! at ingen får dere med og tomt som hviler på og stammer fra i verden, ikke fra Kristus.»

Merk! Innholdet i kvinnens gullbeger består ikke av det som har med Kristus å gjøre, men av såkalt «visdomslære,» og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner.

14. Hvilke grunnkrefter stammer de tomme bedrag og menneskelige tradisjoner fra som Paulus skrev om?  1 Tim 4:1

Svar: «Ånden sier med klare ord at i de skal noen falle . De skal seg til som fører , og til som stammer fra

038Merk! Innholdet i gullbegeret som kvinnen holder fram og som folkeslag drikker i seg er: Lærdommer som fører til utroskap mot Gud og hans ord fordi de stammer fra onde ånder. Da blir resultatet nødvendigvis hedensk styggedom, for hedninger tilber onde ånder. Se 1 Kor 10:20 :

«Nei! Men det ofrer, ofrer de til og ikke til Gud. Jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med

Sammenhengen forteller at når hedninger ofrer til sine avguder, ofrer de egentlig til onde ånder. Det hedninger tror på av lærdommer og skikker stammer fra slike kilder.

KVINNEN BABYLON OG HENNES DØTRE

15. Hvordan fortsatte Johannes sin beskrivelse av kvinnen som red på dyret med de sju hoder og de 10 horn? Åp 17:5

Svar: «På hennes panne stod skrevet et med skjult mening: ‘ den store, til og all på jorden.»

Merk! Kvinnen Babylon er et symbol på «moderkirken.» Den romersk katolske kirke hevder åpent at den er moderkirken. Den har mange ganger gått ut offentlig og henstilt til sine «døtre» som er gått ut fra henne om å komme tilbake. «Døtrene» som gikk ut fra henne «protesterte, og skilte opprinnelig lag med moren. Derfor ble de kjent under navnet protestanter. Så lenge som de fortsatte å protestere og å bygge på prinsippet: «Bibelen alene,» var de døtre. Ingen jente er født skjøge. Men når de mot bedre vitende og vilje velger å basere sin tro og lære på hedenske tradisjoner og bud arvet fra moren, regner ikke Gud dem lenger som døtre. Da er de blitt skjøger på lik linje med henne som kalles: «Den store skjøgen,» og «Babylon den store, mor til skjøgene.» Man kan si at «Babylon» er familienavnet til både moren og hennes døtre som på dette tidspunkt har valgt å bli skjøger.

16. Hva la Johannes spesielt merke til med hensyn til kvinnen Babylon? Åp 17:6

Svar: «Og jeg så at var av fra de og fra vitner. Jeg ble slått av da jeg så henne.»

Merk! Vi ser av teksten at Johannes får denne beskrivelsen av Romerkirken på et tidspunkt da hun har et langt liv bak seg. Av det vi snart skal se ― sannsynligvis på et tidspunkt etter hennes lange stormaktstid (fra 538 – 1798). Hun var nemlig «beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.» — Ikke så rent lite blod heller. Man regner med at ca. 100 millioner mennesker måtte bøte med livet i løpet av de 1260 år da hun herjet som verst. I denne tiden blir Pavemakten framstilt som det «første dyret» i Åpenbaringens bok. Som et dyr fordi hun da var mer en politisk stormakt enn en «vanlig» menighet. Etter hennes banesår, mistet hun mye av sin makt og myndighet i så måte. Men det var også da hun ble «mor» ― takket være reformasjonen. Dette er et viktig poeng å få med seg, for det forteller om Johannes sitt ståsted.

17. Hva sa engelen da han la merke til hvor forundret Johannes ble ved synet av kvinnen og hennes ridedyr? Åp 17:7-8  

Svar: «Men engelen sa til meg: ‘Hvorfor er du forundret? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med som bærer henne og har hoder og ti horn. du så, det og er ikke mer; det skal komme fra avgrunnen og gå sin i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal seg når de ser dyret, det som og mer, men som skal komme igjen.»

Merk! Johannes skulle få slippe å gjette seg fram til løsningen på gåten om kvinnen og hennes ridedyr. Dette dyret er identisk med det første dyret — Pavemakten som vi tok for oss i Studie 13. I Åpenbaringen 13. blir Pavemakten framstilt som et dyr. Dette på grunn av sin dominerende politiske rolle som den øvde i de 1260 år fra 538 og til 1798. ― Da fikk dyret sitt dødelige banesår. Derfor sa engelen: «Dyret du så, det var og er ikke mer.»  Der hvor tiden var ute for Pavemakt-dyret, trådte Pavemakt-kvinnen inn på scenen. Ikke som en politisk (dyr representert) stormakt, men som en (kvinne representert) menighet som blir «mor» og får «døtre.» Johannes sitt ståsted er denne tiden når dyret er såret til døden, men hvor kvinnens «døtre» er kommet dit hen at de er blitt skjøger. Men dyret skulle «komme opp av avgrunnen.» Det dødelige såret skulle altså leges, og folk skulle «undre seg» og «følge etter det,» (slik vi så i Studie 13) ― inntil det går sin undergang i møte.

18. Vi så tidligere i dette studiet hva dyrets ti horn representerte, men hva skulle de sju hodene på dyret symbolisere? Åp 17:9-11

Svar: «Her trengs det forstand og visdom. De sju hoder er høyder, og dem sitter . De er også sju konger: av dem er falt, er , og er ennå kommet; og han kommer, skal han bli stående bare en stund. Dyret som og ikke er , det er den , men er samtidig en av de og går sin i møte.»

14-111Merk! Bibelens fotnote gjør oss oppmerksom på at byen Roma lå på sju høyder. Dette stemmer med Pavekirkens hovedsete som er Roma. Hodene skulle også representere sju konger. Disse kan forstås som Pavemaktens åndelige og politiske fortid og «arv,» — og dessuten dens nåtid og framtid. De fem første av disse kongene er falt. I Studie 13. så vi at Pavemakten er bygget opp på grunnelementer fra: 1) Babylon (den første kongen som er falt). 2) Medo-Persia. 3) Hellas, og 4) Romerriket. 5) Pavemakten som en forfølgende despotisk makt (den femte kongen som falt i 1798). 6) Den sjette kongen (som er Johannes sitt profetiske ståsted) er den vi har . En tid da Pavemakten er en menighet ― en kvinne som taler om frihet og menneskerettigheter med den største selvfølge. 7) Den sjuende kongen kan være fasen hvor Pavemakten innleder et samarbeid med «det andre dyret» ― det protestantiske USA. Men dette samarbeidet varer «bare en kort stund.» 8) Den åttende kongen er en av de sju ― nærmere bestemt den 5) — når Pavemakten igjen rår grunnen i Europa (de 10 horn) slik den gjorde i sin stormaktstid. Da er det dødelige såret definitivt legt. Men da går den også «sin undergang i møte» — slik vi har sett tidligere i dette studiet. De som før støttet opp om henne vil da vende seg mot henne og «brenne henne opp med ild.»