14-15 En truet menighet forkynner advarsler med filadelfia ånd

31-1«Kvinnens» siste generasjon får oppleve enorme problemer i forbindelse med kravet om å tilbe i tråd med det første- og andre dyrets direktiv som vi tok for oss sist. Det kan tenkes at de får «sjansen» til å revurdere sitt forhold til Guds bud og profetordet. Men da kan de la seg inspirere av det faktum at Daniels tre venner fikk et lignende «tilbud» ― etter at de hadde nektet å bøye seg for billedstøtten slik kongen i Babylon krevde. Vi leser om det «sjenerøse» tilbudet de fikk i Dan 3:14-15 :

«Nebukadnesar tok til orde og sa til dem: ‘ det , Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at dere min og tilber har reist? , dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, er til å falle ned og jeg har laget, så er alt godt og . Men vil dere det, skal dere straks i med flammende . det da noen som kan dere hånd?»

Nebukadnesar trodde visst at han hadde «all makt i himmel og på jord.» Han regnet ikke med at de unge guttenes Gud kunne berge dem fra hans hånd. Med et lite vink kunne han sende dem inn i en overtent ildovn som kom til å gjøre kort prosess på dem. Men de tok likevel ikke imot kongens «sjenerøse tilbud.» I stedet gjorde de det tindrende klart for kongen at de ikke ville være med på hans noter. Dan 3:16-18  

«Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego tok til orde og sa til kong Nebukadnesar: ‘Vi ikke å deg et på dette. Om skal være, vår som vi dyrker, å oss og oss fra den glødende ovnen og fra hånd, konge. Og han gjør det, skal du , konge, at vi vil gud og du har reist.»

Det hører med til historien at Nebukadnesar ble rasende da han hørte guttenes svar. Han kunne ikke begripe at «de våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen gud enn sin egen.» Se Dan 3:28 . Han ga signalet ― og de ble kastet inn. Ildovnen var så opphetet at den tok livet av soldatene som kastet dem inn. Men guttene overlevde på mirakuløst vis som gjorde inntrykk på alle. Se Dan 3:24-25 :  

«Da ble kong Nebukadnesar . Han reiste seg og sa til sine rådsherrer: ‘Var det ikke menn vi kastet bundne ned i ?’ ‘Jo visst, konge,’ svarte de. Så sa han: ‘Men jeg ser menn omkring ilden, og har tatt noen . Den ser ut som en

De trofaste guttene fikk besøk i ildovnen ― av en som lignet en gudesønn. Han sørget for at de ikke tok skade av de sterke flammene. Om de hadde strøket med i ilden, kunne han likevel ha vekket dem opp igjen. Guttene var overbevist om Guds evne i så måte. Derfor satte de sin lit til ham.

EN UREDD FORKYNNELSE

1. Han som kom på besøk til de tre guttene da de ble utsatt for sin ildprøve, vil også være hos hver og en som velger å holde ut i den siste harde kampen som forestår. Hva fikk Johannes se som gir oss forsikring om det? Åp 14:1-3

Svar: «I mitt fikk jeg se stå på Sions berg og med det de som hadde navn og dets navn skrevet på . Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruset av veldige vannmasser og som drønnet av sterk . Og lyden var som når harpespillere spiller på sine harper. Foran tronen og de fire vesener og de eldste synger de en , en sang som ingen kunne lære uten de , de som er fra

Merk! Vi har ved flere anledninger vært inne på emnet om de 144.000 og konstaterer bare i denne sammenheng at Johannes så at de var «frikjøpt fra jorden.» De var vel framme sammen med Lammet i Guds rike. Guds Sønn som bevarte de tre guttene i ildovnen, vil gjøre det samme for dem. De står der uskadd sammen med sin frelser ― til tross for drakens i herdige forsøk på å tilintetgjøre dem. Ingenting, ― verken dyret eller dets bilde, har evnet å få dem til å fornekte sin Gud. Dette har gitt dem en erfaring om Guds nåde og allmakt som det er verd å synge om. De synger «en ny sang» som vi skal komme tilbake til mot slutten av dette studiet.

2. Hvordan fortsatte Johannes sin beskrivelse av de 144.000 og deres forhold til sin redningsmann? Åp 14:4-5

Svar: «Det er de som ikke har besmittet seg med kvinner, for de er . Det er de som hvor det så . Det er blant som er for å være en frukt for Gud og Lammet. Det ble ikke funnet i deres munn, de er og lyte.»

Merk! De er «som jomfruer» ved at de har nektet å være åndelig utro mot Lammet som døde for deres synder. Kvinnen: «Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden,» se Åp 17:5 , har alle forsøkt å forføre dem, men uten hell. Det sies at de «er frikjøpt for å være en «første frukt for Gud og Lammet.» Vi så i Studie 7. at de ikke er de eneste som seirer over dyret og dets bilde. Men takket være deres forkynnelse og eksempel vil mange flere ― ja, «en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål,» også stå «foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene.» Åp 7:9 . De 144.000 er sikkert blant dem Daniel beskriver i Dan 12:3 :

31-68«Da skal de som den strålende himmelhvelvingen; og som har de til , skal som , og

De 144.000 ligner Daniels tre venner. De ga ikke etter for press. Uredd ga de uttrykk for sin beslutning ― og om sin urokkelige tillit til Gud, uansett utfall. Uten dette, hadde ikke historien endt slik vi ser i Dan 3:28 :

«Da tok Nebukadnesar til orde og sa: ‘ være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos , som sendte sin og sine . De satte sin til og gjorde som bød. De for å å eller noen annen enn sin

Vi skal nå til selve budskapet som menighetens siste generasjon skal forkynne for verden ― med de 144.000 i spissen. (Det er bare Gud som vet hvem de er). Og det skal gjøres med Filadelfia menighetens ånd.

3. På hvilken måte innledes det trefoldige budskapet (som er skreddersydd for tiden vi lever i), framstilt som et budskap fra himmelen? Åp 14:6

Svar: «Jeg så enda en , som høyt oppe under . Han hadde et å for som bor på , for alle og stammer, og

31-33Merk! Den første av de tre englene i Åpenbaringen 14 fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Dette viser at det som nå skal forkynnes, har sin opprinnelse i himmelen. I lys av planene Satan har ― når det gjelder å forføre verdens beboere, er det viktig for Gud at vi blir minnet om «et evig evangelium.» Det dreier seg om de gode nyheter. ― Om både evige og gode konsekvenser for dem som velger å stå på rett side i kampen som forestår. Det er det samme evangelium Jesus forkynte da han gjestet vår jord. Se Mark 1:14-15 :

«Etter at Johannes var kastet i fengsel, kom til Galilea og og sa: ‘Tiden er , Guds er . og

Menighetens siste generasjon har intet nytt å tilføye dette evangeliet. I korthet forteller den at Jesus har «nøkkelen til døden og dødsriket.» Dette tok vi for oss i Studie 1 A-C. Døperen Johannes fortalte hvor viktig det er å være lydig mot ham som tilbyr oss evig liv. Se Joh 3:36 :

«Den som , har liv. Den som er mot , skal livet, men Guds blir over ham.»

Gud ønsker mer enn noe annet å gi oss evig liv, samt å spare alle mennesker for den «vrede» plagene representerer. I Studie 8 – 9 var vi inne på at denne vreden blir fullbyrdet ved de sju siste plager: «Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og forunderlig: Sju engler med sju plager, som er de siste, for med dem er Guds vrede fullbyrdetÅp 15:1 . De som rammes av en eller flere av disse plagene skal ikke en gang få se livet som Guds barn får del i.

4. Da Jesus forkynte evangeliet sa han: «Tiden er kommet.» Har menighetens siste generasjon et lignende budskap å forkynne? Åp 14:7

Svar: «Han med høy røst: ‘Frykt og gi ! For er da han skal holde . som himmel og , hav og

Merk! Da Jesus forkynte: «Tiden er kommet,» tenkte han på startskuddet til «de tider» som er omtalt i Hebr 1:1-2 :

«Mange ganger og på mange måter har i fordums tid til fedrene gjennom . Men , da de er kommet, har han talt til oss gjennom . Ham har Gud innsatt som over alle ting, ved han

I første halvdel av 1800 tallet forkynte Adventbevegelsens folk med iver og glød at «dommens time er kommet.» Før de skjønte at det var dommen i den himmelske rett som tok til i oktober 1844, trodde de at timen for Jesu gjenkomst var kommet. Fra vårt ståsted i historien er dommen som nå pågår i den himmelske rett snart over! Det er virkelig noe å tenke på! I det forrige studiet la vi merke til at Pavemakten (det første dyret) fikk et banesår i 1798. Alt tyder på at såret som de den gang mente var dødelig, er ved å bli legt. Når statsmakten i USA (det andre dyret) reiser billedstøtten (søndagshelligholdelse som er i strid med Guds 4. bud), til ære for Pavemakten, vil katastrofen være like rundt hjørnet. I lys av at Guds 4. bud kommer under angrep, er forkynnelsen om nødvendigheten av å ære Skaperen ved å helligholde hans hviledag ― i pakt med hans bud særlig aktuell.

Ellen G. White som nødvendigvis må ha hatt profetiens nådegave for å kunne være så klarsynt, skrev følgende allerede på 1800 tallet: «Når Amerika, religionsfrihetens land, en gang slutter seg sammen med pavemakten for å undertrykke samvittigheten og tvinge menneskene til å hedre den falske sabbat, blir befolkningen i hvert land på jorden ledet til å følge dets eksempel. (Testimonies to the Church VI s. 18). Noen år senere den 22. mars 1910 skrev hun følgende i bladet Signs of the Times: «Når de protestantiske kirkesamfunn forener seg med statsmakten for å støtte opp om en falsk religion som deres forfedre ble forfulgt på det kraftigste for å ha satt seg opp imot, når staten bruker sin makt for å tvinge igjennom kirkens vedtak og for å holde fast på dens ordninger, vil det protestantiske Amerika ha laget et bilde av pavedømmet, og det vil da skje et nasjonalt frafall som bare vil ende i nasjonal ruin

5. Hvilket budskap trenger jordens folk å høre ― ikke minst når søndagshelligholdelse blir påtvunget av religiøse systemer ved hjelp av politiske statsmakter? Åp 14:8  

31-32Svar: «Deretter fulgte en annen engel og : ‘Falt, er den store, som med sitt har skjenket til alle , en vin.»

Merk! Adventbevegelsens folk anså de forskjellige kirkesamfunn som ikke ville tro deres budskap om at dommens time var kommet som døtre (skjøger) av deres mor ― «Babylon den store.» Den vin hun så gjerne vil skjenke til alle folkeslag, betegnes som «en vredens vin.» Ikke uten grunn. Se Åp 17:4 :

038«Kvinnen (Babylon) var kledd i purpur og og lyste av gull og edelstener og perler. I holdt hun et gullbeger fylt av og slags fra hennes

Søndag som hviledag har ikke sine røtter i verken Bibelen eller i den kristendom Jesus og hans disipler stod for. Steinar Moe, skrev i Vårt Land, 24. mai 1983 følgende: «Valg av helligdag var altså en konsekvens av en vurdering og et valg i den aller første kristne tid. Dette valg har så siden også vært vårt valg. Men det har hele tiden vært et menneskelig valg.» (Forfatterens kursiv). Og hvor var søndagen som mennesker valgte opprinnelig å finne som hviledag? Jo, i egyptisk hedenskap!

6. Hvilket oppdrag gir Gud til menighetens siste generasjon under slike omstendigheter? Jes 58:1-2

Svar: « av og uten , løft din røst som en ! Fortell om deres , Jakobs ætt om deres . De søker meg dag for dag og vil gjerne kjenne veier. Lik et folk som gjør det og ikke sin , spør de etter og ønsker at Gud skal være dem nær!»

Merk! Babylon har vært åndelig utro ved å forlate Guds lov. Samtidig gir hun inntrykk av at hun søker Gud dag for dag. Derfor vil Gud gi sitt folk som oppholder seg der en sjanse til å komme seg ut før det er for sent. Budskapet om at Babylon er falt blir ytterligere forsterket, slik vi har sett tidligere i Åp 18:1-5 :

«Deretter så jeg en annen engel stige ned fra . Han hadde , og ble av glansen omkring ham. Han ropte med røst: ‘Falt, er den store! Den er blitt et tilholdssted for , et tilhold for slags ånder, ja, en tilflukt for alle slags og fugler. For har drukket av hennes vin, en vin, har drevet med henne, og kjøpmenn jorden rundt er blitt av hennes overdådige vellevnet.’ Fra hørte jeg nå en røst: Dra fra , , så dere ikke har i hennes og rammes av hennes . For hennes rekker opp til himmelen, og har all den hun har gjort.»

Dette budskapet kommer til å gå sin seiersgang over hele jorden. Det er i denne forbindelse at det første segls hvit hest i endetids perspektiv kommer til å gjøre seg gjeldende. Babylon er da blitt full av onde ånder som gjør tegn og under. (Mer om dette i det neste studiet). Slik blir hele nasjoner med deres konger og ledere i spissen forført til å tro Babylons løgner. Folk vil da i klare ordelag få høre om nødvendigheten av å komme seg ut av det åndelige Babylon.

31-34Dette er ikke noe populært budskap å forkynne! ― Og hvordan man best skal gjøre det i Filadelfia (broderkjærlighetens) ånd, er et emne som krever mye mer enn menneskelig visdom og forstand. Det ble sagt om de 144.000 at: «Det ble ikke funnet løgn i deres munn, de er uten feil og lyte.» Av alle mennesker er de sikkert de mest ydmyke. ― For de vet, bedre enn de fleste at det kun er ved Guds nåde at noe slikt er mulig i deres liv og virke. De er ikke fremmede for det som står i 1 Tess 5:23-24 : «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kaller dere, er trofast; han skal gjøre det.»

47. Man skulle tro at budskapet om at Babylon er falt og at den er full av onde ånder, er alvorlig nok. Men det er den tydeligvis ikke. Hva mer blir menighetens siste generasjon bedt om å forkynne i klare ordelag? Åp 14:9-11

Svar: «En fulgte dem og med høy røst: ‘ og av det og tar eller , skal han få av Guds , som er skjenket opp i hans beger; og skal med og for øynene på de og . fra deres stiger i all evighet — verken eller får de , som og av det og tar til

Anbefaling Alf NordhusMerk! Det du nettopp leste dreier seg i hovedsak om de emner vi tok for oss sist i Studie 13. ― Og ikke minst om plage 5 & 6 som basunene varsler. Dette var vi innom i Studie 9. Det er tydelig at dyret, og dets bilde — samt merket i panne eller i hånd, er noe man for all del må styre unna! Studie 13. dreide seg om hvilken rolle det første dyret (Pavemakten) kommer til å spille når dets banesår blir legt.

Det andre dyret (USA) skulle innlede et nært samarbeid med Pavemakten. Ingen kan benekte at Vatikanet og USA har et nært forhold til hverandre. Dette forholdet ble svært tydelig allerede da USAs president Ronald Reagan og pave Johannes Paulus II var på banen på 1980 tallet. Det var mye på grunn av deres nære forhold at Berlin muren og jernteppet til slutt falt. I en tale han holdt i møte med Det nasjonale katolske utdannelsesforbund i USA, uttalte president Ronald Reagan: «Jeg er takknemlig for deres hjelp med å forme den amerikanske politikk til å gjenspeile Guds vilje, og jeg ser frem til videre veiledning fra Hans Hellighet, pave Johannes Paulus II, ved en audiens jeg skal ha med ham i juni.»

Vedlegg: Tiden Tale artikkel

 

Den gang skrev forfatteren av dette kurset en artikkel i bladet «Tidens Tale» hvor forholdet mellom USA og Vatikanet ble drøftet i lys av Bibelens profetier. Den nå avdøde Høyesteretts advokat Alf Nordhus, leste artikkelen, og i sin faste VG spalte «STREIF» skrev han at disse «synsmåter fortjener bredere omtale.» (Innholdet i artikkelen Alf Nordhus refererte til følger dette Studiet som et Vedlegg). President George W. Bush gjorde så visst ikke USAs internasjonale rolle noe mindre synlig enn det som var tilfelle den gang! Mange amerikanere er oppriktig bekymret over utviklingen. ― Ikke minst over det de anser som tap av grunnleggende friheter ― friheter som de har vært vant til å ta for gitt i mange år, men som er blitt ofret «i kampen mot terror.»

8. Hvordan avslutter den tredje engelen sitt budskap som viser hva som gjelder — så sant man ønsker å bli spart for den ulykke som plagene representerer? Åp 14:12

Svar: «Her det at de står , de som seg til og

Merk! Dette viser at stridens kjerne dreier seg om Guds bud. Derfor henstillingen om å stå fast og urokkelig når det gjelder å holde seg til Guds versjon av budene. Hvis det er i orden for Gud at vi bytter ut hans bud med våre egne, hadde han helt sikkert gitt oss beskjed om det. Men det har han ikke gjort. Tvert i mot. Jesus siterte profeten Jesaja da han sa følgende i Matt 15:7-9 :

«Dere hyklere! Jesaja profeterte om dere da han sa: Dette folk meg med , men er borte fra meg. De meg , for det de , er

Det neste som «gjelder» i denne sammenheng, er å bevare troen Jesus. ― Ikke minst å tro at han er verdens frelser, men også å tro på det han hadde å si hva sannhet angår. Se Joh 8:45-47 :

064«Men jeg , og derfor dere ikke. Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Men når det er , hvorfor dere da ? som er av , hører . Dere hører ikke, for dere er av Gud.»

Vi så for litt siden hva Jesus hadde å si når det gjelder faren ved å holde seg til menneskebud. Tror vi hans ord på dette punkt, går det oss vel. Men hvis vi fastholder at menneskebud er tilstrekkelig, ― ja bedre enn Guds bud, da sa Jesus at vi dyrker/tilber Gud til ingen nytte. Tror du at han løy om dette?

9. Det gjelder at «de hellige står fast,» leste vi i Åp 14:12 . Å bli kalt «hellig» i vår del av verden oppfattes ofte mer som et skjellsord enn et komplement. Men hvordan presiserer Bibelen at vår helliggjørelse er avgjørende og helt nødvendig? Hebr 12:14-15

Svar: «Legg vinn på å leve i fred med alle og etter , for skal se . Se til at det ikke er noen som lar seg! bitter rot få opp og volde , så mange blir smittet av den.»

Merk! Det er ikke tvil om at prosessen som heter helliggjørelse er helt nødvendig for oss mennesker dersom vi ønsker å nå fram til Guds rike. Det kan være et «strev» å få del i den.

10. Er helliggjørelsen som må finne sted i oss i løpet av vår levetid her på jorden noe vi klarer å prestereegenhånd i egen kraft? 2. Mos 31:12-17  

Svar: « sa til Moses: til : skal dere ; for er et mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal at det er , , som dere. skal ; skal være for . som , må . Hver den som gjør noe arbeid på den, han skal av sitt folk. I dager skal dere , men den skal det være sabbat, for . Hver den som gjør noe , skal . Israelittene skal gi , så de holder i slekt etter slekt. skal en . Den skal være et mellom og til . For på dager og , men den dagen og holdt seg i

Merk! Vi makter ikke å hellige oss selv. Det er noe Herren må gjøre for og i oss. ― Tegnet på at han faktisk gjør dette, er hans egen Sabbat. Han som skapte oss vil dessuten hellige oss. At Pavemakten har valgt et annet «tegn» eller «merke» (søndagen) på at det er den som «helliger,» er høyst betenkelig. At den i tillegg har drept (og vil drepe) mennesker som ikke ville/vil godta dens «merke» på «helliggjørelse,» er høyst tragisk. Da er det ikke rart at det blir et «strev» å holde seg til Guds tegn på helliggjørelse! Ikke minst når Pavemakten (og dens samarbeidspartnere) fremmer sitt eget merke ― både med økonomisk boikott og henrettelse som straff! Da gjelder det virkelig å holde seg til Guds «evige pakt» som vi nettopp leste om!

07511. Hvordan kommer det til å gå med denne verden og med dem som bryter det Gud betegner som sin evige pakt som vi faktisk nettopp leste om? Jes 24:3-6

Svar: «Øde, ja, skal bli, den skal og ; for dette ord har talt. sturer og , og bort, både og sykner . er blitt av som på den; de har , satt til og den . skal forbannelse ; som på den, må for sin . Derfor blir på jorden, det blir tilbake.»

Merk! Dette blir konsekvensen av å bryte Guds bud ― hans evige pakt. Plagene som ender med Jesu gjenkomst, kommer til å legge jorden øde. Det blir forholdsvis få ugudelige tilbake som kommer til å leve til å se Jesu gjenkomst. Det er en slik skjebne Gud ønsker å spare oss mennesker for. Derfor de alvorlige advarslene som skal forkynnes for hele jorden før de sju siste plager rammer vår klode med full tyngde og uten Guds formildende nåde.

12. Forkynnelsen som blir representert ved de tre engler som fløy under det høyeste av himmelen kommer til å gå sin seiersgang over hele jorden. Dette ble også illustrert ved den hvite hesten i det første segl. Men denne framgang for Guds ord kommer til å skape forbitrelse mot dem som forkynner det. Hvordan ser vi dette i Åp 14:13 ?

Svar: «Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: ‘Skriv: er de som i , fra . Ja, sier , skal få fra sitt , for deres gjerninger følger med dem.»

31-11Merk! Som det var i den mørke middelalder da Pavemakten rådde grunnen på det europeiske kontinent, slik vil det også gå når dens dødelige sår blir legt. Mennesker som advarer mot å bøye seg for dets selvbestaltede autoritet og makt kommer til å bli drept. Blod kommer til å flyte slik den røde hesten i det andre segl signaliserer i endetids perspektiv. Men de har likevel ingenting å frykte. De skal få hvile fra sitt strev inntil de står opp i den samme oppstandelsen som profeten Daniel fikk løfte om å få del i «ved dagenes ende.» Se Dan 12:13 :

«Så gå du i møte! Du skal og til din ved

Det skal bli litt av en dag ― og vel verd «strevet!»

JORDENS GRØDE BLIR HØSTET INN

13. Hva var den neste scenen som ble vist Johannes i denne sammenheng? Åp 14:14-16

Svar: «Da så jeg en , og på satt en som en . Han hadde en krone av gull på hodet og en skarp i . Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til som satt på : ‘ og ! For det er , og er .’ Han som satt på skyen, lot da gå over jorden, og ble

Merk! Johannes ble vist begivenheten som gjør at man kan være «salig» til tross for motgang som ender med døden. Menighetens siste generasjon forkynner hele spektret av budskapene representert ved englene i Åp 14:6-12 og Åp 18:1-3 . De som dør fordi de forkynner dette, (eller fordi de tar i mot advarselen og retter seg etter det), kan se fram til innhøstingen: Jesu gjenkomst. Jesus fortalte en lignelse om en åker der det vokste både korn og ugress. Se Matt 13:24-30 . Legg merke til hvordan Jesus innledet sin forklaring på denne lignelsen i Matt 13:37-39 :

«Han svarte: ‘Den som sår det gode , er . er . Det er som hører til, er som hører den til. som sådde , er . er , er

Vi kan lese om englenes oppgave ved innhøstingen av «det gode kornet» i Matt 24:30-31

«Da skal vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i , og de skal komme himmelens med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine , og skal hans fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ende til den

Englene skal ta og føre dem til stedet Jesus nå gjør i stand til dem. Se Joh 14:1-3 .

14. I lignelsen om innhøstingen ble de ugudelige og vanhellige representert med ugresset. Hva blir de og innhøstingen av dem sammenlignet med i Åp 14:17-20

Svar: «Det kom nå enda en engel ut fra templet i himmelen, også han med en . Deretter kom en engel fra , han som hadde over , og han ropte med høy røst til engelen som hadde den skarpe sigden: ‘Sving din skarpe og høst i jordens vingård, for nå er druene !’ Engelen lot sigden gå over jorden, høstet i jordens vingård og kastet dem i Guds vredes store . Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og den fløt over med , så det stod opp til bisselet på hestene hele 1600 stadier borte.»

Merk! Dette er langt fra noe hyggelig bilde. Det kommer til å flyte mye blod når de ugudelige blir sanket sammen for å brennes slik Jesus fortalte om i sin lignelse. Se Matt 13:40-42 :

«Og blir sammen og , slik skal det ved : skal sende sine ut, og skal sammen og ta hans som fører til , og som gjør . Så skal de kaste dem i , der en gråter og skjærer tenner.»

For en trist og unødvendig skjebne både for dem som fører til fall, og for dem som lar seg føre til fall! Hvor lite gjennomtenkt våre valg i evighets perspektiv ofte er! Men vi avslutter dette studiet med en parentes som er skutt inn i introduksjonen til de sju siste plager. Det dreier seg om de som velger å handle rett i forhold til dyret og dets bilde og alt det de står for.

ANGÅENDE DEM SOM VELGER RETT

00715. I introduksjonen til de sju siste plager er det som om Johannes rygger tilbake for å si litt mer om hvordan det går med dem som blir høstet inn til Guds rike (i motsetning til dem som faller for det endelige bedrag). Hvilken sang synger de? Åp 15:2-4  

Svar: «Og jeg så også noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og på så jeg stå som hadde over og av det og tallet som står for dets navn. De har Guds harper i hendene og den som Guds tjener sang, den som også er sangen for : og er gjerninger, Herre , du . Rettferdige og er dine veier, du folkenes konge. skulle ikke frykte deg, Herre, og navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt

Merk! Det vil lønne seg å seire over Pavemaktens siste maktdemonstrasjon når den får hjelp av en samarbeidende fallen protestantisme og de verdslige statsmakter. At de som seirer synger den lovsang som Moses sang etter utfrielsen fra Egypt, er ikke så underlig. Sangen handler om en erfaring de har felles. De var tilsynelatende dødsdømt, men Gud visste å bevare og utfri sitt folk fra de fiender som truet dem. Dette er også Lammets sang. Han, «folkenes konge,» var også dødsdømt, men dødsdommen ble opphevet da han seiret over dødens makt.