12 Kampen mellom kvinnen og draken

31-81-filteredEtter å ha sett på noen av detaljene omkring den franske revolusjon, kan en ikke unngå å legge merke til andre ateistiske revolusjoner som siden har fulgt en lignende bane. Hvor mye unødig ødeleggelse og lidelse kunne vært unngått, ― hadde bare den russiske revolusjon i 1917 tatt lærdom av den franske! I det kommunistiske Sovjet som da oppstod, ble Bibelen forkastet i ca. 70 år. Kirker ble stengt og brukt til helt andre ting enn tilbedelse. Men hva skjedde da unionen mellom Sovjetstatene gikk i oppløsning? Jo, Bibelen kom til heder og verdighet igjen. Historien gjentok seg. Alt dette vitner om at en dragkamp er i gang. I dette studiet skal vi se litt på hvordan og hvor det hele begynte ― og på hvem som blir den seirende part.

1. Hvordan blir den første aktøren i denne dragkampen beskrevet i Åp 12:1

Svar: «Et stort tegn viste seg på himmelen: En som var kledd i , med under sine føtter og med en krans av stjerner på hodet.»

Merk! Denne kvinnen er et bilde på Guds folk, dvs. Israel menigheten. Vi leser om henne i Mik 4:10 :

«Skrik og vri deg, Sions , som en fødende , for nå må du dra bort fra byen og bo i . Du skal komme til , men der blir du . Der vil Herren løse deg fra dine hånd.»

I Studie 7. la vi merke til at Gud først og fremst regnet sitt folk Israel som en menighet. Det du nettopp leste ble skrevet om Guds Israel-menighet før hun ble ført i fangenskap til Babylon. Gud lovte å berge henne ut derfra, et løfte han også holdt. Men dette var ikke det eneste Babylon hans menighet skulle løses ut fra. Åpenbaringen viser oss et endetids Babylon som også er fiendtlig innstilt. I denne sammenheng er menigheten kledd i solens stråler.

2. Kort tid etter at døperen Johannes var født, uttalte hans far Sakarja noen profetiske ord om hvordan Jesus skulle frelse sin menighet fra hennes fiender. Hvordan omtalte han Jesus i den forbindelse ― som minner om solen?  Luk 1:68-71.76-79  

Lovet være Herren, Israels Gud, for han har sett til og forløst det. Han har oppreist et for oss i sin tjener slik han for , da han talte gjennom sine hellige å fra våre fra alle dem som .(v. 76) Og du, barn, skal kalles Den Høyestes profet, for du skal gå fram foran Herren og rydde vei for ham og lære hans folk å kjenne , at deres synder blir , for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal fra det gjeste oss som en og for dem som bor i og skygge, og lede våre skritt inn på fredens .

Merk! Presten Sakarja omtalte Jesus som «et frelsens horn,»  og sa videre at han skulle «gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørke.» Det er dette lyset som omgir Guds menighet: Jesus og hans rettferdighet. Sakarja var dessuten så vidt inne på «månen» som kvinnen står på da han nevnte de «hellige profeter.» Månen reflekterer lyset fra solen. På samme måte ble lyset fra Jesus og hans frelsesplan reflektert til oss mennesker ved hjelp av hans profeter. Det profetene sa er den grunnvoll Guds menighet er bygget på, slik Paulus sier i Ef 2:20

«Dere er bygd opp på og , men er selv.»

Dette verset gir oss dessuten et innblikk i hva kransen med de tolv stjernene representerer, nemlig de tolv apostlene. Deres vitnesbyrd om Jesus er en vesentlig del av menighetens åndelige ballast.

3. Som vi så i Studie 7. skal hver av de tolv apostlene få en oppgave å utføre overfor Israels tolv stammer. Hvilken oppgave er det i følge Jesus? Luk 22:28-30

17-218Svar: «Det er som har holdt ut sammen med meg i mine . Og jeg , likesom min Far har overdratt det til . Derfor skal og ved mitt i og sitte på og over stammer.»

Merk! Dette er ikke en oppgave de tolv apostlene utfører nå. ― Det kan de umulig gjøre før «verden skal fødes på ny.» Se Matt 19:28 . De er jo døde nå, og vil derfor ikke kunne gjøre noen ting før Jesus kommer igjen og vekker dem opp av dødens søvn. Dette er en begivenhet vi alle har god grunn til å se fram til!

4. Hvordan fortsatte Johannes sin beskrivelse av kvinnens situasjon? Åp 12:2.5  

var med og skrek i barnsnød og .(v. 5) Da hun et , som en gang skal styre alle med . Og barnet ble til Gud, til hans trone.

Merk! Denne kvinnen representerte altså Guds menighet, og guttebarnet som hun «fødte» kan ikke være andre enn Jesus. Det er han som ble rykket opp til Gud, slik vi leser om i Apg 1:9-11 :  

«Da han [Jesus] hadde sagt dette, ble mens de så på, og en skjulte ham for øynene deres. Da de stod og stirret opp mot himmelen og så etter ham idet , stod med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: ‘Galileere, hvorfor står dere og ser mot ? som ble til fra dere, skal igjen på måte som dere har ham fare opp til himmelen.»

Når det sies at Jesus skal styre alle folkeslag med jernstav, er dette et uttrykk for at han skal «knuse og gjøre ende på» alle jordens riker når han kommer. Se Dan 2:44-45 .

DEN STORE ILDRØDE DRAKEN

5. Det skulle vise seg at både kvinnen og hennes guttebarn skulle komme under angrep. Hvordan innledet Johannes sin beskrivelse av angriperen? Åp 12:3-4

Svar: «Også et annet tegn viste seg på himmelen: En kom til , med sju hoder og ti horn, og på hodene hadde den sju kroner. Med halen drog den med seg av og kastet dem . stilte seg foran som skulle , for å så snart det var

Merk! At draken var utstyrt med sju hoder og ti horn er et uttrykk for hvem den samarbeider med. Dette skal vi komme tilbake til i det neste studiet. Men hvem denne draken skal symbolisere, trenger vi ikke være i tvil om. Dette blir avklart i sammenhengen. Se Åp 12:9 :

«Den store ble , den gamle , som kalles og og som ; han ble kastet på jorden og med ham.»

Draken er ganske enkelt Satan. Her får vi også et innblikk i hvem tredjedelen av stjernene er. Da han ble styrtet ned til jorden (fra himmelen), valgte en tredjedel av himmelens engler å følge med ham. Slik ble de hans engler.

6. På hvilken måte forsøkte Satan å sluke, dvs. drepe Jesus barnet kort tid etter at han var født? Matt 2:13.16  

Da de [vismennene fra Østen] var dratt bort, viste seg for Josef i en drøm og sa: ‘Stå opp, ta og moren med deg og til , og der til jeg sier fra! For kommer til å etter for å det.’(v. 16) Da forstod at vismennene hadde narret ham, ble han og gav ordre om å alle i og som var år og ; dette svarte til det han hadde fått vite av vismennene om .

Hellige familie4Merk! Satan virket skrupuløst og kynisk gjennom Herodes, Romerrikets mann da han forsøkte å kneble Jesus og dermed hans misjon mens han bare var et lite barn. Å ta livet av alle Betlehems guttebarn som var to år og yngre mente han var forsøket verd. Det viste seg å være mislykket, for barnet han var ute etter å drepe slapp unna. Vi så i Studie 1-C at Jesu misjon går ut på å bruke sin nøkkel til dødsriket. Foreldrene som mistet sine små i massakren skal da få oppreisning. Massakren var forutsagt. Se Matt 2:17-18 :

«Da gikk det ordet i som var talt ved profeten Jeremia: ble hørt i , gråt og høylytt klage: Rakel over sine og ville la seg . For er

Men profetien slutter ikke der. Den fortsetter med å gi et løfte om oppreisning i Jer 31:16-17 :

«Så sier : med å , tørk fra dine øyne! Du skal få for ditt strev, sier Herren, skal fra . Det er for din , sier Herren, skal vende til

Fiendelandet som de barna skal hentes hjem fra er graven. Dette så vi i Studie 1-C. Pkt. 2.

7. Men Satan ga ikke opp etter sitt mislykkede Betlehems forsøk. Til slutt klarte han å tilvirke Jesu død på et romersk kors like ved Jerusalem. Men heller ikke denne gang var forsøket vellykket, for Jesus stod opp fra de døde og fór levende tilbake til himmelen der han kom fra. Hvordan skulle det gå med «Kvinnen» etter dette? Åp 12:6

Svar: «Men ut i , til et som Gud har gjort i for , så hun der i kunne få og det hun til.»

20-91Merk! Det skulle gå med kvinnen slik det gikk med Guds menighet: «Sions datter,» som vi leste om innledningsvis i Mik 4:10 : «… for nå må du dra bort fra byen og bo i ville marken. Du skal komme til Babel, men der blir du berget. Der vil Herren løse deg ut fra dine fienders hånd.» De 1.260 dager er identisk med de 42 månedene vi leste om sist i Studie 10-11 (i Pkt. 11-12). Valdenserne er et av flere eksempler på hvordan menigheten i denne tiden søkte ly på bortgjemte steder i trange daler mellom bratte fjell. Historien vet å fortelle at: «Valdenserne drev en aktiv og fremgangsrik misjon gjennom hele middelalderen helt til den nyere tid. Katolisismen og forfølgelsen som herjet i den mørke middelalder, var ute av stand til å utrydde det lille samfunnet av troende som levde i alpedalene i Piemonte. Fremdeles finnes det en sterk evangelisk menighet der. Foruten i Nord-Italia og Sør Frankrike arbeidet valdensermisjonærene i Sveits, Sør-Tyskland, Polen, Bøhmen, Mähren og Ungarn.» (Alfa & Omega b. 7. s. 50).

8. Etter å ha kommet så langt i sin beskrivelse av hvordan Satan — avgrunnens engel, fór løs både på guttebarnet og kvinnen, får vi et innblikk i et oppgjør som finner sted mellom to hæravdelinger. Hvilke ― og hvor skjer dette? Åp 12:7-8

Svar: «Da brøt det en i : og hans gikk til mot . Draken sammen med sine , men ble , og de kunne ikke ha i

Merk! Det er vanskelig å forestille seg hvordan himmelens harmoniske atmosfære kunne bli åsted for en krig! ― Et oppgjør mellom Mikael og hans engler på den ene siden og Draken og hans engler på den andre. Men Johannes hadde ingen grunn til å tvile på ektheten av det han så. Han hadde hørt Jesus røpe noen detaljer om sin død, — etter opplysningen i Joh 12:31-33

«Nå felles dommen over denne verden, skal denne kastes . Og når jeg blir fra , skal jeg alle til meg.’ Dette sa han for å gi til kjenne hva slags skulle

Da Jesus opplyste sine tilhørere om at tiden var kommet da denne verdens fyrste skulle kastes ut, må det ha vært det endelige oppgjøret i himmelen han hadde i tanke. Denne krigen skulle ende med at Satan og hans engler ikke lenger kunne ha noen plass i himmelens saler. En markant forandring i deres situasjon skulle altså skje i kjølvannet av Jesu død. Det var ikke første gang at himmelen hadde tatt et oppgjør med Satan og hans engler. De hadde tydeligvis mistet retten til å bo i himmelen før dette. Det er dette Åp 12:4 handler om.

9. På hvilken måte kan vi se at Satan faktisk hadde adgang til himmelens administrasjons senter (og andre steder i Guds store univers) den gang Job levde? Job 1:6-7

Svar: «Så hendte det en dag at kom og trådte for Herren; var også . ‘ kommer du ?’ spurte . ‘ har streifet omkring på ,’ svarte

3-14Merk! Hvis Satan på det tidspunktet hadde sin bopel i himmelen, hvorfor skulle da Gud spørre: «Hvor kommer du fra?» Og hvis Satan på det tidspunktet bare hadde adgang til denne kloden, hvorfor skulle da Gud spørre: «Hvor kommer du fra?» Det er mye som tyder på at uttrykket: «Guds sønner,» sikter til de av Guds skapninger som hadde i oppgave å regjere over et gitt område i hans univers. Adam og Eva fikk opprinnelig et slikt mandat, slik vi ser i 1. Mos 1:28 :

«Gud velsignet dem og sa til dem: ‘Vær fruktbare og bli mange, fyll og legg den dere! skal over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på

Når vi går inn på Jesu slektsregister som føres tilbake til Adam, blir jordens første regent der kalt: «Adam, Guds sønn.» Se Luk 3:38 . Adam mistet sin stilling som regent for denne kloden da han ga seg inn under Satans herredømme. Det skjedde ved syndefallet. Se 1. Mos 3:1-24 . Det var i kraft av sin tilranede stilling som «denne verdens fyrste,» at Satan møtte opp hos Gud i himmelen fra tid til annen blant de øvrige regentene, eller «Guds sønner.»

10. Hvorfor kan det tenkes at det var nettopp Jesu død som utløste fasen i himmelens krig som førte til at Satan ikke lenger kunne ha noen plass der? 1 Kor 4:9

Svar: «For ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er blitt som dødsdømte, er blitt et for verden, både for og mennesker.»

Merk! Paulus hadde fått forståelsen av at både mennesker og engler kunne følge med i det arbeidet han utførte. Da englene ble vitne til hvordan Satan og hans engler fór fram mot Jesus og fikk ham henrettet på et romersk kors, da hadde de fått mer enn nok. De ville ikke se verken ham eller hans engler der mer.

MIKAEL

11. Drakens identitet er gitt i selve Åpenbaringsboken, men hvem er Mikael som sørget for at Satan og hans engler ble utvist fra himmelen? Vi får et innblikk i dette ved først å sammenligne a) Dan 12:1 med b) Matt 24:29-30 . Vårt nøkkelord er «trengselstid,» og hvem som står fram/kommer til syne i etterkant av den.

a) «På den tid skal , den store , [også kalt« høvding » i Dan 10:13.20] , han som verner dine landsmenn. Det skal komme en som det ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod. Men på tid skal ditt folk bli , alle som er skrevet opp i boken.»

b) «Så snart denne er , skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. skal vise seg på himmelen, og alle folk på skal bryte ut i , og de skal på himmelens skyer med stor makt og herlighet.»

Merk! Av denne sammenligningen, går det fram at Mikael må nødvendigvis være et annet navn for Menneskesønnen, Jesus. Dette blir bare enda tydeligere i vår neste sammenligning!

12. I forbindelse med at Mikael står fram skal det inntreffe en oppstandelse fra de døde. Se a) Dan 12:2-3 . Hva skjer i forbindelse med Jesu gjenkomst i så måte? b) Matt 24:31 c) 1 Kor 15:52

a) «Og mange av dem som , skal , noen til , andre til skam og evig avsky. Da skal de forstandige skinne som den strålende himmelhvelvingen; og som har de til , skal som , og alltid.»

b) «Når lyder, skal [Menneskesønnen Jesus] sende ut , og skal fra de fire , fra himmelens ene ende til den andre.»

c) «…For skal lyde, de skal i uforgjengelighet, og vi skal bli

Merk! Det er hevet over enhver tvil at det er Jesus som har nøklene til døden og dødsriket. Det er han som skal sørge for at de døde står opp av sine gravsteder når han kommer igjen. Krigen i himmelen stod altså mellom Jesus og hans engler på den ene siden ― og Satan og hans engler på den andre.

SATAN OG HANS ENGLER KASTET TIL JORDEN

LEEC1F213. Satan og hans engler kunne ikke lenger på noe tidspunkt vise seg i himmelen mer, ― men hvor ble de kastet til da?  Åp 12:9

Svar: «Den store ble styrtet, den gamle , han som kalles djevelen og og som hele verden; han ble kastet ned på og hans med ham.»

Merk! Denne utviklingen betydde en dramatisk endring i Satans situasjon, og førte til en markant forverring for vår klodes vedkommende. Derfor skrev Paulus sin formaning i Ef 6:10-13 :

«Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans kraft! Ta på fulle , så dere kan holde stand mot lumske . For vi har ikke en mot og , men mot og myndigheter, mot i dette mørke, mot i . Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli etter å ha overvunnet

Uten rustningen som Paulus skrev videre om i v. 14-18, har vi ikke en sjanse til å bli stående!

14. Hvordan beskrev Johannes den videre reaksjonen i himmelen da utfallet av krigen ble klart? Åp 12:10-11  

Svar: «Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: ‘ og kraften og riket tilhører fra nå av vår , og hans har . For våre brødres er , han som for vår Gud dag og natt. De har over ham i kraft av Lammets og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i

Merk! Da Satan ble kastet ut av himmelen kunne himmelens beboere glede seg over å slippe flere av Satans anklager mot dem som Gud syntes om. — Som for eksempel Job. Se Job 1:8-11 :

«Da sa Herren til ham [Satan]: ‘La du til min tjener ? Det fins ikke hans . Han er en og mann, som frykter Gud og holder seg fra det som er .’ Men svarte Herren: ‘Det er ikke uten at Job frykter Gud? Har du ikke på måter om ham og hans hus og alt det han eier? Alt hans arbeid har , og hans buskap brer seg i landet. Men rekk bare hånden ut og ved det som hører ham til, så skal du at han deg like opp i

Job vant en solid seier til tross for Satans anklager ― takket være hans tro på sin frelser. Jesus sikret vår seier over Satans makt da han døde på Golgata. Himmelen frydet seg over det faktum at mennesker som han døde for, vil heller gå i døden enn å svikte ham.

15. Hvilken indikasjon finner vi i det neste vers på at Gud må ha skapt flere bebodde kloder?  Åp 12:12

035Svar: «Derfor skal juble, og dere som i ! Men og hav! For er kommet ned til dere, og hans er , fordi han vet at han bare har en igjen.»

Merk! Det er ikke bare i himmelen, stedet der Gud bor at de kunne glede seg over at Satan ble forvist. Himler (flertall) og de som bor i dem (flertall) har også god grunn til å glede seg. Hvis Satan hadde adgang til dem inntil Jesus døde på korset, så ble det også slutt på den trafikken. Men situasjonen for verden ble desto verre. Nå kunne Satan konsentrere hele sin djevelske vrede på denne ene lille planeten. Men i evighets perspektiv blir hans intense vrede kortvarig.

16. Hva gjorde Satan så snart som realiteten gikk opp for ham at han kun har denne ene planeten å konsentrere seg om? Åp 12:13-14

«Da så at den var kastet ned på jorden, den som hadde født . Men hun fikk de to vingene til den store ørnen, så hun kunne ut til sitt sted i for å få mat og det hun trengte, i tid og tider og en tid, langt fra

Merk! Så nå vet vi hvorfor den «én tid og to tider og en halv tid,» ― de «42 måneder» — de 1.260 år som vi tok for oss i det forrige studiet, var så harde på så mange måter! Avgrunnens engel har vist hva han er i stand til å utrette av ondskap. Det er mange som anklager Gud for de ulykker og katastrofer som rammer vår ulykkelige klode. De tenker ikke på at Jesus kalte Satan for «denne verdens fyrste.» De forstår ikke at Satan får friere tøyler for hvert år som går ― fordi jordens befolkning foretrekker hans lovløshet. Det går som Jesus sa i Matt 24:12 :

«Og fordi tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de

17. Satan gjorde sin første entré her på jorden i form av en slange i Edens hage. Han klarte å narre Eva gjennom en urettferdig antydning om Gud. Hva sa han? 1. Mos 3:1  

Svar: «Slangen var enn alle ville dyr som Herren Gud hadde skapt. Den sa til kvinnen: ‘Har Gud virkelig sagt at dere skal spise av tre i hagen?»

Merk! Satan fikk det til å høres ut som om Gud var urimelig ved å spørre om det virkelig var tilfelle at Gud hadde nektet dem å spise av noe tre i hagen. Det eneste treet Gud hadde sagt at de skulle holde seg borte fra, var det ene treet hvor han hadde gitt Satan oppholdstillatelse!

18. Hvilken taktikk skulle slangen bruke i tilfellet som er beskrevet i Åp 12:15 ?

«Ut av spydde etter , som en , for å rive henne i

Merk! Her brukte Satan rå makt. Vi har sett i Studie 9. at vann representerer folkemasser. Han brukte altså store mengder mennesker til å forfølge dem som var trofast mot Gud.

19. a) Hva blir oppgitt som årsak til at Satans stormønstrings plan mislyktes? Åp 12:16 b) Skulle Satan gi seg med dette? Åp 12:17-18

frihetSvar a): «Men kom kvinnen til ; den åpnet sin munn og elven som draken hadde spydd ut av gapet.»

Svar b): «Fylt av mot gikk av sted for å føre mot de av ætt, mot dem som følger og holder ved om . Og den stilte seg nå på stranden ved

Merk! Jorden er tørr i forhold til vann. Derfor betyr dette at et område som var tynt befolket skulle komme den forfulgte kvinne til unnsetning. Det var nettopp det som skjedde! Amerika — USA, nasjonen som Frankrike ga statuen som er blitt selve symbolet på frihet, ― tok imot dem som søkte etter frihet til å tilbe Gud i pakt med sin samvittighet. Takket være denne utvikling opphørte forfølgelsen ― inntil videre. Mer om dette i det neste studiet.