1C Jesus og nøklene til døden

Lasarus ut av gravenDet første kapitlet i Åpenbaringens bok avsluttes med en mektig scene der Johannes fikk øye på en mann som han beskrev slik: «Hans hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene som flammende ild; føttene var som bronse glødet i en ovn, og røsten lød som bruset av veldige vannmasser.» Johannes skjønte at dette ikke var noen vanlig mann, og hans reaksjon uteble heller ikke da han fikk se… Åp 1:13 og Åp 1:16-18:

… en som var lik en , kledd i fotsid kjortel …(v. 16) … Ansiktet var som , når den skinner i all sin kraft. Da jeg så ham, falt jeg som ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! den og den og den . Jeg var , men se, jeg i all og har til og .

Disippelen Johannes kan ikke ha vært i tvil da han fikk denne informasjonen! Det var jo Mesteren som sa: «Frykt ikke!» Dette var menneskesønnen som prestene i Israel hadde forkastet! Hans utseende var forandret i forhold til før, men han visste så vel at Jesus var levende selv om han hadde vært død. Kan hende den gamle apostelen tenkte tilbake på det han hadde vært vitne til på forklarelsens berg. Vi leser om det i Matt 17:2-3 :

«Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som , og klærne ble hvite som . Da viste og Elia seg for dem og talte med ham.»

Moses levde også ― selv om han hadde vært død, men dette var ikke Moses. Han kunne aldri si om seg selv: «Jeg er den første og den siste.» Dette er nemlig et uttrykk som kun brukes om Gud. Se Jes 44:6 :

«Så sier Herren, Israels og , , Allhærs Gud: den , og den , foruten meg er det ingen

Nei, dette var heller Han som hadde talt til Moses ut fra den brennende tornebusken som vi leser om i 2. Mos 3:14 :

«Da sa Gud til Moses: ‘ den . Slik skal du svare israelittene: har sendt meg til dere.»

Fotnoten til dette verset har følgende kommentar: «Jeg Er: Slik tydes det hebraiske gudsnavnet Jahve, som er avledet av et hebraisk ord for å være. I oversettelsen gjengis det vanligvis med Herren.» Altså, når man leser ordet: «Herren,» dreier dette seg om Ham som var og er til evig tid.

1. Johannes var ikke i tvil om at Jesus hadde «nøklene til døden og dødsriket.» Han hadde selv skrevet og fortalt om en uforglemmelig opplevelse i sitt evangelium. Med egne øyne hadde han sett Jesus bruke sine nøkler! I hvilken anledning? Joh 11:43-44

Svar: «Så ropte med høy røst: ‘, kom !’ kom den , med rundt hender og føtter og med et klede bundet over ansiktet. ‘ ham, og la ,’ sa

Merk! «Da kom den døde ut,» leste vi nettopp.  Lasarus var selvfølgelig ikke død da han kom ut av graven, men han hadde vært død ― veldig død! Hvor død han hadde vært (og noe mer), leser vi om i Joh 11:38-42

Lasarus sin grav«Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til . Det var en hule, og en var lagt foran den. Jesus sier: ‘Ta steinen !’ ‘Herre,’ sier Marta, den søster, ‘det alt av ; han har jo ligget i i .’ sier til henne: ‘Sa jeg deg ikke at hvis du , skal du se Guds ?’ Så tok de . Og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa: ‘Far, deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg. Men jeg sier dette som står omkring,

2. Ingen hadde vært i tvil om hvor død Lasarus var da Jesus gikk bort til graven. Eimen av død og fordervelse slo imot dem da steinen ble rullet vekk fra gravåpningen. Jesus ga uttrykk for hva han ønsket i denne anledningen da han sa: «Jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» — Sendt ham for å gjøre/vise folket hva for noe? Esek 37:11-13  

Svar: «Nå sa han til meg: Menneske, disse er Israels . Hør hva : ‘Våre er tørket inn; er , det er med !’ Tal og si til dem: Så sier Gud: Se, mitt folk, deres og lar dere av . fører jeg dere til land. Dere skal sanne at er , jeg , mitt folk, og lar dere av

Merk! Dette er Bibelens versjon av hva døden i seg selv innebærer for Israels folk ― og alle andre folk: «Vårt håp er forbi.» Som død, var Lasarus i en håpløs situasjon. Han var håpløst fortapt. Det var definitivt ute med ham. Naturens prosess som skulle fjerne muskulatur osv. fra hans skjelett for så å omdanne alt som hadde vært ham til jord og støv, var i full gang. Men profeten Esekiel hadde fått i oppdag å tale profetisk. Han skulle si til sitt folk at denne håpløse situasjonen skulle endres. Folket skulle sanne hvem som var Herren, når han åpnet gravene deres, og lot de døde stige opp av dem. Så, ― da Jesus ropte Lasarus tilbake til livet og ut av graven viste han til fulle hvem han er og hva han er i stand til å gjøre ― ikke bare for Lasarus, men i stor skala for alle andre som rammes av dødens katastrofe.

3. Hvilken effekt hadde denne unike hendelsen på dem som var vitner til den, og hva førte det til? Joh 11:45-48.53

av som var kommet til Maria og hadde det , til . Men gikk til og fortalte hva han hadde . Da kalte og sammen, og de sa: ‘Hva skal vi gjøre mannen gjør . , vil . Så og tar både det hellige sted og folket vårt.’(v. 53) Fra dagen la de om å ham.

Merk! Det er ironisk! Da Jesus brukte sine nøkler til «døden og dødsriket» for å låse Lasarus ut av døden og ut av graven, førte dette til syvende og sist til hans egen død! Tusenvis av jøder skjønte hvem han var og hva han var i stand til å gjøre med sine nøkler, ikke bare for Lasarus, men også for dem. De «kom til tro på ham» på grunn av tegnet som Gud hadde gitt dem ― og de viste sin takknemlighet for det. Men overprestene så hvordan deres egen stilling og innflytelse blant folk flest var ved å fordufte på grunn av hans popularitet. Derfor fattet de et endelig vedtak om å få ryddet ham av veien. Vi legger merke til argumentasjonen som avgjorde hans skjebne i Joh 11:49-52 :

«En av dem, Kaifas, han som var øversteprest det året, sa da: ‘Dere skjønner ting. Dere tenker ikke på at det er for dere at ett menneske for folket enn at hele går til .’ Dette sa han ikke av seg selv, men da han var øversteprest det året, talte han om at skulle for folket. Ja, han skulle ikke for folket; han skulle også til de barn som er omkring.»

4. Lite ante Kaifas sannheten i det han sa! Det var definitivt bedre at ett menneske døde for folket enn at hele folket gikk til grunne. Men i kraft av sin stilling burde han ha visst at Gud ikke hadde ment at det ene mennesket skulle forbli død. Hvilken undervisning ga apostelen Peter angående hva som videre måtte skje med Jesus etter hans død — nettopp for at ikke hele folket skulle gå til grunne i graven? Apg 2:22-27  

Jesu dode legeme salvesSvar: «Israelitter, hør disse ord! fra Nasaret var en utpekte for dere gjennom de gjerninger, og som lot ham gjøre blant , og som dere selv kjenner til. Han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt og visste om, og ved av menn som ikke kjenner , naglet dere ham til korset og ham. Men Gud ham og ham fra . Det var jo for å holde ham . For David sier om : Jeg hadde alltid mine øyne vendt mot , for han er ved min høyre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor mitt hjerte seg, og min tunge jublet, og selv mitt skal med . For du skal la min i og din gå til

Merk! Ved hjelp av romerne som ikke kjente Guds lov, fikk jødenes religiøse ledere Jesus henrettet. Ikke fordi de ønsket å oppfylle profetiene om ham, men for å bli kvitt mannen som var en trussel mot deres autoritet og maktmisbruk. De trodde at hans håp var ute da det maltrakterte liket hans ble lagt i graven. De regnet med at han kom til å gå til grunne der.

«Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens veer. Det var jo ikke mulig for døden å holde ham fast.» De gode nyhetene ― evangeliet er: Jesu legeme, hans sjel, gikk ikke til grunne i graven. Gud brukte sine nøkler og «løste ham fra dødens veer.» Jesus stod opp fra de døde! Hans grav er tom!

5. Hvordan understreket Peter at kong David ikke hadde skrevet om sin egen skjebne i denne sammenheng, men om en av sine etterkommere? Apg 2:29-32

Jesus oppstaarSvar: «Brødre, la meg tale fritt og åpent til dere om vår stamfar David. Han og ble , og den dag i dag har vi hos oss. Men han var en og at med ed hadde lovt å sette en av hans på hans trone. Derfor så han inn i og talte om at skulle . er det som ble i , og det er hans som ikke skulle til . Gud denne , og er om det.»

Merk! Peter henviste til det faktum at kong Davids grav fortsatt var låst og uåpnet. Det lille som kan ha vært igjen av kongens kropp, lå fremdeles i hans grav. Han var på god vei til å gå til grunne. Var de åndelige lederne i Israel i tvil om det, kunne de søkt om tillatelse til å kontrollere gravens innhold. Men slik var det ikke med Jesus. Han ble ikke værende i sin grav, (eller i dødsriket som det også heter). Han fikk ikke gå til grunne der. Peter og de andre disiplene var vitner på at Jesus hadde stått opp fra de døde. Dette vitnesbyrdet var så sant og troverdig at de var villige til å dø for det!

6. Hvordan kan vi vite med sikkerhet at Peter var overbevist om at David gikk til grunne i sin grav? Apg 2:33-35

Svar: «Han ble til Guds høyre hånd… For David til , men han sier: Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine som skammel for dine føtter.»

Merk! Uttrykket: «Han ble opphøyd til Guds høyre hånd,» tolket Peter til å bety at Messias ble tatt opp til Guds umiddelbare nærhet i himmelen ― ikke David. Kong David var fortsatt i sin gravikke i himmelen, og han skulle bli i sin grav inntil alle Guds fiender er slått.

DEN SISTE FIENDE

7. Hvilken fiende blir den siste til å måtte gi tapt som et resultat av at Jesus ved sin oppstandelse har fått nøklene til døden og dødsriket? 1 Kor 15:20-26

Svar: «Men nå er stått fra de , som førstegrøden av dem som er . Fordi kom ved et menneske, er også de kommet ved menneske. For likesom på grunn , skal alle . Men hver og en i sin orden er som til . Så , når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han all makt, myndighet og velde. For han skal herske som konge inntil Gud ‘har fiender under hans føtter’. Den som tilintetgjøres,

Merk! Når Jesus kommer igjen ved «den siste basun,» skal han vekke kong David opp fra døden, sammen med alle andre som døde i troen på ham. Da er seieren over den siste fiende, døden et faktum, slik vi ser i 1 Kor 15:51-55 :

24-43«Se, jeg sier dere en : Vi skal ikke alle , men vi skal , i ett , på et øyeblikk, når det lyder støt i den basun. For basunen skal lyde, de skal i , og vi skal bli . For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette må bli kledd i . Og det , og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, det som står skrevet: er oppslukt, . Død, hvor er din brodd? , hvor er din

8. Hvilket ønske ga den hardt prøvede Job uttrykk for? Job 14:13-15

Svar: «Å, om du ville meg og holde meg i inntil din vrede går over! Om du ville sette meg en og så på meg ! Kunne en som , , da ville jeg holde ut i striden helt til min kom. Da skulle du og få , ville etter din

Merk! Det var ikke lett å være Job etter at Satan fikk anledning til å ribbe ham for alt han eide og hadde, inklusiv hans barn og helse. Les fortellingen om hans tragedie i Job 1: og 2 ! Midt oppe i alt det som hendte, ga han uttrykk for et ønske om at graven bare måtte bli en midlertidig forvarings plass. Senere fortalte han om en visshet som vi aner i Job 19:25-27 :

«Men jeg at min lever; og som den skal han stå fram på jorden. det ikke er av min , og mitt er , skal jeg Gud. Jeg skal ham med øyne, og ikke en fremmed. Å, jeg av

Job lengtet etter å se sin gjenløser som han var sikker på lengtet etter sin skapning. Han visste at når han var gått til grunne som et resultat av dødens uhyggelige mekanismer, da skulle han få skue sin gjenløser og Gud ansikt til ansikt. Oppstandelsen var hans håp, trøst og lengsel!

9. Den samme visshet som Job fikk, er tilgjengelig for hver og en som vet at dødens realiteter er i anmarsj. Hvordan beskriver Paulus oppfyllelsen av den lengsel Job så fram til å oppleve? 1 Tess 4:13-18

Svar: «Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er inn i ; for dere skal ikke sørge som de andre, de som er . For så sant vi at Jesus og stod , så skal Gud ved også føre dem som er inn, fram med . Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren , skal slett komme dem som er inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds , da skal selv stige fra . Og de som i troen på , skal stå . skal vi som er blitt tilbake og fremdeles , sammen med bli i , i , for å . Og skal vi være med for . da hverandre med ord!»

Merk! Jesus kommer til å bruke sine nøkler for å låse sine barn ut av døden og graven når han kommer igjen! Dette kan han gjøre i kraft av sin egen seier da han døde og brøt ut av dødens fengsel. Det hadde ikke vært noen seier å snakke om ellers! Han kommer ikke til å hente dem som tror på ham hjem til seg i puljer. Først de døde, fra hver nasjon, stamme, tungemål og folk, og deretter de som lever til å se ham komme med himmelens skyer. Nei, begge gruppene skal hentes ved én og samme anledning ― og så tas med samtidig. I mellomtiden kan vi rammes av prøvelser av mange forskjellige kategorier. Noen ganger er døden en befrielse i forhold til de smerter som ulykker og sykdom kan forårsake. Slik var det også for Job.

10. Hvordan ga Job uttrykk for sine følelser i forbindelse med de smertene han ble utsatt for? Job 7:15-16.20  

Aller helst vil jeg . Heller enn disse ! Jeg er lei av dette! Jeg lever . La meg være! Mine dager er som et .(v. 20) Har jeg , hva skader det deg, du som vokter på menneskene? Hvorfor gjør meg til for ? Jeg er blitt til for meg selv.

39-10Merk! Gud fordømte ikke Job for å uttrykke seg slik han gjorde i sin fortvilte situasjon. Det gjør han heller ikke nå når mennesker blir utsatt for meningsløse katastrofer og tragedier. Job var ikke alene om å tro at Gud bruker et stakkars menneske som «skyteskive» ― når det faktisk var/er Satan, slik vi ser i Job 2:7-8  

«Så gikk bort fra Herren, Job med fra til . Job tok et potteskår og seg med, der han satt borte på

HVORDAN GUDS SISTE FIENDE ― DØDEN ER

11. Vi har sett hvordan Job understrekte at han ikke levde evig, og at han heller ville dø enn leve med slike smerter. Han måtte hatt noen tanker om døden for å kunne uttale seg slik. Hvordan beskriver han dødens tilstand ― siden han foretrakk den fram for sine lidelser? Job 3:11-13.16-19

Hvorfor fikk jeg ikke da jeg ble født, straks jeg kom fram fra mors liv? Hvorfor tok de meg på fanget og la meg til brystet så jeg fikk mat? kunne jeg ha og i og .(v. 16) Eller jeg hadde ikke vært til, likesom et , lik barn som så dagens . Der de mer, der de som har sin . Alle kan ta det med , de slavedriver rope. Der er og , og trellen er fra sin herre.

11-27Merk! Job beskrev døden som en søvnaktig ubevisst tilstand som preges av total «likestilling,» stillhet, hvile, fred og ro ― og uten tvang av noe slag. Da kan man spørre hvorfor i all verden Gud betrakter døden som en fiende! Visste Job egentlig hva han snakket om? Hvis Job hadde uttalt seg feilaktig om døden, kan vi regne med at Gud hadde påpekt dette. Men det gjorde han ikke.

12. Var Jobs syn på døden i harmoni med det som sies om denne fienden i Sal 6:5-6 ? Legg merke til spørsmålet som stilles i vers 6!

Svar: «Herre, vend deg hit og , meg i din miskunn! de er det som . vel i

Merk! Det var ikke slik Gud hadde ment det skulle være for menneskets vedkommende! Han skapte oss fordi han ønsket å ha samkvem og kommunikasjon med oss. Døden avskjærer all mulighet til slik gjensidig og vennskapelig kontakt mellom Gud og mennesket.

13. a) Hvordan beskrives koret og det som synges i Åp 15:2-4 ? b) Spørsmålet som stilles i Sal 6:6 finner sitt svar hos profeten Jesaja. Vil det finnes noen fra de dødes rekker blant dem som skal lovsynge og prise Gud i koret vi leste om? Jes 38:18

Svar a): «Og jeg så også noe som lignet et av , blandet med ild, og på glasshavet så jeg stå som hadde over dyret og bildet av det og tallet som står for dets navn. De har Guds i og den som Guds tjener Moses , den som også er for : Store og er dine gjerninger, Herre , du Allmektige. og er dine veier, du . Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ditt navn? For du alene er . Alle skal komme og for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er

Svar b): « deg , . som er gått i , venter på din . er det som , slik jeg gjør det i dag. Fedre forteller sine sønner om din trofasthet,

Merk! At det skal være «døde sjeler» blant dem som skal synge den himmelske lovsang er fullstendig utelukket! Hvordan kan de være med og synge Guds pris når hans profeter (som var inspirert av Gud) har tidligere sagt at det er umulig for de døde å ta del i lovsang, tilbedelse, pris og ære av hans majestet, folkenes konge?

14. Hvis de døde ikke har foretatt gode og fornuftige valg mens de levde, vil de da få anledning til å legge klokere planer for framtiden mens de er døde? Sal 146:1-4:

Svar: «Halleluja! , min ! Jeg vil så lenge jeg , og for min Gud så lenge . Sett ikke lit til stormenn, til , som ikke kan hjelpe. de , blir de til igjen, er det med deres

Merk! Igjen ser vi at å lovsynge Herren «min sjel,» er kun mulig så lenge mennesket «lever» og «er til.» Når vi dør, slutter vi ikke bare å puste, vi slutter også å legge planer. Dette er også en grunn til at Gud betrakter døden som en fiende. Når vi dør, er det umulig for oss å endre kurs dersom vi har valgt fortapelsens vei. «Da er det for sent til å tenke seg om.»

15. Til avslutning av dette studiet skal vi igjen se hva resultatet blir når Jesus, folkenes konge, bruker sine nøkler til døden og dødsriket. Hva sier Jes 25:7-9 om dette?

LEE4321Svar: «På dette fjell skal han som tilhyller , som er lagt over alle . Han skal oppsluke for . Herren vår Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt. Fra jorden skal han ta bort den hans folk . For Herren har talt. Den dagen skal si: ‘, dette er vår Gud! Vi på ham, og han oss; dette er Herren som vi satte vårt håp til. La oss og oss over hans

18-27Merk! Jerusalem ligger på et fjell, og det var på denne høyden at Jesus vant retten til å befri oss mennesker fra dødens tyranni da han døde og stod opp igjen som seierherre over dødens makt. Når han bruker sine nøkler, skal han «oppsluke døden for evig.» Dette var grunnen til at han kom og ble som en av oss, slik vi ser i Hebr 2:14-15 :

«Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også bli menneske som . Slik skulle han ved sin gjøre på ham som hersker ved , det er djevelen, og alle dem som av frykt for var i trelldom hele sitt liv.»