5. Et overnaturlig bedrag

LEF81C2Vi avsluttet vårt forrige studie med følgende spørsmål: Vet du hvilken grunnløgn spiritismen og okkultismen er bygget på? Ett av svarene vi har fått på dette spørsmålet er: «Spiritismens grunnløgn bygger på påstanden om at det finnes ingen død ⎯ at mennesker går over i en annen dimensjon når de dør.» Dette svaret er i tråd med spiritismens og okkultismens grunnsetning. Vi skal se på uttalelser gitt av talsmenn innen spiritismens rekker som bekrefter at et slikt svar er korrekt.

1. Når vi skal avsløre om en åndsmakt er sann eller falsk, kan vi ikke se bort fra de lærdommer som blir forfektet av dens tilhengere og håndlangere, og da særlig av dem som formidler budskaper direkte fra åndenes rekker. Hvordan understrekes dette i Bibelen? a) 1 Tim 4:1 b) Tit 1:9 c) Tit 2:1

Svar a): « sier med ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. skal holde seg til som , og til som stammer fra

Svar b): «Han må seg til det ord i samsvar med , slik at han både er i stand til å etter den og til å påstandene til dem som sier

Svar c): «Men du skal i med den

Merk! Av disse vers ser vi at «læren» har alt å si hvis man ønsker å stå på sikker grunn. Tidligere har vi understreket nødvendigheten av å vite betydningen av hva en ånd sier gjennom sitt menneskelige redskap og talerør ⎯ enten dette skjer gjennom tungetale eller på annen måte. Dette fordi ånder røper deres identitet nettopp gjennom sine doktriner og læresetninger. Spiritismen har en avgjørende og avslørende læresetning som dessverre blir mer og mer akseptert ⎯ både innen det sekulære miljø, og ikke minst innen mange kristne kretser. Vi skal ta for oss denne og beslektede teorier i dette studiehefte. Hvis tegn og under blir utført av mennesker som står i kontakt med åndsmakter som forfekter disse læresetningene, har vi all grunn til å være på vakt. Å søke lindring eller helbredelse for sykdom som blir formidlet gjennom dem vil ikke lønne seg i lengden!

2. a) Hvilken appell rettet apostelen Paulus til sin unge medarbeider, Timoteus? 2 Tim 4:1-2 b) Hvilken holdning ville mange komme til å utvikle med hensyn til «den sunne lære» i følge Paulus? 2 Tim 4:3-5

Svar a): «For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal og , pålegger jeg deg, så sant som han og oppretter sitt rike: Forkynn , stå klar i tide og utide, , tal , tal trøst! Gi opp når du dem!»

Svar b): «For det skal en tid da folk ikke lenger kan tåle den ; men slik finner det for , skal de ta seg i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra og holde seg til . Men du må være i det du . Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.»

Merk! Timoteus skulle forkynne Ordet Sannheten. Sannheten om Gud, og dessuten sannheten om menneskets muligheter og begrensninger. Men folk skulle komme til å vende sitt øre fra dette og holde seg til myter som ikke stemmer med Guds ord. Paulus sa også at Timoteus skulle være nøktern i alt han tok seg fore.

EN GENERELL ADVARSEL MOT ØSTENS TEORIER SOM STØTTES AV SPIRITISMENS MENNESKE SYN

3. Burde man ukritisk anvende teorier og metoder fra Østen når man er på jakt etter noe som «virker inn» på oss mennesker? Jes 2:5-6

Svar: «Kom, Jakobs ætt, la oss vandre i ! Du har ditt folk, Jakobs ætt. For de tar folk i , …»

Merk! Tanker fra Østen angående reinkarnasjon, der dette liv sies å være en fortsettelse av et tidligere liv ⎯ samt en overgang til et annet liv ⎯ like etter døden, baner seg vei med god hjelp av filmstjerner og andre berømtheter. Denne lærdom stemmer ikke med informasjonen gitt i 2 Kor 5:10 :

064«For vi skal alle fram for Kristi , for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i i legemet, enten eller

Hvert enkelt menneske skal altså stå til ansvar for sitt liv (entall), ikke for alle sine liv (flertall). Å lete etter en årsak til ens nåværende helseproblemer i «et tidligere liv» er ikke i tråd med Bibelens klare lære.

Meditasjon, der fokus blir rettet innad i mennesket (som om vi skulle være på lik linje med Gud), i stedet for å bli rettet utad til Gud og hans ord, blir framhevet som noe positivt. I diverse «alternative» helsetilbud blir nødvendigheten av å opprette en «ballanse» i kroppen mellom gode og onde krefter lagt til grunn for behandlingen ⎯ som om begge deler er nødvendige for vår trivsel! Dette og mye mer minner om det Satan sa i Edens hage. Se 1. Mos 3:5 :

«Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil øyne bli ; vil bli og kjenne og .

Iboende krefter i menneskets eget legeme eller i ens tanker kan ikke forflyttes, manipuleres eller omdirigeres for å oppnå en gunstig effekt i ens selv eller hos et annet menneske. Da mannen ved tempelporten i Jerusalem ble helbredet for sin uførhet, ante Peter kimen til en villfarelse. Folk trodde visst at mannen var blitt frisk pga. krefter han (Peter) hadde i seg selv.  Derfor sa han det vi ser i Apg 3:12 og Apg 3:16

«… Hvorfor stirrer dere på oss, som om det var eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? (v. 16) Fordi vi tror på , har navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Den vi gjennom , gav ham full førlighet igjen, slik dere alle kan se.»

4. Hva vil til slutt skje hvis man til tross for bedre viten og vilje fortsetter å søke etter alternativer til den sannhet som finnes i Guds ord? Am 8:11-12

Svar: «Se, dager komme, lyder ordet fra Herren , da jeg sender i landet, ikke hunger etter brød eller tørst etter vann, men etter å . De skal flakke omkring fra hav til hav, streife om fra nord til og søke etter ord, men de skal finne det.»

HVEM SKAL VI TRO?

5. Vi skal nå ta for oss noen uttalelser som går direkte imot Bibelens lære på et vesentlig punkt. a) Det første er gitt av E. W. Sprague, en spiritist som hevder noe helt annet enn det Bibelen lærer. b) Er det trygt å godta en slik påstand?

Punkt: a) «Spiritismen sier at de døde vet mer enn de levende: ‘Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø!’ I dette, som i mange andre bibelvers, var det djevelen som talte sant og Herren som tok feil.»    

b) Din kommentar til punkt a:

075Merk! Middelalderkirken «adopterte» dogmet om at mennesket er født med en udødelig sjel gjennom studiet av ⎯ og troen på ⎯ gresk filosofi. Reformatoren Martin Luther stod for en lærdom som stemmer med Bibelen: «Vi skal sove inntil han kommer og banker på den lille graven og sier: «Doktor Martin, stå opp!» Da skal jeg stå opp i løpet av et øyeblikk, og være lykkelig sammen med ham for alltid.»  (Sitat fra: The Christian Hope. s. 37).

6. a) Før vi går videre skal vi minne om hva Jesus sa angående Satan. Se Joh 8:44 . b) Hvor i 1. Mos 3: finner vi den første løgnen som Satan uttalte her på jorden angående døden? (Skriv ned skrifthenvisningen)! 

a) Jesus sa: «Dere har til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en fra begynnelsen og står ikke i ; det finnes i ham. Når han , taler han ut fra sitt eget, for han er en og .»  Svar b):

Merk! Det er ikke klokt å se bort fra det Jesus sier her! Det er Satan og spiritismen som er løgneren. Ikke Gud og heller ikke Bibelen! Om Guds ord leser vi følgende i Sal 119:130 og Sal 119:160:

«Dine ord gir lys når de åpner seg, de gir uerfarne .» (v. 160) «Summen av dine er , er all din rettferdige

7. a) Vi går nå til et annet sitat skrevet av en annen spiritist, J. Arthur Hill, i boken «Spiritism: History, Phenomena, and Doctrine» s. 25. b) Er du enig i det fundamentale prinsippet som J. A. Hill skriver om nedenfor?

Punkt a) «Det grunnleggende prinsipp innen spiritismen, er at mennesker overlever den legemlige død, og fra tid til annen, under forhold som ennå ikke er helt forstått, kan vi kommunisere med dem som har vandret hen før oss.» 

Svar b): 

Merk! På dette felt er det enkelt å avsløre til hvilken grad spiritismen har fått ⎯ eller er ved å få ⎯ innpass innen kristne kretser. I enkelte kristne miljøer hevdes det til tider at man kan oppnå kontakt med de døde. Spiritismens fundamentale prinsipp er på en måte blitt «kristnet.» Det sies ofte at de rettferdige døde går til himmelen i dødens øyeblikk, hvor de lever videre som Guds engler. Det sies videre at disse «englene» kan meddele kunnskap, visdom, råd og veiledning til oss på jorden som ikke har den oversikten de «har.» Læren som sier at sjelen er udødelig legges også til grunn for helgendyrkelse. Den samme teorien anføres av folk som dyrker sine avdøde forfedre. De tror de døde lever videre i en eller annen form.

8. a) Vi har en mulighet til å bli «lik englene» en gang, men ved hvilken avgjørende begivenhet vil denne forandringen tre i kraft? Luk 20:35-36 b) Hvor er alle de døde nå før de står opp i oppstandelsen? Joh 5:28-29

Svar a): «Men de som funnet til å være med i den og fra de , de tar ikke til ekte og tas ikke til ekte. De kan jo ikke ; de er , og de har fått del i , er de Guds

Svar b): «Dere må ikke undre dere over dette, for den time da de som , skal høre hans røst. De skal komme , og de som har gjort det , skal til , men de som har gjort det , skal til

24-34Merk! Dette betyr at ingen av de døde er blitt som englene enda! De er fremdeles i graven! De rettferdiges oppstandelse fra de døde, (den første oppstandelse), skjer i forbindelse med Jesu gjenkomst, ved den «siste basun.» Se 1 Tess 4:13-18 og 1 Kor 15:51-55 . De «andre» (urettferdige) døde blir ikke levende før det er gått 1000 år etter den «første oppstandelse.» Se Åp 20:5-6 . [NB! Den første delen av vers 5 er egentlig en parentes, og kan leses slik (v. 4b): «De (rettferdige) ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år. v. 5: (Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått.) Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt…»]

9. Hvilken dom blir uttalt over «Babylon» pga. dets samkvem og kommunikasjon med de mange forskjellige typer onde ånder som fører til stor syndeskyld? Åp 18:1-2

Svar: «Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor , og ble av glansen omkring ham. Han ropte med veldig røst: ‘, falt er den store! Den er et for , et tilhold for alle , ja, en tilflukt for alle slags og avskyelige fugler.»

10. I Åp 18:3 leser vi om Babylons utukts vin: «For alle folkeslag har drukket av hennes utukts vin, en vredens vin,….» Hva består denne vinen av? a) Åp 17:4 b) Åp 21:27

Svar a): « (dvs. Babylon, se vers 5) var i og [syndens farger i Bibelen, se Jes 1:18 ] og av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et av og all slags fra hennes utukt.»

Svar b): «men noe skal komme inn, og som farer med og , men de som er innskrevet i bok hos Lammet.»

Merk! Spiritismens løgnaktige grunnprinsipp om sjelens udødelighet, er uten tvil til stede i det «beger» som profeten så var fylt av «hedensk styggedom.» I sin bok: «Is Your Soul Immortal?» (Er din sjel udødelig?), skriver Robert Leo Odom: «I Bibelens Gamle Testamente er nephesh det hebraiske ordet som oftest blir oversatt til «vesen» eller «sjel.» Dette ordet brukes 755 ganger. I Biblenes KJV oversettelse (som forfatteren bruker), er ordet nephesh gjengitt som «sjel» 428 ganger. Det er også blitt gjengitt 30 ganger som «person,» 119 ganger som «liv» (en persons liv), og som «jeg selv» 19 ganger.» Enkelte ganger brukes ordet nephesh også om et lik (!) som tilfellet er i 4. Mos 19:11 :

«Den som rører ved (nephesh) av et menneske, skal være uren i sju dager.»

11. a) Hva har Gud sagt om den type kommunikasjon spiritister hevder at de har med de døde? 5. Mos 18:11-14 . b) Hadde egypterne et lignende syn på døden i følge Jes 19:3 ? c) Hvilket bibelsk svar kan en gi når det blir foreslått å opprette en kommunikasjons forbindelse med de døde? Jes 8:19-22

Svar a): « må drive med besvergelser, spørre og til eller søke de . For som gjør slikt, har Herren for, og det er på grunn av slik Herren din Gud driver folkene fra deg. Helhjertet skal du være i forholdet til Herren din Gud. Disse som du skal drive ut, hører på tegntydere og spåmenn. Men har Herren din Gud gitt lov til slikt.»

13-31Svar b): « går fra sans og samling, jeg forstyrrer deres planer. Da de hos gudene og hos de , hos og

Svar c): «Men enn de sier til dere: ‘Vend dere til og , til dem som og ! Skal ikke et folk vende seg til sine guder og de til for de ?’ Til og til . Samtykker de ikke i , det folk som ikke har av , skal de dra gjennom landet, og . Når de sulter, blir de harme og sin konge og sin Gud. Enten de vender seg mot det høye eller de ser utover jorden, er det og og ; i er de støtt ut.»

TOMBST1Merk! Pyramidene og andre egyptiske gravmonumenter forteller hvilket syn egypterne hadde m.h.t. døden. Inskripsjonene og kunsten der vitner om at de døde «levde videre» like etter døden. Ca. 500 år f.Kr. skrev historikeren Herodot at Egypterne var de første «som lærte, at den menneskelige sjel er udødelig.» (The History of Herodotus, book II, chap. 123. Harvard University Press edition, vol.1, s. 425). Men Gud førte jo sitt folk bort fra Egypt, og bort fra dets falske åndelighet. [En åndelighet som forøvrig fordømmes i Åp 11:8 ]. Vi må ikke oppsøke de faresonene som Gud har nedlagt forbud mot og advart om i sitt ord!

12. a) Legg merke til hva en annen spritist, Sir Oliver Lodge, gir som grunn for at han tror at de døde lever videre.  b) Hvordan vil du imøtegå en slik argumentasjon? helst med et skriftsted fra Bibelen. Det var den fremgangsmåten Jesus brukte da han stod overfor et av Satans bedrag. Se Matt 4:4.7.10 .

Punkt a): «Der er ingen død på gravplassen. Jeg har ofte samtaler med de døde. Jeg kan ikke tvile på at mennesker lever etter døden, for jeg snakker ofte med dem.»

b) Et forslag til ditt Bibelsvar (se pkt. 14) i punkt 12. a)

EN TRYGG OG GOD IDÈ

13. Hvilken oppfordring ga Paulus i? Kol 3:16

Svar: «La plass hos dere, så dere med kan og hverandre, med , og ; syng for av et hjerte.»

Merk! Poesi som er satt til musikk er en god kombinasjon når noe skal festes i hukommelsen! Det var kanskje én av grunnene til at Paulus anbefalte bruken av «salmer, hymner og åndelige sanger,» når lære og rettledning skulle podes inn med visdom. Salmenes bok hører til den delen av Skriften som jødene kalte for «visdomslitteraturen.» Salmenes bok var israelittenes sangbok. Ikke nok med at de priste Gud gjennom sin sang og musikk, de fikk også sin åndelige opplæring gjennom det de sang. Gud ville det slik. Jesus henviste sine lyttere til «Salmeboken» ved flere anledninger da han underviste dem om bibelske sannheter. Se f.eks. Luk 20:41-44 og Luk 24:44-45 . Er de salmene vi synger i tråd med Bibelens lære?

SALMENES BOK UNDERVISER OM HVORDAN DET ER Å VÆRE DØD

14. a) Hvordan står det til med de dødes evne til å tenke på Gud? Sal 6:6 b) Kan de døde lovprise Gud? Sal 115:17 c) Er de døde i stand til å legge kort- og langsiktige planer for framtiden? Sal 146:3-6

Svar a): «Blant de er det som . Hvem vel i

Svar b): «De priser Herren, det gjør av dem som stiger ned i

Sett ikke til stormenn, til mennesker, som ikke kan hjelpe. de , blir de til , er det med . er den som har Jakobs Gud til og setter sitt håp til Herren sin Gud, han som og , og det som finnes der. er trofast til evig tid.»

Merk! Her ser vi at de døde ikke kan utføre noen verdens ting! Det står noe lignende i Fork 9:5 :

«De levende at de skal , de vet . De får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt.»

De døde kan heller ikke ta kontakt med dem som lever! Noen onde ånder gir seg ut for å være de døde – da som «gjenferd.» De kan sine ting! Paulus advarer mot dem i Ef 6:11-12 :

«Ta på rustning, så dere kan holde stand mot angrep. For vi har ikke en mot kjøtt og blod, men mot og myndigheter, mot i dette mørke, mot i

15. Undervisningen om livet kontra døden, slik vi finner den i Sal 49:1-5 og Sal 49:8-15 , er beregnet på hele verdens befolkning til alle tider. Hva leser vi der?

35-18Svar: «Til korlederen. Av Korah-sangerne. En . dette, , lytt, som i , både høy og lav, og ! Min munn skal tale ord, er mine tanker. Jeg bøyer mitt øre til og løser min gåte til fra lyren. (v. 8): kan ut sin bror og gi Gud for ham, — det ble for dyrt å hans liv, det må en oppgi for alltid — så han kunne og aldri gå i sin . Nei, han ser at selv vismenn må , dårer og tåper går til og etterlater sitt til andre. blir deres for , deres bolig fra til slekt, enda samlet seg åker og eng. Med all herlighet kan mennesket for , dyrene må det . går det som stoler på seg , blir for som er med . Som en saueflokk drar de til , er deres hyrde…»

Merk! De som stoler på visdommen av sine egne ord har felles skjebne: Døden skal råde over dem. For dem som stoler på Guds ord er situasjonen en helt annen!

16. a) Hvordan blir oppstandelsen fra de døde omtalt i resten av salmen vi nettopp leste? Sal 49:15-16 b) Hva sier den neste salmen i «salmeboken» angående de dødes oppstandelse? Sal 50:1-5 c) Hvordan beskriver Sal 17:15 reaksjonen hos dem som får se Herren når de står opp fra de døde? d) Hvordan blir den samme begivenheten omtalt i Fil 3:20-21 ?

Svar a): «…De skal over dem fram. Deres skikkelse går i , i skal de ha sin . vil ; han vil til . Sela.»

24-20Svar b): «En Asaf-salme. Herren, Gud over guder, taler, han på jorden fra til . Gud fram fra Sion, skjønnhetens krone. Vår , han tier ikke. Foran ham går en ild, omkring ham stormer det sterkt. Han på himmelen der oppe og på ; for han vil sitt folk. ‘ meg, mine , dere som med offer har sluttet med

Svar c): « jeg skal i ditt ; når jeg , skal jeg ved av din

Svar d): «Men vi har vår borgerrett i , og venter vi Herren, Jesus Kristus, som . Han skal vårt og så det blir det han i . For han har makt til å underlegge seg alt.»

Merk! De døde lever ikke videre i en eller annen form like etter døden! Jesus døde og stod opp igjen! Slik sikret han oss sin store gave: Håpet om evig liv. Håpet blir til virkelighetoppstandelsesdagen. Se Rom 6:23 og 1 Kor 15:17-23 . Tanken om, eller følelsen av, at «noe» i et døende menneske «forlater kroppen,» for så å leve videre «utenfor kroppen,» er fremmed for Bibelens lære. Det er ikke Gud som står bak slike «åpenbaringer.» Det samme gjelder tanken om at de dødes «sjeler» eller «ånd» som farer opp til et sted fylt av lys og herlighet for å fortsette tilværelsen der. De mennesker som Bibelen sier er blitt tatt opp til himmelen, ble tatt dit opp i form av fysiske legemer.

17. a) Hva leser vi om Enok? 1. Mos 5:23-24 b) Hva sier 2 Kong 2:11 om Elia? c) Hvilken begivenhet så Job fram til å oppleve? Job 19:25-27

Svar a): «Hele Enoks levetid ble år. Enok med . Så ble han ; for Gud tok ham til

Svar b): «Mens de gikk der og talte sammen, kom det brått en ildvogn med ildhester foran og dem hverandre. Og til i stormen.»

050Svar c): «Men jeg at min lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. det ikke er noe av min hud, og mitt kjøtt er bort, skal Gud. skal ham med , jeg og ikke en fremmed. , jeg av

Merk! Enok ble tatt fysisk og levende bort fra jorden «uten å dø» da Gud tok ham til seg. Se Hebr 11:5 . Slik gikk det også med Elia. Den tålmodige mannen, Job, beskrev hvordan det ville gå med ham etter at han hadde vært død i mange år. Når hele hans legeme til slutt var blitt tært bort i graven ⎯ da først ventet han å få skue Gud med sine egne øyne. Men han så fram til at hans gjenløser skulle komme og reise ham opp av støvet. Daniel så fram til det samme. I Dan 12:13 leser vi:

«Så gå du endetiden i møte! Du skal hvile og til din lodd ved dagenes ende.»

18. a) Hva mer kalles «gjenløseren» som Job lengtet så mye etter å få se? Sal 19:15 b) Hvilken annen betegnelse har denne gjenløseren fått? 1 Kor 10:4

Svar: a) «Ta vel imot de ord jeg taler, la mitt hjertes tanker komme fram for deg, , min og min

Svar: b) «… For de drakk av den åndelige som fulgte dem; denne var

Merk! Job lengtet etter at gjenløseren, klippen Jesus Kristus skulle komme og gjøre slutt på all lidelse, sorg og død. Hvordan er det med oss? Lengter vi etter det samme? ⎯ Eller er vi tilfreds dersom verden får fortsette sin urettferdige og skjeve gang med sykdom, synd og død?

19. Hvilken visshet leser vi om i Hebr 9:27-28 ?

Svar: «Likeså som det er lodd å og siden komme for , slik er også ofret gang for å manges , og skal for til , ikke for syndens skyld, men for å dem som på ham.»

Merk! Den store gjensyns dagen nærmer seg! Men før den dagen kommer, sa Jesus at vi måtte være på vakt. Vi har sett hans advarsler. Hans opplysninger om Tegn og Under som skulle bli utført i den hensikt å føre folk på villspor, var ikke gitt uten grunn! Tegn og Under blir brukt som «reklame» nå for tiden. ⎯ Folk møter opp i hopetall. Er det da noen som bryr seg om å identifisere «kraftkilden» til miraklene som utvilsomt skjer? Hva sier åndene som tilveiebringer overnaturlige helbredelser osv. om hvordan de døde har det? Får man da samme svar hos dem som en spiritist ville ha gitt? I så fall er adressen til kilden også gitt! Da er det de onde åndene i «Babylon» som står bak de fantastiske tegn og under som blir utført!

20. Det er ikke tvil om at store mengder av Guds barn er å finne nettopp i det «Babylon» hvor onde ånder, se Åp 18:1-3 , i kristen forkledning gir kraft til tegn og under. Men hva er Guds budskap til dem? Åp 18:4-5    

Svar: «Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: , , så dere ikke har i hennes og ikke rammes av hennes . For hennes rekker opp til himmelen, og Gud har all den hun har gjort.»

Merk! Det er en kjærlig Gud som kaller. Han ønsker å spare sine barn for Satans villfarelse!