4. Når åndene tar kontroll

Besatte gutten og JesusMange vil gjerne vite hvordan en med Bibelen i hånd kan avsløre om en åndsmakt er av Gud ― eller av hans motstander, Satan. Vi har allerede sett på enkelte kjennetegn som kan hjelpe oss i den forbindelse.

Tre av de viktigste spørsmålene vi burde stille i denne forbindelse er: 1)hvilken måte ble det opprettet forbindelse med åndsmakten? Ble det brukt formular lignende bønner som kan minne om en «mantra» dvs. gjentagelser som hedenske religioner i Østen praktiserer for å oppnå kontakt? Se Matt 6:7-8 . 2) Hva sier ånden som taler gjennom sitt talerør? Blir man formant til å vende om fra synd, se 2 Kong 17:13 jfr. Åp 14:12 , slik synd er definert i Bibelen? Se 1 Joh 3:4-8 og 1 Joh 5:2-4 . Et tredje (3) punkt som behandles mer utførlig i kurset: «Tungetalen i Fokus,» er: Hva er betydningen av det en sier og hører? Dvs. stemmer det som blir sagt, og dens betydning overens med Bibelens klare lære? Se 1 Tim 4:1 .

Men dette er ikke de eneste spørsmålene en bør stille seg. I mange tilfelle kan en begynne å ane hvem som er på ferde bare ved lytte til «lydnivået» og å se på «kroppsspråket» som åndsmakten forårsaker hos mennesket.

ÅNDER SOM UNDERKUER ― OG SOM ROPER OG SKRIKER

1. En sabbat da Jesus var i Kapernaum, gikk han inn i synagogen og lærte folket. I synagogen var en mann som var besatt av en «uren ånd.» Hva begynte denne mannen å rope? Mark 1:24  

Svar: «Hva har du med oss å gjøre, fra ? Er du kommet for å oss? Jeg vet hvem du er, du Guds

Merk! Onde ånder kan altså anerkjenne Jesus for å være den han er. De vet hva Jesus kommer til å gjøre med dem til slutt ― nemlig ødelegge dem for godt. De er ikke alltid ærlige som i tilfellet nevnt overfor! De vil nemlig ofte innbille oss mennesker at de er like evige som Gud selv. Da lyver de. Mer om det neste gang.

2. Hva leser vi om hvorfor Jesus kom hit til vår jord som en av oss? Hebr 2:14-15

Svar: «Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også [Jesus] bli menneske de. Slik skulle han ved sin gjøre som ved , det er , og alle dem som av frykt for var i trelldom hele sitt liv.»

3. Hvordan beskrev apostelen Peter Jesu gjerning overfor de mennesker han kom i kontakt med? Apg 10:38

LEE2101Svar: «… fra Nasaret ble av med og kraft, og han gikk omkring og gjorde og helbredet alle som var av , for var med ham.»

Merk! Dette skal vi ha i tanke når vi leser kroppsspråket hos mennesker som er kommet under kontroll av en åndsmakt. Når et menneske eller en åndsmakt underkuer et individ, hva kan de tillate seg å gjøre da? La oss ha dette i tanke!

4. Hvordan svarte Jesus på det den onde ånden sa til ham gjennom mannen i synagogen? Mark 1:25 .

Svar: «Men Jesus talte til ånden og sa: ‘ , og far ham!’»

Merk! Jesus likte ikke at den onde ånden «oppholdt seg» i mannen og heller ikke dens «lydnivå.»

5. Hvordan demonstrerte den onde ånden sin forakt for mannen da Jesus viste den ut? Mark 1:26

Svar: «Og den _________ ånd _______ og ____________ i mannen, ______________ ______________ og fór ut av ham.»

Merk! Onde ånder har ikke respekt for oss mennesker. Hvis et annet menneske tok tak i deg og begynte å skrike høyt samtidig som den begynte å rive og slite i deg, eller i en annen ― hvordan hadde vi oppfattet en slik oppførsel? Hadde vi opplevd det som høflig? Hadde vi sagt om den personen at han respekterer sine medmennesker? ― Eller hadde det lignet mer på et forsøk på underkuelse? Det er forunderlig å legge merke til hvordan åndsmakter får lov til å harselere med mennesker innen mange religiøse kretser i dag på en måte som ligner svært mye på hva den onde ånden gjorde! Stiller man spørsmål om dette er slik det burde være? Eller regner en med at så lenge Jesu navn nevnes er alt i orden ― uansett hvordan ting skjer? At Jesu navn blir lovprist er ingen garanti for at Guds Ånd står bak.

5. I en profeti om Jesus leser vi om kontrasten mellom hans måte å være på sammenlignet med det vi nettopp har sett. a) Hva sies i Jes 42:1-4 ? b) Hva står det i Klag 3:33 ?

Svar a): «Se, min som jeg støtter, min utvalgte som jeg har i. Jeg har lagt min på ham, han skal bringe retten ut til . Han skal og og ikke la sin røst bli hørt på gaten. Han skal ikke bryte et rør og ikke en veke. Med skal han føre retten ut. Han skal ikke bli utmattet og ikke bryte sammen, før han har utbredt . venter på

Svar b): «For har ikke hjerte til å eller menneskene.»

Merk! Mye av det Jesus lærte og sa, samt hans måte å være på, står i skarp kontrast til hva onde ånder farer med! Vi leser aldri noe om at Den Hellige Ånd rev og slet i Jesus eller at den fikk ham til å rope og skrike til folk som stod i hans nærhet. Det står ingenting om at Jesus likte å se at slikt skjedde med andre mennesker heller. Tvert i mot!

7. Et under skjedde i synagogen den Sabbaten Jesus drev den onde ånden ut av mannen. Hvordan reagerte de som hadde vært vitne til dette? Mark 1:27

028Svar: « ble og spurte hverandre: ‘Hva er dette? En med og ! Han befaler til og med de , og de ham.’»

Merk! Bibelen inneholder flere beretninger om hvordan onde ånder ter seg overfor mennesker som innlater seg under deres kontroll. Vi skal se på et par eksempler til for å bli bedre kjent med hva en kan vente seg når slikt skjer.

8. Ved en anledning kom Jesus ned fra en høyde sammen med Peter, Jakob og Johannes. Vel nede fra fjellet nærmet de seg en mengde mennesker som hadde samlet seg omkring de øvrige disiplene. Da la de merke til at noen skriftlærde snakket ivrig med disiplene. Jesus la også merke til at de var uenige om ett eller annet. Hvilket problem dreide samtalen seg om?  Mark 9:17-18

Svar: «En av mengden svarte: ‘, jeg er kommet til deg med min han er av en som gjør ham . Når den i ham, den ham , og han og tenner og . Jeg bad disiplene dine drive den , men de maktet det .’»

Merk! Mannen beskrev en ånd som man kan betegne som hensynsløs og underkuende! Guttens far var fortvilet over å måtte se på at hans sønn ble kastet over ende av usynlige hender. Ikke nok med det, gutten ble stiv, skar tenner og frådet. Disse hendelsene var overnaturlige, men guttens far gledet seg ikke over dem! Han ville at Jesus skulle fri ham fra demonens hensynsløse makt. Jesus ønsket å se gutten, og bad dem om å føre ham til seg.

9. Hva skjedde da gutten nådde fram til Jesus? Mark 9:20

Svar: «De kom med ham, og fikk Jesus, og den i gutten, så han over og seg og

Merk! Igjen ser vi hvilken mangel på respekt den onde ånden hadde for sitt offer. Gutten falt over ende i nærheten av Jesus. Han kunne ikke noe for at de unaturlige og ufrivillige bevegelsene behersket hans kropp. Han kunne ikke kontrollere skummet som kom ut fra munnen mellom sammenbitte tenner. Når sykdom fører til slike symptomer synes vi at det er tragisk. Vi vet at slikt kan skje på grunn av bakterier, virus osv. Men her var det en ond ånd som manipulerte kroppen til en ung gutt og sørget for at dette skjedde på overnaturlig vis. At lignende ting skjer i religiøse forsamlinger ― ved at Jesu navn blir påberopt, er ingen hemmelighet. Men er det dermed sagt at det er Jesus og hans ånd som står bak? Neppe! I alle fall ikke hvis man har Matt 7:21-23 friskt i minnet.

Besatte gutten frisk10. Jesus likte ikke det han så. «Jesus spurte faren: Hvor lenge har han hatt det slik? Fra han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om du kan gjøre noe, så ha medlidenhet og hjelp oss!» Se Mark 9:21-22 . Hva gjorde Jesus da han la merke til at folk stimlet sammen for å se på gutten som lå og vred seg på bakken? Hva skjedde da? Mark 9:25-27

Svar: «Da så folket stimle sammen, han den og sa: ‘Jeg befaler deg, du stumme og døve ånd: Far av ham, og gå aldri mer inn i ham’! Da den , i gutten og fór ut. Gutten lå som , og mange sa at han var . Men tok ham i og ham , og han seg.»

Merk! Jesus har ikke behag i at ånder kaster folk i bakken! Når onde ånder gjorde det tok Jesus deres ofre i hånden og reiste dem opp igjen. Han hadde gjort det samme i dag.

GUDS ÅND TVINGER INGEN

11. Paulus gir oss en særdeles viktig innsikt i hvem som skal ha den øverste kontroll når et menneske kommer inn under Den Hellige Ånds innflytelse og makt. a) Hva sier han om dette i 1 Kor 14:32 ? b) Hvorfor må det alltid være slik der Guds Ånd er virksom? 1 Kor 14:33  

Svar a): « har som dem, Svar b): for er ikke Gud, men Gud…»

Merk! Vi har tidligere lest at profeter fikk sine åpenbaringer ved at Den Hellige Ånd drev dem. Se 2 Pet 1:21 . Det profetene opplevde var overnaturlig. Når Paulus sier at det er profeten som har herredømme over åndene som taler i dem, betyr dette at profeten har det avgjørende ordet ja, overkommandoen om du vil, i forhold til ånden ― ikke omvendt.

31-13Vi tar et eksempel for å illustrere dette. I Åpenbaringens bok legger vi merke til at Johannes får se forferdelige ting som skal ramme denne verden like før Jesu gjenkomst. Se Åp 16: . Han fikk se mennesker «dø som mygg.» Jfr. Jes 51:6-8 . Slikt er ikke hyggelig! Sett at Johannes ikke ønsket å se mer av synet der dette ble åpenbart for ham. Da kunne han faktisk si til ånden som formidlet både bilder og lyd til ham: «Nå er det nok! Jeg orker ikke å se mer av dette nå!» Da hadde Guds ånd «kuttet filmen» øyeblikkelig. Profeten hadde umiddelbart kommet ut av sin «profetiske henrykkelse,» for «Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud.»

Gud lar mennesket selv bestemme hvor lenge og til hvilken grad Hans Ånd skal få drive en. Et slikt prinsipp er så fjernt fra hypnose og fra besettelse av onde ånder som det kan få blitt! Gutten som var besatt av den onde ånden som Jesus drev ut hadde intet valg. Han var prisgitt å bli fullstendig kontrollert av demonen inntil den syntes at det fikk være nok.

12. a) Hvilket annet viktig prinsipp finner vi i 4. Mos 11:24-25 for hvordan Gud opererer? b) Harmonerer dette med det vi leser i 1 Kor 12:11 ?

Svar a): «Så gikk Moses ut og fortalte folket hva hadde sagt. Han samlet av de eldste i folket og lot dem stille seg omkring teltet. Da steg Herren ned i en sky og talte til ham. Han tok av den som var over , og til de eldste. Da var kommet dem, talte de . det gjorde de

Svar b): «Alt dette virker den ene og samme , som deler ut sine til hver enkelt,

Merk! Det er Gud som bestemmer om han ville gi sin Ånd til et menneske, og hvem han vil gi sin Ånd til på en eller annen måte. Han bestemmer dessuten hvor ofte han vil gjøre det. Han kan velge å gi sin Ånd en eneste gang, eller gjentatte ganger for å oppnå sin hensikt. Dette er viktig å ha klart for seg. Noen synes å mene at Gud gav og gir sine «åndsgave» opplevelser på livstid. Det kan han selvfølgelig gjøre hvis han ønsker det, men det er også eksempler i Bibelen der dette ble gjort én eneste gang til én gitt anledning.

DEN HELLIGE ÅND ER OMTENKSOM OG FORSIKTIG   

13. Da Guds Ånd kom over profeten Bileam, får vi inntrykk av dette skjedde på en hensynsfull og forsiktig måte. Hva sa denne profeten (som senere falt fra Gud) som antyder dette? 4. Mos 24:2-4 . Jfr. 4. Mos 24:15-16 .

Svar: «Han så utover og fikk på Israels-stammene som lå der side om side. Da kom ham, og han stemte i med sitt kvad: Så sier Bileam, Beors sønn, så sier mannen med øyne, han som fra og Den Allmektige, , med øyne.»

Merk! Bileam var hensunken. Om han var blitt lagt på bakken, hadde dette skjedd med forsiktige bevegelser. Vi får ikke inntrykk av at Ånden hadde kastet ham i bakken brått og voldsomt. Man får heller ikke inntrykk av at han skar grimaser eller at han eller andre følte ubehag over det som skjedde. Man får ikke inntrykk av at han var stiv i kroppen og heller ikke i blikket. Bildet man får av denne episoden antyder fred, orden og harmoni.

ONDE ÅNDER ― DÅRLIG REKLAME SELV NÅR DE TALER SANT! 

14. En gang da Paulus og de som var med ham var på vei til bønnestedet i Filippi, møtte de en «slavinne som var besatt av en spådomsånd. Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådde.» Se Apg 16:16 . Paulus la merke til denne kvinnen. a) Hva gjorde hun? Apg 16:17 . b) Hvordan reagerte Paulus på dette? Apg 16:18

Svar a): «Hun etter og oss mens hun og : ‘Disse folkene er for Den Høyeste Gud, og de forkynner dere til .’»

Svar b): «Dette gjentok seg dager. Da ble Paulus , snudde seg og sa til : ‘Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far av henne.’ Og den henne på timen.»

Paulus og Silas i fengsel2Merk! Den onde ånden sørget for at kvinnen ropte og skrek et budskap som var sant! Men Paulus ville ikke at hans arbeid for evangeliet skulle bli «reklamert for» av onde ånder. Folk i Filippi kunne da tro at han stod i forbindelse med de samme krefter som drev kvinnen! Derfor ble han sint og befalte den onde ånden om å forlate spåkvinnen. (Noe som førte til at både Paulus og Silas ble pisket og kastet i fengsel).  Slik ble det demonstrert at kvinnen og Paulus m/følge ikke tjente den samme Herre. Av det som skjedde i Filippi kan vi lære at onde ånder kan uttale sannhet gjennom sine menneskelige talerør i et forsøk på å forføre mennesker.

Det er ikke sikkert at onde ånder alltid roper, skriker, slår folk over ende osv. Hvis de tror at de kan appellere til flere mennesker ved å opptre høvisk og med gode manérer, er de også i stand til å gjøre dette når det tjener deres selsomme hensikt.  

Når vi skal sikre oss mot å falle for djevelens mangfoldige bedrag må vi se etter flere kjennetegn enn stivhet og/eller ukontrollerte bevegelser utført i åndelig ekstase. Men når slikt skjer i religiøs og annen sammenheng, er dette tegn nok på hvem som står bak!

Men Satans strategi og planer for nåtid og framtid innebærer en sluhet og kamuflering av seg selv og hans typiske handlemåte. I den forbindelse kommer vi ikke utenom Jesu undervisning om hva en skal se opp for når det gjelder en «ødeleggende styggedom.»

15. Hvilken profet henviste Jesus sine lyttere spesielt til i Matt 24:15 ?

029Svar: «‘Den ’, som har talt om, skal stå på det sted — det, som ! …»

Merk! Profeten Daniels bok viser seg å være aktuell ― ikke minst i vår tid! Det var på tide å lese boken samt å forstå dens avsløringer om en «ødeleggende styggedom» den gang Jesus var her. Det er enda mer på tide å lese og forstå dens innhold nå!

16. Hvilken profetisk bok blir omtalt som viktig lesestoff i Åp 22:10Åp 22:16 og Åp 22:18-20?

Svar: «Og han sa til meg: ‘sett segl for de i ! For tiden er nær. (v. 16) Jeg, , har sendt min engel for å for dere om dette i menighetene… (v. 18)  sier til som hører ordene i bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de som det er skrevet om i ; og om noen tar av i bok, da skal Gud ta ham hans del i tre og i den hellige , som det er om i . som gir dette , sier: ‘Ja, .’ Amen. Kom, .

Merk! Åpenbaringens bok er også aktuell. Selv om den er full av mysterier, kan disse gåtene løses ― ikke minst i lyset av hva profeten Daniel har skrevet om lignende symboler og emner. Det finnes svært viktig informasjon i Åpenbaringens bok. Vi må ikke forandre på noe av det som er skrevet der. Satans strategi og planer er grundig avslørt der. Det er derfor betenkelig at bokens innhold blir så lite verdsatt innen svært mange miljøer som regner seg som kristne!

17. a) Hva blir Åpenbaringens bok kalt? Hvem er den blitt skrevet for? Hvem bærer fram sitt «vitnesbyrd» der? Åp 1:1-2 Hva «blir» man av å lese nettopp denne profetiske boken ― og hvorfor? b) Åp 1:3 c) Åp 22:6-7

Svar a): «Dette er , som Gud gav ham for at han skulle vise det som skal skje. sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener . Han er det som her og bærer fram og , det har

Svar b): « er som i , og de som dem og tar som står . For er

Svar c): «Engelen sa til meg: ‘ ord er og . Herren, den Gud som gir profetene , har sendt sin engel for å sine tjenere det som skal skje. Se, jeg snart. er som tar på de ord i .’»

LEE9102Merk! Åpenbaringens bok er «Jesu Kristi Åpenbaring.» Her vitner Johannes om Jesu vitnesbyrd som dreier seg om hva/hvem man skal vokte seg for i tiden før Jesus gjenkomst, og om hvorfor/hvordan. Dette vitnesbyrdet er Guds ord. Det dreier seg om Jesus og hans rolle i det dramaet som blir skildret i denne bemerkelsesverdige boken. Derfor kan denne profetiske boken betegnes både som «Jesu vitnesbyrd» og som «Vitnesbyrdet om Jesus.» Se Åp 19:10 og Åp 12:17 . Legg merke til at den er spesielt beregnet på Herrens «tjenere.» De som leser denne boken og tar vare på dens budskap blir kalt «salig.» Den skulle ikke begynne å gå i oppfyllelse i en eller annen fjern framtid. Tiden var «nær,» for allerede den gang var Antikrist i støpeskjeen.

18. Hva gjør Johannes oppmerksom på i 1 Joh 4:3 ?

Svar: «Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånd, som dere har hørt komme. Og den er i verden.»

Merk! I dette studiet har vi sett at onde ånder kan bekjenne Jesus på sin måte. Vi kan lese eksempler i Bibelen på at de på ingen måte benektet hans eksistens. Men de prøver på alle måter å undergrave hans ord og autoritet. Da bekjenner de ham egentlig ikke ― selv om det kan høres slik ut. Den Antikrists ånd som Åpenbaringens bok forteller om i f.eks. kapittel 13, var allerede i verden på den tid da Johannes levde. Daniel skrev også om den og hva den kom til å foreta seg angående et spesielt «tegn.» Dette skal vi se nærmere på i det siste studiet i denne serien. Dvs. i lekse nr. 6. Neste gang skal vi se hva onde ånder har gjort, og gjør for å undergrave sannheten om at Jesus «har nøklene til døden og dødsriket.» Se Åp 1:18 .

19. a) Vet du hvilken «grunnløgn» okkultismen (også kalt spiritismen) er bygget på? b) I så fall, hva går den løgnen ut på?

Svar a): Svar b):