3. Tegn og under som angår deg

062De færreste liker å tenke på ulykke og vanskelige tider. Enkelte sier: «Slikt rammer andre ― ikke meg.» Mange kan vitne om at de en gang trodde noe slikt, men nå vet de bedre. En holdning som sier: «det skjer aldri med meg» fører neppe til iver med hensyn til forebyggende tiltak. Holdningen legger heller en dempende hånd på innsikt, aktsomhet, og dømmekraft.

Vi kommer ikke utenom Bibelens siste bok – Johannes’ Åpenbaring, når vi skal ta for oss emnet om «Tegn og Under.» Mange oppriktige mennesker mener at mye av den bokens innhold ikke angår dem. De regner ikke med å være her når mye av bokens kjerne går i oppfyllelse. Ikke minst når det gjelder de avsnitt i boken som dreier seg om tegn og under. Det er nemlig blitt populært å tro at «bortrykkelsen» skal fjerne Guds barn (ofte kalt bruden) fra denne kloden like før «dyrene» i Åp 13:. får fritt spillerom til å utføre sine «tegn og under» i den hensikt å lokke til frafall. Det hevdes at de som var uforberedt på bortrykkelsen blir etterlatt levende her på jorden og at de derfor vil bli utsatt for Antikrist (også kalt «Den Lovløse») og hans virksomhet med sine falske tegn og under og en forferdelig trengselstid. Men tenk om nettopp denne delen av boken angår oss likevel?

1. Hva sa Jesus om å forberede seg på det som kommer? Luk 21:34-36

Svar: «Vær på , og la dere ikke av og eller av livets , så den dagen kommer som en . For den over dem som over jorden. hver og stund, og om å til å komme fra som skal , og bli for

Merk! Når Jesus kommer har menneskeheten to alternativer: Enten å bli stående for Menneskesønnen i live, eller å bli etterlatt liggende ― som livløs. Alle som bor over hele jorden vil bli tvunget til å velge hvilken side de vil stå på. Enten på Dyrets (dvs. Antikrist) side eller på Skaperens. Troen til alle som velger å stå på Guds side vil bli satt på prøve. Fristelsen til å gi etter for presset fra «dyret» m/samarbeidspartner blir stort. Derfor sa Jesus at vi må våke og be om å få kraft til å komme velberget fra det hele stående. Drikk og svir fjerner interessen for å holde ut helt til slutt for så å bli frelst. Se Matt 24:13 . Den «utukts vin» som Babylon serverer for verdens befolkning, se Åp 18:2-3 , fjerner også den interessen.

JESU GJENKOMST ― SYNLIG ELLER USYNLIG?

2. a) Hvordan beskrev Jesus rekkefølgen av sine «misjonstokter» til vår jord? Luk 17:23-25 b) Hva er hensikten med Jesu gjenkomst? Hebr 9:28

Svar a): «Folk skal si til dere: ‘Se der’, eller: ‘Se her er han.’ Men gå ikke og følg ikke ! For likesom lynet, når det , fra himmelbryn til himmelbryn, skal det være når Menneskesønnen kommer til på sin dag. Men må han mye og bli av denne slekt.»

Svar: b) «Slik er også Kristus en gang for å ta bort manges synder, og skal han for til , ikke for syndens skyld, men for å som på ham.»

Merk! Jesus advarer oss mot å tro at han kommer tilbake til et eller annet sted som man må reise til for å se ham. Han avviser også tanken om at hans komme er hemmelig for noen og åpenbar for andre. Han sammenligner sitt komme med lynet som «begynner i øst og lyser like til vest.» Se Matt 24:27 . En himmel flerret av lyn blir lagt merke til! Først måtte han bli forkastet, lide og dø på korset for å ta syndens straff på seg. Oppstandelsen åpnet veien til frelse for oss. Snart kommer han synlig tilbake for å frelse og redde dem som venter på ham.

3. Hva var problemet på Noahs tid — og hvordan gikk det? 1. Mos 6:11-13 og 1. Mos 7:21-23:

Svar: «Jorden ble stadig i øyne; den ble full av . Da Gud så på jorden, var den fordervet; for alle mennesker over hele jorden gikk på veier. Da sa Gud til Noah: ‘ har satt meg fore å på hver levende skapning; for de har jorden med . Nå vil jeg dem fra jorden. (7:21)079 Da som rørte seg på , både fugl og fe og ville , alt som det kryr av på jorden, og alle . som hadde i nesen, alt som levde på , . Slik hver levende skapning på jorden, både og fe og kryp og fuglene under himmelen; ble fra jorden. og de som var ham , ble

4. Jesus sammenligner Noahs dager med tiden og hendelsene omkring sitt forestående komme. Hvilken parallell trekker han mellom flomkatastrofens konsekvenser og det som skjer med de lovløse som lever på jorden når han kommer igjen? Luk 17:26-30

Svar: «Og det til i dager, skal det når . De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom og gjorde på dem . Eller som det gikk i dager: De spiste og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. den gikk av , regnet det og svovel og på dem alle. skal det også gå den dagen seg.»

Merk! Slik blir det når Jesus åpenbarer seg. Noen blir stående. Disse ser ham med glede når han kommer og blir med ham hjem, slik han lovte i Joh 14:1-3 . Alle andre dør og blir liggende livløse. For deres vedkommende kan det sies slik det står skrevet i Sef 1:15-18 :

«Den dagen er en dag, en dag med og , en dag med og , en dag med og mørke, en dag med skyer og , en dag med hornlåt og mot de faste borger og mot de tårn. Da vil jeg gjøre folk så at de går omkring som blinde, for har mot Herren. Deres skal ut som og deres som . Deres og kan ikke dem. På sin skal Herren i sin brennende iver . For han gjør , ja, som bor på

NÅR GRIBBENE SAMLES

5. Jesus fortalte sine disipler at hans komme ville skille mennesker fra hverandre. Noen skulle han ta med seg, andre skulle etterlates. Hvilket svar ga han disiplene på spørsmålet om hvor det skulle bli av dem som ble tilbake? a) Luk 17:37 . Jfr. b) Matt 24:27-28

239_2Svar a): «Disiplene tok da til orde og sa: ‘, Herre?’ svarte: ‘ hvor , vil samles’.»

Svar b): «For som lynet begynner i og lyser like til , skal det være . Der hvor , vil

Merk! Jesu gjenkomst etterlater mye død — åtsel på jorden, for folk vender ikke om fra sine onde veier. Død tiltrekker åtseletere. Det Gud har sagt om ørnen, kan også sies om gribben. Se Job 39:30-33 :

«Er det du som byr å stige og bygge seg rede høyt oppe i fjellet? Den bor på berget og har sitt ly på kvasse tind, i bratte nut. Derfra den etter , skuer omkring. Dens unger slurper i seg blod, det fins et , der er den på

6. Hva skjer med «dyret,» den «falske profeten» ― og dessuten «de andre» som har latt seg forføre av disse, når Jesus kommer sammen med sine engler? Åp 19:19-21

Svar: «Da så jeg og med sine samlet til mot på hesten og hans . Men ble grepet og sammen med det den , han som gjorde i tjeneste og med alle som tok dyrets og bildet av det. ble de kastet levende i som med svovel. ble med som går ut av munn. Og alle seg mette av

Merk! Av sammenhengen forstår man at rytteren på hesten er Jesus Kristus. Her igjen ser vi hvilken rolle gribbene kommer til å spille.

LITT OM DE 1000 ÅR

7. a) Hva skjer med den gjenværende del av frafallets krefter, dvs. «Draken,» Satan i den samme forbindelse? Og b) Hvilken lange tidsperiode innledes da? Åp 20:1-3

Svar a): «Jeg så nå en som steg fra med nøkkelen til og en svær i sin hånd. Han grep , den gamle , som og , og ham for

(b) . Han kastet ham i , låste igjen og satte over, så han ikke lenger skulle folkene, ikke før de år var . den tid skal han slippes for en stund.»

092Merk! Da blir det «fred på jord,» ― men ikke i den forstand som falske profeter har spådd! Se 1 Tess 5:1-3 . De 1000 år innledes med at de rettferdige døde først «blir levende igjen.» Se Åp 20:4 . Denne første oppstandelsen skjer ved Jesu gjenkomst når han kommer for å ta Guds barn med seg til himmelen. Se 1 Tess 4:15-18 ; jfr. Apg 1:9-11 . Samtidig blir jordens lovløse folkemasser utslettet. De etterlates som åtsel på jordens overflate og trekker gribbene til seg. Da blir jorden omsider en døds stille «avgrunn.» 021Den som får oppleve denne «stillheten,» til fulle, er Draken, Satan. Han og hans engler beskrives som «ondskapens åndehær i himmelrommet.» Se Ef 6:12 . Men i de 1000 år skal de lenkes til denne jordens avgrunn uten mulighet til å forføre en eneste skapning i Guds store univers. Omkring Satan og hans engler er alt livløst. Guds barn er i himmelen sammen med Jesus. Derfor er Satan «bundet.» Han har ingen å forføre ― ikke før de 1000 år er gått. Da skal alle de ugudelige døde stå opp fra gravene sine og Satan skal slippes løs fra sitt fengsel. Dette markerer slutten på de 1000 år. Se Åp 20:5.7 .

JESUS GRÅT ― ANDRE LER  

8. Ved flere anledninger forutsa Jesus ødeleggelsene som til slutt rammet Jerusalem i år 70 e.Kr. Hvordan reagerte Jesus da han tenkte på skjebnen som ville ramme Jerusalems uomvendte innbyggere? Luk 19:41-44

Svar: «Da han kom nærmere og , han over og sa: ‘Om også på denne dagen hadde hva som tjener til ! Men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da dine kaster en opp omkring deg, deg og inn på deg fra alle kanter og deg og dine til . Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forstod at var kommet da Herren gjestet deg’.»

20-25Merk! Historien forteller at under beleiringen av Jerusalem og i massakrene som fulgte, mistet over én million jøder livet. De som overlevde ble solgt som slaver, eller slept av gårde til Rom for å kaste «glans» over erobrerens triumftog. Mange ble kastet for ville dyr i amfiteatrene. Andre ble spredt rundt omkring i verden. Jesus gråt da han tenkte på denne unødvendige skjebnen!

9. På mange måter er Jerusalems ødeleggelse et bilde på verdens skjebne når dens innbyggere nekter å vende om i tide. Jerusalems befolkning ble advart. Det skal også verdens befolkning bli før Jesus kommer igjen. Se Matt 24:14 . Hva gjør den Hellige Ånd på våre vegne i tiden før alt på jorden skal legges øde? Rom 8:26

Svar: «På måte kommer også oss til i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal om for å , men selv går i for med som kan uttrykkes i

Merk! Jesus gråt og Ånden går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Likevel blir overnaturlige latteranfall tilskrevet Guds Ånd! Guddommen ser hvor det bærer hen med vår jord, og finner ingen grunn til latter over det! Det er ikke galt å le i uskyldig glede. Det ser vi i Jer 30:19 :

«Derfra skal lovsangen stige og lyden av som og . Jeg lar dem øke, de skal ikke minke, dem , de skal ikke foraktes.»

I enkelte karismatiske kretser ledes folk til å tro at Den Hellig Ånd er Guds latter skapende agent. «Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener,» se Jak 1:1 , har gitt følgende råd i Jak 4:7-10 :

«Bøy dere da for Gud! Men stå , så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til , så skal han holde seg nær til . Gjør hendene rene, dere , rens , dere som har et sinn! og , bryt ut i ! La bli til og gleden til sorg. dere for Herren, så skal han dere.»

Det kunne ligne djevelen og hans engler å le uhemmet, samt å gi mennesker ubehersket latter- anfall. Satan ler sikkert rått når han tenker på ødeleggelsen som venter jordens innbyggere.

EN SPIRITISME I KRISTEN FORKLEDNING

10. Mennesker som lever like før Jesu gjenkomst står overfor et besnærende frafall som utvikler seg til å bli en spiritisme i kristen forkledning. Hvilket navn vil frafallets falske profeter bruke for å utføre tegn og under? Matt 7:21-23

Svar: «Ikke som sier til : , ! skal komme i , men som min himmelske . skal si til på den dag: , ! Har ikke ved , og drevet ut ved , og gjort gjerninger ved ? Men da skal si dem rett ut: har . Bort , dere som

Merk! Falske profeter kan kalle Jesus: «Herre.» Når de profeterer, driver ut onde ånder, taler i tunger, eller helbreder ved hans navn, viser dette at de anser seg selv for å være kristne! De innbilder seg at Gud er deres åndelige Far, men det er egentlig «dyret» som spiller den rollen i deres liv. De tror at Den Hellige Ånd er drivkraften i alt det overnaturlige som skjer i forbindelse med deres møter og sammenkomster. Men det er ikke Jesu Ånds kraft som fyller dem ― det er dessverre «Draken,» Satan som har skjenket dem sin overnaturlige åndskraft til å gjøre alt dette! De lar seg forføre til å tilbe dyrets bilde, se Åp 13:15 (dvs. den falske profeten), i stedet for profeten Jesus som kom fra himmelen. Av Åp 13:4 forstår vi at de også tilber de øvrige 2/3 deler av den falske treenighet:

«Folk fordi den hadde gitt dyret , og de og sa: ‘Hvem er som , og hvem kan mot ?’»

VANSKELIGE TIDER

11. a) Hvorfor blir «de siste dager» preget av vanskelige tider? 2 Tim 3:2-4 b) Hva kjennetegner disse menneskene? 2 Tim 3:5

NEW-14Svar a): «For da vil menneskene være , glade i , fare med , være , snakke om andre, være mot foreldre, , uten for det , og , med , mangle , være , for det , svikefulle, oppfarende, . De elsker enn

Svar b): «I det har de , men de dens . Vend deg fra folk!»

Merk! Denne listen trenger ingen kommentar, men ordene i vers 5. setter ordbildet i et uhyggelig perspektiv. De vanskelige tidene skyldes i hovedsak mennesker som i det ytre er gudfryktige ― men ikke innvendig. De gjør urett. De lever sine liv uavhengig av den kraften Jesus sa at vi skulle be om å få. Jesus kom for å frelse mennesker «fra deres synder,» se Matt 1:21 ― ikke i deres synder. Det er umulig for oss å leve slik Gud vil i egen kraft.

12. a) Hva gjør vi egentlig mot Gud hvis vi fornekter kraften som han tilbyr? Tit 1:16 b) Hva skal Åndens visdom, innsikt og kraft tjene til? Kol 1:9-11

Svar a): «De om seg at de Gud, men med sine de ham. De er og , ute av stand til å noe

Svar b): «… Vår er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds og få all den og innsikt som gir. dere et som er Herren , og som ut er etter gode . Da bærer dere i all god gjerning og i kjennskap til Gud. Dere skal og få , av den som han i sin eier, så dere alltid er og

Merk! Det «tegn og under» Gud savner mest hos oss mennesker er sikkert et liv som er i harmoni med hans karakter, hensikter og planer. Han savner vår tillit til ham som gjør at vi er villige til å slippe ham til. Han savner «Åndens frukt,» som i følge Gal 5:22 er:

«… , , , , , , , og  …»

I Gal 5:24-25 fortsetter Paulus med å si:

«De som hører til, har sin med dens og . Har vi fått ved Ånden, så la oss også ved

BETINGELSER FOR Å FÅ DEN HELLIGE ÅND

pray213. a) Hvordan gir vi Gud signal om at vi ønsker å leve et liv som daglig er preget av Åndens kraft? Luk 11:13 b) Hvordan kommer den guddommelige framgangsmåte og beskjedenhet til uttrykk i Åp 3:19-20 ?

Svar a): «Når selv dere som er , vet å deres , hvor mye mer skal ikke da Faderen Den fra til som ham!»

Svar b): «Alle som jeg har , dem og jeg. La det bli og ! Se, jeg står for døren og . Om noen min røst og døren, vil jeg gå til ham og holde , med ham og han med

Merk! Gjennom bønn uttrykker vi vårt behov for Guds nåde [se Tit 2:11-12 ] og Den Hellige Ånds kraft i våre liv. Vi blir ledet til å innse dette behovet når vi leser og hører Guds Ord.

107Da oppdager vi ting i tanker, ord og livsførsel som Gud i kjærlighet «refser og tukter» oss for. Ånden tvinger seg aldri inn på oss mennesker. Det hadde vært i mot Guds natur. Vår Herre er høflig: «Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren da vil jeg gå inn til ham og holde måltid…» Er vi høflige nok til å åpne opp og slippe ham inn? Et godt og sundt «måltid» gir energi og styrke.

14. a) Hvorfor er det så viktig at man ikke bortforklarer eller avviser Guds refs? Ordsp 1:23 b) Hvilket grunnleggende karaktertrekk er nødvendig for å kunne vende seg til Gud når han viser vei? Mik 6:8

Svar a): «Vend dere hit når jeg , lar jeg min strømme ut over dere og dere til

Svar b): «, Herren har jo deg hva er, og hva han av deg: at du skal det som er , trofast og vandre med din

Merk! Det kreves ydmykhet hvis en ønsker Guds rettledning. Ydmykhet overfor Gud og hans vilje er menneskets største behov. Det er noe vi trenger å lære ― noe vi må be om hver eneste dag, for det er så unaturlig for oss å være slik! Våre egne meninger og vilje sitter i høysetet. Men legg merke til hva Jesus ba om. Se Matt 26:39 :

«…»Min Far! det , så la dette beger gå meg . Men som , .’»

15. a) På hvilken måte er Jesus kvalifisert til å lære oss ydmykhet? Matt 11:28-30 b) Hvilken rolle spiller Den Hellige Ånd i denne sammenheng? Joh 14:26

Svar a): « til , alle dere som og bærer tunge byrder, så vil gi dere hvile. Ta mitt på dere og av , er og av hjertet, og dere skal finne for deres sjeler. For mitt er , og byrde

Svar b): «Men talsmannen, som Faderen skal sende i , skal dere og dere om

17-14Merk! Jesus er en tålmodig læremester. Han er selv ydmyk, og derfor best egnet til å være vårt eksempel. Den Hellige Ånd vil minne oss om Jesu måte å være på når vi hører og leser om hans liv og når vi tilegner oss hans lære. Han tilbyr oss hvile, noe som også gir fornyet energi og styrke. Se Sal 23:1-3 . Gud taler til oss når vi hører eller leser hans ord. Bønn er en viktig nøkkel når det gjelder vår kontakt og kommunikasjon med Ham!