2. En trefoldig maktfaktor

Jesus berI mønster-bønnen «Fadervår» som Jesus lærte oss å be, ber vi: «La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen.» Se Matt 6:10 . Dette er noe vi burde be med ettertanke, for det blir lagt mindre og mindre vekt på Guds vilje her på jord. En annens vilje er ved å ta overhånd. At utviklingen skulle gå i den retning, burde ikke forundre den som leser sin Bibel. Tendensen ble nemlig åpenbart klart og tydelig i Åp 12:12 :

«Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men og hav! For er ned til , og hans er , fordi han at han har en tid igjen.»

Bibelen omtaler en minoritet som kommer til å merke Satans krigslyst. Denne gruppen kjennetegnes av to ting som ikke passer inn i djevelens plan og vilje for framtiden, se Åp 12:17 :

«Fylt av mot kvinnen [menigheten] gikk av sted for å føre mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger og holder ved om

I Bibelen blir «vitnesbyrdet om Jesus» omtalt som «Ånden som er i profetordet,» slik vi ser i Åp 19:10 . Denne Ånd blir også kalt: «Kristi And,» fordi profetordet vitner om Jesus og hans misjon. Se 1 Pet 1:11.12 , og jamnfør dette med Luk 24:25-27.44-45 samt Joh 5:44-47 . Draken, Satan kommer til føre krig mot dem som er grunnfestet i Guds bud/vilje slik de kom til uttrykk i Jesu liv og lære, og i det som tidligere profeter har uttalt om ham og hans planer. Åpenbaringer og profetord av nyere dato må alltid være i samsvar med det som allerede står i Skriftens Ord. Bare da kan vi godta «det nye» som troverdig og sant. Bibelen er blitt til ved Den Hellige Ånds inspirasjon. Det var også han som inspirerte følgende oppfordring som står i Åp 14:12 :

«Her gjelder det at de står fast, som holder seg til og

1.  Draken står i ledd med to andre maktfaktorer. Hva skulle komme ut av gapet, eller munnen på hver av dem ― og hva fører dette til? Åp 16:13-14

Svar: «Da så jeg at det fra gap og fra gap og fra den munn kom ut tre ånder, som lignet . Dette er ånder som gjør og , og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til på Guds, Den Allmektiges store dag. –»

Merk! Demoniske ånder kommer ut av munn og gap på Draken, Dyret, og Den falske profeten. [Den falske profeten betegnes også som «dyrets bilde,» eller «det andre dyret» i Åpenbaringens 13. kapittel. Jf. Åp 13:13-15 og Åp 19:19-20 ]. Demoner sørger altså for at det skjer tegn og under. Det er neppe tilfeldig at oppmerksomheten blir rettet mot munnen til de tre Gud-fientlige maktene i denne sammenheng. Vi leser følgende i Sal 109:2-5 : 

«Nå åpner de gudløse mot meg, en som er full av . De taler til meg med , omringer meg med hatefull tale og mot meg uten grunn.Til gjengjeld for min kjærlighet anklager de meg; men jeg ber. De gjengjelder godt med og gir hat igjen for min kjærlighet.»

Slik går det når onde ånder samler verdens styresmakter til kamp mot Guds barn. Et slikt oppgjør blir regnet som krig mot Lammet, Jesus. Se Åp 17:12-14.18 , Åp 19:11-19 . Jf. Joh 1:28-29, Joh 1:35-36 og Apg 22:4, Apg 22:7-8.

2 a) Hva sa Gud om de falske profetene som forsøkte å fordreie hans ord slik det ble formidlet gjennom profeten Jeremia? Jer 23:29-32 b) Hendte det at de falske profetene talte til folket i Herrens navn? Jer 14:13-14

12-26Svar a): «Mitt , er ikke det som en ild, lik en slegge som fjell? Sier Herren. vender jeg meg mot profetene, sier Herren, de som mine hverandre. Se, jeg vender meg profetene, sier Herren, som forkynner orakler bare de får . Jeg vender meg mot som har og forteller dem, sier Herren. De fører mitt folk på med sine og sitt skryt. Jeg har dem eller gitt dem noe , og de er ikke til for dette folket, lyder ordet fra Herren.»

Svar b): «Da svarte jeg: Men, Herre Gud, sier jo til dem: »Dere skal ikke få kjenne og ikke rammes av , for jeg vil gi dere og på dette sted. » Men Herren sa til meg: Disse profetene spår i . Jeg har sendt dem eller gitt dem noe og har ikke talt til dem. , gagnløse spådommer og er det de bærer fram for dere.»

Merk! Tungen og løgn er viktige våpen i en falsk profets arsenal. Tungen blir ikke mindre effektiv når onde ånder hjelper den «på glid.» Paulus var inne på at noe slikt er fullt ut mulig. Ellers gjør Bibelen det klart at falske profeter bruker Herrens navn for å føre folk på villspor.

3. Trekant-systemet som vi leste om innledningsvis, har fellesnavnet: «Babylon.» Jf. Åp 16:19-20 . a) Var Johannes den eneste apostelen som brukte det symbolske uttrykket «Babylon»? 1 Pet 5:13 b) Hvem har fått oppholdstillatelse i Babylon? Åp 18:2 c) Hva sier Gud til sitt folk som oppholder seg i Babylon? ― Hvorfor får de denne oppfordringen? Åp 18:4-5

Svar a): « i dette , den som er sammen med , sender sin hilsen. …»

Svar b): «Han ropte med veldig røst: ‘Falt, er den store! Den er blitt et for , et tilhold for ånder, ja, en tilflukt for alle slags urene og avskyelige fugler.»

Svar c): «Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: fra henne, , så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes

Roma Colosseum1Merk! Mange Bibelforskere mener at både Peter og Johannes siktet til Roma da de skrev «Babylon.» Dette ser man både i fotnoten til 1 Pet 5:13 og Åp 18:2 hvor det står slik: «[Babylon: trolig dekknavn for Roma.]» Gud har dømt «Babylon» til undergang. Falske profeter som blir drevet av onde ånder, vil fare med løgn. Tegn og under blir utført som bevis på at de hevder det som er «sant og rett.» Da er tiden inne for Guds folk — både jøder og ikke-jøder, se Gal 3:26-29 , til å forlate «Babylon-systemet.» Da må en søke vern hos Gud, og være blant «de andre av hennes (menighetens) ætt… som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus.» Åp 12:17 . I denne forbindelse «gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.» Åp 14:12 . Tradisjonen tro: Den falske profetens røst innen Babylon gir inntrykk av en sorgløs «fred og ingen fare.» Se Åp 18:7-8 :

«… Hun sier til seg selv: ‘Her troner jeg som dronning, jeg sitter ikke som enke, og skal jeg vite .’ Derfor skal hennes komme på dag: og og , og skal opp med . For veldig er Gud Herren som henne.»

4. Mange kommer til å bli ført vill av de tegn og under som onde ånder gir kraft til å utføre. a) Hvilken holdning vil slike mennesker som blir ført vill ha til det Gud betegner som sannhet og rettferdighet? 2 Tess 2:9-12 b) Hvorfor er nettopp tegn og under en utspekulert felle som Satan bruker overfor troende mennesker? Mark 16:17-18

Svar a): «Når Den kommer, har han sin fra , og han opptrer med stor makt og med og . Med all han dem som går , fordi de ikke tok og , så de kunne bli . Derfor sender Gud over dem en som virker i dem så de tror . Og skal de få sin , alle de som , men hadde sin i

Svar b): «Og disse skal dem som : I skal de drive ut , de skal nye , og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker , skal det ikke dem. De skal legge , så de blir

Merk! Et grunnleggende element som gjør at folk blir forført, er deres ønske om å glede seg over urett — i stedet for å ta imot og elske sannheten. Det er selvsagt positivt å kunne glede seg over det som er sant og rett! Men å ha sin glede i urett og i løgn er en helt annen sak! Uten kjærlighet til sannhet vil mennesker være et lett bytte for erkefienden. Overfor bekjennende kristne vil Satan sette i verk nettopp de «tegn» som Jesus sa ville «følge dem som tror.» Se dette for deg!: Onde ånder blir tilsynelatende utdrevet. Ikke av Gud, men av onde ånder. Dette er ikke annet enn et spill for galleriet som viser oss at hans rike står for fall. Se Matt 12:26 :

«Om nå driver ut , er han kommet i med seg . kan da bli

Nye tungemål blir talt (tungetale), og syke blir helbredet ved en vennlig berøring. Ved å gjøre dette, og mye mer vil Satan forsøke å lede verdens mennesker ― og ikke minst kristne miljøer, over på sin side ved hjelp av falske profeter som utfører tegn og under! Hvordan skal vi kunne skille det ekte overnaturlige fra det falske? Jo, hvert enkelt menneske som vil være ærlig og oppriktig overfor Gud, vil måtte «prøve åndene om de er av Gud!»

BABYLON ― ET FRAFALL INNEN DEN KRISTNE MENIGHET

5. «Den Lovløse» skulle gjøre seg gjeldende på verdens arena før Jesu gjenkomst. (Av mange kalt «Bortrykkelsen»). Hva skulle «Den Lovløse» (1930: Antikrist) gi seg ut for å være? — Hvor skulle denne Antikristelige maktfaktor ta sete? 2 Tess 2:1-5

032Svar: «Når det gjelder vår Herre Kristi og hvordan vi skal ham, ber vi dere om dette, brødre: La dere drive fra og , og bli ikke , verken av , av påstander, eller av som å være fra oss, om at Herrens er kommet. La ingen dere på noe ! For komme og Den komme til syne, han som ender i fortapelse. Han er den som står og seg mot alt som og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til . dere ikke at jeg da jeg var dere?»

Merk! Før Jesu gjenkomst skulle det komme et frafall ved Den Lovløse. Når Bibelen nevner frafall, dreier dette seg alltid om noe som skjer innen Guds menighet. Frafallet skulle begynne i menigheten der Jesus hadde innsatt sine apostler som ledere og hyrder. Paulus ble også etter hvert en slik apostel. Se Gal 1:1 .

6. I hvilket «Guds tempel» skulle «Den Lovløse» ta sete? Ef 2:20-22  

Svar: «Dere er opp på apostlenes og profetenes , men er Kristus selv. Han holder hele sammen, så den i Herren vokser til et , og gjennom ham blir også opp til en for i Ånden.»

Merk! Guds tempel og bolig er menigheten. Der skulle Den Lovløse ta sete! Frafallet nærmet seg startfasen allerede den gang i følge det Paulus skrev til lederne for menigheten i Efesos. Se Apg 20:29-30 :

«For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske trenge dere, og de skåner ikke . Og blant skal noen menn stå fram og fare med for å trekke med seg.»

At frafallet faktisk var i sin spede begynnelse allerede den gang, men at noe måtte vike plassen før frafallet kunne slå ut i full blomst, ser vi av det Paulus skrev i 2 Tess 2:7 :

«Lovløshetens hemmelighet er med sin , men han som holder igjen, må bli tatt

NEW-1-filteredPaulus mente menigheten i Tessalonika burde vite hva som enda «holdt igjen» den gang, før Den Lovløse kunne innta sin plass på arenaen. Han skrev ikke hva som «ennå holdt igjen,» men hadde sikkert gjort dem oppmerksom på at det 4. villdyret i Daniel 7 ikke kunne være noen annen enn det keiserlige Rom. Han visste at Romerriket måtte falle fra hverandre før det lille hornet (som han kalte Antikrist — eller som også kalles Den Lovløse), kunne vokse fram.

At det var Romerriket som først måtte vike plassen, var den forståelse de første kristne hadde. En av «Kirkefedrene,» Tertullian (155-222 e.Kr.), sa for eksempel: «Hva er det som holder igjen annet enn den romerske stat? Når den er fragmentert til ti kongsmakter, skal Antikrist introduseres over dens ruiner. Da skal Den Lovløse åpenbares.» ― Apology Kap. 32; Ante Nicene Fathers Bind III, s. 43. En annen av kirkefedrene, Ambrose (338-397 e.Kr.) sa: «Etter Romerrikets fall eller fragmentering skal Antikrist åpenbares.» — Bishop Thomas Newton, Dissertations on the prophecies s. 463. London, B Blake, 1840.

Vi så for litt siden at Paulus påpekte at Den Lovløse skulle ta sitt «sete i Guds tempel,» et uttrykk som også brukes om menigheten. 1 Kor 3:17 :  

«Dersom noen ødelegger Guds , skal Gud ødelegge ham. For er hellig, og er

JE994C1Konkordieboken er helt på linje med en slik forståelse, og sier at Guds tempel i dette tilfelle sikter Kirken, (dvs. menigheten). «Antikrists kjennetegn passer på paven. Det er et faktum at pavene i Rom sammen med sine tilhengere forsvarer ugudelig lære og ugudelig gudstjenesteskikk. Og de kjennetegn som karakteriserer Antikrist i følge Skriften, passer fullstendig på pavemakten og dets tilhengere. For når Paulus i Tessalonikerbrevet beskriver Antikrist, kaller han ham en Kristi motstander ‘som opphøyer seg over alt som kalles Gud og helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud.’ Her taler Paulus altså om en som hersker i kirken, ikke om noen av de hedenske konger.» ― Konkordiaboken, (De Lutherske Bekjennelses Skrifter) side 539. Den norske 1957 utgaven.

1113936689Martin Luther var for sin del ikke i tvil om hvem som sto i spissen for frafallet den gang han og de øvrige reformatorene levde: «Jeg gleder meg over å lide for en sak som er den beste av alle. Jeg føler allerede større frihet i mitt hjerte, for til sist vet jeg at paven er Antikrist og at hans trone er Satans trone.» — Martin Luther: D’Aubigne, History of the Reformation, bind 6. kap. 9. Som et ledd i frafallet skulle denne maktfaktor utrope seg selv til gud ― og derved gjøre krav på tilbedelse, noe paven  også har gjort! I Ferrari’s Ecclesiastical Dictionary under artikkelen: «Paven,» leser vi følgende: «Paven er av så stor verdighet at han ikke er blott og bart menneske, men som Gud, og Guds stedfortreder.»

Pave Leo den XIII sa om sin stilling: «Vi inntar på denne jord, stillingen til Gud Den Allmektige.»

7. a) Hva sier Gud til slike som måtte ønske å utrope seg selv til gud? Jer 10:11 b) Hvorfor er det kun Gud Herren som har krav på vår ære og tilbedelse? Jer 10:12 c) Sal 86:8-10

Svar a): «Så skal dere si til dem: ‘De som himmel og , skal fra jorden og ikke finnes under himmelen.»

Svar b): «Så skal dere si til dem: ‘De som himmel og , skal fra jorden og ikke finnes under himmelen.»

Svar c): «Herre, blant guder er som , og ingen gjerninger er som dine. Alle som du har , skal komme og seg for deg, Herre, deg og ditt navn. For du er stor, og gjør under. Du er

100Merk! Bare Gud fortjener vår ære og tilbedelse, fordi det er kun han som har skapt alt. «Den Lovløse» har ikke skapt, men vil prøve å undergrave Skaperens myndighet og makt. Det kan se ut som at dette vil lykkes, men ikke i lengden. Hvordan det går med «Den Lovløse» mens han er i ferd med å vise sin fulle styrke med forførende tegn og under, ser vi i 2 Tess 2:8 :

«Da skal Den komme til . Men den Herren Jesus i sin , skal han ham med pusten fra sin munn og

ET EVIG EVANGELIUM FOR ALLE NASJONER

8. I et syn fikk Johannes se tre engler som fulgte etter hverandre. Den første av dem «hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.» Åp 14:6 . Hva ville han oppnå med det evige evangelium (som betyr evige gode nyheter)? Åp 14:7

Svar: «Han ropte med høy røst: ‘Frykt Gud og gi ham ! For nå er timen kommet da han skal holde dom. ham som himmel og jord, hav og kilder!»

Merk! At Gud er vår skaper er evige gode nyheter. Dersom han ikke var det, hadde alle mennesker på jord vært uten håp. Vi leser nemlig i Åp 11:18 at Gud vil gripe inn når mennesker «ødelgger jorden.» Det er ingen hemmelighet at menneskeheten er godt i gang med den prosessen. Til slutt vil det bære utfor stupet ― Men da vil Gud skape noe helt nytt!

9. Hva kan den som tilber og ærer Gud med sitt liv vente seg av vår skaper når ødeleggelse truer med å utslette alt og alle? a) Jes 65:17-18 b) Åp 21:1-4 c) 2 Pet 3:13-14  

Svar a): «Se, jeg en himmel og en . Ingen skal minnes det som , ingen skal tenke på det mer. Ja, og fryd dere til over det som jeg ! For jeg om til en by, og de som bor der, vil jeg gjøre til et folk.»

105Svar: b) «Og jeg så en og en , for den første himmel og den første jord var , og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige by, det , stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og som en brud for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: ‘Se, er hos . Han skal dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være dem. Han skal tørke bort hver fra deres øyne, og skal ikke være mer, heller ikke sorg eller eller . For det som før var, er borte.»

Svar: c) «Men vi ser fram til det han har : en og en , hvor bor. Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.»

Merk! Dersom vi kjenner til en maktfaktor på denne jord som kan varte opp med noe lignende  da fortjener den både ære og tilbedelse. Men en slik makt finnes ikke utenom Gud i himmelen! Vår skaper har vist oss hvordan vi skal tilbe og ære ham. Dette skal vi se nærmere på senere i kurset.

TEGN OG UNDER ― FRAFALLETS LOKKEMIDDEL

10.   Hva vil frafallets kombinerte makter gjøre for å rane til seg den tilbedelse og lydighet som Gud alene har krav på? Åp 13:13-15

Svar: «Det gjør , lar til og med ild falle fra himmelen på , like for øynene på folk. Det dem som bor på jorden, med de det får til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til for ― det som var såret med sverd, men livnet til. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne , og til å alle som dyrets

Merk! Satans karakter kommer til å gjenspeile seg i dem som står Gud i mot. Vi leste i 2 Tess 2:11 at løgn og lovløshet står sentralt i frafallets forførelse v/tegn og under. Vi skal se nærmere på dette mot slutten av kurset. Jesus sa at djevelen er «en løgner og løgnens far,» og at «han har vært en morder fra begynnelsen.» Se Joh 8:44 . I Åp 13:15 , så vi at trussel om økonomisk boikott og om drap venter dem som nekter å tilbe «dyret» og «dyrets bilde.» Tegn og under vil spille en avgjørende rolle også i denne sammenheng. Onde ånder inspirerer og trekker i trådene når det blir tale om å ta livet av dem som ikke vil tilbe eller ære noen annen enn Skaperen. Det er da det blir ført krig mot «Lammet.» Men han «skal seire over dem, sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.» Åp 17:14

11. a) Hva kalles de menneskene som Johannes’ åpenbaring er spesielt beregnet på? Åp 1:1 Hvilken trøst vil denne gruppe til slutt finne i løftene som er gitt dem i b) Jes 54:16-17 og c) Mark 13:10-11

Svar a): «Dette er åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise det som snart . Han sendte sin engel og gjorde det for sin Johannes.»

Svar b): «Se, det er jeg som smeden, han som puster til kullilden og lager til sitt bruk. Jeg også den som skal og volde . De som blir mot deg, skal , alle sammen. Hvert som blir reist mot deg, skal du kunne . Det er den får, den rett jeg gir dem, sier Herren.»

Svar c): «Og forkynnes for . Men når de fører dere bort og overgir dere til , skal dere ikke være for dere skal si. det som blir dere i stund! For det er dere som taler, men Den Hellige Ånd.»

1Merk! Ønsker du å være en «Herrens tjener» som lever til å se Jesus komme igjen? Løftet under punkt (b) vil gå i oppfyllelse helt på slutten av verdens historie. Det gjelder for den tiden da de sju siste plager skal ramme vår jord. Se Åp 16:1-21 . Da skal løftene gitt i Sal 91:5-11 og Sal 91:15-16 også bli oppfylt:

«Du skal ikke for nattens , for som om dagen, for som sniker seg fram i mørket, for som ved middagstid. Om ved din side, ved din høyre hånd, så skal . Du skal bare være vitne til det og at de får sin . For du sier: ‘ er min .’ Den Høyeste har du gjort til din . Du skal ikke av noe , og ingen skal nå ditt . For han skal gi sine befaling om å deg på alle dine veier. (v. 15) Når han kaller på meg, svarer jeg; jeg er ham og , jeg frir ham ut og gir ham . Jeg metter ham med mange dager og lar ham min

24-4812. a) Ved hvilken anledning skal de rettferdige bli fridd ut av all trengsel og nød? 2 Tess 1:6-8 b) Ved hvilken anledning skal de få se Guds frelse? 1 Pet 1:3-7

Svar a): «For dette er rettferdig i Guds øyne: som volder dere , skal han gi til gjengjeld, og dere som lider trengsler, skal han gi lindring med . skal det til Jesus seg sammen med sine i og . Han med og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er mot vår Herre Jesu evangelium.»

0320Svar b): «Lovet være , vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et ved Kristi fra de ! Vi skal en som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er i for dere som gjennom kraft blir ved , så dere skal nå fram til ; den ligger alt til å ved tidens . Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags , om så skal være. blir deres . Selv forgjengelig blir i ; , som er mye mer verd, også , så den kan til og herlighet og for Kristus seg.»

Merk! Alle trengsler, prøvelser og vanskeligheter vil en gang være en saga blott! Men før den tiden innledes med Jesu gjenkomst, kommer vår tro og lydighet til å bli satt på prøve. Men vi har fått et godt løfte som vi gjør vel i å huske på, og som vi finner i 1 Kor 10:12-13

«Derfor må den som han , seg så han ikke ! Dere har noen . Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli , men både og på den slik at dere det.»

Vi må derfor be Gud om hans nåde så vi kan si «nei» når fristelsene melder seg! Tit 2:12

«Og hans oppdrar oss til å oss …»

Det finnes ingen annen måte å gå klar de tegn og under Satan bruker for å lokke mennesker til synd og til frafall. Holder vi oss trofast til Gud, har vi alt å vinne slik vi ser i Mark 13:26-27 :

«Og de skal i med stor og . Han skal sende ut og sine fra de fire verdenshjørner, fra jordens til ytterste