5. Villdyrene og Israel – del 1

14-28Profeten Esekiel var blant de jøder som ble ført i fangenskap til Babylon av den babylonske kong Nebukadnesar. Det skjedde i forbindelse med hans andre invasjon av Juda riket i året 598 f.Kr. Sju år tidligere, i 605 f.Kr. var en annen ung mann blitt bortført til det samme stedet. Hans navn var Daniel. Han ble tidlig kalt av Gud til å være profet. Profeten Esekiel kom med følgende utsagn som skal være vårt utgangspunkt for dette studiet.

Esek 34:5
«Så ble sauene mine spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde; de ble til føde for alle slags villdyr.»

1. Esekiel sammenlignet Israels erfaring med det å bli spist av villdyr. Han var ikke alene om en slik sammenligning. Daniel fikk også en åpenbaring som bruker det samme bilde. Han avslører dessuten hva disse villdyrene symboliserer:

Dan 7:17 og Dan 7:23
«Disse store dyrene, fire i tallet, betyr at det kommer fire konger på jorden. (v. 23) Slik lød hans svar: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, [inklusiv Israel] tråkke den ned og knuse den.»

Vi skal komme tilbake til hvilke kongsmakter/riker som disse fire villdyrene symboliserer — sett fra Guds synsvinkel, men først skal vi tilbake til profeten Esekiel.

Esek 34:11 og Esek 34:28
«Så sier Herren Gud: Selv vil jeg lete etter sauene mine og ha tilsyn med dem. De skal ikke lenger bli et bytte for folkene, og villdyrene skal ikke ete dem. Trygt skal de bo, og ingen skal skremme dem.»

2. Det skulle komme en tid da villdyrene ikke lenger skulle kunne forsyne seg av Guds «saueflokk.» Jesus sa noe om hans misjon i denne forbindelse som minner sterkt om det Esekiel sa:

Joh 10:11 og Joh 10:16
«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. (v. 16) Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.»

Vi legger merke til at denne saueflokken startet med én hovedgruppe, nemlig en menighet som bestod av jøder i Israel. Denne flokken skulle utvides når Hyrden kom ― med andre sauer (mennesker fra andre folkeslag) som i utgangspunktet ikke hørte til hovedgruppen. De skulle ikke holdes atskilt, men absorberes av, eller innlemmes i den opprinnelige saueflokken. Slik skulle det bli én hjord og én hyrde.

3. Hva denne Hyrden skulle gjøre med denne samlede flokken, ser vi her:

Åp 7:17
«For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

12-35«Lammet» er også en benevnelse som blir brukt om Hyrden Jesus. Dette ser vi av den måten Døperen Johannes introduserte ham til jødene.

Joh 1:29 og Joh 1:36
«Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier: «Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. (v. 36) Da så han Jesus gå forbi og sa: «Se, der er Guds lam.»

4. Esekiel sa at tiden ville komme da villdyrene skulle settes ut av spill. Da skulle saueflokken få bo trygt. Her ser vi at Hyrden skulle lede den forente saueflokken sin til stedet med Livets Vann. Dette blir altså det trygge stedet der de skal få bo:

Åp 22:1-3
«Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets trone. Midt mellom byens [Det nye Jerusalem, jf. Åp 21:2] gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og Lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.»

Og slik beskrev Esekiel stedet som vi nettopp leste om i Åpenbaringens bok:

Esek 34:29-31
«Da gjør jeg i stand en hage som blir til berging for dem. Nå skal ingen i landet rives bort av sult, og de skal aldri mer tåle spott fra de andre folkene. Da skal de sanne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de er mitt folk, Israel, sier Herren Gud. Dere, sauene mine, hjorden som jeg gjeter, dere er bare mennesker, men jeg er deres Gud, lyder ordet fra Herren Gud.»

5. Jesus sa noe som minner om det Esekiel sa om tiden da saueflokken skulle leve trygt:

Joh 14:1-3
«La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.»

Jesus sa det vi nettopp leste til en liten flokk jøder som stod omkring ham. Hans gjenkomst vil signalisere at tiden er kommet da han vil samle hele sin forente flokk til stedet han har gjort i stand til dem.

6. Paulus beskrev denne store begivenheten og de som skal få del i den slik:

1 Tess 4:14-18
«For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!»

VILLDYRENE SOM SKULLE «ETE» ISRAEL ― AVSLØRES

7. Nå skal vi se nærmere på de fire villdyrene som ble åpenbart for Daniel.

Dan 7:1
«I det første året Belsasar var konge i Babylonia, hadde Daniel drømmer og syner i sitt indre mens han lå på sitt leie. Han skrev synene ned, og her begynner hans beretning.»

Belsasar var den siste kongen i Babylon før hans rike ble slått av Medo-Persia. Han var sønnesønn til kong Nebukadnesar.

Dan 7:2
«Daniel fortalte: Jeg så i et syn om natten at himmelens fire vinder satte storhavet i opprør.»

8. Hva disse «vindene» står for ser vi et eksempel på hos profeten Jeremia:

Krig i gml tid2Jer 49:36-37
«Mot Elam sender jeg fire vinder fra de fire himmelhjørner og sprer dem for alle disse vinder. Det skal ikke være et eneste land hvor det ikke finnes folk som er drevet bort fra Elam. Jeg gjør elamittene redde for deres fiender, for alle som står dem etter livet. Jeg lar ulykke komme over dem, min brennende vrede, sier Herren. Jeg sender sverdet etter dem til jeg får gjort ende på dem.»

Vind er et symbol på krig og uro i Bibelens profetier. Så til betydningen av «storhavet» eller vannmasser:

Åp 17:15
«Han sier videre til meg: «Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.»

Her ser vi altså at krig og uro ville gjøre seg gjellende i det store folkehav.

9. Fra disse opprørte folkemassene skulle det utkrystallisere seg «fire store dyr.»

Dan 7:3
«Fire store dyr steg opp av havet, og de var ulike å se til.»

Vi så innledningsvis at disse fire villdyrene symboliserer fire kongsmakter eller riker. Det viser seg at de skulle stå fram fra det opprørte folkehav i tur og orden:

Dan 7:17.23
«Disse store dyrene, fire i tallet, betyr at det kommer fire konger på jorden. (v. 23) Slik lød hans svar: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den.»

DET FØRSTE VILLDYRET — BABYLON

10. Vi skal nå se hvordan Daniel beskrev det første dyret i rekken som la Israel-landet under seg på den tiden da profetene Jeremia, Esekiel og Daniel levde.

14-70Dan 7:4
«Det første dyret var som en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på det, ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte.»

Babylon var det første villdyret som «åt» Israel. Det ble symbolisert med en løve som hadde vinger. Vingene representerer det faktum at Babylon gjorde sine erobringer i en fart — mye på samme måte som det ble sagt om moabittene ved en anledning:

Jer 48:9
«Gi moabittene vinger å fly med, for de skal av sted i en fart….»

Men framgangen skulle stoppe opp. Vingene ble revet av. Dessuten fikk løven Babylon et menneske hjerte. At en løve får et menneske hjerte er ikke noe komplement. Ikke i forhold til tilnavnet som den engelske kong Richard fikk. Han fikk tilnavnet «løvehjerte» pga sin styrke og sitt mot.

11. Gjennom profeten Jeremia fikk jødene på forhånd greie på nøyaktig hvor lenge Babylons herredømme over dem kom til å vare:

Jer 25:11-12
«Hele dette landet [Israel] skal synke i ruiner og bli til ørken, og folkeslagene her skal trelle under babylonerkongen i sytti år. Men når sytti år er omme, vil jeg kreve kongen i Babylonia og hele folket der til regnskap for deres misgjerning, lyder ordet fra Herren. Kaldeernes land vil jeg også straffe, og jeg gjør det til ørken for alltid.»

Etter det 70 år lange fangeoppholdet i Babylon, lovte Gud at han ville føre dem tilbake til deres land:

Jer 29:10
«Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babylonia, skal jeg se til dere. Jeg vil gjøre det jeg har lovt, og føre dere tilbake til dette sted.»

12. Mannen som skulle sørge for at dette ville skje, ble nevnt ved navn av profeten Jesaja ca. 150 år før han ble født. Han skulle oppfylle følgende profeti:

Jes 44:28
«Om Kyros sier jeg: «Han er min hyrde, han skal fullføre alt det jeg vil; han skal si om Jerusalem: Byen skal bygges! og om templet: Det skal bli grunnlagt på ny!»

Og slik ble denne profetien oppfylt:

Esra 1:1-4
I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ordet Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia, skulle bli oppfylt. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskapet: «Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk! Dere kan dra opp til Jerusalem i Judea og bygge templet for Herren, Israels Gud. Det er han som er Gud i Jerusalem. Alle som er igjen av hans folk, hvor de så holder til, skal få hjelp av befolkningen der de bor. De skal få sølv og gull, gods og buskap og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem.»

DET ANDRE VILLDYRET SOM «ÅT» ISRAEL — MEDO-PERSIA

13. Det andre villdyret i rekken ble sammenlignet med en bjørn:

14-71Dan 7:5
«Så fikk jeg se et dyr til, det andre i rekken. Det var likt en bjørn, og det reiste seg halvveis opp. I gapet mellom tennene hadde det tre ribben. Og det ble sagt til det: «Stå opp og ét mye kjøtt!»

At dette dyret reiste seg halvveis opp passer godt til Medo-Persia. Den persiske delen av alliansen var den mest dominerende. De tre ribben i gapet mellom tennene sikter til de tre stormakter som ble erobret av den medo-persiske alliansen, nemlig Babylon (og dermed Israel som var erobret av Babylon), Lydia og Egypt.

14. Profeten Daniel levde til å se at Babylon måtte gi tapt til Medo-Persia året 539 f.Kr.. Han kunngjorde selv for Babylons siste konge, Belsasar at Babylons rike stod for fall:

Dan 5:23-28
«Du har opphøyet deg mot himmelens herre; karene fra hans hus har de brakt deg, og du og dine stormenn, dine hustruer og medhustruer har drukket vin av dem. Du priste dine guder av sølv og gull, kobber og jern, tre og stein, de som verken ser eller hører eller skjønner noe. Men den Gud som har ditt liv i sin hånd, og som rår for hele din lagnad, ham har du ikke æret. Derfor ble denne hånden sendt fra ham og denne skriften skrevet. Dette er det som ble skrevet: mene, mene, tekel ufarsin. Og slik skal ordene tydes: Mene — `tellet’ har Gud ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det. Tekel — `veid’ er du på vekten og funnet for lett. Peres — `delt’ er ditt rike og gitt til mederne og perserne.»

Selv om perserkongen Kyros hadde sagt at jødene kunne vende hjem til Israel, var de på ingen måte et selvstendig folk. Dessuten var det bare et fåtall som reiste tilbake til Israel. De fleste ble boende i fremmed land der de var blitt spredt av assyrerne og babylonerne.

15. Medo-Persia viste en stygg rovdyr side overfor jødene. Vi leser om dette i Esters bok:

Est 3:8
«Da sa Haman til Xerxes: «Her er et folk som bor spredt og for seg selv blant folkeslagene i alle provinsene i ditt rike. Deres lover er annerledes enn lovene hos alle andre folk, og kongens lover følger de ikke. Det høver ikke for kongen å la dem gjøre som de vil.»

Haman, en høytstående embetsmann i Medo-Persia, ønsket å utrydde samtlige jøder:

Est 3:12-13
«Den trettende dagen i den første måneden ble kongens skrivere kalt sammen. Og det ble satt opp et skriv på Hamans befaling, til kongens satraper, til stattholderne i hver enkelt provins og til høvdingene for hvert enkelt folk. Skrivet skulle sendes til hver provins i den skriften de brukte der, og til hvert folk på det språk de talte. Skrivet ble utstedt i kong Xerxes’ navn og forseglet med kongens seglring. Så ble skrivet sendt med ilbud til alle kongens provinser, med ordre om at alle jøder skulle utryddes, drepes og utslettes, både unge og gamle, småbarn og kvinner. Alle skulle drepes på én dag, den trettende dagen i den tolvte måneden, den måneden som kalles adar. Og alt de eide, skulle plyndres.»

Katastrofen ble avverget i siste øyeblikk. Gud grep inn ved dronning Ester og Mordekais samarbeid. Jødene fikk lov til å forsvare seg mot fienden og seieren gikk i deres favør.

DET TREDJE VILLDYRET SOM «ÅT» ISRAEL — HELLAS

16. Det tredje villdyret i rekken var en leopard med fire hoder og fire vinger.

Dan 7:6
«Deretter så jeg et annet dyr som lignet en leopard. Det hadde fire fuglevinger på ryggen, og det hadde fire hoder. Dyret fikk stor makt.»

14-72Det hellenske riket hadde en lynrask framgang (symbolisert med dens fire vinger), under Alexander den Store og fikk i sannhet stor makt. Medo-Persia måtte melde pass overfor denne stormakten i år 332 f.Kr. Men Alexander hadde ingen arving som kunne overta tronen. Da han døde i ung alder ble hans mektige rike flerret av borgerkrig i ca. 20 år. Til slutt i år 301 f.Kr. ble det hellenske riket delt mellom hans fire generaler, symbolisert ved leopardens fire hoder. I mange år var Israel en kasteball mellom forskjellige elementer innen disse fire territorier. Først ble de styrt av makedonerne, deretter av egypterne, og så av syrerne. Den 22. juni 168 f.Kr. markerer undergangen til det hellenistiske riket som da måtte gi tapt for de romerske hærstyrker.

DET FJERDE VILLDYRET SOM «ÅT» ISRAEL — ROMERRIKET

17. Romerriket blir omtalt som det fjerde dyret i Daniels avsløringer om villdyrene som skulle prege Israels skjebne.

Dan 7:7
«Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste; og det som ble til overs, tråkket dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere dyrene og hadde ti horn.»

Dyret som symboliserte Romerriket ble ikke sammenlignet med noe kjent dyr. Dets karakter ble bare beskrevet som fryktelig og brutalt. Romerriket beholdt sitt jerngrep i over 500 år. Det var dette riket som rådde grunnen i Israel på den tiden da Israels «Rette Konge,» (som vi leste om i det forrige studiet), ble født:

Luk 2:1-7
«Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.»

18. Bibelen forteller at Jesus kom for å bringe glede og fred til Israel — og til hele verden:

Luk 2:8-14
«Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, [gresk for Den Salvede] Herren [Gud]. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!»

Men gleden og freden for Israel uteble — fordi det var noe de fleste i Israel ikke forstod. Vi har tidligere lest hva Jesus sa den gangen han gråt over Jerusalems skjebne som han visste ville ramme byen — på grunn av romerne:

Luk 13:40-44
«Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter og slår deg og dine innbyggere til jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forstod at tiden var kommet da Herren gjestet deg.»

De ødeleggelsene som Jesus forutsa rammet byen Jerusalem i år 70 e.Kr. slik vi tidligere har sett. Dessuten har vi merket oss at Jesus selv ble henrettet av romerne 39 år tidligere i år 31 e.Kr. Det er ingen hemmelighet at hatet mellom romere og jøder var intenst.

19. Israel ble «spist» av alle disse villdyrene. Tiden da de tok seg til rette ble siden beskrevet for Daniel på følgende måte i tiden som kom etter at bjørnen hadde overtatt makten:

Dan 10:1
«I det tredje året Kyros var konge i Persia, fikk Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar, en åpenbaring. Åpenbaringen er sann, og den varsler tunge tider. Han merket seg åpenbaringen og gav akt på synet.»

KUNNE ISRAEL BLITT SPART FOR ULYKKEN SOM KOM VED — OG ETTER DE TI HORN PÅ DET FJERDE VILLDYRETS HODE?

14-7320. Romerriket ble fragmentert innen året 476 e.Kr. Denne utviklingen ble symbolisert ved de ti horn på udyrets hode:

Dan 7:7
«Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste; og det som ble til overs, tråkket dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere dyrene og hadde ti horn.»

Mange år tidligere hadde Daniel tydet en drøm Gud hadde gitt kong Nebukadnesar. Han fortalte kongen bakgrunnen for ― og hvilken hensikt Gud hadde med drømmen:

Dan 2:28-29
«Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre, mens du lå på ditt leie: Da du lå på ditt leie, konge, steg det tanker opp i deg om det som skal hende i fremtiden. Han som åpenbarer hemmeligheter, fortalte deg det som skal skje.»

21. Så informerte Daniel kongen om hva han hadde drømt. (For det husket ikke kongen):

Dan 2:31-33
«Konge, i synet så du en veldig billedstøtte. Den var stor og strålte sterkt. Den stod rett foran deg og så fryktinngytende ut. Hodet på støtten var av rent gull, brystet og armene av sølv, magen og hoftene av kobber; leggene var av jern og føttene dels av jern, dels av brent leire.»

Av det som nå følger ser vi at betydningen av Nebukadnesars drøm er en parallell til Daniels syn om villdyrene. Forskjellen er bare at her blir det brukt metaller + leire i stedet for villdyr.

14-922. Daniels syn om villdyrene og Nebukadnesars drøm om metallene, har begge samme utgangspunkt, nemlig Babylon:

Dan 2:38
«Menneskene, overalt hvor de bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til herre over dem. Det er du [dvs. Babylon] som er hodet av gull.»

Dan 2:39
«Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt, [Medo-Persia] og så et tredje rike, av kobber, [Hellas] som skal herske over hele jorden.»

Dan 2:40
«Siden skal det komme et fjerde rike, sterkt som jern. Likesom jernet slår i stykker og knuser alt, så skal dette riket [Romerriket] — som knusende jern — slå i stykker og knuse alle de andre.»

23. Så kommer vi til parallellen til de 10 horn på det fjerde dyret i Daniels syn:

Dan 2:41-42
«Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemaker-leire, dels av jern. Det betyr at riket skal være delt. Men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. At tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at riket for en del skal være sterkt, men for en del svakt.»

Eller som det ble sagt om utviklingen på det fjerde villdyrets hode i synet Daniel fikk:

Dan 7:19-20 og Dan 7:23-24
«Da ønsket jeg å få vite hva meningen var med det fjerde dyret… (v. 20) Jeg ønsket også å få rede på de ti hornene det hadde på hodet, …(v. 23) Slik lød hans svar: …(v. 24) De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket…»

Romerriket ble opprinnelig delt opp i 10 forskjellige folkestammer. Noen var sterke, mens andre var svakere. Når situasjonen er slik har de sterkeste vist en tendens til å angripe de svakeste fraksjonene. Europas historie vitner om nettopp slike tilstander. At dette har spilt en særdeles negativ rolle i Israels historie etter romerrikets fragmentering, er ingen hemmelighet. Tidene har i sannhet vært «tunge.» Det Hitlers regime i moderne tid utførte mot jødene overalt der de klarte å jakte dem ned er i så måte et skrekkens eksempel. At jernet var blandet med leire hadde også følgende betydning:

Dan 2:43
«Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire.»

At nettopp dette har skjedd innen fragmentene av Romerriket er heller ingen hemmelighet. De europeiske og skandinaviske kongehus er i slekt med hverandre nettopp gjennom giftermål. Vår egen tid er også omtalt her.

24. Romerrikets fragmenter skulle ikke klare å forene seg til å bli slik romerriket en gang var – eller som man for eksempel har maktet å gjøre mellom de forskjellig delstatene i USA. Slik skulle det forbli inntil en dramatisk finale innhenter dem alle sammen:

Dan 2:34-35
«Mens du stod og så på billedstøtten, ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traff føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker, både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskevollen om sommeren. Vinden tok det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen som hadde truffet bildet, ble til et stort fjell, som fylte hele jorden.»

Det er av vesentlig betydning hvor denne steinen traff – nemlig føttene. Betydningen av denne dramatiske utvilklingen blir gjengitt slik:

24-101Dan 2:44-45
«Men på den tid da disse kongene [de fragmenterte europeiske kongehus] rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»

25. Denne hendelsen sikter til Jesu gjenkomst da alle andre riker i hele verden skal knuses for evig og alltid. Da er det Gud som overtar styringen fullt ut. Hans rike blir et evig rike som ikke skal gå over til noe annet folk. Når dette skjer, vil Esekiels profeti angående alle som er blitt med i Israels menighet gå i oppfyllelse:

JESUSI1Esek 34:11 og Esek 34:28
«Så sier Herren Gud: Selv vil jeg lete etter sauene mine og ha tilsyn med dem. De skal ikke lenger bli et bytte for folkene, og villdyrene skal ikke ete dem. Trygt skal de bo, og ingen skal skremme dem.»

Esek 34:29-31
«Da gjør jeg i stand en hage som blir til berging for dem. Nå skal ingen i landet rives bort av sult, og de skal aldri mer tåle spott fra de andre folkene. Da skal de sanne at jeg, Herren deres Gud, er med dem, og at de er mitt folk, Israel, sier Herren Gud. Dere, sauene mine, hjorden som jeg gjeter, dere er bare mennesker, men jeg er deres Gud, lyder ordet fra Herren Gud.»

Men før historien kommer så langt skulle det skje mye mer innen tiden med de 10 horn på det fjerde villdyrets hode. Mer om det neste gang!