9C En 900 års frist til å innelukke frafall

Templet brennerI vårt forrige studie la vi merke til hvilke alvorlige konsekvenser det fikk for Israel da de henrettet skyldfrie mennesker som Gud hadde sendt for å føre sitt folk på rett vei. Denne synden var så alvorlig og graverende at Gud ikke ville tilgi den. Konsekvensen av dette ble at byen Jerusalem og dens helligdom ble jevnet med jorden og folket ført i fangenskap, først av babylonerne så igjen av romerne ― noe både Daniel og Jesus forutsa kom til å skje.

Det er påfallende at ikke Daniels 9. kapittel blir studert både grundig og vel av menigmann i Israel. En medvirkende årsak til denne forsømmelse kan være den rabbinske «forbannelse» som visst er blitt uttalt og notert over og imot enhver jøde som leser og som prøver å forstå nettopp dette kapittel i Daniels bok! Som de fleste sikkert vet, venter jødefolket fortsatt på at templet skal bygges opp igjen og at Messias skal stå fram i Israel ― til tross for følgende opplysning gitt av profeten Daniel. Se Dan 9:26 :

« disse 62 ukene skal den salvede [Hebr. Messias] av og ikke mer til. Byen helligdommen skal av hæren til en fyrste som kommer. …»

Dette verset tvinger oss alle til å innse at Messias (Den Salvede) skulle stå fram og «bli ryddet av veien» innen Jerusalem og helligdommen ble ødelagt av de romerske hærstyrker i år 70 e.Kr.!

1. Har Israels folk noe å frykte ved å trosse den rabbinske «forbannelsen» som er uttalt over enhver jøde som forsøker å forstå profetien i Daniels niende kapittel? Ordsp 26:2 

Svar: «Lik spurv og svale som flyr , er – den

Merk! Den rabbinske forbannelsen er fullstendig grunnløs sett fra Guds side, og kan derfor ikke ramme en som trosser den. Tvert imot! Gud vil heller velsigne enhver jøde som kommer til forståelsen om at Jesus være den Messias som Daniel sa skulle komme innenfor tidsrammen av de 490 år ― og før Jerusalems og templets ødeleggelse av romerne.

2. Vi innleder studiet denne gang ved å ta for oss enda et av de spesifikasjoner som er nevnt i Dan 9:24 — slik det er gjengitt i 1988 bibeloversettelsen:

«Sytti uker* [sytti sjuere] er tilmålt [avkappet] for ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et aller helligste.****»

Vi sammenligner dette med opplysninger gitt i Ef 1:7-10 :

«I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved , tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans , som han i rikt mål har latt oss få. Slik gav han oss all visdom og , da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, den beslutning han hadde fattet om å sin når tiden var inne: å sammenfatte alt i , alt i himmel og på jord.»

Merk! Vi leser her at frelsesplanen skulle sammenfattes i Kristus «når tiden var inne.» Tiden det siktes til her, er i all sannsynlighet tidspunktet som blir spesifisert innen de «sytti ukene» for Messias’ framtreden. Å dekke over misgjerning er det samme som å tilgi. Jesus sikret oss tilgivelsens gave ved at hans blod betalte prisen for vår skyld.

3. Vi skal nå se litt nærmere på de forskjellige tidsavdelinger som inngår i de «sytti sjuere,» slik de er gjengitt i Dan 9:25 (i 1988 bibeloversettelsen):

«Du skal vite og forstå: Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en Salvet*, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker [7 x 7 = 49 år] og [+] sekstito uker [62 x 7 = 434 år]. Det skal settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel

* Messias, Kristus.

JERMUR-filteredMerk! Disse to tidsbolker á 49 år + 434 år markerer hver sin milepæl. Regnet fra startskudd året 457 f.Kr. dreier det første seg om hvor lang tid det ville gå før Jerusalem var gjenoppbygd. Det påfølgende tidsintervall tar oss fram til den tid da Messias skulle stå fram.

4. Byen skulle settes i stand og gjenoppbygges med gater og vollgraver, ― «men under tidenes trengsel.» Hvordan beskriver Nehemja sine forberedelser, og noen av de problemene han støtte på mens de holdt på å gjenreise bymuren? a) Neh 2:7-8 b) Neh 4:3-4 c) Neh 4:7-11

Svar a): «Så sa jeg til kongen: [Artaxerxes] ‘Hvis kongen går med på det, så meg få med til stattholderne vest for Eufrat, så de lar meg dra igjennom sine land og komme til Judea. Jeg ber også om til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han meg til i tempelborgens , til og til det huset jeg skal bo i.’ Og kongen gav meg det. For min Gud holdt sin hånd over meg.»

Svar b): «Ammonitten Tobia, som stod ved siden av ham, sa: ‘La dem så mye de vil! Bare en rev hopper opp på deres, river han den ned.’ ‘Hør, vår Gud, hvordan vi blir ! La komme tilbake på dem selv! Lag det så at de blir røvet og ført som fanger til et land!»

Svar c): «Men da Sanballat, Tobia, araberne, ammonittene og mennene fra Asjdod fikk høre at av gikk framover, og at revnene tok til å fylles, da ble de . De slo seg sammen alle som én på at de ville der. Men vi bad til vår Gud og både dag og natt for å holde dem borte. Folk i Judea sa: hos bærerne; det som . . våre sa: ‘De må ikke skjønne eller merke noe før vi står midt iblant og

Merk! Bymuren var det siste som ble satt i stand. Det ble gjort helt på tampen av de 49 år ― tidsperioden som Gud hadde sagt skulle gå med til dette arbeidet. Og det skjedde på rekord tid! Se Neh 6:15-16 :

« etter at vi med arbeidet, stod , den tjuefemte dagen i måneden elul. Da alle våre fiender hørte om dette, og alle folkene omkring oss fikk se det, mistet de mye av aktelsen for seg og skjønte at det var med vår hjelp dette verket var

MESSIAS STÅR FRAM

5. Tilbake til Bibeloversettelsen fra 1988 og til Dan 9:25 hvor vi leser om tidspunktet da Messias, fyrsten skulle stå fram:

13-filtered«Du skal vite og forstå: Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en Salvet*, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker [7 x 7 = 49 år] og [+] sekstito uker [62 x 7 = 434 år]…»

* Messias, Kristus.

Merk! Ved å legge sammen de 49 år + de 434 år får vi en sum på til sammen 483 år. Det vil si at det skulle gå totalt 483 år fra den tid det avgjørende ordet om å gjenreise og ombygge Jerusalem ble gitt i året 457 f.Kr. inntil Messias, Fyrsten stod fram. Når vi trekker 483 år fra de i alt 490 årene som ble «avkappet» for nasjonen Israel til å innelukke frafallet osv., får vi en rest på sju år. Det tilsvarer én uke eller «én sjuer» i profetisk tid.

6. Hva skulle skje «for mange» i løpet av den ene resterende uken (7 år) av de totalt 70 ukene (490 år)? Dan 9:27

Svar: « gjør han tung for , i gjør han og »

Merk! Det viser seg at det var den nye pakt, pakten «for mange,» som skulle tre i kraft i løpet av den siste 7 års perioden! Det skulle skje ved at han (Messias) skulle «gjøre ende på slaktoffer og grødeoffer» «midt i» denne perioden, dvs. 3½ år etter at han stod fram som Messias. Jesus sa: «Når dere får løftet Menneskesønnen opp, da skal dere forstå at ‘jeg er Han.’» Se Joh 8:28 .

7. På hvilken måte sa Jesus at pakten «for mange» skulle tre i kraft ved at hans blod ble utøst? Matt 26:27-28

Svar: «Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: ‘ alle av den! For dette er mitt , , som utøses for til

Ved bordet6Merk! I 1988 bibeloversettelsen blir Dan 9:27 gjengitt slik: «Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke.» Måten pakten for «de mange» skulle stadfestes eller gjøres gyldig på har vi sett i Hebr 9:15-17 :

«Så er da for en . Han , og ble til fra under den første pakt, for at de som er kalt, skal den evige arv som var lovt. Det er med som med et : det må godtgjøres at den som har opprettet det, er . når han er , er det ; det trer ikke i kraft så lenge han lever.»

Den «evige arv» som Jesus sikret oss ved sin død «midt i uken,» er det evige liv. Se Rom 6:23 :

«Syndens lønn er døden, men Guds gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»

8. Vi har tidligere sett at Jesu død førte til avskaffelsen av både slaktoffer og grødeoffer slik det ble forutsagt i Dan 9:27. Men la oss for ordens skyld kort repetere dette faktum ved hjelp av Hebr 10:3-6.9 :

Men er hvert år en påminning om synd. For av okser og bukker kan ta bort synder. Derfor sier ved sitt komme til verden: og gave ville du , men et legeme gjorde du i stand til meg; og brydde deg om…(v. 9)…. Han altså det som først er , for å la det .

Merk! Det kan ikke herske mye tvil om at det var Jesus, Messias (ikke Antikrist!) som skulle sørge for å gjøre endetempel ofringene! Futurismen vil ha oss til å tro at det er Antikrist — slik vi snart skal se.

9. Vi skal nå regne oss fram til begynnelsen av denne avgjørende siste 7 års perioden da Messias skulle stå fram. 

Merk! Når vi skal regne et visst antall år fra en bestemt dato før Kristus til en dato etter Kristus, spiller vår gamle skolelærdom oss et puss. Vi lærte på skolen at minus 1 er 2 mindre enn pluss 1. (÷ 1 + 2 = 1). Slik er det ikke når vi regner med år før og etter Kristus, fordi det ikke finnes noe år som heter «år 0.» Hvis du bruker en lommekalkulator og regner 3 år fra år 2 f.Kr. får du følgende resultat: ÷ 2 + 3 = 1. Men at 3 fortløpende år fra år 2 f.Kr. strekker seg fram til år 2 e.Kr. Ser vi tydelig av skissen nedenfor:

daniel_9_c_ill

Observator Rolf Brahde sier det slik: «Astronomisk skrives år før Kristus med negativt fortegn, og årstallet settes ett mindre enn den historiske betegnelse. År 10 f.Kr. Er da år ÷ 9. Ved denne regnemåte unngår kronologene problemet med det manglende null-år.» (Vår uthevelse) — Rolf Brahde. Data TID OG STED. Bergen: Nordanger 1972 s.13.

I vårt regnestykke får vi da: ÷ 456 + 483 = 27. Jesus ble døpt høsten 27 e.Kr. (mer om det snart), og døde 3½ år etter om våren, påsken året 31 e.Kr. Stefanus ble steinet i hjel 3½ år etter Jesu død, høsten 34 e.Kr. da de 490 år utløp.

EVANGELIET SPREDT VIDT OG BREDT VED UTLØPET AV DE 490 ÅR

10. Inntil drapet på Stefanus hadde evangeliet om Jesus Kristus og hans evige rike kun blitt forkynt av menigheten for jøder i Israel. Hvilken forandring skjedde da Stefanus ble myrdet ― i det de 490 år gitt til Israel til å innelukke frafall osv. utløp? Apg 8:1.4-5  

Saulus var enig i på ham [Stefanus]. dag brøt det løs en kraftig mot menigheten i . Alle unntatt apostlene ble omkring i Judea og Samaria.(v. 4) De som var spredt omkring, drog og . Filip kom ned til hovedstaden i , og forkynte han .

Merk! I og med mordet på Stefanus var Guds mål på hva han ville tåle av ondskap fylt opp til randen. Stefanus var i likhet med Jesus en skyldfri mann. Likevel ble han drept av sine egne landsmenn. Forfølgelsen bredte seg videre til hele menigheten i Jerusalem. Evangeliet gikk da til ikke-jøder i Samaria. Vi blir minnet om det Jesus sa i Matt 23:32-34.37 :

Fortsett da det fedrene begynte, inntil er . Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til ? Derfor sender jeg til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene og fra til .(v. 37) Jerusalem, , du som slår profetene i og dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men .

Husk hva Daniel ble fortalt i denne forbindelse! Se Dan 9:24 : 

«Sytti uker er fastsatt for ditt folk og din hellige by, til ondskapen har nådd sitt »

11. De som steinet Stefanus i hjel ville ikke godta Jesus som den Messias Daniel hadde forutsagt skulle stå fram og deretter avskaffe offersystemet. Hvordan lød anklagen mot ham? Apg 6:12-14  

Svar: «Slik hisset de opp folket, de eldste og de skriftlærde; de gikk mot ham, ham og slepte ham for Rådet. Der førte de fram som sa: ‘Denne mannen holder ikke opp med å tale det og mot . Vi hørte ham si at denne Jesus fra Nasaret skal rive og de vi har fra

Merk! I sin påfølgende forsvarstale sa han noe om templet som vi kan lese i Apg 7:47-49

«Det ble Salomo som bygde et for Gud. Men Den Høyeste bor i noe som er av . For slik taler profeten: er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. slags kan dere for meg, sier Herren, eller hvor er jeg kan hvile?»

12. Stefanus visste at templet i Jerusalem kom til å bli ødelagt. Om templet hadde Jesus sagt: «Så hør: Huset deres blir forlatt!» [Matt 23:38 ] Grunnen til at dette skulle skje, leste vi for litt siden under punkt 9. ― i Matt 23:37. I det Stefanus uttalte ordene: «Men Den Høyeste bor ikke i noe som er bygd av menneskehånd,» la han merke til at hans anklagere hadde hørt mer enn nok. Hvordan avrundet han sitt innlegg da? Apg 7:51-53

Stefanus vitnerSvar: « som dere er, og uomskåret på hjerte og ører! står dere Den Hellige imot, som deres , så også . Har det noen gang vært en profet som deres ikke forfulgte? De dem som forkynte at Den Rettferdige skulle komme. Og har dere forrådt og ham, dere som fikk loven overgitt ved påbud fra engler, men har holdt den.»

Merk! Den Rettferdige var den samme som Daniel hadde skrevet om i Dan 9:24 ― «Sytti uker* [sytti sjuere] er tilmålt [avkappet] for ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et aller helligste.****»

13. Stefanus hadde nok vært mer enn villig til å fortelle dem mer om «et aller helligste» som Daniel også hadde sagt skulle «salves» eller innvies i løpet av 490 års perioden som var «avkappet» for hans folk og Jerusalem «til å innelukke frafallet» osv. ― Men så langt kom han ikke. Hvordan reagerte folket på hans anklage mot dem? Apg 7:54-56  

Svar: «Da de hørte dette, ble de så at de skar tenner mot ham. Men Stefanus var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket mot , og der så han Guds herlighet og ved . Da sa han: ‘Jeg ser himmelen åpen og stå ved Guds høyre hånd.»

Merk! Det var i denne forbindelse at Stefanus fikk se det «aller helligste» som Daniel ble fortalt skulle «salves» innen utgangen av de 490 år. Vi har tidligere lest om denne sanne helligdommen i himmelen. Den ble salvet eller innviet ved Jesu offerdød.

Hebr 8:1-2 : « i det vi taler om her, er dette: En slik er det vi har, og han har satt seg på av Majestetens trone i himmelen. Der gjør han prestetjeneste i , i det møtetelt, som ikke er reist av mennesker, men av

Apg 7:56 : «Da sa han: ‘Jeg ser åpen og Menneskesønnen stå ved

Hebr 10:12 : «Men har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved for

Hebr 10:19-20 : «Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu med frimodighet tre inn i . Han har en og levende vei for oss dit inn gjennom , det vil si hans

TILBAKE TIL ÅRET 27 ETTER KRISTUS   

avkapp490

14. Jesus ble som nevnt døpt året 27 e.Kr. Da ble han «salvet» av Den Hellige Ånd til sin gjerning som Messias (Den Salvede) og Fyrste, (Konge) slik profeten Daniel hadde forutsagt. Det ser vi i Apg 10:37-38  :

«Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin , og som siden spredte seg over hele Judea, nemlig at Jesus fra Nasaret ble av med Hellig og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som , for Gud var med ham.»

15. Hvilken bibelsk støtte har vi for å kunne si at Jesus gav seg ut for å være den Salvede,  Messias — Kristus etter sin dåp? a) Joh 4:25-26 b) Joh 1:40-41  

Svar a): «Jeg vet at kommer,’ sa kvinnen — Messias er det som — ‘og når han kommer, skal han si oss alt.’ sier til henne: ‘ er , jeg som med deg.»

Svar b): «Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det sa, og som hadde fulgt etter . Han traff nå først sin bror Simon og sa til ham: ‘Vi har funnet .’ Messias betyr

Merk! Andreas og Peter sa dette på bakgrunn av samtalen de nettopp hadde hatt med Jesus kort tid etter sin dåp.

16. Omtrent hvor gammel var Jesus da han tok fatt på sin gjerning som Den Salvede (Messias) etter å ha blitt salvet av Den Hellige Ånd ved dåpen? Luk 3:21-23

Svar: «Hele folket lot seg nå døpe, og ble også . Da det var , og han stod og bad, åpnet himmelen seg, og Den Hellige Ånd kom ned over ham i skikkelse av en due. Og det lød en røst fra himmelen: ‘Du er min , den elskede. I deg har jeg .’ Jesus var omkring år gammel da han sin »

17. Det finnes enda en bibelsk detalj som tidfester Jesu dåp v/døperen Johannes til året 27 e.Kr. i følge vår tidsregning. Se Luk 3:1-2 :

«Det var i det av keiser regjering; Pontius Pilatus var på den tiden landshøvding i , Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror over Iturea og Trakonitis, Lysanias over Abilene, og Annas og Kaifas var øversteprester. Da kom Guds ord til , Sakarjas sønn, ute i ødemarken. » Hans budskap:« Så bær da frukt som svarer til omvendelsen.» (Matt 3:8)

tiberius_regjeringsårMerk! Tiberius’ far, keiser Augustus, døde 19. august år 14 e.Kr. Den neste jødiske nyttårs dag var bare to måneder senere, nemlig i oktober. Dessverre er det ikke funnet inskripsjoner som kan vise oss om jødene regnet disse to månedene sommeren år 14 e.Kr. som Tiberius’ første regjeringsår. Men i følge historikeren Josefus var det vanlig at jødene på den tiden ikke brukte metoden med tiltredelses år. Det er derfor mest sannsynlig at Tiberius’ første regjeringsår var den korte perioden fra farens død til nyttårs dag i oktober år 14 e.Kr. Tiberius’ 15 regjerings år faller da sammen med året 27 e.Kr. ifølge vår tidsregning. Se diagrammet.

TILBAKE TIL ÅRET 31 ETTER KRISTUS

18. Jesus antydet at han kom til å arbeide i 3½ år etter at han begynte sin gjerning ved dåpen. Dette gjorde han ved å fortelle lignelsen som vi finner i Luk 13:6-9

«Han fortalte denne : ‘En mann hadde et som var plantet i vingården hans. Da han kom for å se etter på det, fant han ingen. Han sa til gartneren: Nå er det jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. det ! Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden? Men svarte: Herre, la det dette også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det da vil bære . Hvis , får du det

illustrasjon_9cMerk! Jesus (gartneren) innledet sin virksomhet ved å forkynne: «Vend om, for himmelriket er nær!» (Matt 4:17) Han hadde vært i sving i 3 år uten å kunne høste inn frukten som svarte til omvendelsen døperen Johannes hadde talt om. Gud, Israel-treets eier, mente derfor at man burde hogge treet ned. Men gartneren bad om en vekst sesong til ― ca. 6 måneder. Hvis omvendelses-frukten da uteble, kunne treet hogges. Mangelen på omvendelses frukt «neste gang» ble synliggjort ved at gartneren ble hogget ned året 31e.Kr. — 3 1/2 år etter sin dåp.

19. Foranledningen til denne lignelsen var et tilfelle da noen kom og fortalte Jesus at Pilatus hadde fått noen galileere drept slik at deres blod blandet seg med blodet fra dyrene de var i ferd med å ofre. Dette fikk Jesus til å advare dem ved å svare følgende, se Luk 13:2-3

LEE9152«… Mener dere at de var større enn alle andre galileere, siden det gikk så ille med dem? , men jeg sier dere: Dersom dere ikke , skal alle som de.»

Merk! Konsekvensen av at de unnlot å vende om innen utløpet av den tilmålte tiden á 490 år, ble at de omkom i million tall. Slik vil det også gå ved verdens ende. Alle som ikke vender om i tide vil omkomme når Jesus kommer synlig tilbake for å berge alle dem som venter på at han skal komme i makt og herlighet. Se Hebr 9:27-28 :

«Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og komme for , slik er også Kristus én gang for å ta bort , og skal han for komme , ikke for syndens skyld, men for dem

Det er viktig å legge merke til rekkefølgen i det vi nettopp leste! Først kom Jesus synlig hit til jorden for å la seg ofre så han kunne tilgi våre synder. Når han kommer neste gang, ― den andre gangen i rekken, blir også denne begivenheten fult ut synlig for alle. Da kommer han for å frelse alle som venter på ham. Vi skal altså ikke vente på en «hemmelig bortrykkelse» der vi plutselig blir tatt opp til en usynlig frelser!

20. Legg merke til diagrammet nedenfor!

I dette studiet har vi sett at Jesus ble salvet til Messias ved sin dåp året 27 e.Kr. I året 31 e.Kr. gjorde han ved sin død ende på tempelofringene midt i den siste sju års perioden – 3½ år etter at han ble døpt.  490 års perioden utløp året 34 e.Kr. dvs. 3½ år etter Jesu død. De 2300 år (som ble innledet av 490 års perioden tilmålt Israel til å innelukke frafall osv.) utløp året 1844 e.Kr.

illustrasjon9c2

Futurismens plassering av den siste sjuårsperioden ved slutten av de 490 år, vil kanskje overraske deg! Den er faktisk «koblet fra» [se . . . . . . . . . . .] de to første tidsperiodene á 49 + 434 år! Det er som om man vil si at tiden Israel fikk til å innelukke frafallet osv. har stått stille ― helt siden dagen da Jesus ble døpt året 27 e.Kr.

«Bortrykkelsen,» [gul pil], sies å være «startskuddet» som innleder sjuårsperioden. Den betegnes som «hemmelig» fordi troende mennesker vil da plutselig «fordufte» fra jorden uten forvarsel eller noen synlig forklaring. Dvs. at Jesus kommer usynlig tilbake for å hente «Bruden.» [På tross av det vi nettopp leste i Hebr 9:27-28]. Jødene som inntil da ikke har tatt i mot Jesus som Messias blir etterlatt på jorden i levende live sammen med de øvrige ugudelige.

Omkring tiden for «Bortrykkelsen,» mener futurismen at det skal bygges et nytt tempel på tempelhøyden i Jerusalem og offertjenesten med offerdyr (!) gjenopptas. Bortrykkelsen innleder en 7 år lang trengselstid. Midt i denne trengselstiden, etter 3½ år, inntar Antikrist sin plass i Jerusalem. Han avskaffer offertjenesten ved templet, og de neste 3½ år blir verre enn de foregående. Mange vil da dø som martyrer ― i følge futurismens tolknings modell!

Den forferdelige trengselstiden med Åpenbaringsbokens kapittel 13-Antikrist i spissen, tenkes avbrutt ved utløpet av sju års perioden. Det sies at Jesus da kommer synlig tilbake [grønn pil] sammen med de troende, «Bruden» som forduftet i og med «bortrykkelsen.» Videre: Når så skjer, vil jødefolket kollektivt vende om og innelukke frafallet ved å tro på Jesus som Messias.

«Tusenårsriket» sies så å følge. Futurismen ser for seg 1000 år med global fred da jødefolket skal forkynne et omvendelses budskap for alle verdens nasjoner som ennå ikke har tatt imot evangeliet om Jesus. (NB! «Tusenårsriket» er et uttrykk som ikke finnes i Bibelen).

Det er utrolig at futurismen vil ha oss til å tro at den siste sju års perioden handler om Antikrist i stedet for om Kristus! Jesu offerdød var det som skulle til for å tilgi, og gjøre ende på alle ofringer for evig og alltid!

Er du takknemlig for dette?