8C En forkastet øversteprest med Guds lov i sitt hjerte

086I vårt forrige studie kom vi fram til at det nye hornet i Daniel 8 symboliserer det samarbeid som har pågått: Først mellom Satan og Romerriket. Dernest mellom Satan og Romerkirken, den direkte arvtaker til den romerske statskunst.

Vi la merke til hvordan den sistnevnte samarbeids koalisjon kom til å gå løs på «Sannheten» og «Gudsdyrkelsen» slik dette kom til uttrykk i helligdomstjenesten. I så måte er Dan 8:12 et nøkkelvers:

«Det reiste seg mot Gud og opprettet en gudsdyrkelse i med det daglige [offer]. Hornet til jorden og hadde fremgang i alt det tok seg fore.»

I vår vandring gjennom helligdommen som vi innledet i vårt forrige studie, så vi hvordan israelittene hadde vendt Gud ryggen, ikke minst gjennom soldyrkelsen som egypterne hadde satt i system. Denne uskikk ble i tur og orden adoptert og fremmet både av det romerske imperium og senere av pavemakten.

Denne gangen skal vi begynne med å se hvilket forhold Jesus hadde til helligdommen i Jerusalem og hva han sa og gjorde i forhold til den. Etter hvert skal vi se hvordan Det nye testamentet tar utgangspunkt i helligdommens inventar og hvordan dette blir relatert direkte til Jesus. Vi skal se hvordan Jesus selv gjorde dette ved flere anledninger. De gode nyhetene – evangeliet om Jesus ble forbilledlig framstilt der!

1. Hvor gammel var Jesus da han ble tatt med til templet i Jerusalem av sine foreldre, og i hvilken anledning? Luk 2:41-44

Svar: «Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å . Da var blitt , drog de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i , uten at foreldrene visste om det. De han var med i reisefølget, så det gikk en dag før de begynte å etter ham blant slektninger og venner.»

Merk! Påsken, eller de usyrede brøds høytid som høytiden også ble kalt, ble innstiftet ved utgangen fra Egypt. Legg merke til hva Gud sa i den forbindelse,  2. Mos 12:17 :

«Dere skal holde de usyrede brøds høytid; nettopp førte jeg hærene deres av . skal dere dagen i slekt etter slekt. Det skal være en ordning.»

Den natten gikk det hardt ut over egypternes familier – for ikke å glemme Egypts guder. Se 2. Mos 12:12 :

«For samme natt vil jeg gå gjennom og slå i alle førstefødte i , både av folk og fe; og over alle i vil jeg holde . Jeg er Herren.»

2. Var påske høytiden knyttet opp til en bestemt uke dag ― eller til en bestemt årlig dato? 3. Mos 23:5-6

Svar: «Den i den måneden, like etter solnedgang, er det for Herren. Og den femtende dagen i samme måneden er det de usyrede brøds for Herren. I sju dager skal dere spise brød.»

Merk! Da Gud innstiftet påskehøytiden var den knyttet opp til en bestemt dato på års kalenderen. Derfor «vandret» påsken fra én uke dag til en annen for hvert år som gikk – presis som 17. mai. Disse høytidsdagene skulle ha status som hviledager ― uansett hvilken ukedag høytiden falt på. De ble derfor også kalt «sabbater.» Legg merke til instruksjonen som ble gitt omkring høytiden kalt: Soningsdagen, (i dag kjent som Yom Kippur blant jøder).

Se 3. Mos 23:27-32 :

«Den tiende dagen i den samme måneden skal det være . Da skal dere holde samling, [gjelder mat og drikke] og bære fram for Herren. Den dagen må dere gjøre noe , for det er soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere for Herren deres Guds åsyn. Alle som ikke den dagen, skal av sitt folk. Og enhver som gjør noe arbeid den dagen, vil jeg av folket. Dere skal gjøre noe . Dette skal være en for dere og deres etterkommere alle steder hvor dere bor. Dere skal ha , og dere skal faste. Fra kvelden den dagen i måneden, fra den kvelden til den neste, skal dere holde [datofestet]

3. Hva sier Paulus om «nødvendigheten» av «å passe på» å feire disse vandrende — datofestede høytids sabbater i tråd med tilhørende bestemmelser om faste, mat og drikke osv. ― i tiden etter at Jesus kom, og av hvilken grunn? Kol 2:16-17  

NEW_10-filteredSvar: «Så la da dere for det dere eller , eller når det , eller . Alt dette er et av som skulle , men legemet er legeme.»

Merk! Paulus mente det var unødvendig, men at det fikk være opp til den enkelte om man ønsket å feire disse vandrende høytids sabbatene eller ikke. Han slo fast at disse bare var et skyggebilde av det som en gang skulle komme ved Jesus Kristus. Hver av de fem årlige høytidene var ment å illustrere forskjellige sider ved Jesus og hans frelses verk for oss mennesker. Noen tolker Paulus dit hen at den ukentlige sabbat, lørdag, kommer i samme kategori som de vandrende høytids sabbatene, men dette stemmer ikke. Den ukentlige sabbat er grunnfestet i Guds grunnlov, de ti bud. Det kan ikke sies om de vandrende høytids sabbatene som var datofestet.

4. Hva mer var nært forbundet med datofestede høytids sabbater? 3. Mos 23:37

Svar: «Dette er Herrens , da dere skal rope ut samlinger og bære fram for Herren, og , dag det som dagen til.»

052Merk! Et vell av offerseremonier var knyttet til hver eneste dag i hver enkelt av «skyggebilde- høytidene.» I vårt forrige studie så vi at også offerseremoniene var skyggebilder av «de goder som skulle komme.» Det ligger i sakens natur, at hvis skyggebildeofringene noen gang skulle opphøre, så ville også skyggebildehøytidene knyttet opp til dem opphøre.   

5. Sier Bibelen noe om et punkt i historien da Gud ikke lenger ville bry seg om slike ofringer? Sal 40:6-8  

Svar: «Herre, min Gud, mange har du gjort, og har du til vårt ; ingen kan måle seg med deg. Vil jeg tale og fortelle om dem, er de så mange at de ikke kan telles. og gave bryr du deg ikke om, — du har åpnet mitt øre; og krever du . Da sa jeg: ‘Se, her kommer jeg. I er det om meg.»

Merk! Når vi tar fatt på studiet i Daniels 9. kapittel, skal vi se at Gud faktisk tidfestet når disse ofringene skulle opphøre! Se Dan 9:27 :

«Én uke gjør han pakten tung for mange, i gjør han og . På styggedommens vinger kommer det en som herjer, helt til som er , strømmer ned over selv.»

6. I brevet til Hebreerne leser vi om hvem som skulle gjøre slutt på ofringene som var påbudt i offerloven. Hvem skulle gjøre dette? Hebr 10:4-10

Svar: «For blodet av og kan ta bort . Derfor sier ved sitt til : og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg; og brydde du deg ikke om. Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. er det . Først sier han: og gaver ville og brydde du om,’ enda det er slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han: ‘Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.’ altså det er nevnt, for å la gjelde. I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved én gang for alle.»

Merk! Det var Jesus Kristus selv som skulle avskaffe «skyggebilde» offer sermoniene ved sitt ene fullkomne offer. Selv om Bibelen gjør det klart og tydelig at det er forbi med de sermonielle høytidene og deres tilhørende ofringer, mener pavemakten noe annet. Påsken er ikke lenger festet til en dato, men til en dag, nemlig «soldagen,» søndag under påskudd av at Jesus stod opp fra de døde på en søndag. Av samme grunn har den innsatt søndag som hviledag. Det hersker ingen tvil om at Jesus vil at vi skal minnes både hans død og oppstandelse, men han har ikke sagt at det skal gjøres på den måten! Mer om det når vi kommer til den del av evangeliet som er symbolisert ved helligdommens «vaskekar» også kalt «havet.»

7. Det var en konge i Israel som fant på at han ville feire en av høytidene på en annen dato enn den Gud hadde fastsatt. Les om det i 1 Kong 12:32-33 !

Den dagen i den måneden holdt Jeroboam en fest i med den store festen som feires i , og han bar fram på alteret. …(v. 33) bar han fram på det alteret han hadde bygd i Betel. Det var den femtende dagen i den måneden, en hadde etter . Da lot han israelittene holde , og selv steg han opp til alteret for å tenne .

Merk! Kong Jeroboam var konge over 10 av de 12 stammene i Israel. Gud hadde bestemt at løvhyttefesten skulle feires i sju dager fra og med den 15 dagen i den sjuende måneden. Jeroboam flyttet høytiden en måned fram – «en dag han hadde valgt etter eget hode.» Av den videre beretning ser man at Gud ikke hadde det minste behag i Jeroboams påfunn.

TILBAKE TIL JESUS SOM TOLV ÅRING I TEMPLET

11-filtered8. Jesu foreldre ble engstelige da de ikke fant den 12 år gamle gutten sin i reisefølget. Herodes hadde jo forsøkt å drepe ham som liten. Hvor fant de Jesus – og hva var gutten opptatt av? Luk 2:45-47  

Svar: «Da de ikke fant , vendte de tilbake til Jerusalem for å etter ham . Etter tre dager fant . Der satt han til dem spørsmål. Alle som hørte ham seg over og over han gav.»

Merk! Etter tre dager med angst og spenning fant de endelig gutten i templet der han samtalte med de åndelige lærerne. Kommunikasjonen gikk tydeligvis begge veier, for han lyttet, stilte fornuftige spørsmål og kom med forstandige svar. Han hadde sett og opplevd så mye i forbindelse med påskehøytiden. Han hadde sett ting som gjorde at han begynte å stille spørsmål. Sannsynligvis spørsmål som de åndelige lederne ikke hadde tenkt over før.

9. Vi kan bare ane hvilke spørsmål Jesus stilte, men med bakgrunn i de ofringene han hadde vært vitne til – kan det tenkes at hans unge sinn gikk til noe profeten Jesaja hadde skrevet? Se Jes 53:5-7

«Men ble for våre og knust for våre . lå på for at vi skulle ha fred, ved sår har vi fått . Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men som vi alle hadde, lot Herren ramme . Han ble , men bar det ; han åpnet ikke sin munn, lik som føres bort for å , lik sauen som tier når den klippes. Han åpnet sin munn.»

025Merk! Det er ikke umulig at Jesus begynte å ane sin fremtidige rolle. Skulle han en dag bli Guds offerlam – den uskyldige som måtte bøte med livet på vegne av den skyldige? Måtte han en gang ta straffen for menneskehetens overtredelser og misgjerninger? Kan det hende at han spurte de skriftlærde om hvem denne «Han» kunne være?

10. Hvordan ble Jesu misjon som et offerlam stadfestet av døperen Johannes kort tid før han døpte Jesus i Jordan elven? Joh 1:29

Svar: «Dagen etter ser han komme, og han sier: ‘Se, der er , som  

11. Hvilke konsekvenser fører synden med seg? a) Ef 2:1-2 b) Rom 6:23  

Svar a): «Dere var en gang på grunn av deres og . Dere levde på den nåværende verdens vis og dere av i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de

Svar b): « er , men Guds er i Kristus , vår Herre.»

Merk! Konsekvensene av synd er rett og slett døden. Evig død. Det var denne konsekvensen Jesus tok hånd om da han døde som vårt offerlam. Vi skal snart se at hans ene død dekker all gjeld som synden har påført oss.

12. Hvordan defineres synd i Bibelen? 1 Joh 3:4-5

Svar: «Den som , , for . Og dere vet at seg for å ta bort , han som selv

Merk! Synd defineres som lovbrudd. Som vi så i vårt forrige studie var Guds lov oppbevart i helligdommens Aller Helligste avdeling – i lovkisten. Pavemakten har gått løs på Guds lov ved å annullere det andre budet samt å innføre soldagen, søndag som helligdag på tvers av Bibelens fjerde bud. Den har forsøkt å endre Guds definisjon av hva som er sant og rett. Derved har den «kastet sannheten til jorden.» Helligdommens Aller Helligste avdeling er absolutt blitt vanæret. Men ikke nok med det!

13. a) Har Guds lov, de ti bud noe med Jesu karakter å gjøre? Sal 40:8-9 b) Hvordan kan vi vite at disse vers dreier seg om innholdet i Jesu hjerte? Hebr 10:5.7  

Svar a): «Da sa jeg: ‘Se, her kommer jeg. I er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst, jeg har i mitt

Derfor sier ved sitt komme til verden: …(v. 7) … Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I er det skrevet om meg.

Merk! Den samme lov som Jesus hadde i sitt hjerte skal også skrives inn i hjerte og sinn hos dem som kommer inn under «Den nye pakt.» Se Jer 31:31-33 :

Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en med Israels ætt og Judas ætt,(v. 33)  er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i dager som kommer, lyder ordet fra Herren: Jeg vil legge i deres og den i deres . Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

NB! Guds lov, må legges i våre sinn og skrives inn i våre hjerter. ― Ikke Pavens lov!

14. Hva blir Jesus kalt i henhold til et lam i 1 Kor 5:7 ?

Svar: «Rens ut den gamle surdeigen, så dere kan være en deig! Dere er jo som brød. For vårt er slaktet,

Merk! Det er ikke tilfeldig at Jesus døde nettopp i forbindelse med påske høytiden. Skyggen møtte substansen. Han døde som hele menneskehetens påskelam.

7715. Hvorfor måtte påskelammet dø da israelittene skulle forlate Egypt? 2. Mos 12:7.13

Så skal ta av [fra påskelammet] og det på de to dørstolpene og dørbjelken i de hvor de spiser det.(v. 13) Men skal være det som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser , vil . slag skal ramme dere når jeg .

Merk! Påskelammet døde for å berge israelittene fra ødeleggelsen som rammet Egypt. Jesus døde for å fri oss fra dødens makt og fra den endelige ødeleggelse som skal ramme hele jorden. Se 1 Tess 1:9-10

«… Dere om til Gud fra , for å tjene den og Gud og vente på hans Sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, , som den vredesdom som kommer.»

16. I det øyeblikket Jesus døde, skjedde det plutselig noe i templet. a) Hva? Matt 27:50-51 Hva signaliserte dette? b) Hebr 10:20 c) Hebr 6:19-20

Svar a): «Men ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Da i i , fra til nederst…»

Svar b): «Dit [inn til helligdommen] han har innviet en for oss , det jordiske

Svar c): «Dette håpet er et trygt og fast anker for vår sjel. Det når forhenget inn i , dit Jesus gikk inn og for oss, han som er blitt til tid på Melkisedeks vis.»

Merk! Jesu død signaliserte at prosedyren i forbindelse med helligdomstjenesten ble lagt om til noe mye bedre. Sannheten som helligdommen representerte, var og forblir uforandret. Forandringen går ut på at Jesus har åpnet en ny og bedre vei der alle ofringer og mennesker som mellommenn er en saga blott.

17. Hva er så enestående med kvaliteten av Jesu offer og hans midlertjeneste? a) Hebr 7:27 b) Hebr 9:12

NEW_1-filteredSvar a): «Han trenger , slik som andre øversteprester, å bære fram dag, først for sine egne og dernest for folkets . har han båret fram gang for da han ofret seg

Svar b): «Ikke med av og kalver, men med sitt gikk han inn i gang for , og således vant han en forløsning.»

Merk! Jesu offer skal ikke gjentas igjen og igjen. Også på dette punkt har Pavemakten «kastet sannheten til jorden.» I forbindelse med hver eneste katolsk messe hevdes det at presten både gjenskaper og ofrer Jesu legeme og blod. Slik blir Jesus og hans ene fullkomne «én-gang-for-alle-offer,» forkastet — enda den vant oss «en evig forløsning.»

18. Hvem utfører prestetjeneste for oss og hvor skjer dette? Hebr 8:1-2

Svar: « i det vi taler om her, er dette: En slik er det vi har, og har satt seg på side av Majestetens trone i . gjør i , i det møtetelt, som er reist av , men av

Merk! Alt hva Jesus gjør for oss nå i den himmelske helligdom, skjer i kraft av hans ene fullkomne offer. Dette offer fortjener ikke å bli så fullstendig tilsidesatt slik frafallsmakten har gjort! Har man syndet og handlet ille, er det slett ikke nødvendig å skrifte for en feilende prest for å få tilgivelse. Det er vår forrett å legge saken fram for Jesus Kristus direkte, hos vår ufeilbare øversteprest i den himmelske helligdom — uten noen annen mellommann i himmelen eller på jorden!

19. Vi skal tilbake til Jesus i templet. Hvordan reagerte Maria da de til slutt fant den unge gutten der, og hvordan kvitterte Jesus på det hun sa? Luk 2:48-50

Svar: «Foreldrene ble meget forbauset da de fikk se ham, og sa: ‘ , hvordan kunne gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så .’ Men han svarte: ‘Hvorfor lette dere etter meg? Skjønte dere ikke at jeg må være i ?’ Men de forstod hva han med dette.»

Merk! Jesus kalte templet for sin Fars hus. Selv om hans foreldre ikke riktig forstod hva han mente, viste han med sitt svar at han forstod, og var sitt guddommelige opphav bevisst. Han ville tilbringe tid i sin Fars hus for å forstå mer av sin egen identitet og misjon.

20. Hvilken begivenhet kunne Josef og Maria blitt minnet om da Jesus kalte templet for sin Fars hus? Luk 1:30-33.35  

Men engelen sa til henne: ‘Frykt ikke, ! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med og få en sønn, og du skal gi ham navnet . Han skal være og kalles Den . Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ætt til tid; det skal være på hans kongedømme.(v, 35)…Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. skal også barnet som blir født, være og kalles .

Merk! Både Maria og Josef visste bedre enn de fleste at Josef ikke var barnets biologiske far. Engelen hadde sagt at Jesus skulle kalles «Den Høyestes Sønn,» og at han skulle være konge «til evig tid.» Han skulle kalles Guds sønn fordi hans unnfangelse skulle skje i kraft av Den Hellige Ånd. De burde ha skjønt at Jesus siktet til Gud som sin Far da han sa at han måtte være i sin Fars hus.

21. Kort tid etter at Jesus var døpt av Johannes i Jordan elven kom han igjen til templet i Jerusalem. I anledning hvilken høytid, og hva skjedde i den forbindelse? Joh 2:13-15  

BORDVELT-filteredSvar: «Det var nå like jødenes , og Jesus drog opp til Jerusalem. okser og duer, som satt der. Da seg av tau dem , og sauene og oksene deres . pengevekslernes penger utover bordene deres,…»

Merk! Påskehøytiden var i anmarsj, og Jesus gikk inn på tempelplassen. Synet som møtte ham der hadde han sikkert sett før, ja allerede som 12 åring. At mennesker skodde seg økonomisk på sine medmenneskers frelse var ikke i harmoni med helligdommens budskap og hensikt! Derfor grep Jesus inn slik han gjorde.

22. Hvordan blir Guds vilje til å gi oss liv og tilgivelse, uten økonomisk vederlag fra vår side, illustrert hos profeten Jesaja? Se Jes 55:1.3.7    

Hør, alle som , kom hit og vann! Kom, dere som har ! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp penger, vin og melk!(v. 3) Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere få . Jeg vil slutte en pakt med dere og dere , slik jeg gjorde mot David.(v. 7) Den skal sin vei og sine og til Herren, så han vise , til vår Gud, for han er .

Merk! Det var dette Jesus var inne på i sin bergpreken der han i Matt 5:6 sier:

«Salige er de som og etter , for de skal

016Pavemakten er kjent for å ha mange kirkebygg og katedraler som har kostet store formuer å bygge. De færreste tenker over hvordan Romerkirken har skaffet til veie de enorme penge beløp som måtte til for å oppføre slike praktfulle byggverk som får en til å måpe den dag i dag. Indirekte var det oppføringen av Peters kirken i Roma som gav støtet til reformasjonen. Pengebehovet var stort og Tetzels salg av avlatsbrev var med til å sørge for at den kunne bygges. Hans budskap: «Når mynten i kisten klinger, like fort sjelen ut av skjærsilden springer,» fikk Martin Luther til å reagere med alvor og iver slik Jesus gjorde.

23. Hva kalte Jesus templet for i denne forbindelse? Joh 2:16-17

Svar: «og sa til dem som solgte duer: ‘ med dette, gjør ikke til en markedsplass!’ Hans disipler mintes da det som står skrevet: Brennende for skal meg.»