8B Det nye hornet i Daniel 8

NEW_1I vårt forrige studie begynte vi å se hvordan engelen Gabriel forklarte symbolikken for profeten Daniel. Væren med de to horn representerte Medo-Persia, og geitebukken, Hellas. Det store hornet bukken hadde i skallen symboliserte Alexander den store. Dette hornet ble brukket av når den var på sitt sterkeste. Slik gikk det med Alexander. Etter Alexanders horn ble brukket av, vokste det opp fire andre isteden, noe som sikter til delingen av hans rike mellom hans fire generaler.

Mot slutten av deres herredømme skulle det komme et annet lite horn som skulle vokse fram fra en av himmelretningene og bli større og større. Vi så sist at dette nye hornet var i første rekke Romerriket, men at denne makten ikke var alene om å utrette det den gjorde mot Israel og til slutt mot Israels egentlige «høvding,» Jesus Kristus. I denne sammenheng virket ikke Romerriket på egenhånd. Satan var i aller høyeste grad samarbeidspartneren. Da templet i Jerusalem ble ødelagt av denne duoen ble det slutt på den daglige tempeltjenesten som ble utført der. Men vanæringen av templet skulle ikke stanse her. Den skulle tas til nye høyder.

1. Hva skulle skje etter at templet og tempeltjenesten i Jerusalem var blitt vanæret ― ja, rasert av Romerriket i felleskap med Satan? Dan 8:12

Svar: «Det reiste seg mot og en i med det [offer]. Hornet kastet til og hadde i det tok seg fore.»

Merk! Ordet: «offer» finnes ikke i grunnteksten. Poenget i dette verset er at vi nå er kommet til et tidsrom i historien da templet i Jerusalem er borte sammen med gudsdyrkelsen som til daglig ble utført der gjennom hele året. Vi skal snart se hvordan Bibelen gjør det klart at helligdomstjenesten var Guds ide. Gjennom dens symbolikk skulle sannheten om Guds frelsesplan gjøres kjent gjennom gudsdyrkelsen. Denne sannheten skulle det nye hornet kaste til jorden ved å opprette en gudsdyrkelse i strid med den som daglig hadde vært framholdt i helligdommens tjeneste gjennom hele året.

2. Ved en anledning innledet Jesus en samtale med en samaritansk kvinne ved Jakobs brønn i Samaria. Hva kunne Jesus fortelle henne angående viktigheten av sannhets elementet i vår gudsdyrkelse og i vår tilbedelse av Gud? Joh 4:20-24

Svar: «Våre forfedre har tilbedt Gud på dette fjellet, og dere sier at er det stedet hvor en skal . ‘Jesus sier til henne: ‘Tro meg, kvinne, den tid kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjellet eller i . Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi det vi kjenner, for kommer fra . Men den tid kommer, ja, den er , da de tilbedere skal tilbe Faderen . tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham tilbe i ånd

Merk! Kvinnen ville innlede en diskusjon om hvorvidt man skulle tilbe Gud ved samaritanenes helligdom i Samaria, eller ved templet i Jerusalem. Jesus fortalte henne at tiden var kommet da det ikke lenger spilte noen rolle hvor man tilbad Gud. Han visste at om noen år kom templet i Jerusalem til å bli ødelagt. Det var viktig å tilbe Gud «i ånd og sannhet.» Her ser vi hvordan det nye hornet kommer i konflikt med dem som tilber i «ånd og sannhet,» for hornet skulle «kaste sannheten til jorden

3. Hva defineres som sannhet i Bibelen? a) Joh 17:14-17 b) Sal 119:142.151-152 c) Joh 14:6 Husk å merke deg disse tre definisjonene av Sannhet! d) Hvilken bønn egner seg godt i denne sammenheng? Sal 86:11

Svar a): «Jeg har gitt dem . Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem av verden, men at du skal bevare dem fra det . De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten; ditt er

Din rettferd er en evig rettferd, og er .(v. 151) Men, Herre, du er nær, Av dine lovbud har jeg lenge forstått at du har for

Svar c): «Jesus sier: ‘Jeg er , og . kommer til Faderen uten ved

Svar d): «Herre, lær meg din , så jeg kan i din . meg et hjerte, så jeg frykter navn.»

Merk! Det er ikke lite det nye hornet har kastet til jorden hva Sannhet angår! Guds ord, Guds bud og Jesus Kristus! Alt dette defineres som Sannhet i Bibelen. Denne fasen av det nye hornet i Daniel 8. ligner på Den Lovløse i 2 Tess 2:.

0484. a) Ser vi videre i synet som Daniel fikk at denne Sannhet ― og nedtråkkede Gudsdyrkelse var knyttet opp til Helligdommen? La oss sammenligne Dan 8:12 med Dan 8:13 ! b) Israelittene ble betrodd Guds tempel, men hva skulle deres fiender gjøre med helligdommen? Jes 63:18

Punkt a):

Dan 8:12 «Det reiste seg mot Gud og opprettet en gudsdyrkelse i strid med det daglige [offer]. Hornet kastet sannheten til jorden og hadde fremgang i alt det tok seg fore.»

Dan 8:13 «Så hørte jeg en av de hellige tale, og en annen hellig spurte ham som talte: ‘Hvor lenge gjelder synet om det daglige [offer] og den ødeleggende synd, og hvor lenge skal og bli overgitt til å tråkkes ned?»

Svar b): «En kort tid fikk folket eie ditt , så våre din

Merk! Det går fram av sammenhengen i vers 12 – 13 at «sannheten,» «gudsdyrkelsen» og «helligdommen» hører sammen. Samlet er de blitt kastet til jorden av en fiendtlig makt ― for så å bli tråkket ned. Daniel ville vite hvor lenge fienden skulle få herje fritt. Svaret han fikk skal vi komme tilbake til senere i denne serien.

HELLIGDOMMENS ARKITEKT

5. a) Hvem var arkitekten bak helligdommen og alt som foregikk der? Hebr 8:5 b) Hvorfor ville Gud at israelittene skulle bygge helligdommen? 2. Mos 25:8-9 c) Hva kunne Jesus opplyse om når det gjaldt hans status i forhold til templet? Matt 12:6

Svar a): «Men de [det levittiske presteskap] gjør tjeneste ved et som bare er en og en av det . Det ser vi av det ordet Moses fikk fra Gud da han skulle bygge : ‘Se til at du gjør alt etter det som ble deg på fjellet.»

Svar b): «La dem så reise en for meg, og vil midt iblant dem. Denne og det som hører til , skal dere lage etter det jeg vil vise deg.»

Svar c): «Og det sier jeg dere: Her er det som er enn

037Merk! Jesus kunne si at han var større enn templet, fordi helligdommen var ment å anskueliggjøre Sannheten om Ham og Hans misjon. Gud var helligdommens arkitekt. Han ville at israelittene skulle bygge helligdommen så han kunne bo midt i blant dem. Moses fikk myndig beskjed om at han måtte bygge helligdommen nøyaktig etter det forbildet Gud viste ham på fjellet. Salomos tempel ble bygget over samme lest/plan. Se 1 Krøn 28:19 :

«Alt dette stod i et fra , der hvordan skulle

Helligdommen på jorden var således en kopi, en etterligning, eller en skygge av Guds helligdom i himmelen. Verken Moses, David eller Salomo var fri til å bygge helligdommen etter egne tegninger. Både helligdommen og alt som daglig skjedde der, var Sannhet.

6. a) Hva fikk Moses beskjed om å gjøre med helligdommen da den stod ferdig? 2. Mos 40:9 b) Var det Guds mening at helligdommen kun skulle være for jøder? Jes 56:6-7

Svar a): «Siden skal du ta salvingsoljen og og som er den, og innvie både teltet og alt som hører til der, så det blir

Svar b): «Og de [ikke jøder] som har sluttet seg til Herren, som vil tjene Herren og elske hans navn og være hans tjenere, alle som holder [lørdag] og ikke den, men holder fast ved min , [de ti bud] dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg der de kan be. Deres brennoffer og slaktoffer skal bli mottatt vel på . For mitt hus [helligdommen] skal kalles hus

Merk! Salve: Av dette hebraiske ordet får vi «Messias» som betyr: «Den Salvede.» Derfor dreide hele helligdommen seg om Messias, Jesus. Om Ham og om Hans gjerning. Helligdommen var ikke bare for jøder! Den skulle være «et bønnens hus for alle folk.»

7. Var offerseremoniene som ble utført ved helligdommen å regne som fullkomne, og i seg selv permanente ordninger i forbindelse med gudsdyrkelsen? Hebr 10:1  

Svar: «Loven [offerseremoni loven] har en av de som skulle komme, ikke tingene selv slik de er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse er loven i stand til å gjøre som ,

Merk! Sannheten om frelsen og dens endelige pris, var framstilt ved hjelp av et symbolsk offersystem ― som ble delvis innstiftet i Edens hage. Se 1. Mos 4:4 . Dette var kun en svak skygge av de realiteter offersystemet representerte. Substansen som disse ritualene var en skygge av, var Jesus Kristus. Skyggene forkynte sannheten om de goder som til slutt ville komme oss til gode gjennom Jesu liv, hans undervisning, offerdød og prestetjeneste.

8. Hvilke goder, prest og helligdom var helligdomstjenesten et skyggebilde av i følge Hebr 9:11 ?

Svar: «Men er kommet som for de som vi nå har. har gått igjennom det som er og mer , og som ikke er laget av , det vil si: som ikke hører denne til.»

Merk! Sannheten som ble framstilt i helligdommen dreide seg om frelsesgoder som vi skulle få del i gjennom vår øversteprest Jesus Kristus – han som gjør prestetjeneste for oss i den himmelske helligdom.

9. Hva leser vi i Åpenbaringen angående helligdommen i himmelen? Åp 11:19

066Svar: «Da ble i åpnet, og som er tegnet på hans [hvor de ti bud er oppbevart], ble synlig der . Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl.»

Merk! Det kan ikke være tvil om at den jordiske helligdom var en kopi av helligdommen i himmelen. Paktskisten med de ti bud er også der.

10. Hvor ofte hadde Herren befalt at det skulle bæres fram offer osv. i helligdommen? 2 Krøn 13:11

Svar: «Hver og hver bærer de fram for Herren og og legger på det . Og tenner . For vi retter oss etter Herren ; men dere fra ham.»

Merk! Helligdomstjenesten var noe som pågikk daglig. Røkelsen, skuebrødet og lampene på gull-lysestaken hadde også hver sin symbolske betydning. Vi skal komme tilbake til dette i løpet av de neste studiene. Sannheten representert ved disse ting skulle det nye hornet kaste til jorden. En gudsdyrkelse skulle etableres som gikk på tvers av det som daglig ble symbolisert i Guds helligdom. – Akkurat som israelittene i gammel tid hadde gjort.

SANNHET OG GUDSDYRKELSE KASTET TIL JORDEN I ISRAEL

11. Gud gav profeten Esekiel et syn der han ble tatt med til templet i Jerusalem og vist på hvilke måter israelittene hadde gått bort fra Herren. Hvordan beskriver han det som hadde sneket seg inn i helligdommen? Esek 8:7-11  

089Svar: «Så tok han meg med til som fører inn i , og der så jeg et i veggen. Han sa til meg: ‘, deg igjennom !’ Da jeg hadde gjort som han sa, fikk jeg se en . Og han sa til meg: ‘ og se all den som de med .’ Da jeg kom inn, fikk jeg øye på alle slags av kryp og fe og alle , som var rundt omkring på . Foran dem stod menn av eldste, og midt iblant dem stod Ja’asanja, Sjafans sønn. av dem hadde en røkelsesskål i hånden, og en duft steg opp fra

Merk! Hedensk avgudsdyrkelse ble praktisert i Jerusalems helligdom kort tid før babylonerne kom og raserte byen. Denne «fæle styggedommen» var totalt i strid med helligdomstjenesten innstiftet av Gud! Det var et eksempel på at sannhet og gudsdyrkelse ble tråkket på og kastet til jorden.

12. Det åndelige Babylon beskrevet i Bibelens siste bok har et fellestrekk med det som foregikk i Jerusalems helligdom før den ble ødelagt. Hvilken? Åp 17:4

Svar: « [Babylon] var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et fylt av og all slags fra hennes

Merk! Fæl styggedom ― hedensk styggedom gjorde seg gjellende i Jerusalems helligdom og gjør seg gjellende innen frafallsmakten, kalt Babylon i Åpenbaringens bok.

13. Gud fortsatte med å vise Esekiel en styggedom som han betegner som enda verre enn det profeten inntil da hadde sett. Hva gikk den ut på? Esek 8:15-16

Svar: «‘Ser du, menneske?’ sa han til meg. ‘Men du skal få se som enn denne.’ Så førte han meg til indre . Og der ved , mellom og , stod omkring tjuefem med Herrens og mot . De mot

Merk! Den styggedommen Gud syntes var «verre» enn alt det andre hedenske som skjedde i helligdommen, var soldyrkelsen!

14. Hva hadde Gud sagt angående soldyrkelsen i henhold til det faktum at han hadde ført israelittene ut av Egypt hvor solguden var hovedguden? 5. Mos 4:19-20   

Svar: «Og når du løfter blikket mot og ser og månen og stjernene, hele himmelens hær, må du la deg rive med, så du deg og og . Alt dette har Herren din Gud overlatt til alle andre folk under himmelen, men har Herren tatt og ført av smelteovnen, av , for at dere skal hans , slik er

Merk! Solguden var en av de viktigste gudene i Egypt. Dette var en av hovedgrunnene til at Gud førte sitt folk ut av Egypt. Han ville blant mye annet fjerne dem fra soltilbedelsen. I sin bok: «Hviledagen» s. 25, skriver C. Edwardsen: «Solen ble alltid tilbedt mot øst — idet man vendte seg mot sol oppgangen. Derfor befalte Herren at tabernaklet skulle stå med forsiden mot øst, slik at når Israels menighet var forsamlet foran det, måtte de vende ryggen til soldyrkelsen for å kunne tilbe mot helligdommen.» At inngangen til helligdommen skulle være vendt mot øst, ser vi i 2. Mos 38:13 :

« som mot , var femti alen.»

HELLIGD-filtered15. a) Hvilket inventar stod i enden av helligdommen der Gud gav seg til kjenne? 4. Mos 7:89 b) Hva inneholdt lovkisten? 5. Mos 10:4-5 c) Hva sa Gud at folket gjorde i og med at de ikke ville høre på hans bud som var oppbevart innerst inne i helligdommen? Neh 9:29  

Svar a): «Når Moses gikk inn i møteteltet for å tale med , da hørte han at talte til ham over , de to . han til ham.»

Herren skrev de som første gang, de (v. 5) Så vendte jeg meg og gikk ned fra . la jeg den jeg hadde laget, og ble de , slik hadde pålagt meg.

Svar c): «Du advarte folket; for du ville føre dem til din . Men de var hovmodige og . De mot dine , som gir når de dem. De vendte til i ; stridlynte var de og ville ikke høre.»

Merk! Guds nærvær i helligdommen var i enden lengst mot vest. Han gav seg til kjenne fra soningsstedet som dannet lokket til lovkisten der de ti bud ble oppbevart. Når folket tilbad solen med sine ansikter vendt mot øst, vendte de samtidig Gud og hans bud ryggen – bokstaveligtalt! Legg merke til hvordan det samme poenget kommer til utrykk i Jer 7:24 :

«Men de ville ikke høre og vendte ikke øret til. De fulgte sine , sitt og harde hjerte. De snudde til meg, ikke

16. De ti bud er gjengitt to steder i Mosebøkene. Hvilken grunn gir Gud for at hans hellige folk skulle helligholde Sabbaten – dvs. lørdag i 5. Mos 5:15

Svar: «Husk at du selv var trell i da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen.»

047Merk! I sin bok, «Dialogues on the Lord’s day,» s. 22-23, skriver Thomas Morer:  «Man kan ikke nekte for at vi har lånt denne dagens navn [Sunday, dvs. soldagen] fra de gamle grekere og romere, og vi innrømmer at de gamle egyptere tilbad solen, og at de helliget denne dagen [søndag] til den som et evig minne om deres ærefrykt. Vi finner også at andre nasjoner på grunn av deres eksempel og innflytelse tilbad solen, og blant disse var til og med jødene.»

Vi ser altså at Gud ledet sitt folk bort fra soldyrkelsen, og bort fra Egypts helligdag – søndag. I Romerriket var soldyrkelsen svært populær. I Encyclopedia Americana, 1969 utgaven, 26. bind, artikkelen om ‘Søndag,’ s. 32 leser vi: «Ikke lenge etter at Konstantin hadde anerkjent kristendommen, ble helligholdelse av søndag vedtatt ved lov. I året 321 ble det bestemt at alle domstoler, alle innbyggerne i byene og alle håndverkere skulle være pålagt å hvile på ‘solens ærverdige dag.’ Bare bønder var unntatt fordi deres arbeid ikke måtte bli forstyrret eller utsatt.» 

17. Så  mye om Romerrikets offisielle introduksjon av soldyrkelsens dag for både kristne og hedninger i hele imperiet. Det varte ikke lenge før «solens ærverdige dag» ble innført også av Romerkirkens menn. Det skjedde noen få år etter, i året 336 e.Kr. ved kirkemøtet i Laodikea.  

Merk! I boken: «History of the Christian Church» s. 118, skriver G. P Fisher: «Søndags- helligholdelse ble gjort til en lov ved kirkemøtet i Laodikea…» Denne kirkelige søndagslovgivning gikk et skritt videre i forhold til Konstantins lovgivning. Den sa at kristne skulle arbeide Sabbaten, dvs. lørdag og hvilesøndag. Og videre: De som nektet å arbeide på Sabbaten skulle straffes.

Slik ble solens helligdag, søndag ført inn i kristendommen. Som en konsekvens av dette, blir mange katolske, samt protestantiske(!) kirkebygg anlagt i øst – vest retning — der forsamlingen sitter vendt mot øst – mot sol oppgangen. Ved alteret står da også presten vendt mot øst. Tilfeldig? Neppe! Det lille hornet har opprettet en gudsdyrkelse som er i strid med den daglige helligdomstjenesten der tilbederne vendte ryggen til soldyrkelsen mot øst.

ET BUDSKAP FRA SKAPEREN JESUS TIL LAODIKEA

18. Litt over 200 år tidligere hadde Jesus sendt en personlig «hilsen» til menigheten i Laodikea gjennom sin apostel Johannes. Den viste seg å være profetisk aktuell i forbindelse med søndagslovgivningen som ble vedtatt der. Hva minnet han menigheten i Laodikea om? Åp 3:14

Svar: «Skriv til engelen for menigheten i : Dette sier han som er Amen, det trofaste og vitne, til Guds

Merk! Jesus minnet menigheten om at han er det trofaste og sannferdige vitne og at han faktisk er opphavet til Guds skaperverk, altså selve Skaperen.

19. Hvilken grunn blir gitt for å helligholde Sabbaten, lørdag i følge 2. Mos 20:11

Svar: «For på seks dager , og og som er i ; men den dagen han. velsignet Herren hviledagen og lyste den

Merk! Jesus minner Laodikea om at han er Skaperen ― Han som i begynnelsen innstiftet Sabbaten som hviledag nettopp av den grunn. Dette er, som nevnt, spesielt interessant tatt i betraktning at den kirkelige søndagslovgivningen ble vedtatt nettopp i Laodikea!

20. Jesus fortsetter med å fortelle Laodikea hva Han synes om deres grad av åndelighet. Hva sier han i den forbindelse? Åp 3:15-17  

Laodic013«Jeg om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du vært kald eller varm! Men du er , ikke kald og ikke varm. vil jeg deg av min munn. ‘Jeg er ,’ sier , ‘jeg og mangler ingen ting.’ Men du vet at nettopp er elendig og , , og

Merk! Laodikea var kjent for vannet som ble ledet til byen i rør fra de varme kildene i Hierapolis. Innen vannet nådde fram til Laodikea, var det lunkent. Laodikea stilte seg også svært så lunkent til det Gud hadde fastsatt som hellig, sannhet, lov og rett. Alle som gjør dette vil få den samme karakteristikk som Laodikea fikk. Skaperen opplever deres grad av åndelighet som direkte frastøtende.

21. Vi har sett at det nye hornet passer på Romerriket ― godt hjulpet av Satan. Men Romerriket fikk også en arvtaker, om enn noe «annerledes» enn Romerriket. Følgende sitat er tatt fra en artikkel skrevet av den norske katolske presten Aage Hauken i avisen Bergens Tidende, den 10. november 1984.

Sitat: «For det første er hierarkiet en sterk sammenføyende faktor. Kirken er patriarkalsk og teokratisk i sin struktur. Paven og biskopene har den høyeste autoritet i kirken. Dette systemet, skal man huske, er i sin styreform den eldste nåværende organisasjon i verden. Den er nemlig direkte arvtaker til den romerske statskunst, som visste å regjere massene med stor innsikt og dyktighet.»

NEW_122. I studiehefte 7 – B studerte vi Daniels syn om det nye hornet som skjøt opp blant de 10 horn på det fjerde dyrets hode i Daniel 7. Vi så likhetene mellom dette nye hornet på det fjerde dyrets hode, og på det første dyret i Åpenbaringen 13. I studiehefte 7 – C så vi hvordan det nye hornet svarer til Pavemakten og til «Den lovløse» i 2 Tess 2:. Pavemakten er symbolisert ved det første dyret i Åpenbaringen 13. Hvem gav det første dyret sin makt og hva gjorde dette dyret med hensyn til Guds bolig, dvs. Helligdommen i himmelen? Åp 13:4-6  

NEW_12-filteredSvar: «Folk tilbad [Satan] fordi hadde , og de og sa: ‘Hvem er som dyret, og hvem kan mot det?’ Det ble gitt dyret en som kunne tale og ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Da åpnet det munnen for å og begynte å hans og hans , ja, som bor i

NEW_2-filteredMerk! Satan hjalp Romerriket til å gjøre sin ugjerning mot Jesus Kristus og mot hans helligdom i Jerusalem. Det var også Satan som skulle gi makt til «arvtakerenPavemakten til å spotte Gud samt å håne hans navn og hans helligdom/bolig i himmelen. Eller som vi leser i Dan 8:12 :

«Det reiste seg mot og en i med det [offer]. Hornet til og hadde i alt det tok seg fore.»

23. Vi leste innledningsvis hva Jesus sa til kvinnen ved Jakobs brønn: «Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» Hvor burde våre tanker da rettes når vi vet at vår øversteprest gjør tjeneste for oss i den himmelske helligdom? Kol 3:1-2

Svar: «Er dere da reist opp med Kristus, så det som er der , hvor sitter ved Guds høyre hånd. La være mot som er , ikke mot det som er på

Merk! Pavemakten anlegger sine kirkebygg som oftest slik at prest og forsamling vender seg mot øst i tilbedelse. Dette er en arv fra soltilbedelsen i Egypt, Babylon, Hellas, Romerriket og Israel når de falt fra Gud. Det sentrale i vår tro er Jesus som vår øversteprest i den himmelske helligdom. Da spiller det nok ingen rolle hvilken retning kirken er anlagt. Det som er viktig er at vi tilber Gud i «ånd og sannhet.» La oss derfor vende våre sinn oppover ― mot helligdommen «der oppe» hvor Jesus tjenestegjør som vår Øversteprest!