7C Symboliserer det nye hornet pavemakten?

014_2Makten som er representert med det nye hornet i Daniels 7. kapittel, er ofte blitt kalt «Antikrist.» Mange mener at Paulus faktisk omtalte denne makten i de opplysninger han gir i 2 Tess 2:1-5 :

«Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette, brødre: La dere ikke så drive fra og sans, og bli ikke , verken av , av påstander, eller av brev som sies å være fra , om at dag alt er . La ingen dere på noe vis! For komme og Den komme til , han som i . [Bibelens fotnote til v. 3 — Den Lovløse: Antikrist]. Han er den som står imot og seg mot alt som og kalles . Ja, han tar sete i Guds og gjør seg selv til . dere ikke at jeg sa dette da jeg var dere?»

Her er vesentlige detaljer som stemmer overens med det vi tidligere har sett angående omtalen av det nye hornet. Fordi den skulle «sette seg fore å forandre tider og lover,» kaller Paulus denne frafallsmakten for «Den Lovløse.» Det nye hornet skulle «tale store ord mot Gud,» en detalj som Paulus utdyper ved å si at: «Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.» Det nye hornet skulle «bli ødelagt og tilintetgjort for godt,» en detalj som Paulus referer til ved å si at Den Lovløse «ender i fortapelse.»― Eller som han sier i 2 Tess 2:8 :

«Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den Herren Jesus kommer i sin , skal han ham med pusten fra sin munn og ham.»

Paulus spurte menigheten i Tessalonika om de ikke husket at han hadde fortalt om disse ting da han var hos dem. Mye tyder på at han hadde undervist dem ut fra det som står om det nye hornet i Daniels 7. og 8. kapittel. Likhetene i det han sier, er ikke til å ta feil av!

Martin Luther var ikke i tvil om hvem denne frafallsmakten er: «Jeg gleder meg over å lide for en sak som er den beste av alle. Jeg føler allerede større frihet i mitt hjerte, for til sist vet jeg at paven er Antikrist og at hans trone er Satans trone.» (Martin Luther: D’Aubigne, History of the Reformation, bind 6. kap. 9). I Konkordiaboken, (De Lutherske Bekjennelses Skrifter), leser vi noe lignende på side 539 i den norske 1957 utgaven: «Antikrists kjennetegn passer på paven. Det er et faktum at pavene i Rom sammen med sine tilhengere forsvarer ugudelig lære og ugudelig gudstjenesteskikk. [Dette kommer vi inn på i Daniel 8]. Og de kjennetegn som karakteriserer Antikrist i følge Skriften, passer fullstendig på pavemakten og dets tilhengere. For når Paulus i Tessalonikerbrevet beskriver Antikrist, kaller han ham en Kristi motstander ‘som opphøyer seg over alt som kalles Gud og helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud.’ Her taler Paulus altså om en som hersker i kirken, ikke om noen av de hedenske konger.»

GUDS TEMPEL = HANS MENIGHET

1. Vi så for litt siden at Paulus påpekte at Den Lovløse skulle ta «sete i Guds tempel… » noe som Konkordieboken sier sikter kirken, det vil si menigheten. Er en slik tolkning i harmoni med den informasjon Paulus gir i 1 Kor 3:16-17 ?

Vet dere ikke at er Guds , og at Guds Ånd i dere?(v. 17) … Guds er hellig, og er .

065Merk! At Den Lovløse skulle ta sete i Guds tempel, betyr ikke nødvendigvis at den var avhengig av en trone i Jerusalems tempelbygning. Det templet ble jo revet av romerne året 70 e.Kr. (ca. 5-6 år etter at Paulus døde som martyr). Apostelen siktet nok til at Den Lovløse — Antikrist skulle virke innen menigheten, som også betegnes som Guds tempel. Han sa at Den Lovløses virke ville føre til frafall ― noe som skjer nettopp i menighets sammenheng.

PAVEMAKTEN KOM OPP ETTER DE TI FRAKSJONENE OG FIKK TRE AV DEM TIL Å FALLE BORT

2. Hvordan antydet Paulus den aktuelle tidsrammen da frafallets maktfaktor skulle utkrystallisere seg? 2 Tess 2:6-9

Svar: «Dere også som holder , slik at han først står fram når er . Lovløshetens hemmelighet er med sin kraft, men som igjen, må først bli tatt . skal Den komme til syne…»

Merk! Paulus mente menigheten i Tessalonika burde vite hva som enda «holdt igjen» den gang, før Den Lovløse kunne innta sin plass på arenaen. Han skrev ikke hva dette var, men hadde sikkert gjort dem oppmerksom på at det 4. villdyret i Daniel 7. ikke kunne være noen annen enn det keiserlige Rom. Han visste at Romerriket måtte falle fra hverandre før det lille hornet (– som han kalte Den Lovløse), kunne vokse fram. Dette var forståelsen de første kristne hadde. En av «kirkefedrene,» Tertullian (155-222 e.Kr.), sa for eksempel: «Hva er det som holder igjen annet enn den romerske stat? Når den er fragmentert til ti kongsmakter, skal Antikrist introduseres over dens ruiner. Da skal Den Lovløse åpenbares.» (Apology Kap. 32; Ante Nicene Fathers Bind III, s. 43). En annen av kirkefedrene, Ambrose (338-397 e.Kr.) sa: «Etter Romerrikets fall eller fragmentering skal Antikrist åpenbares.» (Bishop Thomas Newton, Dissertations on the prophecies s. 463 London, B Blake, 1840).

3. Synet om villdyrene gjengitt i Dan 7:. gjorde et dypt inntrykk på Daniel. Han ønsket virkelig å forstå det som ble vist ham. Han var særlig opptatt av det 4. villdyret og utviklingen blant dets 10 horn. Hvordan kom dette til uttrykk? Dan 7:16.20

Jeg gikk bort til en av dem som stod der, og bad ham om dette. Han svarte meg og synene :(v. 20) Jeg ønsket også å få på de ti hornene det hadde på hodet, og det som skjøt opp og fikk av de andre hornene til å falle . Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og var å se til…

Merk! Det nye hornet som skjøt opp etter og mellom de ti første var «større,» men ikke i utgangspunktet. Det begynte i det små som et «lite horn,» (se v. 8), og vokste deretter inntil det ble størst. For at det skulle få plass, måtte 3 av de 10 opprinnelige horn vike plassen. Disse tre viste seg å være: Herulerne som måtte vike plassen året 493. Vandalene møtte den samme skjebne i 534 og Østgoterne året 553. Det er en kjensgjerning at disse arianske stammene måtte vike plassen for pavemakten. All politisk opposisjon var fjernet i 538. Da trådte keiser Justinians lovgivning i kraft som sa at biskopen i Rom, dvs. paven, skulle være overhodet for alle kirker.

PAVEMAKTEN ― ANNERLEDES

4. Hvilken spesielle detalj ble nevnt som et kjennetegn på det nye hornet som begynte i det små, men som utviklet seg til å bli større enn de øvrige?  Dan 7:24                                                                      

Svar: «De hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og dem skal det komme enda en konge, som er enn de tidligere…»

Merk! Det nye hornet skulle altså være annerledes. I boken: The Church and Churches – s. 42.43, leser vi om nettopp en slik detalj: (Understrekinger og klammer v/red).

«Fra ruinene av det romerske imperium , steg det gradvis [NB! – vekst] opp en ny statsorden. Det sentrale punkt her, var pavemakten. Dette resulterte uunngåelig i en posisjon som ikke bare var ny, men også svært annerledes i forhold til det forrige.»

5. Et annet kjennetegn v/det nye hornet, er dets lange karriere. Fra fragmenteringen eller ruinene av det romerske imperium ― og inntil når? Vi så det sist i Dan 7:26 :

Svar: «Da skal retten bli satt. skal tas ; det skal bli og for

034Merk! Det finnes vel ingen annen «annerledes» «statsorden» i verden som har holdt til i det gamle Romerrikets nervesenter så lenge som Pavemakten ― også kalt Romerkirken. Dette er den desidert eldste «statsmakt» i verden. Og hvis det viser seg at resten av kjennetegnene passer på dette systemet, blir den å fortsette sin virksomhet helt til Vår Herre Jesus kommer og tilintetgjør det.

I Abbot’s Roman History s. 236, ser vi hva som måtte til: «Flyttingen av keiserens residens til Konstantinopel var et hardt slag mot Romas prestige. Den gang kunne man kanskje ha spådd dens snarlige forfall. Men utviklingen innen Kirken, og den økende innflytelse av biskopen i Roma – eller paven, gav henne nytt liv, og gjorde henne igjen til hovedstad – denne gang den religiøse hovedstad for den siviliserte verden.»

PAVEMAKTEN GJØR SEG SELV TIL GUD

6. Vi har sammenlignet det vi nå skal lese med 2 Tess 2:4-5 . Hva skulle det nye hornet foreta seg når det gjaldt å «tale» ― i forhold til Gud? Dan 7:25  

Svar: « skal Den »

Merk! I Ferrari’s Ecclesiastical Dictionary under artikkelen: «Paven,» leser vi følgende: «Paven er av så stor verdighet at han ikke er blott og bart menneske, men som Gud, og 

Guds stedfortrederUSAs tidligere president, George W. Bush ble en gang spurt: «Når du så inn i pavens øyne – hva så du da?» Han svarte med ett ord: «Gud.» Han ble ikke irettesatt.

7. Hvem sa Jesus at Faderen ville sende som sin Sønns personlige stedfortreder og talsmann? Joh 14:16-17

Svar: «Og jeg vil be Faderen, og skal gi dere talsmann, som skal dere for : sannhetens . Verden kan ikke ta imot ham, for ser ham og kjenner ham . Men dere kjenner ham; dere og skal være dere.»

Merk! I følge Jesus, har altså Faderen sendt Den Hellige Ånd hit til jorden som Jesu talsmann og stedfortreder — ikke paven! Men Pave Leo XIII hadde noe å si om hvilken  «stilling» han mente å ha i denne forbindelse: «Vi inntar på denne jord, stillingen til Gud Den Allmektige Det var en del ting som irriterte Norges Kong Sverre når det gjaldt den myndighet Paven mente han hadde ― også over Norge. Dette er tatt med i Norges nasjonalsang. Den andre strofen lyder slik, (legg nå merke til hva som står med uthevet skrift på slutten av strofen): «Dette landet Harald berget med sin kjemperad, dette landet Håkon verget medens Øyvind kvad; Olav på det landet malte korset med sitt blod, fra dets høye Sverre talte Roma midt imot

Den i Roma som Kong Sverre talte midt i mot, var til syvende og sist Pave Innocens III som skal ha uttalt følgende om sin makt og myndighet: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Liksom månen får sitt lys fra sola, får keisere og konger sin makt fra paven 

8. Kan det ikke virke som at Pave Innocens III. påstand om sin makt kommer i konflikt med noe Jesus sa om den makten han hadde fått? Se Matt 28:18-19 .

Svar: «Da trådte fram og talte til dem: ‘ er gitt all i og på . Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,…»

SkriftemaalMerk! Men pavemakten har mer å si om hvilken enestående makt den mener å være i besittelse av. I boken, Dignities and Duties of the Priest. Bind 12, s. 27. (som for øvrig er en lærebok for katolske prester), leser vi om hvilken «myndighet» det katolske presteskapet mener å ha overfor Gud når det gjelder de endelige avgjørelser i forhold til å tilgi synder: «Gud selv er forpliktet til å holde seg til avgjørelser fattet av hans prester, enten til å nekte tilgivelse eller til å tilgi i henhold til om de avslår eller gir absolusjon Prestens avgjørelse har første prioritet, og Gud retter seg etter den.» 

9. Sa ikke Jesus det stikk motsatte i bønnen han lærte sine disipler å be? Matt 6:10

Svar: «La ditt rike komme. La skje på i

Merk! Jesus sa IKKE: La din vilje skje i himmelen somjorden, ― slik Pavemakten hevder er tilfelle.

10. Innen det romersk katolske trossystem operer prestene og de mange helgener som «mellommenn» mellom Gud og mennesker. Hvor mange mellommenn er det mellom Gud og mennesker i henhold til Bibelens utvetydige lære? 1 Tim 2:5-7

Svar: «For det er Gud og mennesker som gav seg selv Slik var og for det er jeg satt til herold og apostel. Dette er sant, jeg lyver ikke. Jeg [Paulus] er en lærer for folkeslagene »

11. Paulus visste at vranglære (som fører til frafall), kom til å snike seg inn i menigheten kort tid etter sin død. Hvordan gav han uttrykk for dette? Apg 20:29-31

Svar: «For jeg at når jeg har dratt , vil ulver hos dere, og de skåner ikke . Og blant dere skal noen menn stå fram og fare med for å trekke disiplene med seg. derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å hver en med

Merk! Det som star å lese i boken: Ancient Church- s. VI, VII, er dessverre så sant, så sant: «I tidsrommet mellom apostlene og Konstantins konvertering…krøp det stille inn riter og seremonier som verken Paulus eller Peter hadde hatt kjennskap til. Disse gjorde så krav på en plassering blant guddommelige institusjoner Som vi nettopp har sett: Paulus visste at denne utviklingen var underveis og advarte mot den ― med tårer.

PAVEMAKTENS FORHOLD TIL «DE HELLIGE»

12. Hvordan skulle det nye hornet gå fram når det gjaldt Den Høyestes hellige? (Dvs. mennesker som holder Guds bud og tror på Jesus – slik vi så sist). Dan 7:25

Svar: «Han skal tale mot Den Høyeste og fare mot Den Høyestes …»

The_Execution_of_Lady_Jane_Grey_1834Merk! I den mørke middelalder og under inkvisisjonen, måtte store skarer av bekjennende kristne tåle tortur, fangenskap, forfølgelse og død for sin tros skyld. Deres eneste «forbrytelse» var at de nektet å bøye seg for Pavemaktens dogmer, tradisjoner og bud som ofte var på kollisjons kurs i forhold til Bibelens lære. Pavekirken mente det var hennes rett å handle slik: «Kirken kan med guddommelig rett konfiskere kjetters eiendom, fengsle dem og dømme dem til flammene. I vår tidsalder har kirken rett til å idømme de strengeste straffer ― til og med døden. Det finnes ingen grovere forbrytelse enn kjetteri, derfor må den rykkes opp med rot.»   (Public Eccliastical, Bind. 2, s.142)

Vi kan være glad for at vi ikke levde i den tidsalderen ― og vi kan være takknemlig for at Pavemakten ikke har majoriteten i dette landets styre og stell! «I land der den katolske kirke er i mindre tall, vil den kreve religions frihet for å vinne terreng. Men der den en gang har vunnet makten, og oppnådd majoritet, der krever den religionstvang fordi det finnes bare én  sannhet, og den er den eneste som har rett til frihet. Det blir også da helt logisk at alle midler blir lovlige når det gjelder å hindre annen lære.» (Vårt Land, 14. mars 1962).

I mars måned året 2000 reiste Johannes Paul II til Israel. Han var den første pave i Romerkirkens lange historie til å gjøre dette. Han benyttet da anledningen til å be jødene om tilgivelse for de grusomheter Pavemakten har forvoldt dem opp i gjennom mange århundrer.

Men det er noe verken han eller andre paver har bedt om tilgivelse for, nemlig forandringen av Guds lov ― som Gud har sagt at «de hellige» skal holde.

PAVEMATEN HEVDER Å HA MAKT TIL Å FORANDRE GUDS BUD

13. På hvilken måte varslet Daniel om at det nye hornet kom til å forandre på Guds lov? Dan 7:25

Svar: «.. skal sette seg å tider og , …»

1113938616Merk! Det er ingen hemmelighet at Den romersk katolske kirke hevder at paven har makt til å forandre lover. Følgende blir hevdet i et katolsk vedtak om pavens makt i — Decretal De Translat. Espiscop. Cap.: «Paven har makt til å forandre tider, til å annullere lover, og til å gjøre av med alle ting, selv med Jesu Kristi bud

14. Har du noen gang lurt på hvorfor de ti bud i katekismen ikke stemmer overens med de ti bud slik de er gjengitt i Bibelen

Merk! Her får du i så fall et svar — Store Nordiske Konversasjons Leksikon, 1916 b. 6. s. 211. «…I vor Katekismes Gengivelse, som er overtaget fra Romerkirken, men ikke optaget av de Reformerte, er det andet Bud, Billedforbudet, udeladt, og det 10. Bud delt i to…» Bibelens 3. bud ble katekismens 2. bud osv. inntil man kommer til Bibelens 10. bud som da ble katekismens bud nr. 9. og 10. I Bibelens tiende bud finner man nemlig befalingen: «Du skal ikke» to ganger. Derfor delte kirken nettopp dette budet i to for å beholde tallet ti.

15. Pavemakten har altså kuttet Guds 2. Bud helt ut ― fordi dette budet kommer i konflikt med kirkens Maria- og helgen dyrkelse. Vi gjentar Guds andre bud som Daniel og hans tre venner heller ville dø for enn bryte. Se 2. Mos 20:4-6 :

101Bibelens andre bud: «Du skal lage deg noe , eller noe slags av det som er oppe i himmelen eller nede på eller i vannet under jorden. Du skal og ! For jeg, Herren din Gud, er en Gud. Jeg lar straffen for fedrenes komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de meg, men jeg viser miskunn i ledd mot dem som meg og mine

Merk! Her blir det presisert at man skal vise ens kjærlighet til Gud ved å holde hans bud. Noen tror kanskje at dette kun er en gammel testamentlig kombinasjon, men slik er det ikke!

16. Hvordan viser Jesus ― og «kjærlighetens apostel» Johannes, til det samme prinsippet og til den samme kombinasjonen? a) Joh 14:15.21 b) 1 Joh 5:2-3

dere meg [Jesus], holder dere .(v. 21) Den som mine og dem, er det som . Og den som meg, skal av min Far. Også jeg skal ham og meg for ham.

Svar b): « på at vi elsker Guds barn er om vi og holder . Å Gud å . Og hans er

Merk! I vårt forrige studie, så vi at ingen har rett til å forandre på Guds bud ― om de så er prester. Hvis vi gjør det, blir vår kjærlighet til Gud i beste fall mangelfull. Fordi å elske Gud er å holde hans bud. Gud godtar ikke at mennesker gjør vold på hans lov. Esek 22:26

« der gjorde og vanhelliget mine helligdommer. De gjorde ikke forskjell på det som er og det som ikke er hellig, og ikke folk å skille mellom urent og rent. De øynene for . ble jeg iblant dem.»

PAVEMAKTEN FORANDRER PÅ HELLIG TID

17. Forandringen av Guds bud stanset dessverre ikke med en fullstendig annullering av Guds andre (2.) bud. I Dan 7:25 leste vi at det nye hornet skulle: 

Svar: «…sette seg å og lover, …»

Merk! I 1930 Bibeloversettelsen er denne delen av Dan 7:25 gjengitt slik: «…han skal tenke på å forandre hellige tider og lov…» Et av Bibelens ti bud dreier seg om hellig tid.

18. Hvordan gjengis hviledagsbudet ― som er Bibelens 4. bud? Se 2. Mos 20:8-11 .

078Svar: «Kom i , så du holder ! Seks dager skal du og gjøre gjerning. Men er for din . Da skal du gjøre noe , verken eller din eller din datter, tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. dager , og og som er i ; men dagen . Herren hviledagen og lyste

Merk! Mye av Bibelens fjerde bud (som omhandler hviledagen), er forandret ― ja, strøket i både den Katolske og Lutherske katekismen. Katekismens hviledagsbud sier ingenting om hvilken dag i uken som skal helligholdes, (I følge Bibelen: Den sjuende ― ikke: en sjuende, slik noen tror). Den sier heller ikke noe om hvorfor den skal helligholdes. (I følge Bibelen: Fordi Gud skapte seks dager og hvilte den sjuende). Vi har allerede sett på sitatet

i: Decretal De Translat. Espiscop. Cap. som sier: «Paven har makt til å forandre tider, til 

å annullere lover, og til å gjøre av med alle ting, selv med Jesu Kristi bud.» ― Er du enig?

19. Vi har sett at Pavemakten hevder å ha makt til å forandre hellig tid, men har den faktisk gjort dette? ― Her må vi nesten la Pavemakten få svare selv:

  • Catholic Encyclopedia: Bind 4. s. 153  gir svar: «Etter å ha forandret hviledagen fra den jødiske sabbat, eller sjuende dagen i uken, til den første, sørget Kirken for at det tredje  bud [Bibelens 4. bud] skulle referere til søndagen. Den skulle helligholdes som Herrens dag

20. Pavemakten sier altså at Sabbaten er «jødisk.» Men stemmer dette overens med det som står i 1. Mos 2:1-3 ?

Svar: «Slik ble himmelen og med hele sin hær. Den dagen hadde Gud hele sitt verk. Og Gud den dagen etter at han hadde gjort alt dette. Gud dagen og lyste . For dagen Gud etter det verk han hadde gjort da han

Merk! Bibelens Sabbat er den sjuende dagen i uken, lørdag. Den ble både velsignet og lyst hellig av Gud allerede ved skapelsen ― lenge før jødene kom på banen! Da er det vel ikke korrekt å si at Sabbaten er jødisk? Noen vil kanskje mene at søndag er ukens sjuende dag i følge den norske kalenderen. Men som kristne burde vi la Gud få være Gud og la Han få lov å bestemme hvor vi skal begynne å telle fra. Vi vet jo at Jesus i følge Bibelen, døde en (lang)fredag, lå over i graven på Sabbaten (den sjuende dagen), og stod opp fra de døde den første dag i uken, som er søndag. Se Luk 23:54-56 og Luk 24:1 .

INGEN SKAM OVER FORANDRINGEN

The Catholic Universe Bulletin, 14 august 1953:

«Kirken forandret helligholdelsen av sabbaten til søndag, og hadde rett til det på grunn av den guddommelige, ufeilbare autoritet som ble gitt den av dens grunnlegger Jesus Kristus. Protestanten som gjør krav på at Bibelen alene er troens veileder, har intet grunnlag for å helligholde søndag. I denne sak er Syvende-dags Adventisten den eneste protestant som er konsekvent.»

I Catholic Record, sept. 17, 1893 stod det å lese:«Søndag [som hviledag -red] er ikke basert på Skriften, men på tradisjon, og er ene og alene en katolsk forordning

21. Alt det pavemakten har søkt å forandre mht. Guds ti bud er blitt til gammel tradisjon etter mange års praksis. Men hva sier Bibelen om tradisjoner som ikke er basert på hva Jesus sa? Kol 2:8

Svar: « på at ingen får dere med og tomt som og stammer fra grunnkreftene i verden, fra

Merk! At en menneskelig tradisjon er blitt svært gammel, gjør den verken hellig ― eller i tråd med Jesu lære. Er det ikke bare Gud som har mandat til å erklære noe for hellig?

22. På hvilken måte indikerte Jesus at Sabbaten, dvs. lørdag skulle fortsatt være hviledag i tidsrommet etter sin død og oppstandelse? Matt 24:15-16.20 

Den ødeleggende styggedom’, som profeten har talt om, skal da stå på det hellige sted — forstå det, den som leser! Når dere det, må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.(v. 20) Men om at dere å om eller på .

JERUSAL3-filteredMerk! Begivenheten Jesus siktet til i denne teksten, gjaldt Jerusalems ødeleggelse i år 70 e.Kr. I den anledning sa han at Jerusalems innbyggere måtte flykte fra byen for å berge livet. I forkant skulle de be om to ting: 1) Om å få slippe å flykte om vinteren, for da er det kaldt. 2) Om å få slippe å flykte på Sabbaten, for den dagen er hellig ― helt fra skapelsen av.

23. Pavemakten definerer søndag som «Herrens dag,» ― men stemmer en slik betegnelse overens med Bibelens utsagn om hvilken dag Gud kaller: «min» –? Jes 58:13

Svar: «Hvis du holder foten tilbake på , så du driver med ditt yrke på , men kaller en lyst og og en , hvis du høyt i så du går dine veier, men fra og tomt snakk, …»

Merk! Sabbaten er den eneste dagen i hele Bibelen som Gud kaller «min,» det vil si: «sin.»

EN TIDSRAMME PÅ 1260 ÅR

24. Hvor lenge skulle det nye hornet få gyve løs på «de hellige»?  Dan 7:25  

Svar: «Han skal tale mot Den Høyeste og fare fram mot Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de skal overgis i én og og en tid.»

Merk! I bibelsk profetisk sammenheng svarer én dag eller et døgn til et år. Dette ser vi i Esek 4:6

«Når du er ferdig med disse , skal du legge deg igjen, nå på høyre side, og bære Juda-folkets skyld. I dager, for , lar jeg deg den.»

015En tid, tider og en halv tid: er det samme som 3½ år eller 42 måneder ― eller 1260 dager. Det vil si at En tid, tider og en halv tid utgjør 1260 dager og tilsvarer 1260 år.

Men passer en 1260 års tidsramme inn i pavemaktens historie? Det juridisk aksepterte tidspunkt da pavemakten ble anerkjent som suveren var i 538 e.Kr. Da trådte keiser Justinians lovgivning i kraft som sa at biskopen i Rom, dvs. paven, skulle være overhodet for alle kirker. Han skulle definere all doktrine, og være «alle kjetteres dugelige refser.» Så får vi spørre hvor lenge pavedømmet fikk holde på. The Encyclopedia Americana. 1941 ed. «I året 1798 gjorde han [Berthier] sitt inntog i Roma. Han avskaffet det pavelige regimet og innsatte et sekulært styresett.» 

Så kan man stille spørsmålet: Hva blir differansen når du trekker 538 fra 1798? Svaret blir: 1260 år ― akkurat som profetien foreskrev!

25. I vårt forrige studie la vi merke til de slående likheter mellom «det nye hornet» i Daniel 7. og «det første dyret» i Åpenbaringen 13. I og med avskaffelsen av det pavelige regimet i 1798 kan man vel tillate seg å si at pavemakten fikk et alvorlig knekk. Harmonerer dette med følgende detalj om «det første dyret» i Åp 13:3 ?

Svar: «Et av hoder så ut som om det hadde fått , men det ble , og seg over og det.»

061_3Merk! Her leser vi om et «banesår» – eller et «dødelig sår,» men vi får også en ny detalj: Det dødelig såret skulle leges. Denne detaljen passer i aller høyeste grad inn med pavemaktens utvikling slik vi kjenner den i våre dager. Vatikanstaten ble gitt til Romerkirken allerede året 1929 av den italienske fascistiske diktator, Benito Mussolini. Siden den gang har Romerkirkens anseelse og popularitet bare økt i omfang og intensitet. La det være sagt: Dersom året 1798 virkelig markerte en endelig slutt på alt det vi har sett Pavemakten tok seg fore i de 1260 år den fikk fritt spillerom, da var det egentlig ikke noe mer å snakke om fra vårt ståsted. ― I alle fall ikke hvis frafallet den introduserte var blitt 100% rettet på. Men detaljen om at dets dødssår skal leges, og dens fremtidige rolle som despotisk supermakt, gjør den mer aktuell enn vi aner!

DEN HIMMELSKE RETT TAR FATT I TIDSROMMET ETTER 1798

26. a) Hva skulle skje i himmelen i tidsrommet etter at det nye hornet hadde fått holde på i «en tid, tider og en halv tid»? Dan 7:26 b) Hvilken framtid har Gud åpenbart for de hellige etter at herredømmet er blitt tatt fra frafallsmakten? Dan 7:27

Svar a): « skal bli satt. Herredømmet skal ham; det skal bli ødelagt for godt.»

Svar b): « og og i rikene under himmelen skal bli gitt til som er Den Høyestes . Deres skal være et rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.»

Merk! De som blir betegnet som Den Høyestes hellige, har virkelig noe å se fram til!

27. Hva vil Jesus gjøre overfor den enkelte når han kommer tilbake som viser at et hvert menneskes evige skjebne er opp og avgjort innen han kommer? Matt 16:27

Svar: «For skal i sin herlighet med sine og skal gi etter han har

Merk! Vi så i vårt forrige studie at våre navn enten blir stående eller strøket fra Livets bok i Retten som tok til i himmelen i perioden som kom etter 1798. Da utløp Pavemaktens første stormaktstid som varte i 1260 år. Når Jesus kommer tilbake, er det for sent å vende om. Av den enkle grunn at da har han sin lønn med seg. Det er all grunn til å protestere mot det nye hornets tanker og planer. Vi protestere mot det ― hver enkelt, ― før det er for sent!