7B Den nye hornet og dommen i himmelen

NEW_1I vårt forrige studie så vi hvordan drømmen gitt til Nebukadnesar om billedstøtten, og synet Daniel fikk om de fire villdyrene, er i samsvar med hverandre. De skildrer det samme, nemlig hvordan det ene verdensrike etter det andre kom til å avløse hverandre. I tur og orden skulle de gjøre seg gjellende på den militærpolitiske arena ― helt til tiden kom da Romerriket ble fragmentert. I Nebukadnesars drøm ble denne utviklingen symbolisert med føttene og de ti tær av jern og leire. I Daniels syn ble den samme prosessen knyttet opp til de ti horn på det fjerde villdyrets hode.

Men det var noe mer som skulle skje innen Romerrikets fragmenter som Gud ikke hadde røpt for kong Nebukadnesar. Disse nye detaljene kom til å sjokkere profeten Daniel i særlig grad.

1. Hvilken utvikling fant sted mellom de ti horn på det fjerde villdyrets hode? Dan 7:8

Svar: «Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et lite som mellom . Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. hornet hadde som et og en som talte ord.»

Merk! Dette nye hornet kom til å gjøre stor skade, ikke minst når det gjaldt mennesker som Gud betegnet som «de hellige.» Dette nye hornet skilte seg ut fra de øvrige ti horn ved at den hadde øyne som et menneske i tillegg til en munn som ble brukt til å tale ― alt for store ord.

2. Hva skulle det nye hornet som skjøt opp blant de ti første bety? Dan 7:24-25

Svar: «De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og dem skal det komme en , som er enn de tidligere. Han skal slå tre konger. Han skal mot Den og fare fram mot Den »

Merk! De ti horn symboliserte de ti folkestammer som etter hvert utkrystalliserte seg innen Romerriket, nemlig: alemannerne, burgunderne, frankerne, lombardene, sakserne, svevene, vestgoterne, vandalene, herulerne og østgoterne. Det nye hornet varslet at en ny maktfaktor skulle gjøre seg gjeldende innen territoriet til disse ti fragmentene. I kampen om å etablere seg, skulle den dessuten slå tre av de ti maktene som den skjøt opp iblant. Dessuten skulle den utmerke seg ved å være annerledes enn de øvrige. Disse detaljene skal vi komme tilbake til i vårt neste studie. Inntil videre nøyer vi oss med å konstatere at de store ord som ble talt ved det nye hornets munn var rettet mot Den Høyeste. Det nye hornet skulle vise seg å være svært så hardhendt overfor Den Høyestes hellige. Vi skal nå se hva som kjennetegner dem.

3. Hva skulle det nye hornet gjøre mot Den Høyestes hellige? Dan 7:21-22

Svar: «Jeg så at dette førte mot de og over , den av dager kom. Da fikk Den Høyestes hellige sin , og kom da fikk i eie.»

Merk! Det nye hornet skulle altså føre krig mot de hellige og til og med vinne over dem. Men seieren skulle ikke vare ved. Tiden skal nemlig komme da de hellige får overta riket som deres Hyrde, Jesus har gått bort for å gjøre i stand til dem.

4. Hvor lenge skulle de hellige få del i riket som gjøres i stand til dem? Dan 7:18

Svar: «Men Den Høyestes hellige skal og det for tider, i

Merk! På dette punkt blir Daniels syn om villdyrene og Nebukadnesars drøm om billedstøtten igjen samkjørt. Steinen som traff føttene av jern og leire og som knuste alle jordiske makter og myndigheter viser til tiden da Den Høyestes hellige skal overta riket og beholde det for evig og alltid, slik vi så i Dan 2:44-45 .

5. Hvordan reagerte Daniel på informasjonen han fikk om det nye hornets framferd mot Gud og hans hellige? Dan 7:15.28

Jeg, Daniel, ble til sinns på av dette; synene i mitt indre meg. »(v. 28) Her ender min beretning. Jeg, Daniel, ble meget av mine tanker, og jeg ble i ansiktet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.

029Merk! At mennesker som Gud betegner som «hellige» skulle bli offer for terror og død av Guds fiender, var en ny og uhørt tanke for Daniel. Ikke nok med at den nye maktfaktoren skulle føre krig mot de hellige ― den skulle til og med vinne over dem! Dette var en detalj som gikk helt på tvers av hva Gud tidligere hadde lovt sitt folk gjennom Moses! Daniel hadde ikke problemer med å godta, samt forstå, at mennesker som før hadde vært hellige, men som hadde falt fra og blitt ugudelige, måtte regne med å ta konsekvensene av deres egen ondskap. Dette ser vi i hans bønn som vi kan lese i Dan 9:3.5.11 :

Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham i ydmyk bønn. …(v. 5) Vi har og handlet , vært og ; vi har veket av fra og .(v. 11) Hele Israel brøt , vendte seg bort og hørte ikke på deg. kom den over oss, den som Gud sverget at han ville sende, og som det er om i Guds tjener lov. vi hadde mot ham.

6. Hva hadde Gud sagt gjennom Moses om noen av de konsekvenser Israel kunne vente seg dersom de falt fra Gud og nektet å leve etter alle hans bud og forskrifter? 

5. Mos 28:15-16.19.36-37

Hvis du vil Herren din Gud, og legger vinn på å etter hans og som jeg gir deg i dag, skal disse komme over deg og nå deg: være du i byen og ute på marken,(v. 19) … være du når du kommer inn, og når du går ut!(v. 36-37) Både deg og den kongen du setter over deg, vil Herren til et folk som verken du eller dine fedre har kjent, og skal du dyrke andre , guder av stokk og stein. Der skal du bli et skremsel, et og et blant alle de folk som fører deg bort til.

Merk! En israelitt som levde sitt liv uavhengig av Guds bud og forskrifter hadde ikke mye godt i vente. Daniel og hans frafalne folk hadde fått merke sannheten av de vers vi nettopp leste. Forbannelse hjemsøkte dem på alle tenkelige måter. Se 5. Mos 28:15-68 .

ET HELLIG FOLK HOLDER GUDS BUD OG TROR PÅ JESUS

7. a) Hvilken betegnelse sa Gud at han vil gi dem som holder hans bud og går på hans veier? 5. Mos 28:9 b) Stemmer denne definisjonen av et hellig menneske med den vi finner i Åp 14:12 ? c) Hva sa Jesus var nødvendig for den som ville arve det evig liv? Matt 19:16-17

Svar a): «Herren vil deg til et for , slik som han med ed har deg, du holder fra din og

Svar b): «Her gjelder det at de står , de som seg til og

064Svar c): «Det kom en mann til ham og spurte: ‘Mester, hva skal jeg gjøre for å få det ?’ Men Jesus svarte: ‘Hvorfor spør du meg om det ? Det er bare én som er god. Men vil gå inn til , så

Merk! Det kan ikke være noen tvil: Det er ingen uoverensstemmelse mellom Det gamle og nye testamente om hva som karakteriserer en hellig person! En kristen skal tro på Jesus, holde Guds bud og gå på hans veier. Jesus talte om å gå på Guds vei da han sa det vi leser i Joh 14:6 :

« sier: . Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

8. Hvilket løfte gav Gud til sitt hellige folk som la vinn på å leve etter alle hans bud ― angående skjebnen til de som vågde å gå til krig mot dem? 5. Mos 28:1-2.7

Hvis du er mot Herren din og legger vinn på å leve etter som jeg gir deg i dag, vil Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Og alle disse skal komme over deg og nå deg, så du er mot din :…(v. 7) Når dine seg vil Herren sørge for at deg. Drar de ut mot deg på én vei, skal de flykte for deg på sju veier.

Merk! Daniel ble skremt av denne utviklingen med et utfall så forskjellig fra det han hadde ventet for de hellige! Det var jo de hellige som skulle vinne over fienden ― ikke omvendt!

DET NYE HORNET SETTER SEG FORE Å FORANDRE PÅ GUDS LOV

9. Hva skulle det nye hornet foreta seg med hensyn til Guds lov? Dan 7:25

075Svar: «…Han skal sette seg å og , og de skal overgis i makt tid og og en tid.»

Merk! Denne nye maktfaktoren skulle få føre krig mot de hellige innen en spesifisert tidsperiode som vi snart skal komme tilbake til. I løpet av denne tidsperioden skulle den også sette seg fore å forandre på tider og lover som er innstiftet av Gud.

10. a) Hvor lenge har Gud tenkt at hans lov skal gjelde uten noen som helst forandringer? Sal 119:151-152 b) Hva sa Jesus i denne sammenheng? Matt 5:17-18

Svar a): «Men, Herre, du er nær, er . Av dine lovbud har jeg lenge forstått at du har for

Svar b): «Tro at er kommet for å eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å . Sannelig, jeg sier dere: himmel og jord , skal den eller en tøddel i loven — før alt er skjedd.»

Merk! Er det noe rom for tvil? Er det Guds mening at noen skal ha mandat til å forandre på hans lov? Nei! Han har fastsatt sine bud for evig. Jesus var like kategorisk: Ingenting skulle oppheves eller forandres ― ikke så mye som en bokstav eller én eneste tøddel!

11. Hvordan understreket Jesus sitt poeng i Matt 5:27-28 ?

Svar: «Dere har hørt det er sagt: Du skal bryte . Men jeg sier dere: Den som på en med etter henne, har allerede begått med i sitt

Merk! I dette eksemplet understreker Jesus sitt poeng ved å henvise til et av de ti bud som har relativt bokstaver. Han illustrer hvordan synden som dette «lille» budet forbyr skal arresteres allerede på tankestadiet. Han utvider budet i stedet for å annullere det!

12. En annen gang tok Jesus et oppgjør med skriftlærde og fariseerne som brøt ett av Guds ti bud. ― Se 2. Mos 20:12 . Hva sa han til dem? Matt 15:3-6

Svar: «Han svarte: ‘Og dere, hvorfor dere Guds av hensyn til de dere har overtatt? For Gud sa: Du skal far og mor, og: Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø. Men dere : Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en til templet — han trenger å sin far eller mor. Altså har dere satt ord av av hensyn til de dere har

13. Hvordan beskrev Jesus en gudsdyrkelse der Guds bud blir annullert eller tilsidesatt, slik Israels skriftlærde gjorde ― og som det nye hornet også gjør? Mark 7:7-9

17-filteredSvar: «De dyrker meg , for det de , er . Dere dere om og holder overtatt fra .’ Og han sa til dem: ‘Ja, får det til! Dere Guds , så dere kan følge

Merk! Nettopp dette hadde de skriftlærde og fariseerne gjort. De hadde opphevet Guds bud og fulgt sine egne forskrifter. Slik var altså deres «rettferdighet» beskrevet av Herren. Spørsmålet er bare: Blir de frelst inn i Guds evige rike med en slik «rettferdighet»? Vi finner svaret i Matt 5:19-20:

Om altså noen et av disse og menneskene , skal han for den i himmelriket…(v. 20) Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere i .

14. Hvilken dom forkynte Jesus over slike som ligner de skriftlærde og fariseerne som han faktisk betegnet som de «minste» i himmelriket? Matt 23:29.33  

dere, og fariseere! Dere hyklere!…(v. 33) Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere å bli til ?

Merk! De som regnes som «de minste» i himmelriket, får altså ikke adgang der. Jesus sa at de kom til å bli dømt til helvete. De kan da umulig være både i himmelriket og i helvete!

15. Hva blir lovens funksjon sammenlignet med i Jak 1:22-25 ?

088Svar: «Dere det sier, ikke det, vil dere dere . For den som uten å etter det, han en mann som på ansiktet sitt i et : Han ser på det, går sin vei og straks hvordan han så ut. Men den som inn i og med det, han blir en hører, men en gjerningens . Han skal være i sin gjerning.»

Merk! Jakob kaller Guds bud for «frihetens fullkomne lov,» og sammenligner dens funksjon med et speil. Ser man inn i et speil (Guds ti bud) ser en at en er skitten og hvor. Det nytter ikke å vaske seg med speilet. Det er kun Jesus som kan fjerne det som skjemmer.

GUDS BUD ― «HELLIG, RETT OG GODT»

16. Hvordan beskriver Paulus Guds bud — de helliges rettesnor? Rom 7:7.12

Hva skal vi så si? Er ? Slett ! Men ville jeg ikke ha av . Jeg ville ikke ha visst hva er, dersom loven ikke sa: Du skal .(v. 12) Så er da , og er , og .

Merk! Guds lov viser oss kun hva synd er. Dens bud definerer oss som syndere som trenger frelse. Uten dem hadde vi ikke visst hva som er rett eller galt i forhold til Guds syn på saken.

17. Hva er så ille med synd? a) Joh 8:24 b) Rom 6:23 c) Hvordan definerte engelen Jesu misjon overfor Josef? Matt 1:21  

Svar a): «Jeg sa at dere skal i deres . For hvis dere ikke tror at ‘jeg er ’, skal dere i deres

Svar b): « er , men Guds nådes er i , vår Herre.»

Svar c): «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet ; for skal sitt folk deres

Merk! Det som er så ille med synd, er at den fører til død ― til syvende og sist: Den annen død. Se Åp 21:8 . Jesus kom for å berge oss både fra synd og fra dens uhyggelige konsekvenser. Han kom ikke for å frelse oss i synd. Han kom heller ikke for å justere eller forandre på Guds bud som definerer hva synd er og blir. Var det en mulighet, hadde Jesus jo ikke trengt å komme hit til jorden for å dø for synder som var blitt «bort justert.»

RETTEN BLIR SATT I HIMMELEN ― BØKER BLIR ÅPNET

18. Etter å ha introdusert det nye hornet som skjøt opp blant de ti andre, ble Daniels oppmerksomhet omdirigert til en scene som var under oppseiling i de himmelske saler. Hva fikk Daniel se der? Dan 7:9-10

Svar: «Videre så jeg: ble satt fram, og en som var av dager, tok . Hans klær var hvite som snø og håret på hans hode som ren ull. Hans var flammende luer, og dens hjul var luende . En strøm av ild fløt fram, og den gikk ut foran ham. på tusen tjente ham, tusen, ja, titusener stod foran ham. ble , og ble

Merk! Daniel ble gjort oppmerksom på en domsscene i himmelen. Gud Fader er her fremstilt som «den gamle av dager.» Rettsavgjørelser skulle bli fattet i hans nærvær og i hans påsyn ― basert på informasjon nedtegnet i himmelens bøker.

19. Hva sa Jesus at hans disipler kunne glede seg over? Luk 10:20  

Svar: «Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men dere over at dere har fått i

Merk! Vi kan også glede oss over at våre navn er innskrevet i himmelens bøker. ― I de bøkene som åpnes i forbindelse med rettsbegivenheten som Daniel fikk et innblikk i.

20. Hva heter boken som våre navn blir skrevet inn i ― når vi hører evangeliet og i likhet med disiplene, aktivt bekjenner og viser vår tro på Jesus Kristus? Fil 4:3  

Svar: «Og så ber jeg deg, du som med rette heter Synzygus, om å hjelpe disse to. For de har med meg evangeliet, sammen med Klemens og de medarbeiderne mine, som har sine skrevet i

Merk! Livets bok inneholder navnene på alle dem som har satt seg Guds rike som mål.

21. Er det dermed sagt at et navn blir stående i livets bok når det først er blitt skrevet der ― uansett videre levesett? a) Sal 69:29 b) Åp 3:5

047XSvar a): «La dem ut av livets bok og ikke skrives opp blant de

Svar b): «Ja, den som , skal bli kledd i hvitt, og jeg vil hans navn av livets , men kjennes ved hans for min Far og hans engler.»

Merk! Navnet til et menneske som ved Guds hjelp lever et seirende kristenliv blir stående i Livets bok. Hvis en person derimot, faller fra ― uten å bry seg om å følge Jesu eksempel i liv og lære, da blir navnet til vedkommende strøket ut av livets bok i den Himmelske Rett.

22. a) Noen har aldri fått sitt navn skrevet i Livets bok. Hva skjer med dem? Åp 20:14-15 b) Blir navnene til de som er «urene» eller som lar seg lokke av «hedensk styggedom og løgn» å finne i Livets bok? Åp 21:27

Svar a): «Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen — og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen var skrevet inn i livets , ble han kastet i

Svar b): «Men noe urent skal ikke komme inn, og ingen som farer med hedensk styggedom og løgn, men de som er i livets hos Lammet.»

23. I Åpenbaringen 13. leser vi om to «dyr.» Det første dyret har mange fellestrekk med det nye hornet omtalt i Daniel 7. Alt tyder på at det er snakk om én og samme maktfaktor, bare at det blir brukt forskjellige symboler og gitt noen flere detaljer i Åpenbaringen angående et unikt samarbeid. Legg merke til likhetene mellom det nye hornet i Dan 7:. og det første dyret i Åp 13:. Tekstene er fargekodet for bedre å få øye på likhetene.  

NEW_12-filteredDet første dyret i Åpenbaringen 13:

«Det ble gitt [det første] dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor i himmelen. Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon.»

NEW_1Det nye hornet i Daniel 7:

«…Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og var større å se til enn de andre. Jeg så at dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem, (v. 25) Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid

Merk! Vi har sett at de hellige ble overgitt i det nye hornets makt «én tid [1 år] og tider [2 år] og en halv tid. [½ år]» Det vil si en tidsperiode på 3½ år. Det første dyret i Åpenbaringen 13. fikk lov til «å holde på i 42 måneder» ― som også tilsvarer 3½ år.

24. Hvilken alvorlig oppfordring vil gå ut til jordens befolkning, og på grunn av hvilken begivenhet? Åp 14:6-7

Svar: «Jeg så enda en , som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig å forkynne for dem som bor på , for og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst: ‘Frykt og gi ham ! For er timen da han skal holde . som himmel og , hav og kilder!»

Merk! Her blir vi gjort oppmerksom på at timen er kommet da Gud skal holde dom. Dette er i samsvar med det vi har sett i Daniels bok om «Retten» som skulle ta til etter at det nye hornet hadde ført krig mot de hellige i «én tid og tider og en halv tid» samt «å sette seg fore å forandre tider og lover.» I forbindelse med at retts, eller domshandlingen i himmelen tar til, blir verdens befolkning i Bibelens siste bok oppfordret til å tilbe Skaperen.

25. Hvorfor er himmelen så opptatt av at mennesker skal tilbe Skaperen? Åp 13:11-12  

Svar: «Da så jeg et ; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et , men talte som en . All den makt det dyret har, bruker det dyret etter oppdrag fra det første. Det får jorden og dens folk til å det dyret — det som hadde fått sitt banesår leget.»

NEW_11-filteredMerk! Åpenbaringens bok kommer med en tilleggs-opplysning angående tiden da Gud skal holde dom i den himmelske Rett. Det første dyret, (som er identisk med det nye hornet i Daniel 7), vil få hjelp av et annet dyr som ikke er nevnt i Daniel 7. Disse to vil samarbeide om å manipulere jordens befolkning til å tilbe det første dyret. Gud vil derfor gjøre det ettertrykkelig klart at det her gjelder å tilbe Ham, Skaperen, ― på grunn av det unike samarbeidet mellom det første og andre dyret.

26. Enten kommer folk til å bestemme seg for å tilbe deres Skaper eller «Dyret.» De aller fleste kommer til å tilbe «Dyret.» a) Hvem tilber de egentlig da? Åp 13:4 b) I så fall, er deres navn da skrevet i Livets bok? Åp 13:8

Svar a): «Folk fordi den hadde gitt dyret , og de og sa: ‘Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?»

Svar b): «Og som bor på jorden, skal dyret, som fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått i hos Lammet, som ble slaktet.»

Merk! Det første og andre dyret samarbeider fullt ut med Draken, dvs. Satan. Det er egentlig han som blir tilbedt hvis man velger å tilbe det første dyret heller enn Skaperen. Alle som velger slik, gjør det samtidig klart at deres navn ikke er å finne i Livets bok. Hvis deres navn har stått der, blir det strøket når de velger å tilbe «dyret,» dvs. det nye lille hornet.

27. Hva skulle skje med det nye hornet etter det hadde talt mot Den Høyeste, ført krig mot de hellige i 3½ (profetiske) år, og forandret på tider og lover? Dan 7:25-26

Svar: «Han skal Den Høyeste og fare fram mot Den Høyestes . Han skal sette seg fore å tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid. skal bli satt. skal ham; det skal bli og for

Merk! Etter at det nye hornet hadde gjort alle disse ting, skulle Retten bli satt. Resultatet av rettens arbeid kommer til uttrykk ved at det nye hornet blir fratatt sitt herredømme for så å bli «ødelagt og tilintetgjort for godt.»

28. a) Hvordan skulle det nye hornet bli ødelagt ― og hvorfor? Dan 7:11             b) Hvordan går det med dem som tilber dyret i Åpenbaringen 13? Åp 14:9-10

Svar a): «Mens jeg så på dette, ble dyret hornet talte store ord. Kroppen ble og for å

Svar b): «En tredje engel fulgte dem og ropte med høy røst: ‘ noen og av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal få drikke av vin, som er skjenket opp ublandet harmes beger; skal pines og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.»

Merk! De store ord er i all sannsynlighet ord som forlanger at mennesker skal bøye seg for de regler og bud som det nye hornet (― det første dyret) har forandret og vedtatt som hellig. Dessuten at den fremhever seg selv som en gud, verdig alle folks beundring og tilbedelse. De som tilber Guds rival skal lide samme skjebne som den «gud» de tilber. De blir brent.

29. a) Hva blir alle mennesker oppfordret til å gjøre i lys av dommens time? Fork 12:13-14 b) Stemmer denne oppfordringen med den vi finner i Åp 14:12

Svar a): «Til sist kan det hele samles i dette: Frykt Gud, og hold ! Det bør gjøre. For Gud skal dømme hver gjerning, holde over som er , enten det er eller

Svar b): «Her det at de står , de som holder seg til og

Merk! Hvorfor gjelder det at de hellige holder Guds bud i denne sammenheng? Jo, fordi en maktfaktor har forsøkt å forandre på dem ― og Gud godkjenner ikke forandringen! Det er jo ikke den forandrede loven som legges til grunn for domsscenen i Himmelens Rettssal! I denne forbindelse er det ikke plass til mer enn én lovgiver og dommer! Se Jak 4:12  

«Det er som er og , som har makt både til å og til å »

30. Hvordan skulle det gå med de andre villdyrene? Dan 7:12

Svar: «Også de andre dyrene ble sitt ; tid og stund var for deres

Merk! Dette stemmer også med slutten på Nebukadnesars drøm. Da steinen traff føttene på billedstøtten, ble alle spor etter de andre rikene knust og ødelagt for godt.

31. a) Hvem fikk Daniel et glimt av i forbindelse med dommen i himmelen? Dan 7:13-14 b) Hvordan blir den samme begivenheten kommentert i Åp 11:15

Svar a): «Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det som var lik en . Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham. Han fikk , ære og ; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et , det skal ikke ; hans går til

Svar b): «Den sjuende engelen blåste i sin basun. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: over er tilfalt vår Herre og hans , og han skal være i all

Merk! Jesus er Menneskesønnen Daniel fikk se da han fikk et innblikk i den himmelske rett. Da Jesus ble stilt for retten i Israel og spurt om han var «Den Høylovedes Sønn,» henviste han til scenen Daniel så. Se Mark 14:62 : «Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal få se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.»