1B Noen grunner til Daniels prinsipper

LEE2131Det forrige studiet var en innledning til Daniels bok. Vi så at Jesus anbefalte boken, samt litt av bakgrunnen for at jødefolket ble ført i fangenskap til Babylon der mye av boken ble skrevet. De hebraiske navnene til Daniel og hans tre venner ble endret til babylonske navn. Denne gangen skal vi plukke opp tråden der vi slapp den sist. Den henger sammen med kongens bestemmelse om hva de unge guttene som skulle tjene ved hans hoff skulle spise og drikke.

1. Daniel bestemte seg tidlig for at han ville være en del av Guds plan. Han ville være et trofast vitne for Gud ― i motsetning til kong Hiskia som vi også leste om sist.    a) Hvordan kom hans beslutning til uttrykk? Dan 1:8 b) Hvordan kan vi vite at Gud hadde behag i Daniels forsett? Dan 1:9

Svar: a) «Daniel satte seg fore at han ville gjøre seg med og fra kongens bord. Han bad den øverste hoffmannen om å få å gjøre seg

Svar: b) « det at den øverste hoffmannen og for

Merk! Mange vil nok oppfatte Daniels forsett som kantet og lite diplomatisk, men det var ikke slik Gud så på det! Han støttet den unge gutten fullt ut. Daniel ville ikke gjøre seg «uren» med kongens mat og vin og Gud holdt tydeligvis med ham i det.

DET NYE TESTAMENTET ANGÅENDE «URENHET»

2. Hva leser vi i Åpenbaringens bok angående Det nye Jerusalem og det som er «urent.» Åp 21:27

                                                                          

Svar: «Men noe skal komme , og som farer med og , men bare som er innskrevet i hos Lammet.»

Merk! Det er fortsatt mulig å bli uren ― også i nytestamentlig tid. Det lønner seg ikke!

3. Hva sa Jesus om hvordan et menneske blir urent? Mark 7:20-23

Svar: «Og han la til: «Det som går fra mennesket, det gjør mennesket . For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de : hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag, , , utskeielser, misunnelse, , hovmod, . Alt dette kommer innenfra og

Merk! I bunn og grunn er det ulydighet mot Gud som gjør et menneske urent. I noen tilfeller er det lettere å falle for fristelser enn andre.

ANNGÅENDE KONGENS VIN

4. Hva kan den unge Daniel ha merket seg om konsekvensene av å drikke vin og sterk drikk? a) Ordsp 23:31-33 b) Ordsp 20:1 c) Jes 28:7

Svar a): «Se ikke på , hvor den gløder, hvordan den funkler i begeret, og hvor lett den renner ned. Til kan den bite som en slange og stikke som en giftig orm. Da ser dine øyne underlige ting, og du og

Svar b): « er en , og den en , som av , er

Svar c): «Men det er også andre som , som av og : og er , helt av . De av den drikk, de når de har , og når de feller

12-26Merk! De åndelige lederne og de falske profeter hadde ledet Israel på villspor. Her ser vi noe av grunnen til det. Alkoholen hadde sløvet sansene deres. Det ble lett å spotte Gud. Til slutt sviktet de ham på alle plan. Daniel ville ikke gå i samme felle. Han ville være ren.

5. Det kan også være at kongens mat og vin ble regnet som et offer til avgudene. Ved å delta i offermåltidet, var man også med på selve avgudsdyrkelsen.  Hva sa Paulus om dette? 1 Kor 10:14 og 1 Kor 10:18-21

Svar: « dere altså fra , mine kjære! (v. 18) Se på folk! Har ikke de som av , i det som ? Hva mener jeg med dette? At avgudsoffer betyr noe, eller at en virkelig er noe? Nei! Men det hedningene ofrer, de til og ikke til Gud. Jeg vil ikke at dere skal ha med . Dere kan Herrens og de ånders . Dere kan være med ved Herrens og ved de ånders

Merk! Daniel ville ikke være med på tilbedelsen av Babylons avguder. Ved å gjøre det

hadde han vært med på å tilbe onde ånder. Han hadde sikkert selv lest i Sal 106:36-37

«De dyrket deres , og de ble en snare for dem. De sine sønner og døtre til de

6. Daniel ville heller ikke bli uren ved å være ulydig mot Guds forskrifter. Hva hadde Gud sagt om dette ― og i kraft av hvilken «stilling» hos dem? 2. Mos 15:26

Svar: «Han sa: ‘ du hører på Herren din røst og gjør det som er i øyne, dersom du gir og holder alle hans , da skal jeg deg for alle de jeg la på . For er , din

066-filteredMerk! Takket være egypternes begravelses metoder i oldtiden ― med balsamering, har den moderne vitenskap faktisk fått rede på hvilke sykdommer og plager som var vanlig i Egypt: Hjerte- og kar sykdommer, overvekt, kreft, tannråte og stress osv. Som deres lege, ville Herren spare sitt folk for sykdommer. Han ville at de skulle ha det så godt som mulig ― så lenge som mulig. Derfor gav han noen retningslinjer om hva de kunne nytte til mat for optimal helse.

ANGÅENDE KONGENS KJØTTMAT

7. Hva gikk Guds retningslinjer ut på når det gjaldt kjøttmat? 3. Mos 11:1-3

Svar: « talte til Moses og Aron og sa til dem: Si til israelittene: Av dyreslag på jorden kan dere spise disse: Alle dyr som har , klover som er helt , tygger , dere spise.»

8. Hvilke unntak til denne hovedregelen om dyr som har klover og som tygger drøv, definerte Gud som uegnet til menneske føde? 3. Mos 11:4-8

Svar: «Av drøvtyggere og klovdyr er det disse dere spise: , for den tygger nok drøv, men har ikke klover; den skal dere holde for ; og , for den tygger drøv, men har klover; den skal dere holde for ; og , for den tygger drøv, men har ikke klover; den skal dere holde for ; og , for det har klover, klover som er kløvd helt igjennom, men tygger ikke ; det skal dere holde for . av dyrene dere , og deres døde kropper må dere ikke røre. skal dere holde for

Merk! Kjøtt fra dyrene som her er nevnt ble uten tvil brukt som mat i Babylon på samme måte som i Egypt. Men med så klar tale fra Guds side om hva Han regnet som urent og uegnet til menneskeføde, ville ikke Daniel gjøre seg uren ved å være ulydig.

9. Hva er det første tilfellet i Bibelen der Gud skiller mellom rene og urene dyr? Se    1. Mos 7:1-2

Svar: «Herren sa til : ‘Gå inn i , og hele din ! For jeg har funnet at bare du er for meg i denne slekt. Av skal du ta med deg par, hann og hunn, og av de som er , ett par, hann og hunn.»

Merk! Allerede ved vannflommen på Noahs tid skilte Gud mellom rene og urene dyr.

10. Hvilke andre av Guds forskrifter angående animalsk føde kjente Daniel i all sannsynlighet til? a) 3. Mos 3:17 b) 3. Mos 22:8

Svar a): «Dette skal være en for og deres etterkommere hvor dere bor. og må dere

Svar b): «Dyr som er eller , skal han , for da blir han . Jeg er Herren.»

Merk! Blodet er kroppens transportsystem og inneholder mye, både næringsstoffer og avfallsstoffer. Fettet på kjøttet ble også betegnet som uegnet til menneskeføde.

11. Hvem hadde besluttet at kjøttet til kvalte dyr ikke skulle spises — og heller ikke blod, hvis en hadde en ikke-jødisk bakgrunn? Apg 15:28-29

Svar: «Den og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn de helt ting, at dere holder dere borte fra , fra , fra kjøtt av dyr og fra hor. Om dere dere for , vil det gå dere . Lev vel.»

Merk! Det er mye som tyder på at Daniel hadde hatt de samme prinsipper å rette seg etter om han hadde levd samtidig som Jesu disipler etter hans himmelfart.

ET OFTE MISFORSTÅTT SYN ANGÅENDE RENT OG URENT

12. Apostelen Peter fikk en gang et ofte misforstått syn der han ble oppfordret til å slakte og spise dyr som han anså for å være urene. Hvordan reagerte han på denne oppfordringen? Apg 10:11-16

Peter og de urene dyreneSvar: «Han så at hadde åpnet seg, og at dalte ned; det så ut som en stor duk som ble ned mot jorden etter de fire hjørnene. I den var som lever på jorden, firbente, og himmelens fugler. Og en røst talte til ham: ‘Peter, ta for deg, og .’ Men Peter svarte: ‘Det kan jeg , Herre. For jeg har spist noe og .’ For annen gang talte røsten til ham: ‘ som Gud har sagt er , må du kalle .’ Dette hendte ganger, og så ble duken tatt opp til igjen.»

Merk! Det er verd å merke seg at Peter hadde vært sammen med Jesus i 3½ år og spist mange måltider sammen med ham i løpet av den tiden. Men Jesus hadde tydeligvis ikke lært sine disipler opp til å tro at de kunne spise hva som helst. Gud ga ingen vitenskapelig forklaring på hvorfor Daniel og hans folk ikke måtte spise forskjellige dyrearter som mange mennesker anser som «mat.» Gud ville at de skulle stole på Ham, selv om de ikke fikk noen forklaring, eller forstod grunnen til alt. Slik er det fortsatt. Dessverre gjør vi ofte vår tro avhengig av at vi førstforstå det vi skal tro på. Men dette er ikke tro pr. Bibelens definisjon. Den sier nemlig at tro må til før en kan se eller forstå. Se Hebr 11:1-3

« er for det som , om en ser. For sin fikk mennesker i gammel tid godt vitnesbyrd. I vi at verden er ved , og at det vi , har sitt i det

13. Forstod Peter synet dit hen at det skulle tas bokstavlig? Apg 10:17-20

Svar: «Mens Peter ennå var på hva dette synet skulle , kom utsendingene fra . De hadde spurt seg fram til Simons hus og stod nå foran porten. De ropte inn og spurte om Simon med tilnavnet var gjest der. Peter fremdeles på da sa: ‘Tre menn spør etter deg. Skynd deg og gå ned; du skal følge med dem uten å deg, for har sendt dem.»

12-74Merk! Uttrykkene: «Mens Peter ennå var usikker på hva dette synet skulle bety…» samt «Peter tenkte fremdeles på synet,» viser at apostelen ikke anså synets betydning som soleklart bokstavlig. Hensikten med synet var å korrigere Peters syn på mennesker som ikke var jøder. Kornelius var en ikke-jødisk mann som jødene faktisk anså for å være «uren,» og dermed uegnet til kontakt med jøder. Peter fikk synet for å undervise ham om at Kornelius også hadde rett til evig liv. Se Apg 10:21-22 :

«Peter gikk ned til mennene og sa: ‘Det er meg dere spør etter. Hvorfor er dere kommet hit?’ De svarte: ‘Vi er av , en og mann som hele det jødiske folk har bare godt å si om. Han har fått et fra en som sa at han skulle hente til sitt hus og hva har å

14. Hva sa Peter at Gud hadde vist ham angående hva som var rent av det han før hadde betraktet som urent? Apg 10:27-29 Apg 10:34-35

Svar: « samtalte med ham mens de gikk inn, og han så at mange mennesker hadde samlet seg. Han sa til dem: ‘ at det er for en å være med eller noen fra et folk. Men har meg at jeg har å si at noe er eller . Da jeg ble budsendt, kom jeg uten å gjøre innvendinger. Men nå spør jeg: Hvorfor har dere sendt bud på meg?» (v. 34) Peter begynte da å tale: Nå jeg virkelig at gjør , men tar imot som frykter ham og gjør , hva han tilhører.»

Merk! Her gir Peter selv uttrykk for hva synet med de urene dyr skal bety. Betydningen var at han ikke hadde lov til å si at noe menneske var vanhellig eller urent. Han sa videre at synet var den direkte årsak til at han i det hele tatt ble med hjem til Kornelius.

ANGÅENDE FISKEMAT OG FUGLER

15. Hvilke retningslinjer hadde Gud gitt angående fiskemat? 3. Mos 11:9-10

Svar: «Dette dere spise av alt det som lever i : som lever i vannet, enten det er i eller i , og som har og , kan dere spise. Men som finnes i og , alt som myldrer i vannet, alt som lever der og har , det skal en for dere.»

Merk! Mens sjødyr skulle ha både finner og skjell for å være spiselige, ble det ikke gitt noen slik tommelfinger regel for fugler. De som ikke skulle brukes til mat viser seg å være rovfugler og åtseletere. De blir listet opp én for én. Se 3. Mos 11:13-23 .

16. Gjorde Jesus forskjell mellom god fisk og «ubrukelig» fisk? Matt 13:47-48  

12-109Svar: «Endelig er himmelriket å ligne med en som blir kastet i sjøen og fanger av slag. Når den er , drar fiskerne den opp på stranden; de setter seg ned og samler fiskene i kar, men ut de

Merk! En «ubrukelig» fisk var rett og slett en uten finner og skjell.

ET VELLYKKET HELSE EKSPERIMENT

17. Hvordan reagerte den øverste hoffmann på Daniels prinsipper? Dan 1:10  

Svar: «Men han sa til Daniel: ‘Jeg er for at min herre kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke, skal synes at dere ser så ut som de andre guttene på deres alder, og at kongen for skyld skal trekke meg til ansvar.»

Merk! Daniel hadde ikke noe forslag til den øverste hoffmannen om hvordan han kunne unngå å gjøre seg uren med kongens mat og vin. Nå hadde han fått svar. Det gikk ikke.

18. Daniel hadde fått avslag på søknaden, men han var ikke tenkt å gi seg så lett! Derfor henvendte han seg nå til oppsynsmannen. Hvilket forslag til eksperiment hadde Daniel kommet på i mellomtiden? Dan 1:11-13

Svar: «Daniel sa da til som den øverste hadde satt over , Hananja, Misjael og Asarja: ‘ dine tjenere i ! Gi oss å og å ! kan du legge til hvordan vi , både og de som av maten fra bord. Gjør med dine tjenere etter du får

Merk! Et slikt kortvarig eksperiment kunne vel ikke skade!

19. Den vegetabilske dietten som Daniel foreslo var ikke så revolusjonerende i bibelsk sammenheng! Hva bestod menneskets første spiseseddel av ved skapelsen? 1. Mos 1:29  

Svar: «Og sa: ‘Se, gir dere alle som setter , så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer med i. skal til for

PHFVE018Merk! Ved skapelsen ble menneske skapt til å spise vegetabilsk kost. Både våre tenner og vårt fordøyelsessystem bærer preg av å være beregnet til å håndtere et plantebasert kosthold. Moderne forskning bekrefter entydig at et vegetabilsk kosthold virker svært så positivt inn på menneskekroppen. I en lederartikkel i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, nr. 22. 1994, skriver professor Kåre Norum: «Jeg tror det er på tide å avmystifisere det å være vegetarianer. De aller fleste som lever på vegetabilsk føde her i landet, er ikke fanatikere, men føler behag ved kostholdet sitt. Vi andre burde heller lære av dem og bruke mer av planteføde i det daglige kostholdet. Vi trenger en utvidet matkultur i Norge, der vi tar opp flere vegetabilske hovedretter i våre menyer.»

20. Hvilken vegetabilsk rett stod på menyen den dagen da Esau solgte sin første fødselsrett til sin bror Jakob? 1. Mos 25:29 og 1. Mos 25:34

Svar: «En gang holdt Jakob på å koke en . Da kom Esau hjem…(v. 34) Jakob gav ham da og , og han spiste og drakk…»

Merk! At linsesuppe er velsmakende, kan du erfare ved å prøve følgende oppskrift!

2 ss. Olivenolje 1 stor løk 200 g. linser 1 ¼ l. vann 3-4 buljong terninger evt. Aromat krydder. Litt salt 2 gulerøtter, grovt revet. 1 purre

1 boks hermetiske, grovhakkede tomater.

Olivenolje og løk surres. Skyll linsene i et par vann og bland dem inn. Tilsett vann, vegetabilsk buljong, revet gulrot og finsnittet purre. La suppen koke i ca. 25 min. Ha de hermetikse tomatene i suppa. Smak til med basilikum. La suppen småkoke videre i 10 – 15 min. Dryss evt. finhakket persille på toppen. Serveres med grovt brød.

20. Når det gjaldt drikke, bad Daniel og hans tre venner enkelt og greit om å få vann. Hvordan viser Bibelen at vann er en viktig faktor? Åp 22:17  

Svar: « og bruden sier: ‘Kom!’ Og den som hører dette, skal si: ‘Kom!’ Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets for

00015203 liteMerk! Det er ikke tilfeldig at Guds Ord taler til oss om «Livets vann.» Vannets betydning for vår helse er blitt undervurdert i følge Dr. F. Baranghelidj. Han har forfattet boken: Water & Salt Your Healers from Within. Han mener at kroppen (som består av ca. 70 % vann), alt for ofte får for lite vann, og blir derfor dehydrert — noe som virker negativt inn på cellene. Hans forskning viser at dette fører til sykdommer som blir mer og mer vanlige. Han har svært lite til overs for kaffe, te, og alkohol som ofte drikkes for å slukke tørsten.  På side 12 i boken sin skriver han: «Å tro at te, kaffe, alkohol og andre produserte drikkevarer kan erstatte kroppens behov for rent, naturlig vann, er en grunnleggende feiltakelse, særlig i et legeme stresset av konfrontasjoner med de daglige problemer. Det er sant at disse drikkevarene inneholder vann, men de aller fleste av dem inneholder også stoffer som inneholder dehydrerende (vanndrivende) egenskaper slik koffein gjør. Slike stoffer driver ut av kroppen vannet som de er oppløst i, og dessuten vann fra kroppens reserver. Når du drikker kaffe, te, og til og med en øl, kvitter kroppen seg med mer vann enn det drikken består av.»

21. Fikk Daniel og hans tre venner det slik som de ønsket? Dan 1:14-17

Svar: « gjorde de , og dem i dager. Da de ti dagene var gått, det seg at de så og var i hold enn de guttene som hadde spist av maten fra kongens bord. Da oppsynsmannen dem slippe den fine maten og og gav dem . gav disse fire guttene og skrift og . Og Daniel skjønte seg på alle slags og drømmer.»

Merk! Resultatet etter eksperimentet var upåklagelig! Igjen var Gud med og velsignet de fire guttene som hadde vågd å vise ham troskap heller enn å velge veien med minst motstand.

22. Hva ble resultatet etter de tre årene med utdannelse som de måtte igjennom før de fikk gjøre tjeneste hos kongen? Dan 1:18-21

Svar: «Da den kongen hadde fastsatt, var til , og de skulle føres fram for ham, førte den øverste hoffmannen fram for Nebukadnesar. Kongen talte med dem, og det fantes blant de guttene som kunne seg Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. Og de fikk tjeneste hos kongen. når kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant han at de var ganger så som alle og i riket. Daniel ble der helt til kong Kyros’ første regjeringsår.»

Merk! Vi skal se nærmere på de andre av Babylons vismenn i vårt neste studie.