7 De som blir stående for menneskesønnen når han kommer

31-28Det sjette segl handler om Jesu gjenkomst i sin Fars herlighet. Han kommer ikke i all hemmelighet, ― og hvorfor i all verden skulle han gjøre det? Han har ikke noe å skamme seg over! Tvert i mot! Han er omgitt av en prakt og stråleglans som er så overveldende og intens at den får atmosfæren til å dirre som om den er ved å eksplodere. Ja, og til slutt så gjør den vel det ― i alle fall slik vi får det beskrevet av apostelen Peter i 2 Pet 3:10-12 :

«Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen med et , elementene skal komme i og , og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. Når nå skal gå i , hvor og bør dere da ikke leve, dere på at Guds dag skal , og den. Da skal himlene av og og

Herrens dag kommer som en «tyv» for dem som ikke har forberedt seg for denne anledningen, slik vi la merke til i Studie 1-B. Det er også deres reaksjon som ble omtalt ved slutten av det sjette segl slik vi så sist. Herrens dag kan umulig komme «som en tyv» for de som venter på at den skal komme og som i samarbeid med Gud gjør alt de kan for å fremskynde den! Det gjør utvilsomt Gud sorg å oppleve at så mange sier «til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede.» Se Åp 6:16 . De opplever Guds og Lammets nærvær som harme imot dem, men like før Peters beskrivelse som vi nettopp leste, ga han følgende beskrivelse av Guds innstilling til alle. Se 2 Pet 3:9 :

«Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. , han er med dere, for han vil at skal gå , men at skal nå fram til

Tilstekkelig tid til omvendelse vil bli gitt, men de aller fleste vet ikke å sette pris på det. De kommer til å bli forundret over konsekvensen av deres endelige valg. De hadde ikke regnet med en slik manifestasjon av Guds utildekkede vesen. Derfor roper de ut i sin fortvilelse det som står i Åp 6:17

«For den store dag er kommet, vredens dag, og kan da

1. Ja, hvem kan da bli stående? Det er faktisk fullt ut mulig å bli stående når den dagen kommer! Hvilket godt råd hadde Jesus å gi i denne forbindelse? Luk 21:34-36  

Svar: «Vær på , og la dere ikke av og eller av livets bekymringer, så dagen plutselig kommer over dere som en . For den skal komme over dem som bor over jorden. hver tid og stund, og om å til å komme fra alt dette som skal , og for Menneskesønnen.»

Merk! De som til slutt forstår at de ikke kan bli stående for Menneskesønnen, har ikke vært på vakt. De har latt seg sløve av svir og drikk og av livets bekymringer. De har ikke våket og heller ikke bedt om å få kraft til å komme velberget fra alt som skal hende i forkant av Mesterens komme. Derfor kan de heller ikke bli stående for ham når han til slutt viser seg som den han er. Men vi skal se i løpet av dette studiet, at svært mange kommer til å følge Jesu råd.

2. Det vi nå skal ta for oss, er begynnelsen på svaret om hvem som kan komme velberget fra alt det som skal hende og bli stående for Menneskesønnen. I begynnelsen av Åpenbaringens 7. kapittel, blir Johannes tatt med to/tre skritt tilbake i forhold til det 6. segl. Han blir tatt tilbake til den svarte hesten ― til det 3. segl i endetids perspektiv. Det er da like før den gulbleke hesten slippes ut av stallen. Hva så han? Åp 7:1-3  

LEE51F2Svar: «Deretter så jeg engler som stod ved jordens fire hjørner og holdt jordens , så det skulle noen vind på eller over eller mot trærne. Og jeg så en annen engel: Han steg fram fra og bar den levende . Med høy røst ropte han til de fire engler som hadde fått makt til å og : ‘Rør jorden eller havet eller trærne vi har satt et på pannen til vår Guds

Merk! Det går klart fram av selve teksten at dette ikke er noen vanlig vind. Det er et symbol på noe som kommer til å skade jorden og dem som bor der. Det kan sammenlignes med vinden som blir omtalt i Jer 49:35-37

«Så sier Herren, Allhærs Gud: Se, jeg vil knekke elamittenes , deres . Mot Elam sender jeg fra de fire himmelhjørner og sprer dem for alle disse . Det skal ikke være et eneste land hvor det ikke finnes folk som er bort fra Elam. Jeg gjør elamittene for deres , for alle som dem . Jeg lar komme over dem, min , sier Herren. Jeg sender etter dem til jeg får på dem.»

Men det er noe som skal settes i pannen på Guds tjenere før disse ødeleggelsene slippes løs.

3. I Bibelen ble segl brukt til å formidle et budskap om eierforhold samt for å tilkjennegi at uvedkommende skulle holde seg langt unna det som ble forsynt med et segl. Hvordan kommer dette til uttrykk i: a) Dan 6:18 og b) Matt 27:66 ?  

Svar a): «De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen den med sitt og sine stormenns , så det kunne noen med Daniel.»

Svar b): «Da gikk de av sted og graven, med vakter og med som de satte på steinen.»

Merk! I begge disse tilfellene ser vi at et segl formidlet et klart budskap. I det første tilfellet ser vi at Daniel ble betraktet som det Medo-Persiske rikets eiendom. Ingen kunne røre ham i den hensikt å forandre hans situasjon på grunn av seglet på steinen over løvehulen. Det samme kan sies i det andre tilfelle i forbindelse med sikringen av Jesu grav. Graven ble sikret med et romersk segl for å kunne imøtekomme overprestenes forespørsel rettet til Pilatus som vi finner i Matt 27:63-66 :

18-40a«… Herre, vi er kommet til å på hva denne sa da han ennå levde: Etter tre dager skal jeg . Gi derfor ordre om å holde ved graven til den tredje dag er over, så ikke hans skal komme og ham og si til folket at han er stått fra de . Da ville vi få et nytt , verre enn det første.’ svarte: ‘Her har dere . Gå så og sørg for dere finner det .’ Da gikk de av sted , både med vakter og som de satte

Men Romerrikets segl kunne ikke holde Jesus i graven, for han var jo ikke romernes eiendom! Han hadde nemlig fått et annet segl som var langt mer betydningsfull ― slik vi ser i Joh 6:27 :

«Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som og gir , den som vil gi dere. For på har , , satt sitt

Guds segl er tydeligvis et uttrykk om hans eierforhold og at han har godkjent den som får seglet. En mer fyldig forklaring på hva Guds segl i Åpenbaringens 7. kapittel innebærer, kan du få ved å se på kurset: «Daniels Bok i Fokus» i Studie 11-F.

4. Hvordan går det fram at de som ikke får Guds segl på pannen vil bli rammet av smerte og nød når de fire englene slipper sine vinder med ødeleggelse løs? Åp 9:4-6

Svar: «Det ble sagt dem at de måtte gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men de som hadde . De fikk til å dem, men de skulle dem i måneder. Og var som når et menneske blir stukket av en . I de dager skal menneskene , men den. De skal etter å få , men skal fra dem.»

Merk! De som da har fått Guds segl på pannen vil bli beskyttet og bevart slik at de unngår lidelsene som her er beskrevet. Akkurat som Guds folk unngikk plagene som rammet egypterne før utgangen av Egypt, slik vil de som har fått Guds segl i pannen bli spart for de siste plagene som rammer verden før Jesu gjenkomst. De blir stående for Menneskesønnen.

DE 144000

5. Hva fikk Johannes høre angående dem som fikk Guds segl i pannen? Åp 7:4-8

Svar: «Og jeg hørte på dem som hadde fått : Det var , fra i . Av Juda stamme var det med segl, av Rubens stamme , av Gads stamme , av Asjers stamme , av Naftali stamme , av Manasse stamme , av Simeons stamme , av Levi stamme , av Jissakars stamme , av Sebulons stamme , av Josefs stamme , og av Benjamins stamme med

Merk! Vi var så vidt inne på de 144000 da vi tok for oss avsnittet om Filadelfia menigheten i Studie 3. Parallellen ble trukket til de 144000 da vi så hva som skal skrives på de seirende i Filadelfia menigheten, nemlig Guds navn samt, byen og Lammets nye navn ― slik det også står om de 144000 i Åp 14:1 . Det ble også sagt til dem i Filadelfia at den som seirer skal gjøres til en søyle i Guds tempel ― menigheten. Dette templet består ikke bare av søyler, men søylene spilte en vesentlig rolle. Slik også med de 144000. Legg merke til hvordan de beskrives videre i Ukjent bok ::

«…Det er de som følger Lammet hvor det så . Det er de blant menneskene som er for å være en for Gud og

Uttrykket: «første frukt,» indikerer at de er den første delen av et langt større etterslep. ― Mye på samme måte som at Jesu oppstandelse fra de døde gjorde ham til: «førstegrøden av dem som er sovnet inn.» Fordi han stod opp skal mange andre stå opp fra de døde når han kommer. Se 1 Kor 15:20.23 . Kombinasjonen «søyle» og «første frukt» gir inntrykk av at de 144000 dreier seg om en gruppe mennesker som leder an på en slik måte at andre følger etter. Fordi de 144000 er søyler i Guds tempelbygg skal mange andre bli steiner og bjelker osv. i det samme bygget. Se 1 Kor 3:9-14

6. Mange vil kanskje være fristet til å trekke konklusjonen at de 144000 alle som én tilhører den jødiske rase ― i og med at det står at de kommer «fra alle stammene i Israels folk.» Hvorfor kan en slik konklusjon være forhastet? Ef 2:11-14.19  

Dere som en gang , ble kalt uomskårne av dem som kalles de omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd. da at dere en gang ; dere fra i og hadde del i paktene og løftet og var derfor uten og uten i verden. Men , Kristus Jesus, er dere som var borte, ved Kristi kommet . For han er vår fred, som gjorde de til og rev ned det gjerde som skilte, fiendskapet.(v. 19) Altså er dere ikke og , men dere er de helliges og Guds .

095Merk! I Kristus Jesus regnes ikke en hedning (dvs. ikke-jøde) lenger som en hedning. Det er noe han var før Jesus kom inn i bildet. En som ikke tilhører den jødiske rase er ikke lenger utestengt fra borgerretten i Israel. Før var det jøder på den ene siden og ikke-jøder på den andre. Men Jesus har gjort de to som tror på ham til ett. Av den grunn betraktes du ikke lenger som en fremmed eller utlending selv om du ikke tilhører den jødiske rase. På grunn av Jesu offer blod er du en medborger i en av Israels tolv stammer. Tanken om at Jesus har gjort alle folkeslag og nasjoner til et eneste kongerike (som fortsatt heter Israel), har vi allerede sett gjentatte ganger i Åpenbaringsboken. Vi leste for eksempel ganske nylig følgende i Åp 5:9-10 :

«De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den. du ble og har med ditt for Gud av og , av alle og nasjoner. Til har du dem, til for vår Gud, og skal

Dette er fortsatt en svært ny melodi i manges ører ― både blant jøder og ikke-jøder. Men det er mennesker som er med i dette ene kongerike som blir stående når Jesus kommer.

7. Hvordan kan vi vite at Jesus fortsatt opererer med et Israel som består av 12 stammer? (― Selv om 10 av de opprinnelige stammene gikk tapt allerede ca. 700 år før han ble født i Betlehem)! Matt 19:27-28

Svar: «Da tok Peter til orde og sa: ‘Hva så med oss? Vi har forlatt alt og deg. Hva skal vi få?’ Jesus sa til dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: verden skal , og Menneskesønnen sitter på i sin herlighet, da skal også som har fulgt meg, sitte på troner og dømme stammer.»

Merk! De 144000 er «søyler» og «første frukt» i de Israels tolv stammer som Jesus her nevnte. Hans 12 disipler skal ha oversikt over hver sin stamme. Hver av disse stammene vil dessuten ha 12000 representanter av de «søylene» og «første frukt» som de 144000 representerer.

EN SIDE VED ISRAEL SOM OFTE BLIR GLEMT

8. Det kan være nyttig i denne sammenheng å ta med en detalj om Guds opprinnelige plan med Israel som ofte blir glemt. Paulus var så vidt innom dette da han ramset opp hvilke fortrinn jødefolket har. Hvilket fortrinn nevner han først? Rom 3:1-2  

Hvilket har da , …?(v. 2) , på alle måter! Først og at ble betrodd .

WRITIN2Merk! Jødenes største fortrinn var og er at Guds ord ble betrodd til dem som et folk. Ikke noe annet land eller folk i hele verden kan varte opp med noe lignende! Bibelen er ikke bare en samling med tanker og ideer. Der kan vi lese om historiske personer, hendelser og steder. Disse opplysningene blir ofte dokumentert gjennom arkeologien osv. Bibelens profetiske utsagn strekker seg ofte helt ned til vår egen tid ― og enda lenger! Historien bekrefter til stadighet deres ekthet og slående treffsikkerhet!

9. Hvordan fortsetter Paulus listen over jødenes fordeler og fortrinn? Rom 9:4-5  

Svar: «De er jo , dem tilhører , Guds herlighet og , deres er , og , dem tilhører fedrene, og fra dem er kommet som menneske, som over ting, lovet i all evighet. Amen.»

Merk! Disse vers viser videre at jødenes fortrinn dreide seg om åndelige verdier. Det dreide seg om en religion der deres forhold til Gud ble fremstilt som noe nært. Guds direkte virke for dem, er en vesentlig del av deres historie. Gud inngikk avtaler (pakter) med dem. Han gjorde sin vilje og karakter kjent for dem gjennom et unikt lovverk. Han har en omfattende plan om å gi mennesker tilbake det tapte evige liv. Dette ble synliggjort gjennom det som foregikk ved helligdommen i Jerusalem, deres hovedstad. De kunne spore sine røtter tilbake til mennesker som hadde et spesielt forhold til Gud. Profetiene om at Messias skulle fødes som en av dem ― i Israel ble gitt til dette folket. Han skulle være garantisten for at samtlige løfter gitt av Gud til dem skulle innfris.

10. I lys av det vi nettopp har sett, kan vi tillate oss å lete etter en betegnelse av Israel som omfatter noe mer enn et vanlig politisk styrt land. Det viser seg at Israel faktisk fikk en spesiell betegnelse. Hvilken? a) 3. Mos 19:1-2 b) Jos 18:1

Svar a): « talte til Moses og sa: Si til hele den : Dere skal være , for jeg, Herren deres Gud, er hellig.»

Svar b): «Hele kom sammen i Sjilo og satte opp der. For nå hadde de lagt landet under seg.»

Merk! Det går klart fram av det vi nettopp har lest at Gud regnet kongeriket Israel først og fremst som en menighet. Gud hadde opprinnelig «strategi» i tanke da han ga Israels menighet sin geografiske plassering. Det skulle være lett for andre folkeslag å komme i kontakt med hans tjenestefolk.

11. Meningen var at Israels menighet, (med Jerusalem og helligdommen der i spissen) skulle være positive eksempler for andre folkeslag, men gikk det slik? Esek 5:5-6

21-137Svar: «Så sier Herren Gud: Denne byen, , har jeg satt og den. Men folket der satte seg opp og ble mer enn de folkene; de trosset forskrifter enn landene omkring. For de forkastet lover og fulgte ikke mine forskrifter.»

Merk! Det gikk ikke slik Gud hadde ønsket. Abraham var riktignok deres stamfar, men de hadde ikke den samme respekten for Guds lover og forskrifter som han hadde hatt. Heller ikke den samme tro.

12. Gud la folkeslagene omkring Israel. På samme måte la han Israels 12 stammer rundt sin helligdom. Dette kom tydelig til uttrykk i Guds instruksjon til Moses om hvordan Israel skulle slå leir med helligdommen som deres midtpunkt. Se 4. Mos 2:1-3

« sa til Moses og Aron: skal ligge i leir, under banner og sin families merke. skal ligge , et stykke fra det. På , mot , skal hær ligge, for avdeling. …»

Merk! Helligdommen var en fremstilling av Guds frelsesplan for hele menneskeheten. Den skulle være både «et bønnens hus for alle folk,» og et undervisnings senter.

13. I området tett rundt helligdommen, skulle Israels menighet holde til. Omkring dem igjen, skulle folkeslagene bo. Hvordan kommer denne tanken til uttrykk i 5. Mos 32:8-9

Svar: «Da Den Høyeste gav land og skilte menneskene fra hverandre, satte mellom folkene etter . Herrens del ble hans folk, Jakob ble hans

helligdommenMerk! Det ser ut som at Gud har delt verden opp i tolv soner. (Etter tallet på Jakob/Israels tolv sønner). Kanskje det var meningen at hver stamme skulle få sin sone/sektor i verden som de skulle virke for. Skissen til høyre viser hvordan Gud plasserte de 12 stammene omkring helligdommen, da de var på vandring i ødemarken. Tre stammer øst for helligdommen, tre i sør, tre i nord og tre i vest. Kanskje Dan-stammens sektor inkluderte nordboerne i de «Skandinaviske områder.» I så fall skulle representanter fra Dans stamme komme og «misjonere» hos vikingenes stamfedre og fortelle dem om Skaperens allmakt og godhet! I Åpenbaringens liste over Israels 12 stammer, er Dan og Efraim byttet ut med stammene Levi og Josef.

14. Det er interessant å merke seg hvordan 12 stamme sektorprinsippet går igjen i Det Nye Jerusalem. Hvordan forenes de 12 stammer og de 12 apostler i Åp 21:9-14 ?

Svar: «En av de englene som hadde de sju skålene, fylt av de , kom bort til meg og sa: ‘Kom, jeg vil deg , .’ I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og meg den by . Den kom ned fra himmelen, fra Gud. Den hadde herlighet, og den som den skjønneste edelsten, som krystallklar . Den hadde en stor og høy mur med porter, og tolv engler stod ved portene, og var skrevet . Tre porter vendte mot , tre mot , tre mot og tre mot . Og bymuren hadde grunnsteiner, og på var på Lammets skrevet.»

108Merk! En dag vil alle Guds barn fra hver nasjon, stamme, tungemål og folk toge inn i denne byen. Hver enkelt kommer til å gå inn gjennom en av disse 12 porter som er oppkalt etter Israels 12 stammer ― fordi vi har vår borgerrett i en av dem og dermed borgerrett i Guds Israel. Dette kan vi gjøre takket være Lammet som ble slaktet. Vi kan også takke hans 12 jødiske apostler fordi de ikke sviktet sitt kall om å gå ut og gjøre alle folkeslag til hans disipler. Derfor er bymurens 12 grunnsteiner oppkalt etter dem. Menighetens siste generasjon vil også kunne takke de 12000 i hver stamme (som til sammen utgjør 144000) for at de var sitt ansvar bevisst som søyler i Guds menighet. De stod fast og holdt bygningen oppe ved Lammet som styrket dem. På grunn av deres engasjement vil mange bli stående når Menneskesønnen kommer i sin Fars herlighet for å ta dem med seg hjem til Det nye Jerusalem.

VEL FRAMME I HIMMELENS TRONSAL

15. Hva var den neste scenen Johannes fikk se etter å ha sett beseglingen av de 144000? Åp 7:9

Svar: «Deretter så jeg en at kunne den, av nasjoner og stammer, av folk og tungemål. De foran tronen og Lammet, kledd i kapper og med i hendene.»

17-3Merk! Hvor mange som blir stående for Menneskesønnen når han kommer, er det ingen som vet. Men da Johannes fikk se dem vel framme stående fram for Guds trone, var det umulig å telle dem. Han så dem alle stå der ― fra hver nasjon, stamme, tungemål og folk, ― sammen med Lammet som hadde hentet dem hjem til sin Fars hus. Er det vanskelig å forestille seg at Johannes i det øyeblikket kunne blitt minnet om det Jesus sa til sine disipler før han forlot dem? Se Joh 14:1-3

«La ikke hjertet bli grepet av . Tro på Gud og ! I min Fars er det rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å i et for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et for dere, vil jeg og dere , så skal der

Da Johannes så den store skaren, tenkte han nok: «Så herlig å se at Jesus holder sitt løfte!»

16. Den store skaren stod kledd i hvite kapper ― et uttrykk for den renhet de har fått gjennom sitt vennskap med Jesus. Derfor ligner de ham i karakter ― i hans måte å være på. De hadde også palmegrener i hendene, som på Johannes’ tid var et uttrykk for seier. Er alt dette noe de kan takke seg selv for? Jud 1:24-25  

Svar: « som har å dere fra og føre dere fram for sin herlighet, og , , den eneste , vår ved Kristus, vår : ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.»

Merk! Nei, hadde det ikke vært for «Guds mangfoldige nåde,» se 1 Pet 4:10 , så hadde ikke hvite klær eller seierspalmer vært innen vår rekkevidde! Gud skal ha æren! 1 Tess 5:23-24 :  

«Må han, fredens , dere igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bli , så dere kan være når vår Herre Kristus . som dere, er ; skal

Hvor mye vi har å takke Gud for, er noe vi burde dvele ved i vår vandring gjennom livet!

17. a) Hvordan vil den store skarens seiersglede komme til uttrykk? Åp 7:10 b) Vil Guds engler og de øvrige av himmelens beboere forholde seg taus i denne sammenheng? Åp 7:11-12

Svar a): «Og de ropte med høy røst: vår , han som sitter på , og

Svar b): « englene, som stod i en krets om tronen og de eldste og de fire vesener, kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden og Gud og sa: Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører i all evighet. Amen.»

En sau og hundreMerk! Hele himmelen kommer til å glede seg over at Guds barn som har bodd på den ene lille kloden i Guds uendelige univers er kommet hjem til Guds rike! Jesus fortalte om denne gleden i sin lignelse om hyrden som hadde 100 sauer. Da en av sauene gikk seg vill satte hyrden av sted for å se om han kunne finne den. Leteaksjonen var vellykket og det ble feiret slik vi ser i Luk 15:6-7 :

«Straks han kommer , kaller han sammen venner og naboer og sier: ‘ dere , for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet .’ Jeg sier dere: På samme måte blir det glede i himmelen over synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.»

Gleden blir desto større over en skare så stor at ingen kan telle den!

18. I tilfelle Johannes lurte på hvem denne store skaren var sammensatt av, fikk han ikke spurt, for en av de 24 eldste kom han i forkjøpet. Hva kunne han fortelle om dem? Åp 7:13-15

Svar: «En av de eldste tok da ordet og spurte meg: ‘Disse som er kledd i kapper, er de, og hvor kommer de ?’ ‘Herre,’ svarte jeg, ‘du vet det.’ Da sa han til meg: ‘Dette er de som kommer av den store , og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets . Derfor de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over

Merk! Det er tydelig at rollen de 144000 vil spille i historiens avslutning har ført til at de er blitt en «førstefrukt» til en anselig mengde mennesker! Jesus trakk arbeidet i gang ved hjelp av en førstefrukt bestående av 12 menn som ble fylt av Den Hellige Ånds kraft. Arbeidet blir avsluttet ved hjelp av en gruppe som er 12000 ganger så stor! De har gått i bresjen som et resultat av Guds segl. At dette seglet blir gitt dem takket være Den Hellige Ånd ser vi i Ef 4:30 :

«Gjør ikke Guds sorg, for er det dere er til dag.»

19. Hva vil Gud til sist gjøre for den store skaren som ingen kan telle? Åp 7:16-17

Svar: «De skal ikke lenger eller , og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver fra deres øyne.»

Merk! Dette minner oss både om Sal 23:1-3.6 ; og om Joh 10:11-16 !