6 Bokrullens segl nr. 1 – 6 åpnes

31-12Vi avsluttet det forrige studiet vårt med å lese lovsangen som toner ut i himmelen til ære for ham som ga sitt liv for at vi skulle få leve evig. Det spiller ingen rolle hvilket land eller folk vi kommer fra ― vi har alle en kjær plass i hans hjerte. Han har gitt oss alle betydningsfulle stillinger, slik vi leste i Åp 5:10

«Til et kongerike har du gjort dem, til __________ for vår Gud, og de skal __________ på jorden.»

Dette er som et ekko fra Åpenbaring bokens tvilling i GT ― Daniels bok. Der ser vi følgende i Dan 7:27 :

«Kongedømmet og ____________ og ____________ i _______________ under himmelen skal bli _________ til det ___________ som er Den Høyestes ___________. Deres ___________ skal være et ____________ rike, og __________ makter skal tjene og ____________ dem.»

Begge steder blir prestefunksjonen nevnt først ― før kongefunksjonen. Prestefunksjonen er koblet til et oppdrag som kom til å bli utført under vekslende forhold og kår rundt omkring på jorden til forskjelllige tider. Reaksjoner skulle det også bli. Oppdraget ble gjentatt i følgende ordskifte mellom Jesus og hans disipler like før hans himmelfart. Se Apg 1:6-8 :

«Mens de var samlet, spurte de ham: «Herre, vil du på den tid gjenreise riket for __________?» Han svarte: «Det er ikke deres sak å kjenne de ___________ og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få ___________ når Den Hellige Ånd kommer over dere, og __________ skal være mine ____________ i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til ______________ ender.»

Presteoppdraget dreier seg om å være vitner for Jesus ― ikke i egen kraft, men drevet av Den Hellige Ånd. Disiplene skulle begynne i Jerusalem, og siden skulle deres tjeneste (som handlet om menneskers frelse) gå i arv fra generasjon til generasjon. Det skulle utvikle seg til å bli et internasjonalt foretak. Det hele ender med at Jesus kommer igjen. Det blir et oppgjør i kampen som raser mellom godt og ondt. Bokrullen med de sju segl avslører detaljer omkring denne prosess.

1. Hvordan innleder Johannes sin skildring med hensyn til åpningen av bokrullen med de sju segl? Åp 6:1

Svar: «I mitt syn så jeg Lammet bryte det _____________ av de _______ segl, og jeg hørte et av de fire ____________ rope med en røst som _______________: «__________!»

Merk! Johannes kom og fikk se at seglene ble brutt. De fire første dreide seg om hver sin hest med hver sin farge. Profeten Sakarja så noe lignende i et syn han fikk som kan gi oss et innblikk i hva hestene betyr. Se Sak 1:8-10 :

«Jeg hadde et syn i natt. Jeg så en mann som red på en ________ ____________. Han stanset mellom myrtetrærne i dalbunnen, og bak ham stod røde, _______________ og ___________ hester. Jeg spurte: «Hva ___________ dette, herre?» Engelen som talte med meg, svarte: «Jeg vil vise deg hva det betyr.» Så sa mannen som stod mellom myrtetrærne: «Det er ______ som Herren har __________ ______ for at de skal ___________ _________________ på jorden.»

La oss merke oss hva som skjer når bokrullens hester ble sendt ut til å fare omkring på jorden!

DET FØRSTE SEGL BLIR BRUTT

2. Hvordan beskrev Johannes den første hesten og dens rytter som kom til syne da det første seglet ble brutt? Åp 6:2

31-17Svar: «Da så jeg en ____________ __________, og han som satt på den, hadde en _________. Det ble gitt ham en ______________________, og med _____________ __________ han ______ for å _____________.»

Merk! I det 18. århundre begynte mange å vie Daniel og Åpenbaringens bok spesiell oppmerksomhet. Ikke uten grunn! De kjente nemlig sin egen samtid igjen når de sammenlignet den med noen av de begivenheter som blir omtalt i det 6. kapittel i Åpenbaringens bok. Etter hvert som tiden gikk, ble de sjokkert over hvor treffende begivenhetene klaffet med dem nevnt i innledningen til det 6. segl. De ble stadig mer sikker på at denne verdens historie var ved å ta slutt, og at dommedag var like om hjørnet. Fenomenene som inntraff fikk en avgjørende betydning for den store vekkelsen som du leste om i Studie 3. under avsnittet om Filadelfia menigheten.

Mange av dem som var med i denne vekkelsen begynte å undres på om de fem første seglene også hadde sitt motstykke i de verdens begivenheter som førte opp til deres egen tid. De hadde nemlig vært vitne til et jordskjelv som savnet sidestykke, samt tegn i sol, måne og stjerner. Derfor begynte de å studere kirkehistorien med nye briller. Deres studium resulterte bare i en enda sterkere fornemmelse av at verdens ende var nær og at Jesu gjenkomst stod for tur.

Da Adventbevegelsens folk tok for seg den hvite hesten og dens rytter (som viste seg da det første segl ble brutt), ble de minnet om den første kristne tid. Da var det nemlig et rent og hvitt evangelium — ubesmittet av frafall som gikk sin seiersgang over hele den da kjente verden.

3. Paulus var inne på evangeliet og dets seierrike fremgang allerede på hans tid. Hvordan beskrev han rekkevidden av evangeliets budskap om håp den gang?  Kol 1:4-6

Svar: «For vi har hørt om deres ______ på Kristus __________ og om den _______________ dere har til alle de ____________, den som springer fram av ___________. Det dere håper på, ligger ____________ for dere i ________________. Men alt ______ har dere fått _________ om det gjennom sannhetens ________, ___________________, som er kommet til dere. For i ___________ ______________ bærer ___________________ ___________ og ___________ ________, og det har det også gjort hos __________ helt fra den _______ dere fikk ________ det og ____________Guds _____________ ____________ å kjenne.»

Merk! Sett i historisk perspektiv, passer den hvite hesten med rytter inn i den samme tidsperioden som vi tok for oss i avsnittet om Efesos menigheten i Studie 2. Men det er mye som tyder på at dette bare er den ene siden av saken. Johannes så jo at det var skrevet noe både inne i og utenpå bokrullen med de sju segl. Dette kan bety at flere av seglene kan ha en dobbel aktualitet. Det er i alle fall ingen tvil om at historien om evangeliets opplysende seiersgang over jorden kommer til å gjenta seg. Det vil skje i langt større grad og utstrekning enn noen gang tidligere i det vi nærmer oss historiens avslutning. NB! Når vi tar for oss tekster og merknader som tar disse gjentagelsene for seg, blir de gjengitt i brun tekst.

4. Hvordan blir en gjentagelse av et seirende rent og hvitt evangelium (ubesmittet av frafall), beskrevet i: a) Åp 14:6 og b) Åp 18:1 ?

Svar a): «Jeg så enda en ____________, som __________ ____________ oppe under himmelhvelvet. Han hadde et __________ _____________________ å forkynne for _______ som bor på jorden, for alle ________________ og stammer, tungemål og ___________.»

Svar b): «Deretter så jeg en annen _____________ stige ned fra himmelen. Han hadde stor ____________, og ____________ ble _____________ av ________________ omkring ham.»

Merk! Evangeliets forkynnelse som vi nettopp leste i Åp 14:6 , og de følgende vers 7 – 12 ble forkynt i klare ordelag av Adventbevegelsens folk (i begynnelsen av Filadelfia perioden). Når vi vender om fra vår Laodikea tilstand til den opprinnelige Filadelfia tilstand, vil disse tre englebudskapene forsterke seg og øke i omfang inn til de når sitt klimaks i forkynnelsen som vi finner i Åp 18:1-5 . Da vil den hvite hesten og dens rytter for alvor ri i full galopp fra seier til seier.

DET ANDRE SEGL BLIR BRUTT

5. Hvordan beskrev Johannes den andre hesten og dens rytter da disse kom til syne ved at det andre seglet ble brutt? Åp 6:3-4

31-19Svar: «Da Lammet brøt det ____________ __________, hørte jeg det ___________ av de fire vesener si: «Kom!» Og det kom fram en ____________ __________, som var flammende _________. Han som satt på den, _________ __________ til å ta ___________ __________ fra jorden, så folk skulle _______________ hverandre ned; og det ble gitt ham et stort ____________.»

Merk! Da det andre av de fire vesener ba Johannes om å komme, fikk han se et urovekkende syn. Den røde hesten er et treffende symbol på hvilke blodige og ufredlige kår menigheten fikk å arbeide under i tiden som fulgte den hvite hesten. Det ble et blodig oppgjør da Romerriket ledet an i et iherdig forsøk på å stanse evangeliets seierrike framgang. Den røde hesten og dens rytter harmonerer med perioden vi tok for oss i avsnittet om Smyrna menigheten i Studie 2. Satans folk grep til sverdet, og forfølgelsen ble både brutal og grusom. Men menigheten forble trofast i denne perioden. Den økte både i omfang og i antall. Martyrenes blod virket som et effektivt middel til å vinne enda flere for Guds rike. Om denne tiden sa Jesus i Luk 21:12-17

«Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og ______________ dere, overgi dere til domstolen i synagogene og kaste dere i ____________; dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for ________ navns skyld. Da skal dere få vitne for dem. Husk på at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil ______ dere ______ og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller _________. Men dere skal bli __________ av foreldre og ______________, av slektninger og ______________, og noen av dere skal bli ____________. Og dere skal ____________ av alle for mitt navns skyld.»

Men mye mer skulle skje i samme ånd og i langt større utstrekning da tiden for Jesu gjenkomst nærmer seg. ― Det skal bli lignende forhold som minner oss om at den røde hesten og dens rytter kommer til å fare over jorden nok en gang. Dette kan virke utrolig i vår fredstid.

6. På hvilken måte ble Johannes senere gjort oppmerksom på et samarbeid som kom til å gå blodig hardt utover dem som har valgt å tilbe Skaperen – i stedet for Dyret og Dyrets bilde? Åp 13:12-15

Svar: «All den makt det ___________ dyret har, _____________ det _____________ dyret etter _______________ fra det ___________. Det får ___________ ____________ og dens ___________ til å ___________ det __________ dyret ― det som hadde fått sitt banesår leget. Det gjør store ____________, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. Det _______________ dem som bor på ___________, med de _________ det ________ makt til å gjøre i __________ tjeneste. Og det __________ til ______________ folk at de skal lage en billedstøtte til ________ for dyret ― det som var såret med sverd, men livnet til. Det ___________ makt til å blåse liv i dyrets ___________, så det til og med kunne ___________, og til å la ___________ __________ som ___________ tilbad dyrets bilde.»

Merk! Det var i all sannsynlighet denne utviklingen Jesus hadde i tanke da han sa følgende i Matt 24:7-11 :

«Folk skal reise seg mot folk og rike mot ___________, og det skal være hungersnød og jordskjelv ____________ steder. Men alt dette er bare __________________ på fødselsveene. Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli ___________; ja, dere skal ___________ av alle __________________ for ________ navns skyld. På _______ ____________ skal mange ____________ _______, og de skal _________ hverandre og ___________ hverandre. Mange _____________ profeter skal stå fram og ___________ mange ________.»

Når den røde hesten med sin rytter farer fram over jorden i endetids perspektiv, vil dette føre til en synliggjøring av hvem som er Filadelfia kristen og hvem som forblir uomvendt Laodikea kristen. De uomvendte Laodikea «kristne» vil vise seg å tilhøre «Satans synagoge» når de bøyer under for presset, faller fra og angir dem som velger å stå fast på Skaperens side.

DET TREDJE SEGL BLIR BRUTT

7. Hvordan beskrev Johannes den tredje hesten og dens rytter da disse kom til syne ved at det tredje seglet ble brutt? Åp 6:5

31-22Svar: «Da Lammet brøt det ___________ _________, hørte jeg det ____________ vesen si: «Kom!» Da så jeg en ____________ ___________, og han som satt på den, hadde en ___________ i _______________.»

Merk! Adventbevegelsens pionerer så for seg at den svarte hesten og dens rytter symboliserte evangeliets trange kår da dets klare lys ble fortrengt av hedenskapets «svarte-som-natten» læresetninger. Etter de blodige år, ble menigheten opptatt av å bli anerkjent utad. Den gikk derfor inn for kompromiss løsninger slik vi var inne på da vi tok for oss avsnittet om Pergamon menigheten i Studie 2. Dette var en utvikling som Gud kom til å ta et oppgjør med. Det kan sammenlignes med den dom som oldtidens Babylon fikk forkynt ved profeten Daniel. Vi leser hva Daniel sa til Babylons siste konge i Dan 5:27 :

«Tekel ― `_____________` er du på _____________ og _______________ for _________.»

Men da det tredje vesenet sa: «Kom» til Johannes, er det ikke umulig at apostelen også fikk se et bilde på det endelige oppgjøret med dem som slår lag med endetidens «Babylon,» og hennes svartekunst hedenskap. Dette omtales slik i Åp 17:1-6 :

«En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa: «________, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin ________, hun som troner ved de veldige vann. Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende _______ for ________ som _______ på ____________.» I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. ___________ var oversådd med navn som var en _________ mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn. _____________ var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I ____________ holdt hun et gullbeger fylt av _____________ _________________ og all slags urenhet fra hennes utukt. På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: «_______________ den store, mor til skjøgene og all ________________ på jorden.» Og jeg så at kvinnen var _______________ av ____________ fra de hellige og fra Jesu vitner. Jeg ble slått av undring da jeg så henne.»

Legg merke til at dommen over Babylon blir forkynt først etter at martyr blod er blitt utgytt.

8. Hvilket skille vil da bli trukket mellom de rettferdige som forblir trofast på Guds side og de som har valgt et kompromiss med hedenskap og urett? Åp 22:11  

Svar: «La den som gjør _________, _____________ gjøre _________, og den ____________ ________________ i sin ____________! La den ______________ ____________ gjøre det som er _________, og den ____________ _______________ i ___________________.»

Merk! I endetids perspektiv kan den svarte hesten markere et markant skille. Det vil da bli gjort forskjell mellom «Filadelfia kristne» (― de kloke brudepikene), og uomvendte «Laodikea kristne» (― de uforstandige brudepikene). Tiden for omvendelse vil da være forbi. Skjebnen for enhver vil da være avgjort for tid og evighet. Dette er tiden Daniel nevner i Dan 12:10 :

«Mange skal bli _____________ og ______________ og ________________. Men de ______________ skal _______________ i sin ___________________, og ____________ av ________ skal ______________ noe. Men de ____________________ skal ____________.»

Vi skal nå se nærmere på noen flere detaljer nevnt i forbindelse med den svarte hesten.

9. Hva ble sagt angående «hvete og bygg» i forbindelse med en daglønn samt om «oljen og vinen» i forbindelse med den svarte hesten i det tredje segl? Åp 6:6

31-23Svar: «Og jeg hørte likesom en røst ___________ blant de fire vesener: «_______ liter ____________ for en ____________! _______ liter ________ for en ___________! Men __________ og __________ må du ___________ ______________.»

Merk! Adventbevegelsens folk påpekte hvordan kompromisset som ble inngått med hedenskap førte til en akutt mangel på Guds ord som er menneskets åndelige næring. Se 1 Tim 4:6 .

Dette ble symbolisert med den vanvittige prisen på hvete og bygg. Likevel skulle ikke oljen, og vinen skades. Oljen er symbolet på Den Hellige Ånd, se Sak 4:2-6 og vinen symboliserer Jesu offerblod. Se Matt 26:27-29 . Disse var fortsatt tilgjengelig for alle og en hver som i oppriktighet søkte Gud. Av det vi nettopp leste i Åp 22:11 og Dan 12:10 , forstår vi at både Den Hellige Ånd og Jesu offerblod vil være i bevisstheten på dem som har valgt å stå på Guds side innen nådens dør blir stengt. De fortsetter nemlig i helliggjørelse mens de andre forstetter i sin urenhet og ugudelighet.

10. Tilgangen på åndelig føde vil utvikle seg til å bli mer enn knapp for de ugudelige ved dette veiskillet. Hvordan kommer dette til uttrykk i Am 8:11-12

Svar: «Se, dager skal ____________, lyder ordet fra Herren Gud, da jeg sender ___________ i landet, ikke _____________ etter ___________ eller tørst etter _________, men etter å høre _____________ ________. De skal flakke omkring fra hav til _________, streife om fra nord til _________ og ___________ etter Herrens ________, men de skal ___________ finne det.»

Merk! Det er som om gjengjeldelsens time er kommet. De som sørget for å gjøre Guds Ord utilgjengelig for Guds folk, skal selv få smake hvordan det føles.

DET FJERDE SEGL BLIR BRUTT

31-2411. Hvordan beskrev Johannes den fjerde hesten og dens rytter da disse kom til syne ved at det fjerde seglet ble brutt? Åp 6:7-8

Svar: «Da Lammet brøt det ___________ segl, hørte jeg det ___________ vesen rope: «Kom!» Da så jeg en __________ hest. Rytterens navn var __________, og _______________ var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne ___________ med ____________, __________________ og _________, og ved hjelp av jordens ___________.»

Merk! At rytterens navn var døden, og at dødsriket var i hans følge, illustrerte for Adventbevegelsens folk hvor omfattende forfølgelsene mot de trofaste var i middelalderen. Mangfoldige millioner mistet livet på grunn av sverd, sult og ville dyr. Denne tiden korresponderer med Tyatira menighetens periode som vi tok for oss i Studie 2. Den varte i ca. 1000 lange år. Tragedien blir bare større og dypere når man tenker over at det faktisk var en frafallen menighet som nå forfulgte og utryddet de som trodde annerledes enn kirken ― på samme måte som Romerriket før hadde gjort da den røde hesen fór fram. Men det fjerde segl passer også inn i en endetids ramme. Da som en tid med gjengjeldelse og straff over det «Babylon» som har ført så mye hungersnød, død og pest over så mange uskyldige mennesker. En slik skjebne ser vi i Åp 18:6-8 :

«Gi henne igjen like for like, ja, gi henne _____________ _______________ for alt hun har ____________, og skjenk dobbelt opp til henne i begeret hun selv har fylt. _____ henne så mye ___________ og ___________ som hun selv gav seg av _________ og _____________. Hun sier til seg selv: «Her troner jeg som dronning, jeg sitter ikke som enke, og ___________ skal jeg __________ vite av.» Derfor skal _____________ hennes komme på _____ _______: ____________ og ____________ og ___________________, og hun skal ______________ _______ med _______. For ____________ er Gud Herren som ________________ henne.»

Vi leste nettopp at «Babylon» skal få dobbelt opp for det hun selv har vært årsak til gjennom årenes løp. At pest, død, hungersnød og villdyr har vært en vesentlig del av hennes fortidssynder, er ingen hemmelighet. Dersom «Babylon» hadde virkelig angret sine synder som ble begått mot dem som ønsket å være tro mot Gud og hans ord, hadde Gud aldri konfrontert henne med hennes grusomme fortid. Men problemet vil vise seg å være at hun slett ikke har angret noe som helst av alt dette. Hennes despotisme og tyranni vil gjenopplives, ― hennes dødelige sår leges slik at hun gjenopptar sine tidligere synder. Se Åp 13:3.12.14 . Dette er grunnen til at Gud vil la hennes framferd ramme henne selv dobbelt opp.

12. Hvilken forsikring har vi i Guds Ord om at plagene som her er beskrevet ikke er myntet på Guds folk? Åp 18:4-5

Svar: «Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: ________ ___________ _______ henne, _________ ___________, så dere ____________ har _______ i hennes ______________ og ____________ _____________ av hennes _______________. For ______________ hennes rekker opp til himmelen, og Gud har _____________ ______ den __________ hun har gjort.»

Merk! I endetiden ― når den gulbleke hesten farer fram over jorden, vil Guds folk bli vernet, beskyttet og bevart mot en hver plage som vår klode måtte rammes av. Men henstillingen om å forlate Babylon ― samt til ikke å ta del i hennes synder, må tas på alvor innen den svarte hesten slippes ut av stallen. Uttrykket: «Jordens villdyr,» som nevnes i forbindelse med den gulbleke hesten, kan bety noe mer enn vanlige ville dyr. Begrepet ble nemlig brukt av både profeten Daniel og Esekiel for å beskrive riker eller maktfaktorer som påførte Israel og mange andre nasjoner stor skade. Se Esek 34:5.8 og Dan 7:2-3.19.23 . At Guds folk kommer til å bli spart for den gulbleke hestens plager, ser vi dessuten i Sal 91:7-10 :

«Om tusen ____________ _______ din ____________, _____ tusen _______ din _________ ___________, så skal ____________ ________________ _____  ________. Du skal bare være ___________ til det og ______ at de _______________ får sin _________. For du sier: «______________ er min tilflukt.» Den Høyeste har du gjort til din ___________. Du skal ikke rammes av noe _____________, og ___________ ____________ skal _____ ditt telt.»

Men det sier seg selv at martyrene som måtte late livet på grunn av frafallets onde krefter, har ingen glede av dette. De er fortsatt døde og begravet og har ingen anelse om den gjengjeldelses prosess som er påbegynt på jordens overflate.

DET FEMTE SEGL BLIR BRUTT

31-2613. Hvem fikk Johannes se da bokrullens femte segl ble brutt ― og hvor fikk han øye på dem? Åp 6:9

Svar: «Da Lammet brøt det _________ segl, så jeg under ___________ ______________ til dem som var blitt slått i _________ for Guds ________ skyld og for det ____________________ de hadde.»

Merk! Alteret er tatt fra helligdommens symbolikk, og representerer stedet der den uskyldige blir drept. Den nå avdøde George Eldon Ladd, tidligere professor i nytestamentlige studier ved Fuller teologiske seminar, sier i sine kommentarer til denne delen av Åpenbaringen: «Det faktum at Johannes så martyrenes sjeler under alteret har ingenting å gjøre med tilstanden til de døde. Det er heller ikke snakk om noen mellomtilstand de befinner seg i. Det er en symbolsk framstilling av en dyp tragedie ― den brutale utslettelsen av martyrer i Jesu navn.»

14. Hva hørte Johannes da bokrullens femte segl ble brutt? Åp 6:10

Svar: «De ____________ med høy røst: «___________ _____________ vil du ___________, hellige og troverdige Herre, før du holder _________ og ________________ dem som bor på ______________, fordi _____ har _____________ vårt ____________?»

Merk! Vi la merke til i Studie I-C at de døde ikke er i stand til å gjøre noe som helst. Se også Fork 9:4-5 :

«Det er håp for den som hører til blant alle de __________________. Det er bedre å være en levende hund enn en ________ løve. De ________________ _______ at de skal ______, men de ___________ vet __________ ___________ ____________. De får ikke lenger noen lønn, for minnet om ________ er ____________.»

Derfor er dette også en symbolsk framstilling der martyrene blir gitt «mål og mæle» for å gi uttrykk for den urettferdighet som har rammet dem ― deres uskyld til tross. Dette kan sammenlignes med tilfellet der Gud konfronterer Kain med mordet på sin uskyldige bror, slik vi ser i 1. Mos 4:9-10 :

046«Da sa ____________ til Kain: «_____________ er din bror __________?» Han svarte: «Jeg _______ __________. Skal jeg vokte min bror?» Da sa _____________: «________ er det ______ har __________? _________, din __________ __________ ____________ til meg fra ____________!»

Blod kan ikke rope fra jorden i ordets vanlige forstand, ― like lite som de døde kan rope.

15. Hva fikk martyrene til svar på deres spørsmål? Åp 6:11

Svar: «Da fikk hver av dem en __________ _____________, og _____ ble bedt om å holde seg i ______ ennå en ____________ stund, inntil ____________ på deres medtjenere og brødre var _____________, de som skulle slås i ____________ slik som de ___________.»

Merk! I historisk perspektiv kan en si at det femte segl korresponderer med Sardes perioden som vi tok for oss i Studie 3. Da var middelalderen forbi da kirkens menn slo martyrene i hjel. Reformasjonen var stivnet til i sine former. Tiden gikk og martyrenes tragedie var ved å gå i glemmeboken. Men Gud hadde ikke glemt dem. I den «rett» og domshandling Daniel så foregå i himmelen, se Dan 7:10.26 , ble martyrenes liv tatt opp som sak og vurdert. Deres karakter ble funnet å være i harmoni med deres frelser og ble derfor kledd i den hvite kappen som er et bilde på hans rettferdighet. At de skulle holde seg skjult, betyr at de ikke skulle stå opp av graven riktig enda. Ikke før «tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle slås i hjel som de selv.» Martyrblod skulle altså flyte igjen som et resultat av en frafallen kristenhet. Derfor er det femte seglet også aktuell i endetids perspektiv. En av plagene blir sagt å være en direkte konsekvens av at uskyldige mennesker er blitt dømt til døden og henrettet (som vi så konturene av under pkt. 6 i dette studiet). Dette kan vi se i Åp 16:4-7 :

«Den tredje tømte sin skål i elvene og ______________, og de ble til ____________. Og jeg hørte vannenes engel si: «__________________ er du som dømmer slik, du som er og som var, du hellige. For _____ har __________ ___________ menns og profeters __________, og du har gitt dem ___________ å ____________. Det har de ______________.» Og jeg hørte ___________ si: «Ja, Herre Gud, du Allmektige, sanne og rettferdige er dine ____________.»

Men det er ikke dermed sagt at viljen til å utøse enda mer martyrblod er forbi!

16. Ved hvilken anledning skal tallet på deres medtjenere og brødre bli fullt, de som skulle slås i hjel slik som de selv? Åp 16:14-16

Svar: «Dette er _________________ ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til ____________ på Guds, Den Allmektiges store ______. – «Se, _______ _____________ som en tyv. Salig er den som ______________, og som vokter sine ____________, så han ikke må gå _______________ og vise sin skam.»  ― Og de samlet ________ på det sted som på hebraisk heter ______________________.»

Merk! Vi skal komme tilbake til denne krigen som dreier seg om en tenkt masseutryddelse av alle Guds barn. Den blir definert som en krig som føres mot Lammet, se Åp 17:14 , hvilket i realiteten er en krig mot hans utvalgte Se Apg 22:3-8 . I denne sammenheng blir den seirende part Lammet og hans utvalgte. Hensikten og intensjonen med en hvilken som helst krig er å slå i hjel den fienden man kriger mot. Derfor vil Gud betrakte deres intensjon som utført handling. Slik blir «tallet på deres medtjenere og brødre fullt, de som skulle slås i hjel slik som dem selv.» Men martyrblod (som i nådetid har ført til tusenvis av omvendelser), har ikke lenger noen hensikt. Tiden for omvendelse vil da definitivt være forbi, mens tiden da martyrene skal få stå opp fra sine støvete og glemte graver er like om hjørnet.

DET SJETTE SEGL BLIR BRUTT

17. Hva var det første Johannes så da det sjette segl ble brutt? Åp 6:12-13

31-27Svar: «Og jeg så Lammet åpne det __________ segl. Da kom det et stort ___________________. ___________ ble __________ som en sørgedrakt, hele ____________ ble som ___________, og himmelens ______________ __________ ned på ____________ som når _______________ frukter ______________ av et fikentre i ____________.»

Merk! Vi er nå kommet til de «tegn» på Jesu gjenkomst som de på 1700 og 1800 tallet mente at de så. Dette fikk dem til å granske Daniels bok og Johannes’ Åpenbaring som aldri før og fylte dem med en forventning som savnet sidestykke. Det var ikke lenge etter den lange 1000 års trengselstid med forfølgelse var over at det store jordskjelvet den 1. november 1755 inntraff. Det blir ofte kalt Lisboa skjelvet, ― byen ble rasert da en 15 meter høy flodbølge skapt av skjelvet rammet byen. Man regner med at 60-90.000 menneskeliv gikk tapt.

Den mørke dagen i Nord-Amerika var det neste tegn som fanget deres oppmerksomhet. Om denne dagen skrev R. M. Evans i Our First Century, s. 88-89 følgende: «Mørket som falt over deler av Nord Amerika om dagen den 19. mai 1780 er fremdeles et mysterium. Jorden har vært gjenstand for mange slags naturkatastrofer gjennom tidene, men ingen har ennå funnet en naturlig forklaring på fenomenet den 19. mai 1780, da et unaturlig mørke falt over den synlige himmelen og atmosfæren i Ny-Englandstatene i Nord Amerika.»  Kvelden som fulgte denne mørke dagen var så beksvart at en kunne ikke skimte et hvitt papir selv om man holdt det opp rett foran øynene. Men ved midnatt slapp mørket taket. «Det var fullmåne, men månen var rød som blod. Folk ble redde. I lange tider var folk grepet av frykten over det som hadde hendt og de snakket ikke om annet, og begivenheten sitter som spikret i mitt sinn.» (Milo Bosterwick, Stones History for Beverly, Mass.).

107Stjerneregnet over Nord-Amerika, var det neste tegnet som inntraff. «Det såkalte stjerneregnet gjorde den 13. november 1833 til en dag som aldri skulle gå i glemmeboken. Bokstavelig talt regnet det med stjerner over himmelen. Det var et fenomen av omfang og intensitet som verden aldri hadde sett maken til. Aldri i Nord-Amerikas historie har et fenomen på himmelen blitt beundret og vært til så stor fornøyelse for en gruppe tilskuere mens det ble fulgt med forundring og frykt hos en annen gruppe.» (Utdrag fra American Journal of Science and Arts, Vol. XXV, 1934).

Disse hendelsene gjorde sitt til at forkynnelsen om Jesu gjenkomst ble formidlet med kraft som aldri før. Vi så på dette i avsnittet om Filadelfia menigheten i Studie 3. Den gruppen som nøt synet av stjerneregnet var sikker på at Jesu gjenkomst stod for tur. Ikke så rart når vi leser Jesu ord i Matt 24:29-30 !

«Så snart denne trengselstiden er ___________, skal _____________ bli ______________ og _____________ miste _______ lys. ________________ skal ___________ ________ fra _______________, og himmelrommets krefter skal _______________. _______ skal _______________________ ___________ __________ seg på __________________, og alle ___________ på _____________ skal bryte ut i ___________________, og ______ skal ______ Menneskesønnen ______________ på himmelens skyer med stor makt og herlighet.»

Den første delen av det sjette segl kan også trygt settes i en ramme som hører framtiden til. Det er ikke utenkelig at Jesus også kan ha hatt trengselstiden omtalt i Dan 12:. og Åp 13:. i tanke i forbindelse med det vi nettopp leste. Den trengselstiden skal også avsluttes med et jordskjelv som det «ikke har vært maken til» der «folkenes byer raste sammen.» ― «Hver øy vek bort, og fjellene forsvant.» Se Åp 16:18-20 . Dette kommer ikke til å være et lokalt fenomen, men verdensomspennende. Det samme kan utvilsomt sies om tegnene i sol, måne og stjerner. Disse kommer ― i siste innstans, til å skje på et internasjonalt/globalt plan.

18. Hvordan beskrev Johannes resten av det han så da det sjette segl ble brutt? Åp 6:14-17 ― (Og legg merke til hvordan dette harmonerer med det du leste i Matt 24:30).

Svar: «Himmelen ___________ seg og ___________ seg sammen som en _____________, og hvert __________ og hver _______ ble _____________ fra sitt sted. Kongene på jorden, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, _________ gjemte seg i ____________ og mellom berghamrer. Og de ______ til ___________ og berghamrene: «_________ ___________ oss og ___________ oss for hans __________ som sitter på tronen, og for ______________ vrede. For den ___________ ________ er kommet, ______________ dag, og _____________ kan da ________ _______________?»

Merk! «Hvem kan da bli stående,» kommer jordens folk (som vi leste om i Studie 1-B) til å si når de ser Jesus komme på himmelens skyer. Svaret finner vi i Åpenbaringens 7. kapittel.