21-22 Det nye Jerusalem – det er et godt land!

NEWJER1De siste to kapitlene i Åpenbaringens bok inneholder en skildring av stedet som Jesus gikk «for å gjøre i stand» for oss. Vi har sett hans løfte om det i Joh 14:1-3 . Dette stedet er en by, men hva størrelse angår, kan det like godt betegnes som et land. ― Å, det er et godt land! (Mye større enn dagens Israel). Det var denne byen ― dette landet Abraham og de øvrige trosheltene nevnt i Hebr 11:4-40 lengtet etter å få komme til, «men de oppnådde ikke å få det som var lovt.» (v. 40):

«For hadde for noe i tanke; skulle

Men før vi kommer vel fram til dette gode landet, skal denne verden bli hjemsøkt av katastrofer. Se

Jes 51:6-8

«Løft øynene mot , og se på her nede! skal som , skal slites som klær, og de som bor , skal som . Men min skal vare , min rettferd skal . Hør på meg, som har til , du folk som har i ! Vær ikke for menneskers , bli ikke skremt av deres ord! skal bli som møllspiste klær, lik ulltøy som er av mott. Men min rettferd skal vare , min fra slekt til slekt.»

Det burde være klart for alle at uansett problemer og vanskeligheter vi måtte møte underveis: Det vi har i vente er verd prisen. En tid ligger like forut med hån, spott og forakt, men det opplevde også vår Herre og Mester — for vår skyld. Det gjelder å ha blikket festet på rett plass, slik vi ser i Hebr 12:1-3 :

«Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge som tynger, og som så henger seg på oss, og i det løp som er lagt opp for oss, med som er opphavsmann og fullender, . For å få den hadde i vente, han uten å seg om , og nå har han satt seg på høyre side av Guds . Ja, som holdt ut en slik fra , så dere ikke blir og . » – Og i Gal 1:3-5 være dere og fra Gud, vår Far, og Herren Kristus, han som gav seg i for våre , for å oss fra den nåværende , etter Gud vår . Ham være ære i all evighet! Amen.»

EN NY HIMMEL OG EN NY JORD

1. Etter at Johannes hadde vært vitne til hvordan de ugudelige kommer til å motta sin endelige og fullbyrdende dom, ble hans oppmerksomhet rettet mot en mye hyggeligere scene. Hva fikk han se? Åp 21:1-4

Svar: «Og jeg en himmel og en jord, for den første himmel og den første var , og fantes ikke . Og jeg så den , det , stige , fra Gud, gjort i og pyntet som en for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: ‘, er menneskene. Han skal dem, og de skal være hans , og selv skal dem. Han skal tørke bort hver fra deres øyne, og skal være mer, heller eller eller . For det som før , er

Merk! Disse må være noen av de mest majestetiske vers i hele Bibelen! Gjennom århundrene som er gått siden de ble skrevet, har de gitt både håp og inspirasjon. Sett at du fikk et seriøst tilbud fra et reiseselskap om å få være med til et sted her på jorden hvor det var garantert at du ikke kom til å felle en sorgens tåre i løpet av et helt år. ― Ville du da ha takket nei til et slikt tilbud? Tenk om reiseselskapet garanterte at du i løpet av det ene året ikke kunne bli syk. Videre at det ville være umulig for deg å bli utsatt for ulykke, krig, smerte eller død. Du har nettopp lest et slikt tilbud, men med en langt bedre garanti. Den gjelder Ikke bare for ett år, men for en ubegrenset evighet! Vi leser også om dette stedet i Jes 33:20-22.24 : 

Se på Sion, der vi feirer våre ! Dine skal skue , det , et telt som ikke flyttes, med plugger som ikke rykkes opp, og snorer som aldri slites av. For der er , den veldige, . Der skal brede strømme fram; skal gå, mektige seile. For Herren er vår dommer, han er vår ; Herren er vår , han oss.(v. 24) skal si: ‘Jeg er .’ som bor , har sine .

Har du fått dine synder tilgitt? Guds løfte gitt gjennom Johannes, gjelder fortsatt. Se 1 Joh 1:8-9

«Sier vi at vi ikke har , da vi oss , og sannheten er ikke i oss. Men vi våre , er han og rettferdig, så han oss og renser oss for

Den saken har ikke forandret seg i tiden som er gått siden noe lignende ble sagt i 2 Krøn 7:14:

«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, seg og , søker meg og sin ferd, vil jeg i himmelen, folkets og deres

Bibelens fotnote kommenterer at uttrykket ingen båter eller mektige skuter, sikter til at det ikke skal seile noen fiendtlige krigsskip der. Høytidene som vi skal feire i Guds nærvær kommer vi tilbake til.

2. På hvilken måte kan vi få inntrykk av at alt dette må ha vært overveldende gode nyheter for Johannes der han satt som fange på den lille Patmos øya? Åp 21:5-7

Svar: «Han som sitter på , sa da til meg: ‘Se, jeg gjør alle ting .’ Og han la til: ‘ det , for dette er og ord.’ Deretter sa han til meg: ‘Det er skjedd! Jeg , begynnelsen og enden. Den , vil jeg la drikke av kilden . Den , skal , skal være , skal være

24-124Merk! Kan hende at lengselen grep fatt i den gamle disippelen til Jesus der han satt som fange på øya Patmos og så ut over havet som skilte ham fra friheten. Han har nettopp sett stedet Jesus lovte at han skulle få komme til. Johannes er så overveldet at han et øyeblikk glemmer å skrive notater. Dette blir lagt merke til av ham som sitter på tronen, ― og han minner Johannes om at han faktisk skal gjøre «alle ting nye,» og at han må skrive det ned. Det han har sett og hørt er slett ikke fri fantasi, men «pålitelige og sanne ord.»  Han må heller ikke tie om dette! Jes 62:1-3 :

«For Sions skyld vil jeg ikke , for skyld vil jeg ikke være rolig, før hennes rett fram med og hennes som en flammende fakkel. skal se din rettferdighet og konger din . skal få et , som skal lyde fra Herrens . Du skal en i Herrens hånd, et som din Gud har i hånden.»

Jerusalems nye navn er enkelt og greit: «Det nye Jerusalem.» Ikke så merkelig egentlig. For når denne byen kommer ned fra himmelen til jorden skal den ikke plasseres hvor som helst. Byen skal nemlig settes ned på den samme plett som det nåværende Jerusalem står, ― slik vi snart skal se!

DEN ANNEN DØD

3. Etter å ha fortalt om arven de seirende har i vente, føyde Kongen til noen detaljer om dem som velger en annen skjebne av forskjellige grunner. Hva sa han om dette? Åp 21:8

Svar: «Men de , de og vanhellige, de som og som , trollmenn og avgudsdyrkere løgnere, skal være som brenner og svovel. Det er død.»

Merk! De ugudelige går fortapt fordi de har valgt en livsstil som Gud ikke synes om. Se Jes 65:12 :  

«Jeg overgir dere til sverdet, må dere bøye kne for å . For dere ikke når jeg ropte, og ikke når jeg talte, men det som var i øyne, og som mishaget meg.»

De angrer ikke sitt griske liv i en lovløshet som i høy grad preges av en variert og løssluppen umoral. 1 Kor 6:9-11 :

«Vet dere ikke at de som gjør , skal Guds ? Ta ikke ! de som i , avgudsdyrkere, eller som med eller seg til , verken , , , eller skal arve rike.»

De erkjenner ikke at det finnes en makt som kan gi seier over alt slikt ― slik vi leser videre i 1 Kor 6:11:

«Slik noen av dere . Men er dere blitt , dere er blitt , ja, for Gud i Herren Jesu og vår

Nei, i stedet har de valgt å se bort i fra Guds løfter, advarsler og formaninger. Derfor skal de lide «den annen død» som er både endelig og evig. Vi leser om denne døden i Jer 51:39 :   

«Når de av , gjør jeg i stand et drikkelag for dem. gjør dem så drukne at de , de i en , som de skal , lyder ordet fra

Denne skjebnen er så tragisk og så unødvendig!

4. Hvilken formaning har Jesus gitt som er verd å ta med seg nettopp i denne forbindelse? Matt 7:13-14

Svar: «Gå inn gjennom den port! For er den port og er den som fører til , og er som går inn gjennom . Men er den og er den som fører til , og er som finner

062Merk! Det lønner seg ikke å velge den veien i livet som yter minst motstand, selv om dette faller mest naturlig for oss mennesker.

5. Hvordan beskrives effektiviteten av ildsjøen som fører til den annen død for dem som har valgt den brede veien med minst motstand? Mal 4:1-3

Svar: «Se, dagen kommer, den som en . og skal være som , og dagen som kommer, skal dem , sier Herren, Allhærs Gud, så eller blir igjen. for dere som frykter navn, skal rettferds sol renne med under sine vinger. Dere skal gå og som kalver når de slipper av fjøset. Da skal dere de ned, skal som under deres jeg gjør mitt , sier Herren, Allhærs

Merk! Av og til får man inntrykk av at de ugudelige er laget av asbest som kan brenne i lange tider uten å brenne opp. Men det er ikke det bildet Gud tegner her. Han sammenligner de ugudelige med halm som brennes opp i løpet av et øyeblikk. Sluttresultatet av ilden (som til tider kalles evig ― fordi den kommer fra den evige Gud), er finkornet støv, ja aske. Det er det eneste som er igjen av dem som får del i den annen død. Det er først når Gud har brent opp synd og alle syndere som lot synden henge fast ved dem, at Gud skal tørke bort hver tåre fra alles øyne. Når det er gjort skal Gud åpne portene til det Nye Jerusalem. De som valgte den smale vei blir sluppet ut på området omkring der det bare er aske som kan minne om det som før var de ugudelige. Da er det også like før Gud skaper på nytt: En ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor.

LAMMETS BRUD

6. Etter «parentesen» som dreide seg om de ugudeliges skjebne, fikk Johannes flere detaljer om det nye Jerusalem. Hvordan ble byen omtalt? Åp 21:9-11  

24-14Svar: « av de englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste , kom bort til meg og sa: ‘Kom, jeg vil deg , Lammets .’ I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og meg den by . Den kom fra , fra Gud. Den hadde Guds , og den som den , som krystallklar

Merk! Mange tenker på menigheten som Jesu brud, men i dette tilfelle ser vi at hans brud og hustru er det nye Jerusalem. Den samme betegnelsen blir gitt Jerusalem med det nye navnet i Jes 62:4-5 :

«Du skal ikke lenger ‘Den forlatte’, og ditt skal ikke mer hete ‘Ørken’. Men skal kalles ‘Min ’, og ditt skal ’. For skal ha deg , ditt skal bli tatt til . … som en seg over sin , skal din ha sin i

Det er i kraft av denne betegnelsen at Paulus i sin omtale av byen skrev følgende i Gal 4:26 :

«Men det som er der , er fritt, og det er …»

7. Hvordan fortsatte Johannes sin beskrivelse Det nye Jerusalem ― vår mor? Åp 21:12-14

Svar: «Den hadde en stor og med tolv , og tolv engler stod ved portene, og tolv var skrevet der. porter vendte mot , mot , mot og mot . Og hadde grunnsteiner, og på var navnene på Lammets tolv skrevet.»

Merk! Vi har tidligere sett i Studie 7. hva navnene på byens porter og grunnsteinene i bymuren kan signalisere. Jesaja fikk også en opplysning om et par navn i denne sammenheng. Se Jes 60:18 :

«Ingen skal høre mer om i ditt , om og dine . Du skal dine og dine

Vi forstår av de neste få vers (som handler om lysforholdene i byen) at profeten i dette kapitlet har fått informasjon om Den nye Jerusalem.  Vi kommer snart tilbake til dette.

8. Hva var det neste Johannes fikk detaljerte opplysninger om? Åp 21:15-21

Svar: «Han som talte med meg, hadde en av gull; med den skulle han med dens porter og murer. Byen dannet en , hvor og var store. Med stangen målte han : Den var stadier og like bred og høy. Han målte også : Den var alen etter menneskers mål, som også er englenes mål. var av jaspis, og byen var av rent , lik det klareste . Grunnsteinene i bymuren var prydet med alle slags . Den grunnsteinen var av jaspis, den var av safir, den av kalsedon, den av smaragd, den av sardonyks, den av karneol, av krysolitt, av beryll, av topas, den tiende av krysopras, av hyasint, av ametyst. De tolv portene var , hver port laget eneste perle. Gaten i byen var av , gjennomsiktig som glass.»

LEE8201Merk! Én stadie tilsvarer 185 meter. Når både lengden og bredden er like store, (12.000 stadier), vil dette si at byen er 2220 km. i hver retning! Dette utgjør et betydelig større areal enn det som gjelder som staten Israels flateinnhold! Én (romersk) alen tilsvarer 45 cm. Det betyr at bymuren er ca. 65 meter høy. De som har god greie på edelsteinene ― og metallet som nevnes, kan fortelle at dette må være et vakkert syn! Noen reagerer kanskje på hvor materialistisk alt dette virker — med for eksempel gater av gull. Kanskje dette er nevnt for at vi skal forstå hvor verdifulle vi er i Guds øyne. Han ødsler med all mulig skjønnhet, herlighet og prakt bare for å understreke at kun det beste er godt nok for dem han er så glad i.

9. Hva fikk Johannes opplyst angående byens status hva antall templer angår ― og om byens lysforhold? Åp 21:22-25

Svar: «Noe så jeg i , for Herren, Den Allmektige, og Lammet er dens . Og byen trenger ikke fra eller , for Guds over , og er dens . Folkene skal vandre i lyset fra byen, og kongene på jorden skal føre sine rikdommer inn i den. Byens skal stenges etter dagen, for der er

Merk! Så lenge denne byen befinner seg i himmelen, leser vi om et synlig tempel. Når byen flyttes til jorden — og synd og syndere er utslettet, da er også syndens problem forbi. Templet var en synliggjøring av Guds frelsesplan. Det viste hva Gud gjør med synd ― og dreide seg om forsoningen. Når forsoningen er et faktum og det ikke lenger finnes synd eller syndere, faller behovet for et tempel bort. Den eneste tempelfjunkjonen som gjenstår er tilbedelsen. På den nye jord skal vi tilbe Gud og Lammet ― ikke foran en bygning, men ansikt til ansikt. Detaljen om at lys fra sol og måne er overflødige pga. Guds nærvær, knytter byen til Jes 60:19-20 :

«Da trenger du ikke mer om dagen, eller lys om natten. For skal være ditt for , din skal være din herlighet. Din skal ikke mer gå , din skal aldri . For skal være ditt for . Dine sørgedager er til

Detaljen om lysforholdene i byen setter oss på sporet av hvor Det nye Jerusalem skal settes ned her på jorden. Som nevnt skal byen flyttes ned til jorden før Gud utsletter dem som går til angrep byen.

10. Hva kommer til å skje i det byen skal settes ned på jorden etter sin ferd gjennom himmelrommet? Sak 14:4-5  

Svar: «Den dagen skal med føttene på , som ligger rett for . Og skal seg i fra øst til vest, så det danner seg en bred . Den ene halvparten av fjellet trekker seg mot nord og den andre mot sør. ved mitt fjell skal , …»

LEF41B2Merk! Herren drar i forveien for byen og hans nærvær vil føre til at Oljeberget deler seg og danner en bred dal. Vi leste at denne dalen skal fylles, men med hva? I Sak 14:7-9 røper hva dalen skal fylles med:

«Så skal det bli en – Herren kjenner den – og ikke dag som veksler med ; ved kveldstid skal det være . Den dagen skal det at det ut fra , den ene halvpart til havet i øst, den andre halvpart til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. Da skal være over . Den dagen skal Herren være én og hans navn det

Det kan kun være én ting som skal fylle dalen som oppstår når Oljeberget i dagens Israel deler seg ― nemlig Det nye Jerusalem ― stedet hvor det ikke skal være noen natt. Der skal Herren være konge over hele jorden. Vi leste også om det «levende vann» ― Livets vann som vi snart skal lese mer om i forbindelse med denne storslåtte byen. Men først skal vi se på et par vers som blant annet forteller mer om hvem som ikke kommer inn i denne byen.

11. Hvordan ble Johannes igjen minnet om at Babylons urenhet, hedensk styggedom og løgn ikke er forenlig med denne byens standard for rett og rettferd? Åp 21:26-27

Svar: «Alt det og verdifulle folkene har, skal de føre i den; men noe skal ikke komme inn, og som farer med styggedom og , men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet.»

Merk! Gud gjentar ikke alvoret ved disse negative karaktertrekk uten grunn. Han vil at vi skal forstå hvor motbydelig de er i hans øyne. Det eneste dyrebare vi kan ta med oss er det vi leser om i 1 Pet 3:4 :

«Deres smykke skal være det , menneske med sitt og , som er og for Gud.»

Alle de smykkene vi måtte ta på oss utvendig har absolutt ingen verdi for Gud. Det er ikke det som teller i det lange løp. Det er imidlertid noe annet som har stor verdi for Gud. Vi leser om det i Jes 66:18-20 :

«Jeg som kjenner deres gjerninger og tanker, kommer for å folk og . skal og min . Jeg gjør et tegn iblant dem og noen av dem som er , til – Tarsis, Put, Lud, Mesjek, Rosj, Tubal og Javan – og de som ikke har om og ikke har sett min herlighet. skal min herlighet blant . Og skal alle fra , som en til – til hest, i vogner og bærestoler, på muldyr og kameler. De skal til mitt fjell i Jerusalem, sier Herren, som når israelittene kommer med offergaver i rene skåler til Herrens

Dette dreier seg om mennesker av evig verdi som skal vinnes for Guds rike. ― Det handler om venner som kan ta imot hverandre i de evige boliger. Se Luk 16:9 . Det dreier seg om mennesker fra alle folkeslag som er søsken i troen på sin Frelser.

12. Hvilken interessant detalj angående produktiviteten av livets tre fikk Johannes greie på? Åp 22:1-2  

105Svar: «Engelen viste meg nå en med , klar som krystall. Den springer ut fra Guds og Lammets . Midt mellom byens gate og elven står , fritt til begge sider. Det bærer ganger og gir sin . Og bladene på treet er til for

Merk! Det nye Jerusalem dreier seg om liv. Livets vann og frukten på Livet tre, vitner om at Gud vil vårt beste. Livets tre bærer frukt hver måned! Det minner oss om Jes 66:22-23 :

«For likesom den himmel og den jord som jeg , alltid skal for mitt åsyn, skal deres ætt og navn , sier Herren. På fra måned til , på fra til skal , bøye seg og for mitt , lyder ordet fra

Hver Sabbat og hver ny måned ― når en ny ladning med frukt blir moden på Livets tre(?) skal alle mennesker på den nye jord finne veien til Det nye Jerusalem for å tilbe Gud, vår Skaper.

13. Det er ikke første gang Livets tre blir nevnt i Bibelen. Det var dette treet Adam og Eva mistet adgang til da de valgte syndens og dødens vei fram for livets vei. Hvilke konsekvenser fikk dette valget for dem og for menneskeheten? 1. Mos 3:17-19

Svar: «Og til Adam sa han: ‘ du hørte på din hustru og av treet som jeg deg å ete av, skal for din skyld være . Med skal du nære deg av den alle dine levedager. og tistel skal den bære, og du skal ete av markens vekster. Med i ansiktet skal du ete ditt brød, du vender til ; for av den er tatt. Av du, og skal du

Merk! Forbannelse ble menneskets lodd på mange forskjellige plan etter deres store feilgrep.

14. Hvor mye blir det igjen av denne mangfoldige forbannelsen når Gud gjør alle ting nye? Åp 22:3-5

Svar: «Det skal finnes som under . Guds og Lammets trone skal være i , og hans tjenere skal tjene ham. De skal Guds , og hans skal være på deres . skal ikke være , og skal ikke ha bruk for av lampe eller av , for Gud skal over . Og de skal herske i all

Merk! All forbannelse fjernes for tid og evighet. Dyrelivet blir harmonisk. Se Jes 65:25

LEF42B2«Ulven og skal beite , skal ete som , men slangen skal ha mold til mat. skal eller noe på mitt fjell, sier

Dette kan kun bety én ting: Både mennesker og dyr blir vegetarianere på Den nye jord!

15. Hvor mye av informasjonen som Johannes hadde fått skulle han regne som pålitelig og sant? Åp 22:6

Svar: «Engelen sa til meg: ‘ ord er og . Herren, den Gud som gir sin , har sendt sin engel for å vise sine det som skal

Merk! Det er få ting som egner seg til å styrke og befeste vår tro som nettopp det profetene har skrevet! I dette kurset har vi forsøkt å vise hvordan historien stemmer med Bibelens profetiske skrifter og omvendt. Profetordet og historiens vitnesbyrd utfyller hverandre.

16. Har vi noen grunn til å tvile på opplysningen som vi finner i Åp 22:7 ?

«Se, kommer . er den som tar på de ord i boken.»

Merk! Vi har ingen grunn til å tvile på at Jesus kommer igjen for å hente oss hjem til sitt rike! Det har riktignok tatt lengre tid enn mange hadde regnet med, men til og med dette antydet Jesus ville komme til å skje. Se Matt 24:48 og Matt 25:5 . Johannes reagerte spontant. Se Åp 22:8-9 :

«Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette. Da jeg hadde og det, kastet jeg meg ned for føttene til den som hadde vist meg dette, og ville ham. Men han sa til meg: ‘Gjør det! Jeg er en sammen med og dine brødre og dem som tar i skal

Etter å ha satt Johannes på plass på en vennlig, men bestemt måte fortsatte engelen slik vi ser i Åp 22:10-11 :

«Og han sa til meg: ‘Sett for de ord i boken! For tiden er . La den som gjør , fortsatt gjøre , og den urene fortsette i sin ! La den fortsatt gjøre det som er , og den i helliggjørelse.»

Som vi har sett tidligere er helliggjørelse en helt nødvendig prosess i den kristnes liv. Tiden vil komme da Gud annonserer at det er stengetid. Da spørs det om man er uren eller hellig.

17. Hvordan poengterte Jesus overfor Johannes at en hver sak er opp og avgjort innen han kommer tilbake for å hente dem som skal bli med ham inn i byen? Åp 22:12-14

092Svar: «Se, og har min meg, for å etter hans gjerning. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. er de som vasker sine , så de får til å spise av livets og gå gjennom portene byen.»

Merk! Når Jesus sier at han har sin lønn med seg, må dette nødvendigvis innebære at han på forhånd har avgjort hvem han skal ta med seg og hvem som skal bli tilbake. De som blir med Jesus inn i byen har er en lang og herlig framtid framfor seg. Profeten Jesaja beskrev den slik i Jes 65:17-19 :

«Se, jeg skaper en ny og en . skal det som , skal på det . Ja, og dere til tid over det som jeg ! For jeg om til en , og som , vil jeg gjøre til et . Jeg vil meg over og meg over folk. mer skal det høres eller i byen.»

Gud vil du ha deg i denne byen! Gå ikke glipp av gleden han vil gi deg!

10318. Hvordan fortsatte Jesus sin beskrivelse av dem som kommer til å havne utenfor byen før det endelige oppgjøret? Åp 22:15

Svar: «Men er og trollmennene og de som driver hor, drapsmennene, avgudsdyrkerne og alle som løgn og løgn.»

Merk! De som er utenfor byen elsker løgn, «fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst.» Se 2 Tess 2:10 . Hundene er slike som vi leser om i Jes 56:10-12 :

«Israels er blinde, ingen av dem merker noe. Alle er lik , som ikke er i stand til å . De ligger der og , liker å . Men er de, aldri blir de mette. Og skal være , de som forstår å ! De vender seg alle hver til sin egen : ‘Kom, jeg skal hente , så vi kan oss ! Og skal som , en stor og dag.»

Disse hundene skulle vært hyrder for Guds menighet. De skulle holdt vakt og passet på overhyrdens saueflokk. Men de bryr seg ikke om å rettlede eller om å advare, enda de burde forstått hvilke farer som truer ― ut i fra profetordet. De er som de dårlige brudepikene. De er preget av Laodikea ånd som sier: «Det varer lenge før min Herre kommer.»

19. Hvordan understreker Jesus alvoret i å endre noe i denne boken? Åp 22:16-19  

Svar: «Jeg, , har sendt min for å for dere om dette i . Jeg er rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne. sier: !’ Og den dette, skal si: !’ Den som tørster, , og den , skal få . Jeg sier som hører ordene i denne profetiske noen , skal Gud legge på som det er skrevet bok; og om bok, da skal , som det er skrevet bok.»

Merk! Jesus, Ånden og Bruden ― Det nye Jerusalem innbyr deg. Hva har du svart? Gud vil at du skal takke ja, og samtidig gi innbydelsen videre til andre. Noe av det som er skrevet i denne boken kan virke hardt. Men det må være slik inntil vi er kommet trygt i havn. Å fjerne en eller flere fyrlykter i denne boken, kan og vil føre til forlis og tap av evig liv. Måtte vi alle svare som Johannes! Se Åp 22:20-21 :

«Han som gir dette vitnesbyrd, sier: ‘Ja, jeg kommer snart.’ . , Herre ! Vår Herre Kristi være