13 Det første og det andre dyret

NEW_12-filteredDraken, (symbolet på Satan) hadde ambisjoner. Han ville ødelegge «kvinnen» (Guds menighet), og hennes guttebarn Jesus. I noen få timer så det ut til at han hadde klart å få has på Jesus. Men da han stod opp fra de døde og ble tatt opp til himmelen, mistet både Satan og hans engler all adgang til himmelen. Da skjønte djevelen at haans dager var talte. Helt siden da har hans vrede vært stor, noe «kvinnen» fikk merke til fulle ― ikke minst i den mørke middelalder. Han hadde store planer om å kverke henne en gang for alle, men hans planer ble kullkastet da det Nordamerikanske kontinent kom henne til unnsetning. Denne utviklingen ga henne et godt og etterlengtet pusterom.

NEW_11-filtered

Vi befinner oss ennå i det pusterommet. Men profetordet ― som avslører både Satan og hans planer noe så ettertrykkelig, viser at det bare er stille før stormen. Dette ser vi klart og tydelig i Åp 12:17 :

«Fylt av mot kvinnen gikk av sted for å føre mot de av ætt, mot som følger og holder ved om

Uttrykket: «de andre av hennes ætt,» sikter til menighetens aller siste generasjon. Den engelske KJV oversettelsen bruker ordet «remnant» i denne sammenheng. Dette ordet brukes for eksempel om den siste meteren av en tøybylt ― «rest» delen som omslutter papprullen. Vi ser videre at det er to ting som tenner drakens krigslyst: 1) De følger Guds bud. 2) De holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus.

Vi tar nr. 2. først. «Vitnesbyrdet om Jesus» er et uttrykk som innebærer at noe blir fortalt om Jesus. Den siste generasjonen av Guds menighet, forteller altså verden noe vesentlig om ham. De forteller de gode nyhetene om at Jesus er denne verdens eneste frelser. De forteller om hvilke planer han har for hver og en som tar imot ham som sin frelser ― og hvilke planer Jesus har for dem som avviser ham. De forteller dessuten om hvilke planer han har for Satan, og ikke minst hvilke planer Satan har for verden. (Dette er i seg selv velegnet til å fylle ham med raseri). De bringer «Jesu vitnesbyrd» videre. I denne forbindelse spiller profetordet en sentral rolle, slik vi ser i Åp 19:10

«Da kastet jeg meg ned for føttene hans og ville ham; men han sier til meg: ‘Gjør det! Jeg er en sammen med og dine brødre, som har . skal du tilbe!’ – Jesu er Ånden som er i

Det var på grunn av «Jesu Kristi vitnesbyrd» ― profetordet, (et emne vi tok for oss i Studie 1-A) at Johannes havnet på Patmos. Se Åp 1:2 . Det er ellers verd å merke seg i denne sammenheng at ingen andre enn Gud er vår tilbedelse verdig! Åpenbaringen 13. dreier seg nemlig om krefter som vil tvinge mennesker til å «tilbe» helt andre makter!

At Satan vil la sitt raseri gå utover dem som «følger Guds bud,» har også noe med deres «vitnesbyrd om Jesus» å gjøre. Guds lov handler nemlig om hva Jesus «har» i sitt hjerte. Det ser vi av profetordet om ham gjengitt i Sal 40:7-9 :

« og bryr du deg om, – du har åpnet mitt øre; og krever du ikke. Da sa : ‘Se, her kommer jeg. I er det skrevet om . Å gjøre , , er min , jeg har i mitt

At dette profetordet faktisk dreier seg om Jesu karakter, ser vi av det som står skrevet i Hebr 10:5-7 :

«Derfor sier ved sitt komme til verden ville ha, men et legeme gjorde du i stand til meg brydde du om. Da : Se, her kommer jeg for å . er det skrevet

Guds lov (slik den kommer til uttrykk i de 10 bud) dreier seg dermed om Jesu karakter og måte å være på. At menighetens siste generasjon følger Guds bud, betyr at de har Jesus og hans karakter som sitt beveggrunnlag. De kommer ikke til å bøye av for makter som påbyr noe som går på tvers av Guds bud. En slik form for prinsippfasthet passer selvfølgelig svært dårlig inn i Satans planer!

DET FØRSTE DYRET

1. I Åp 12:18 leste vi følgende om Draken, Satan: «Og den stilte seg nå på stranden ved havet.» Det er som om han står og speider etter hvem han skal benytte i sin krigføring mot menighetens siste generasjon. Hvordan innledet Johannes sin beskrivelse av det første dyret? Åp 13:1  

Svar: «Da så jeg et stige opp av . Det hadde horn og hoder og en på hvert . På stod som var en mot

Merk! At det første dyret steg opp av havet, signaliserer at den stiger opp av et folkehav. De ti horn den har på hodet minner om det 4. dyret i synet som profeten Daniel fikk og som han beskriver i Dan 7:7 :

123-filtered«Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde , og og meget . Det hadde store tenner av jern og åt og ; og det som ble til overs, tråkket dyret ned med føttene. Det var enn alle de tidligere dyrene og hadde

Det fjerde dyret som Daniel så, steg også opp av havet. Se Dan 7:3 . Det var et bilde på Romerriket. De 10 horn det hadde på hodet representerte rikets fragmentering til 10 kongeriker, slik vi ser i Dan 7:24 . Denne utviklingen er representert med kronen på hvert av det første dyrets 10 horn. Dette første dyret i Åpenbaringen 13. har dessuten et par fellestrekk med draken. Se Åp 12:3

«Også et annet tegn viste seg på himmelen: En stor ildrød kom til syne, med hoder og horn, og på hadde den

Her ser vi hvor nøye Satan er forbundet med det første dyret, for draken er også representert med sju hoder og ti horn. Forskjellen er at den har en krone på hvert av hodene. Det er altså Satan som er ansvarlig for hodene som alle hadde navn som var en spott mot Gud. Hodenes

hemmelighet skal vi komme tilbake til i Åpenbaringen 17.

2. Hvordan fortsatte Johannes sin beskrivelse av det første dyret? Åp 13:2

Leoparden ble brukt som et symbol på Hellas

Leoparden ble brukt som et symbol på Hellas

Svar: « jeg så, en , men hadde som en og som en . gav det sin kraft og sin og stor makt.»

Bjørnen representerte Medo-Persia

Bjørnen representerte Medo-Persia

Merk! Dyret Johannes så, var altså en hybrid. Det var sammensetning av i alle fall tre dyr som også blir nevnt i Daniels 7. kapittel. Der ble Leoparden brukt som et symbol på Hellas, det hellenske riket. Bjørnen representerte Medo-Persia, og Løven symboliserte Babylon. Det første dyret i Åpenbaringen 13. hadde derfor svært mye i seg fra Hellas siden den i hovedsak lignet Leoparden. Den gikk på medo-persiske føtter og talte som et Babylon.

Løven symboliserte Babylon

Løven symboliserte Babylon

Disse detaljene skal vi komme tilbake til etter hvert. Det er ikke utenkelig at det 4. dyret i Daniels 7. kapittel også kan beskrives som en Drake. I så fall ville dette i seg selv være en indikasjon på at det var Romerriket som skulle gi dette dyret sin trone og stor makt. Men vi kan i alle tilfelle være sikker på at dette sikter til Romerriket. I Åp 12:4 , leste vi jo at Draken skulle stå klar til å drepe guttebarnet (Jesus) så snart han var født. Satan forsøkte å gjøre nettopp det ved hjelp av Romerriket.

3. Johannes kunne ikke unngå å legge spesielt merke til ett av det første dyrets sju hoder. Hva var så spesielt med dette hodet? Åp 13:3

Svar: « av dyrets så ut som om det hadde fått , det ble , og verden over og det.»

Merk! Denne detaljen indikerer at hodene på en eller annen måte må dreie seg om epoker i dette dyrets karriere. Men det kan også dreie seg om dets «arv.» Et hode er jo noe en tenker og legger planer med. Slik også her. På et eller annet tidspunkt skulle hele dyret settes ut av spill på grunn av dette ene hodets banesår. Men så skulle det dødelige såret «leges,» og dyret våkne til liv igjen. Det er i sin «helbredede tilstand» at dyret igjen blir et våpen i Satans hånd ― og da mot menighetens siste generasjon. Dette ser vi i Åp 13:14b :

«…Og det [andre dyret] sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til for som var med sverd, til.»

Vervingskampanjen kommer til å resultere i en tilsynelatende «brakseier» for dyret som «livnet til.» Folk kommer til å «undre seg.» Det så vi i v. 13. — : «…og all verden undret seg over dyret og fulgte det.» Den samme «undring» etter opplivningen nevnes i Åp 17:8 :

«Dyret du så, det og mer; det skal komme fra og gå sin i møte. Og som bor på , og som har fått sitt navn skrevet i bok fra verdens grunnvoll ble lagt, skal de ser , det som og ikke er mer, som skal

De som da «undrer seg og følger etter dyret,» kommer også til å «gå sin undergang i møte.»

4. Ved å undre seg og følge etter dette dyret som «livnet til,» kommer folk til å velge feil leder. På hvilken måte blir dette understreket i Åp 13:4 ?

Svar: «Folk fordi hadde gitt dyret , og de og sa: ‘Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?»

Merk! Den siste konflikt mot menighetens siste generasjon kommer til å dreie seg om hvem man velger å tilbe og vise lojalitet. Vi så for litt siden at Johannes var nær ved å tilbe engelen som hadde vist ham hemmelighetene nedtegnet i Åpenbaringens bok. Han forsøkte faktisk enda en gang! Se Åp 22:8-9 . I begge tilfellene nektet engelen ham å gjøre dette, og minnet Johannes samtidig om at han skulle tilbe Gud. De aller fleste kommer til å gi etter for presset om å vise dyret sin lojalitet enten av praktiske grunner eller pga. overbevisning. De orker ikke å ta opp kampen mot dyret som livnet til. Dette vil føre til at de tilber draken (Satan som har gitt dyret sin store makt) og dyret. Slik ser Gud på det valget de derved foretar seg.

5. Johannes nærmer seg nå avsløringen om hvem det første dyret er. Hvilke hint om dette får vi i Åp 13:5

Svar: «Det ble gitt dyret en som kunne tale og , og det til å holde på i

Merk! Daniel fikk også informasjon om en makt som skulle få en munn. Vi leser om dette i Dan 7:8 :

Svar: «Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et annet som skjøt mellom dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en som talte

NEW_1Merk! Dette nye lille hornet (som etter hvert vokste seg større enn de andre) hadde også en munn som talte «store ord.» Men vi finner nye fellestrekk når vi leser videre i Dan 7:25

«Han skal mot og fram mot Den Høyestes . Han skal sette seg fore å og , og de skal i makt tid og og en tid.»

I Studie 10-11, la vi merke til at «én tid og tider og en halv tid,» (som nevnes her) og de «42 måneder» er begge begrep som dreier seg om Pavemaktens storhetstid. Den varte i 1260 år ― fra året 538 og fram til 1798 da Pavemakten fikk sitt dødelige banesår. I løpet av sine 1260 år «fikk den makt til å holde på» med «å fare hardt fram mot Den Høyestes hellige.»

6. Hvordan utdypet Johannes Pavemaktens evne til å åpne munnen for å tale store ord mot Gud og det som har med Gud å gjøre? Åp 13:6

Svar: «Da åpnet det for å og å hans og hans , ja, som bor i himmelen.»

Merk! I Studie 10-11, var vi litt inne på at Pavemakten skulle kaste sannheten til jorden slik den daglig kom til uttrykk gjennom symbolikken i Guds bolig, helligdommen. Dette var en hån mot Gud og hans bolig og blir behandlet i kurset «Daniels Bok i Fokus» i Studiene 7 – 9. Det var flere ting ved Pavemakten som irriterte Norges kong Sverre. Dette faktum er tatt med i det andre vers av Norges nasjonalsang. Strofen avsluttes slik: «…fra dets høye Sverre talte Roma midt imot Den i Roma som kong Sverre talte midt i mot, var til syvende og sist Pave Innocens III som uttalte følgende «store og bespottelige ord» om sin «makt»: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Liksom månen får sitt lys fra sola, får keisere og konger sin makt fra paven Pave Innocens III påstand kommer i konflikt med noe Jesus sa i Matt 28:18-19 :

«Da trådte fram og talte til dem: ‘ er gitt i og på . Gå ut og gjør til , idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

Pave Leo XIII, hadde følgende å si om sin «guddommelige» status: «Vi inntar på denne jord, stillingen til Gud Den AllmektigeI Ferrari’s Ecclesiastical Dictionary under artikkelen: «Paven,» leser vi følgende: «Paven er av så stor verdighet at han ikke er blott og bart menneske, men som Gud, og Guds stedfortreder.» 

7. Hvordan beskrev Johannes Pavemaktens framferd mot de mennesker den regnet som kjettere i løpet av de 1260 årene den skulle få holde på ― før den fikk sitt banesår? Åp 13:7-10

061Svar: «Det fikk også til å føre mot de og over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert , hvert tungemål og hver . Og som , skal , alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn skrevet i hos Lammet, som ble slaktet. Den som har ører, hør dette! som skal i fangenskap, han må gå i ! Den som skal med sverdet, han må for sverd! Her det at de holder og har

Merk! Hva synes du? «Kirken kan med guddommelig rett konfiskere kjetters eiendom, fengsle dem og dømme dem til flammene. I vår tidsalder har kirken rett til å idømme de strengeste straffer ― til og med døden. Det finnes ingen grovere forbrytelse enn kjetteri, derfor må den rykkes opp med rot.» (Public Eccliastical, Bind. 2, s.142). Pavemaktens forfølgende karriere vil fortsette når såret er leget. I 1929 fikk Pavemakten sin egen stat i byen Roma ― Vatikanstaten. Da begynte det dødelige såret å lege seg, men det er ikke helt legt ennå!

123-filteredFør vi går videre til det andre dyret i dette studiet, skal vi sammenfatte hvor nøyaktig det første dyret stemmer med de «dyrene» den er sammensatt av. Vi har allerede notert oss at den fikk sin trone og store makt av Romerriket. I Abbot’s Roman History s. 236, sies det: «Flyttingen av keiserens residens til Konstantinopel var et hardt slag mot Romas prestige. Den gang kunne man kanskje ha spådd dens snarlige forfall. Men utviklingen innen Kirken, og den økende innflytelse av biskopen i Roma – eller paven, gav henne nytt liv, og gjorde henne igjen til hovedstad – denne gang den religiøse hovedstad for den siviliserte verden.» Den norske katolske pater Aage Hauken skrev (i Bergens Tidende 10.11.1984): «Kirken er patriarkalsk og teokratisk i sin struktur. Paven og biskopene har den høyeste autoritet i kirken. Dette systemet, skal man huske, er i sin styreform den eldste nåværende organisasjon i verden. Den er nemlig direkte arvtaker til den romerske statskunst, som visste å regjere massene med stor innsikt og dyktighet.»

8. Det ble sagt at Pavemakt-dyret skulle ha føtter som en bjørn. Bjørnen representerte det Medo-persiske riket. Hva var det som særpreget dets lovgivning? Dan 6:9.16

Gi nå et slikt , konge, og skriv det opp, så det etter !(v. 16) Da kom disse mennene farende inn til kongen og sa til ham: ‘Konge, det er hos og at ikke som har og ingen som har , kan igjen.

Bjørnen representerte Medo-Persia

Merk! Denne karakteristikk blir framhevet som typisk for Medo-Persia. Prinsippet gjentas i Est 8:8 . I 1870 vedtok Pavemakten at pave Pius IX var «ufeilbarlig» når han uttalte seg i tros- og lærespørsmål. Bestemmelsen fikk tilbakevirkende kraft slik at tidligere pavelige uttalelser skulle være like hellige som om de var gitt av Gud selv!  Jo da, Pavemakten går på «bjørneføtter!»

9. Pavemakt-dyret skulle ligne en leopard, symbolet på Hellas. Hva hadde Paulus å si til det greske folk da han var på besøk i Aten? Apg 17:22-24

Leoparden ble brukt som et symbol på Hellas

Leoparden ble brukt som et symbol på Hellas

Svar: «Da stod Paulus fram midt på Areopagos og sa: menn! Jeg ser at dere på alle måter er . For da jeg gikk omkring og så på deres , fant jeg et alter med denne innskrift: ‘For en ukjent ’. Det som dere å kjenne, det forkynner jeg dere. han som alt som er i den, han som er herre over himmel og han bor templer reist av menneskehender.»

Merk! Hellenerne var svært religiøse, noe alle deres altere og helligdommer bar preg av. Men de var fremmede for «Gud, han som skapte verden og alt som er i den.» Den katolske pater Aage Hauken skrev noe (i Bergens Tidende 23.10.1985) om Pavemaktens sterke bånd nettopp til den greske kultur: «Å bli katolikk er å bli europeer. Setningen lyder som en påstand, og en drøy sådan. ― Ordene er heller ment som et program, et forsøk på å si noe vesentlig om katolisismen som kristendomsform. For i vår del av verden er katolsk tro og tenkning uløselig knyttet til arven fra antikken, nærmere bestemt den greske kultur, som romerne formidlet videre til alle imperiets hjørner.» Det er ingen hemmelighet at gresk filosofi, tenkning, kunst og arkitektur gjennomsyrer Romerkirken. Leoparden er absolutt til stede i religionssystemet!

10. Pavemakt-dyret hadde et gap som en løve. Det betyr i all sannsynlighet at den skulle tale som Babylon. Hvordan talte Babylons konge ved en anledning? Dan 3:5-6 Løven symboliserte Babylon

Svar: « dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter, dere og gullbildet som kong Nebukadnesar har reist. Den som faller ned og , skal straks kastes i med flammende

Merk! Pavemaktens historie er dessverre full av eksempler på at den har talt på en lignende måte: «Tilbed slik som kirken har gitt påbud om ― eller .» Hvis dette hadde vært et tilbakelagt stadium, kunne man med fordel ha latt saken ligge. Men profetordet røper at dyret skal gi instruks til det andre dyret om å tale på nøyaktig samme måte ― slik vi snart skal se.

DET ANDRE DYRET

11. Johannes er kommet til punktet i sin beretning hvor han får øye på det andre dyret som 

Draken skal bruke i krigen mot menighetens siste generasjon. Hvor kom dette dyret fra, ― og hvordan beskrev han den? Åp 13:11

Bedrag2Svar: «Da så jeg et ; det steg av . Det hadde horn som et , men som en

Merk! Her har vi altså enda en hybrid. En kombinasjon av to velkjente bibelske symboler: Lammet og Draken. Jesus er Lammet, og Draken er Satan. Dette dyret steg opp av jorden. ― Altså det samme området som kom kvinnen til hjelp da draken hadde til hensikt å sende horder av fiender etter henne. Da fant Guds menighet sitt fristed på det Nordamerikanske kontinent. Der ― i USA, fikk Lammets protestantisme slå rot med dets to lamme-horn, nemlig: Borgerlig og Religiøs Frihet. Dets lam-lignende «kom-til-meg» invitasjon, se Matt 11:28-30 , skrevet inn ved «Frihetsgudinnens» sokkel er enestående i sitt slag:

frihet«Gi meg dine slitne, dine fattige, dine sammenhopede masser som lengter etter å puste fritt! De avviste og elendige fra din yrende strand. Send disse: De hjemløse, krigsherjede til meg. Jeg hever min lampe ved den gylne port.»  

12. Vi leste at det andre dyret som begynte sin karriere med to horn som et lam, skulle komme til et punkt i sin historie da den begynner å tale som en drake! For et ubegripelig paradoks! Er det slik å forstå at USA, religionsfrihetens festning og protestantismens høyborg, skal tale som en djevel? Det er nøyaktig hva profetordet hevder! Hva i all verden vil være årsak til en slik negativ utvikling? Åp 13:12

Svar: «All den det dyret , bruker det dyret etter fra det . Det jorden og dens til å det dyret — det som hadde sitt banesår

Merk! Dette profetordet hører fortsatt framtiden til. Den gjelder for tiden da Pavemaktens dødelige banesår er leget. Det er mye som tyder på at vi nærmer oss den tiden med stormskritt. Det er i denne forbindelse at USA ― det protestantiske Amerika, virkelig begynner å tale som en djevel. Den makt det første dyret har, har den fått av Draken, Satan. Se Åp 13:2 . Når USA velger å bruke denne onde makt etter oppdrag fra Pavemakten, må resultatet bli deretter! USA vil da tale som en djevel ved å befale at hele jorden og dens folk skal tilbe Pavemakten i stedet for Skaperen! Nasjonen vil da fornekte sin egen grunnlov. Der står det: «Vi anser det for innlysende at alle mennesker er skapt like, og at deres Skaper har gitt dem visse uavhendelige rettigheter. Blant disse er liv, frihet og søking etter lykke.» Dette gamle, ærverdige dokumentet, som har vært til så stor inspirasjon for andre lands forfatninger, garanterer samvittighetens suverenitet: «Ingen religiøse kvalifikasjoner skal kreves for å inneha et offentlig tillitsverv i De forente stater.» Og: «Kongressen skal ikke vedta noen lov om innføring av statsreligion eller som forbyr fri religionsutøvelse

TILEDELSE AV SKAPEREN OG TILBEDELSE AV DET FØRSTE DYR

13. USA vil ironisk nok påby jordens folk å tilbe Pavemakten etter oppdrag fra sistnevnte. Hvordan vil Gud egentlig at vi mennesker skal tilbe ham i erkjennelse av at han er vår Skaper? 2. Mos 20:8-11  

Svar: «Kom i , så du ! Seks dager skal du og gjøre gjerning. Men er for din . skal du ikke gjøre noe , verken du eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. dager , og og som er i ; den . velsignet hviledagen og lyste hellig.»

Skapelsesuken1Merk! Det er på dette punkt at krigen mot Guds menighet med Filadelfia ånd kommer til å tilspisse seg. Det er på dette punkt at de med Laodikea ånd kommer til å vise at de ikke holder mål ― at de ikke består troskapsprøven. I begynnelsen av dette studiet så vi hva som kjennetegner dem som virkelig tilhører menighetens siste generasjon: 1) De følger Guds bud. 2) De holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus ― som er profetordet. De er informert om hva som kommer til å skje med hensyn til Guds bud, og vet nøyaktig hva dette vil føre til ― takket være profetordet. Derfor velger de å følge Guds bud i spørsmålet om tilbedelse ― i stedet for Pavemaktens bud (som vi snart skal komme tilbake til). Guds bud oppfordrer Guds menighet til å helligholde Sabbaten, lørdag for slik å ære Skaperen. 

14. Hvilke midler vil religiøse krefter i USA bruke til å overbevise «hele jorden og dens folk» om at det er Pavemakten som har krav på deres tilbedelse? Åp 13:13

Svar: «Det gjør , lar til og falle fra , like for

Merk! I Apg 5:12 leser vi at: «Mange tegn og under ble gjort blant folket ved apostlenes hender…» Og i Apg 14:3 står det videre at det var: «…Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under som han lot skje ved deres hender.»

15. Er det sannsynlig at Herren er drivkraften bak de tegn og under som blir utført for å lokke mennesker til å tilbe Pavemakten? 2 Tess 2:9-12

Svar: «Når Den kommer, har han sin kraft fra , og han opptrer med og med og . Med all slags han dem som går , fordi de ikke tok imot og elsket , så de kunne bli . Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de . Og slik skal de få sin , alle de som trodde på , men hadde sin i

062Merk! Vi leste her om tegn og under utført ved hjelp av Satans kraft, og at dette vil forføre og virke i mennesker slik at de tror løgnen ― uten tvil den første løgnen som ble uttalt her på jord. Se 1. Mos 3:4 :

«Da sa [Satan] til kvinnen: ‘ kommer til å

Mennesker kommer til å oppleve helbredelser og andre ting som får dem til å tro at de døde fortsatt lever i beste velgående. Dessuten kommer de til å tro en annen løgn som Satan har forkynt ved hjelp av Pavemakten i mange år. ― Helt siden den innførte sin Søndagslovgivning ved kirkemøtet i Laodikea året 364 e.Kr. (Se Studie 3). Dette er en løgn som er forbundet med utrykket: «Den Lovløse.» Av sammenhengen ser vi at Paulus omtaler Pavemakten som: «Den Lovløse.» På hans tid er det trygt å si at keiseren i Rom holdt ennå igjen for Pavemaktens utkrystallisering. Se 2 Tess 2:7 .

16. Hvordan beskrev profeten Daniel Pavemaktens intensjon og vilje med hensyn til Guds lov? Dan 7:25

Svar: « skal sette seg fore å og

14-52Merk! Pavemakten hevder at paven har makt til å gjøre nettopp dette! Følgende sies i et katolsk vedtak om pavens «makt» i — Decretal De Translat. Espiscop. Cap.:«Paven har makt til å forandre tider, til å annullere lover, og til å gjøre av med alle ting, selv med Jesu Kristi bud.» Det har den da også forsøkt å gjøre ved: 1) I sin helhet å fjerne Guds andre bud som forbyr oss å lage noe som helst i den hensikt å tilbe eller dyrke det. Den bekjentgjør også at de som elsker Gud, vil også holde hans bud. Se 2. Mos 20:4-6 . Dette budet forbyr for eksempel helgendyrkelse. 2) Når den nå faktisk satt igjen med bare ni bud, delte Pavemakten like godt Guds 10. bud i to. 3) Guds 4. bud som definerer Sabbaten, lørdag som hellig tid, er sterkt amputeret. Pavemaktens hviledags bud sier bare at man skal komme hviledagen i hu så du holder den hellig. Men det står ingenting der om hvilken dag som skal helligholdes, og heller ikke hvorfor den skal holdes hellig! Den mangler også «lovgiverens segl» som tilkjennegir hvem (Herren din Gud) som har forfattet loven, hans ansvarsområde, (Himmel, jord og hav) samt hans tittel (Skaper).

17. Hva blir resultatet av de tegn og under som det andre dyret utfører til fordel for det første dyret? Åp 13:14

Svar: «Det som bor på , med de det får til å gjøre i tjeneste. Og det til at de skal lage en til for – det som var med sverd, men til.»

Merk! Resultatet blir kort og godt at jordens folk blir forført. De tror det er Gud som gir kraft til de overnaturlige tegn og under som blir utført, men i virkeligheten er det Satan [Draken]. Krefter som er «kristne» [som et lam] i navnet er i sving, men en annen står bak ― slik Jesus antydet i Matt 7:21-23 :

«Ikke enhver som sier til meg: Herre, ! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars . [Uttrykt i de 10 bud]. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved , [kristen] og drevet ut onde ånder ved , [kristen] og gjort mange gjerninger ved ? [kristen]. Men da skal si dem rett ut: har kjent dere. fra meg, dere som !» [Som Draken].

Ved hjelp av tegn og under blir mennesker som ikke bryr seg om hva Gud har sagt i sitt Ord, forført ― både til å tilbe og til å ære Pavemakten som «livnet til.» Billedstøtten som sies å være «til ære for dyret,» er en hentydning til en spesiell hendelse i Babylon. Vi leste om den tidligere i dette studiet under pkt. 10.

18. Hvordan innledes fortellingen om billedstøtten i Babylon? Dan 3:1

«Kong laget en av , seksti alen høy og seks alen bred, og den i Duradalen i provinsen

Merk! Nebukadnesar fikk laget en billedstøtte av gull i Babylon. ― Befalingen om å falle ned å tilbe den, representerte et bruddGuds 2. bud. Billedstøtten til ære for dyret innebærer også et brudd på Guds bud. Billedstøtten er i dette tilfelle Pavemaktens Søndags lovgivning ― og den representerer et brudd på Guds 4. bud. Dette er noe som kirkens menn både vet og erkjenner. Et eksempel er noe Pater Enright v/College of Redemptoris Fathers skriver:

«Bibelen påbyr deg å holde sabbatsdagen. Søndag er ikke sabbat. Ingen ville våge å hevde det, for Bibelen sier så tydelig som ord kan gjøre det, at den syvende dag er sabbat, dvs. lørdag. Vi vet at søndagen er den første dag i uken. … Søndagshelligholdelse er ene og alene en lov i den katolske kirke. … Kirken forandret sabbaten til søndag, og hele verden bøyer seg og tilber på den dagen, i taus lydighet mot den katolske kirkes pålegg.»

19. I forbindelse med billedstøtten i Babylon ble det brukt trussel om dødsstraff for de som nektet å handle på tvers av Guds bud. Hvilken parallell finner vi i Åp 13:15

Svar: «Det fikk makt til å blåse liv i , så det til og med kunne , og til å la alle som dyrets

Merk! I 1880 årene vakte en kvinnelig forfatter, Ellen G. White, betydelig oppsikt ved noe hun skrev om sitt hjemland USA (som hun for øvrig var svært glad i). I boken Mot Historiens Klimaks s. 259 skriver hun følgende basert på det vi nettopp har sett i Åpenbaringens 13. kapittel: «Når de ledende kirkesamfunn i De forente stater slutter seg sammen om felles trospunkter, og de får statsmakten til å tvinge igjennom deres vedtak og støtte deres ordninger, vil det protestantiske Amerika ha opprettet et bilde av det romersk-katolske prestevelde. Det vil uvegerlig føre til at dissentere blir dømt etter straffeloven… «Dyrets bilde» betyr en form for frafallen protestantisme som oppstår når de protestantiske kirkesamfunn søker støtte hos statsmaken for å tvinge igjennom sine dogmer.» Det protestantiske Amerika er den eneste stat i den vestlige verden med en straffelov som gir anledning til dødsstraff. Det er en kjent sak at Amerikas protestantisme har adoptert Pavemaktens hviledag, søndag. Ved å tvinge sine borgere til å akte denne «billedstøtten» vil de som gir etter for kravet ære og tilbe både Pavemakten og dets protestantiske bilde.

20. Hva skulle dyrets bilde sørge for på det økonomiske plan? Åp 13:16-18  

Svar: «Det sørger at – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et på sin høyre eller på . Og kan eller uten å ha dette : dyrets eller det som svarer til navnet. Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og for det er

Merk! Pavemakten henviser nettopp til forandringen av hviledagen fra Sabbat til søndag som et «merke» på sin «guddommelige» autoritet. Vi leser følgende fra et katolsk blad, — Catholic Record, 1. Sept. 1923. «Søndagen er vårt autoritetsmerke Kirken er overordnet Bibelen og overføringen av sabbatshelligholdelse, er et bevis på dette faktum.» «Merket» er en avsløring av hvem som er «Lovløs» (dyrets navn i Guds øyne). De merkes alle i «pannen» eller i «høyre hånd.» Når Søndagslovgivningen blir påtvunget internasjonalt, vil de som nekter bli truet med økonomisk boikott. De som gir etter vil da få merket i pannen, et symbol på innstilling ― se Esek 3:7-8 , eller i hånden ― et symbol på praktisk handling. Se Fork 9:10 . Tallet 666 er tallverdien på et av pavens titler: VICARIUS FILII DEI som betyr Guds Sønns Vikar. Men det kan hende at framtidens begivenheter vil kaste mer lys over dette tallet.

 Tilrettelagt  2006  v/Sven A. Gustavsen