1. Tungetalen – et tegn

togHelt siden dampmaskinens oppfinnelse har teknologien og vitenskapen gjort store framskritt. Nesten ingenting er utenkelig lenger. Mange mener at sammen skal mennesket, teknologien og naturen klare alt. Siviliserte mennesker er stort sett opptatt av å gi alt som skjer på jorden, i havet og i universet en vitenskapelig og naturlig forklaring. Vitenskapen har lært de fleste av oss opp til å tro at vi er mer eller mindre et tilfeldig produkt av naturen. Flere er nå også kommet til den slutning at dersom vi skader naturen, vil den til slutt ødelegge oss. Dette gir oss ikke noe særlig trøst eller håp!

På den moralske siden, det som har med vårt forhold til hverandre å gjøre, ser det ut til at vi er blitt vår egen lov. Ingen skal fortelle selvstendige mennesker at noe er rett og at andre ting er galt! Det finnes få absolutter igjen. Menneskeheten går sine egne veier og folk spør nå hverandre: «Hva er rett og galt for deg i din situasjon?» Tanken om at naturen er menneskets «gud» er ved å gjøre troen på det overnaturlige nesten overflødig. En slik livsfilosofi har vært med til å skape et vakuum hos mange mennesker. De går lei av å knytte ordene «kraft» og «styrke» til uttrykk som elektronikk, mekanikk, atomkraft eller naturkrefter. Mange er kommet dit hen at de savner en overnaturlig kraftdimensjon i livet. De er på leting etter overnaturlige opplevelser.

«Tungetale,» slik den ofte kommer til uttrykk i dag, blir oppfattet av mange som en unik opplevelse. (Den synes å fylle et tomrom som mange nåtids mennesker kjenner). De forteller om en tilfredsstillelse som uinnvidde personer knapt forstår. For dem er tungetalen et tegn på at man er blitt lagt merke til av en overnaturlig kraftkilde. Dette kan gi mennesker en trygghets følelse, men andre er også blitt skremt av det. I vår del av verden består den gruppe mennesker som «taler i tunger» stort sett av bekjennende kristne. Man henviser derfor til Bibelen for å forklare tungetalen for andre ― eller gjør man egentlig det? I dette studieheftet skal vi begynne med å rette Bibelens søkelys inn på tungetale «tegnet.»

TUNGETALEN ER ET «TEGN» PÅ OVERNATURLIG KRAFT — MEN…

1. Matteus’ 24 kapittel dreier seg i stor grad om hvilke tilstander som vil prege den åndelige og religiøse arenaen på vår klode i tiden like før Jesu gjenkomst. Hva sa Jesus i denne sammenheng? Matt 24:11 og Matt 24:24-25 

Svar: «Mange skal stå fram og føre. (v. 24) For messiaser og profeter skal stå fram og gjøre og, for om å føre selv de., jeg har sagt dere det på

Merk! Jesus minnet om at vi må være forsiktige med å tro at alt som heter «tegn og under» stammer fra Gud. Slike tegn kan umulig stamme fra Gud når de blir brukt til å føre folk vill! At Jesus regnet evnen til å «tale nye tungemål» som et «tegn», ser vi i Mark 16:17

«Og disse skal følge dem som: I skal de drive ut ånder, de skal

2. Det var ikke første gang Jesus advarte mot en falsk trygghet i forbindelse med overnaturlige manifestasjoner. Står Jesus nødvendigvis bak «tegn og under» som blir utført ― selv ved hans navn? Matt 7:15 og Matt 7:21-23

jesus underviserSvar: «Vokt dere for de! De kommer til dere i, men innvendig er de glupske. (v. 21) enhver som til meg: Herre,! skal komme i, men som min himmelske Fars. skal si til meg på den dag: Herre,! Har vi ikke ved, og drevet ut onde ånder ved, og gjort mange ved? Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har dere. fra meg, dere som

Merk! Like før dette leste vi: «Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål.» Men her ser man at anvendelsen av Jesu navn (i forbindelse med tegn som for eksempel tungetalen), er ingen garanti for at den utøvende part står på Guds side. Det avgjøres av hvor villig man er til å rette seg etter Guds vilje ― samt ens uvilje mot å gjøre «urett.» Hva er det egentlig som skjer når man ― ved Jesu navn oppnår kontakt med overnaturlige krefter som formidler tegn og under som ikke er fra Gud? Kan vi i virkeligheten da være vitne til en form for spiritisme (glupske ulver) i kristen forkledning (saueham)?

3. I denne sammenheng er det viktig å understreke at «tegn og under» skjer alltid ved hjelp av overnaturlige krefter. Noen vil kanskje hevde noe annet, men det er langt fra bibelsk. Tegn og under skjer aldri ved noen menneskelig medfødt kraft eller evne. Hvordan ble dette presisert av apostelen Peter etter at en mann som ikke kunne gå ble helbredet? Apg 3:12 og Apg 3:16

Svar: «Da Peter så det, talte han til folket: Israelitter, er dere forundret over dette? stirrer dere på oss, som om det var eller som gjorde at denne mannen kan? (v. 16) vi tror på, har gitt til denne mannen som dere ser og kjenner. Den vi gjennom, ham full igjen, slik dere alle kan se.»

4. Hvis det ikke er en menneskelig medfødt evne eller kraft, og heller ikke Jesu guddommelige kraft som gjør seg gjeldene når «tegn og under» blir utført, hvem er da den aktive under-gjørende agent? 2 Tess 2:9-10

Svar: «Når Den kommer, har han sin fra, og han opptrer med og med og.

Med slags han som går, de tok imot og, så de kunne bli

Merk! Satan kan absolutt være den aktive agent ― også i det «tegnet» som tungetalen representerer. Dette kan være tilfelle selv i situasjoner der Jesu navn blir nevnt med jevne mellomrom. Det er interessant å merke seg at Satan gir kraft til å utføre «tegn og under» til lovløse mennesker som driver «med all slags urett.» Det vil nettopp være det som kjennetegner dem Jesus vil vise fra seg ved å si: «Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!» (Slik vi leste for litt siden i Matt 7:23. Mennesker blir forført ved hjelp av tegn og under fordi de har en egenskap der noe vesentlig mangler. Nemlig: Kjærlighet til Sannheten.

LITT ANGÅENDE SANNHETENS AVGJØRENDE BETYDNING

5a) Hvorfor kom Jesus til vår jord i følge samtalen han hadde med Pilatus ved slutten av sitt liv her? Joh 18:37 b) Hva ville Pilatus vite da han fikk denne opplysningen? Joh 18:38 c) Pilatus ventet dessverre ikke på svar. Hvilket svar kunne han ha fått? Joh 17:17

Svar a): «… For å om er jeg født, og er jeg til verden. Hver den som er av, hører røst.»

Svar b): » er?» sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jødene og sa til dem: «Jeg finner hos mannen.»

Svar c): «Hellige dem i; er

Merk! Mennesker kommer til å gå fortapt «fordi de ikke tok i mot og elsket sannheten.» Dette leste vi i 2 Tess 2:10. Dette betyr at de mangler respekt for mye av det Jesus kom for å vitne om. Han kom for å vitne om Sannheten. Men de stoler mer på egne sanser og inntrykk enn på hva Guds Ord, (som er sannhet) sier. Slik sett ligner de på Pilatus som stilte et retorisk spørsmål om hva sannhet er, ― men de har ikke tid til å vente på det livsviktige svaret.

6. Jesus var ikke alene om å advare mot «glupske ulver» som skulle snike seg inn i menigheten med vrang lære. Hvilken henstilling kom Paulus med til lederne av menigheten i Efesos i lys av denne negative utvikling? Apg 20:28-30 Apg 20:28-30

undervisningSvar. «Ta på dere selv og den som Den Hellige Ånd har satt dere som for. Vær for, som han vant ved sitt eget blod. For jeg at når jeg har dratt, vil hos dere, og de skåner hjorden. Og blant dere skal noen menn stå fram og med for å trekke disiplene med seg.»

Merk! Slik er det i menighets sammenheng. En menighet må passes og ledes. Ledere i kristne menigheter staker ofte ut kursen for sine medlemmer. Det er et stort ansvar – og til tider har de valgt en kurs som ikke tar hensyn til verken Jesus’ eller Skriftens lære og advarsler.

7. Profeten Daniel røpte at nettopp sannheten skulle bli utsatt for angrep av en åndelig maktfaktor. Hva sa han i den anledning? Dan 8:11-12

Svar: «Selv mot over hæren brisket det seg. Det tok fra ham det daglige offer, og stedet hvor hans står, ble. Det reiste seg og opprettet en i strid med det daglige offer. Hornet kastet til jorden og hadde fremgang i alt det tok seg fore.»

Tungetalen 1. Studie 7Merk! Vi skal ikke her komme inn på hvem denne makten var/er og heller ikke på hvilken måte og i hvilken utstrekning sannheten skulle kastes til jorden ved den. Det kan man få en innføring i ved å ta et av Bibelkursene: «Daniels Bok i Fokus«Åpenbaringen i Fokus,» eller «Tegn og Under i Fokus.» Det eneste vi vil minne om i denne forbindelse er hvor viktig det er å verdsette sannheten slik den fortjener! I Joh 8:31-32 leser vi:

«Jesus sa da til de som var kommet til på ham: dere i, er dere mine. Da skal dere, og skal dere

8. Det overrasker kanskje noen hvor sterkt Bibelen understreker nødvendigheten av å være på vakt mot å bli lurt nettopp av «tegn og under.» Men dette er fordi Gud ikke er alene om å være drivkraften til slike overnaturlige manifestasjoner. Hvordan innledes en advarsel relatert til nettopp dette i Åp 18:2?

Tungetalen 1. Studie 8Svar: «Han ropte med veldig røst: «Falt, er den store! Den er blitt et for, et for alle slags, ja, en tilflukt for alle slags og avskyelige fugler.»

Merk! Nå skal vi legge merke til hva disse onde åndene er opptatt av å gjøre! «Babylon» er en åndelig maktfaktor som vil gjøre seg gjeldene i økende grad i tiden før Jesu gjenkomst ― også kalt «Den Allmektiges store dag.» Når vi leser om dette åndelige Babylon, ser vi mot slutten av det 16. kapittel i Åpenbaringsboken, at den består av tre (3) grupperinger som alle har en fellesnevner. Nemlig onde ånder. Vi ser dem i Åp 16:13-14:

«Da så jeg at det fra og fra og fra den kom ut tre, som lignet. Dette er som gjør og, og de går ut til kongene i for å samle dem til på Guds, Den Allmektiges. —»

Det er verd å merke seg at den samlende demoniske faktor mellom disse tre samarbeidende frafalls- grupperingene, kommer ut fra deres «gap» og «munn.»

Demonenes overnaturlige virksomhet med «under og tegn,» kommer altså til uttrykk gjennom noe som kommer ut fra munnen. Vi så at disse urene ånder «lignet frosker.» Kan dette være et bilde på et tungetaletegn på villspor? En frosk fanger som kjent sitt bytte ved hjelp av tungen som den lar komme lyn kjapt ut fra munnen. (Når tungen treffer byttet, sitter det dessuten godt fast). Kan det tenkes at disse onde åndene fanger sitt bytte ved hjelp av en falsk form for tungetale?

9. a) Grunnen til at vi kan kalle «Babylon» for en åndelig maktfaktor, er at den har elementer i seg som forlanger tilbedelse. Men hvem blir egentlig tilbedt i denne sammenheng? Åp 13:4 b) Åp 13:8 c) Hvilket middel blir brukt til å forføre mennesker til å tilbe dyret? Åp 13:13-14 d) Åp 19:19-20

Tungetalen 1. Studie9aSvar a): «Folk [dvs. Satan, se Åp 12:9]fordi hadde [det første], og de dyret og sa: « er , og hvem kan det?»

Tungetalen 1. Studie9bSvar b): «Og alle som bor på jorden, skal [det første], som fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt skrevet i hos Lammet [Jesus], som ble

Svar c): « [andre dyret] gjør, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for på folk. Det dem som bor på jorden, det makt til å gjøre i [det første] dyrets. Og det sier til at de skal lage en billedstøtte til for – det som var med sverd, men til.»

Tungetalen 1. Studie9cSvar d): «Da så jeg [det første] og med sine samlet til mot rytteren på hesten og hans hærskarer. Men ble grepet og med det den, han som gjorde i dyrets og med alle som tok og av det. Begge ble de kastet levende i som brenner med svovel.»

Merk! Overnaturlige «tegn og under» utført ved hjelp av demoner er den direkte årsak til at lovløse mennesker velger å tilbe «draken,» «dyret» og «dyrets bilde,» heller enn å tilbe Gud i «ånd og sannhet.» Se Joh 4:23. Hvem det første og andre dyret, samt dyrets bilde i Åpenbaringens 13. kapittel symboliserer, skal vi ikke komme inn på i dette kurset. Tar du kurset: «Daniels Bok i Fokus» eller «Åpenbaringen i Fokus vil du finne et svar på dette. Nota Bene! Hvis du tror at Bibelens siste bok: Johannes’ Åpenbaringens avsløringer om «tegn og under» ikke angår deg, anbefales kurset: «Tegn og Under i Fokus

BIBELSKE RETNINGSLINJER

tunge10. Hvis det er Den Hellige Ånd som dirigerer tungen, har mennesket som taler i tunger da noe valg med hensyn til hva/hvor mye som skal sies eller ikke? 1 Kor 14:32-33

Svar: «har som , for Gud er Gud, men Gud. … »

Merk!  Legg merke til hvem som skal ha herredømmet over hvem – så sant det er Guds Ånd som er drivkraften til det som sies. Gud er en ordens Gud. Derfor respekterer han vår frie vilje til de grader. Han lar oss bestemme over sin Ånd. Det er vi som skal avgjøre hvor mye – eller hvor lite vi skal si til en hver tid, — under alle omstendigheter.

11. Er det en fordel å «slippe tungen løs» når vi skal tre fram for Gud i forbindelse med vår tilbedelse og gudstjeneste? Jak 1:19 og Jak 1:26

Svar: «Dette dere , mine kjære brødre: skal være snar til å høre, men til å og sen til å bli sint. (v. 26) Den som mener at han Gud, men holder i , han seg selv, og hans er

Merk! Når vi skal tilbe Gud vil vi jo helst at vår gudstjeneste skal ha verdi, men det oppnås altså ikke hvis vi ikke kan holde tungen i tømme.

12. Burde det være om å gjøre å si mest mulig i en gudstjeneste sammenheng, i følge vismannen kong Salomo? Fork 5:1-2

Svar: «Vær ikke med , og la hjertet seg når du vil et ord for ansikt. For Gud er i himmelen og du på jorden, la derfor !Med hardt slit følger drømmer og med ord

13. Hva hadde Gud å si om de falske profeter, og hva hadde de for vane å gjøre med tungen? Jer 23:29-32

Svar: « , er ikke det som en , lik en som knuser fjell? sier Herren. Derfor vender jeg meg mot , sier Herren, de som stjeler fra . Se, jeg vender meg mot profetene, sier Herren, de som forkynner bare de får . Jeg vender meg som har og , sier Herren. De fører folk på med sine og sitt . har dem eller dem noe , og de er slett til for dette folket, lyder ordet fra

Merk! Slik kan det gå når tungen kommer på glid. Guds ord blir da lett tilsidesatt. Som kristne har vi et ansvar når det gjelder å styre tungen vår slik vi blir minnet om i Ef 5:4:

« , og vittigheter er også . Si heller takk til Gud!»

14. På hvilken måte la Jesus vekt på nødvendigheten av å øve kontroll over tungens aktiviteter? Matt 12:36-37

Svar: «Det sier dere: menneskene sier, skal de for på dag. Ja, etter skal du kjennes , og etter skal du

Merk! Vi tenker kanskje for lite over hvor giftig tungen kan være hvis vi ikke tenker oss om før den settes i bevegelse. Vi avslutter dette studiet med en påminnelse om nettopp det. Se Jak 3:4-6:

«Ja, selv store , som drives av sterke vinder, kan styres med et dit styrmannen vil. Slik er det også med : Den er et , men kan av store ting. Tenk på at en kan sette den skog i ! Også er en ; som en verden av står den blant våre . Den og setter livshjulet i brann, men selv settes den i brann av helvete.»

Som en forberedelse til det neste studiet, skal vi her til slutt forsøke å definere hva vi mener med uttrykket: «Tungetale.» I Bibelen blir selve tungen fremstilt som et lem som kan «fylles opp.» Et eksempel er Sal 126:2: «Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubelrop.» Når et menneske uttaler en løgn, fremstilles tungen som falsk, slik vi ser i Sal 126:2: «Frels meg fra lepper som lyver, fra falske tunger Herre!»

Tungetalen 1. Studie10aTungetalen 1. Studie10bHvis vi tenker oss en tom fyrstikkeske, kan dette sammenlignes med vår tunge (dvs. vårt vokabular) ved fødselen. Tungen var da — tom for ord og gloser. Etter hvert som vi blir eldre, og lærer oss nye ord og vendinger, blir «fyrstikkesken» (tungen/språket) gradvis fylt opp med «fyrstikker» én for én (dvs. ord og vendinger som til sammen utgjør vårt morsmål). Dette er den vanlige prosess et menneske må i gjennom når det skal tilegne seg morsmålet, eller et nytt/annet språk.

Tungetalen 1. Studie10cDen naturlige prosess som er beskrevet overfor, er ikke tungetale. Når tungetalen omtales i Bibelen, er «fyrstikkesken» helt tom for «fyrstikker» i det ene øyeblikket og i det neste — er den full. Tungen er plutselig blitt «fylt opp» med et vokabular — på overnaturlig vis.

Det neste studiet skal ta for seg tungetalens historikk slik den kommer til uttrykk i Bibelen.