11E Et dødelig sår blir legt

Paven8Daniels ellevte kapittel har i stor grad dreid seg om intriger som har pågått fram og tilbake mellom makter og myndigheter. Alt dette gjorde livet vanskelig, både for Daniels kjødelige, og åndelige landsmenn. I Studie 11-C var vi innom frafallet som skulle skje innen menigheten i tidsrommet som fulgte etter Jerusalems og templets ødeleggelse. Dette frafallet ble beskrevet i Dan 11:32 :

«Dem som mot , lokker han til med glatte ord. Men det som kjenner sin Gud, står og det i gjerning.»

Pakten det ble syndet mot var de 10 bud ― som Pavemakten forandret på. Dette ble forutsagt i Dan 7:25 :

«Han skal tale mot Den og fare fram mot Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å og , og de hellige skal overgis i hans makt én og og en

I 1260 år, fra 538 til 1798 herjet den fritt innen fragmentene av det romerske imperium. Oppfylt ble forutsigelsen i Dan 8:12 :

«Det reiste seg mot Gud og opprettet en i med det daglige offer. Hornet kastet sannheten til og hadde fremgang i alt det tok seg fore.»

Dermed var frafallet innen menigheten et faktum. Men ikke uten motstand! For «det folk» som kjente «sin Gud,» stod «fast» og «viste det i gjerning.» (Se Dan 11:32b). Reformasjonens kvinner og menn vek ikke tilbake ― til tross for fangenskap, plyndring, sverd og bål. Vi så deretter hvordan «jorden,» (den spede begynnelse på USA), «kom kvinnen (menigheten) til hjelp» i 1620. Året 1776 ble de forente amerikanske stater til nasjonen USA. I 1798 ble paven ført i fangenskap av Napoleons menn. Pavemakten ble erklært død. Den mistet sin middelalder makt og myndighet.

1. Hvordan ble dette dødsstøtet ― og den videre utvilkling forutsagt i Åp 13:3

Svar: «Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det såret ble , og verden undret seg over dyret og fulgte

Merk! Beskrivelsen av det første dyret i Åpenbaringen 13, stemmer med skildringen av Pavemakten i Daniel 7 og 8. Tenk om dens onde framferd var en saga blott! Men vi leste at «det dødelige såret ble leget.» Takket være diktatoren Benito Mussolini, fikk Pavemakten sin egen stat ― Vatikanstaten, innen Italias grenser i 1929. Men dette var kun begynnelsen på legingen av det «dødelige såret,» for: «all verden undret seg over dyret og fulgte det.»

2. Hvilken parallell finner vi i de opplysninger som blir gitt i Dan 11:36

Svar: «Kongen skal fare fram som vil. Han er hovmodig og gjør seg større enn alle guder, og mot Den Gud taler han uhørte ord. Han har forbannelsen . For det som er fastsatt, må fullføres.»

Merk! Parallellen ligger i den uavbrutte «fremgang» som Vatikanstaten får her ifra og ut ― «inntil forbannelsen tar slutt,» eller som vi så i Åp 13:3 : «All verden undret seg over dyret og fulgte det.» Forbannelsen tar slutt når «herredømmet» blir tatt fra ham, slik vi har lest i Dan 7:26 :

«Da skal retten bli satt. skal tas ; det skal bli og for

NÅR MAKTER FÅR FARE FRAM SOM DE VIL

3. Nå skal vi ta for oss den første detaljen som ble nevnt i forbindelse med Pavemaktens rennesanse etter opprettelsen av Vatikanstaten: «Kongen skal fare fram som han vil,» leste vi i Dan 11:36 . På hvilken måte er denne egenskap totalt forskjellig fra det sinnelaget Jesus viste? Fil 2:5-8

Svar: «Vis det samme sinnelag som Kristus ! Han var i skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud . Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble . I sin ferd var han som et menneske; han seg selv og ble til døden, ja, korsets

Merk! Hvor annerledes Jesu sinnelag er i forhold til den makten som «skal fare fram som han vil!» Jesus ga frivillig avkall på sine guddommelige rettigheter enda han var Gud lik. Romerkirkens monarker gir avkall på sin menneskelighet og lar seg titulere «Deres Hellighet,» og «Hellige Far» som om de var Gud lik! Jesus kom hit ned og vokste opp som et menneskebarn under fattige kår. Til slutt lot han seg korsfeste sammen med forbrytere. Kort tid i forveien bad han om å få slippe dette hvis det var mulig, slik vi ser i Matt 26:39 :

«Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og : ‘Min Far! Er det , så la dette beger gå meg . Men som , bare som

Paven14Jesus gjorde det Gud ville! I skrivende stund er ikke Vatikanstaten kommet til det stadiet at en kan si at det dødelige såret er fullt ut helbredet. Den gjør ikke nå slik den gjorde med kjettere og andre som gikk på tvers av dens dogmer og bud. Dommen mot slike ble jo i uhyggelig stor grad fullbyrdet ved dødsstraff. De færreste regner Pavemakten som noen trussel i forhold til frihet og verdensfreden. Tvert i mot! Det er ingen hemmelighet at kommunismen falt i hop, mye på grunn av den innflytelse som Johannes Paul II øvde i det stille. Det sies at han var en meget ydmyk og modig mann som tilbrakte svært mye tid på sine knær i bønn. Det «dødelige såret» kan ikke regnes som fullstendig leget før Vatikanstaten får gjøre «som han vil» fordi den igjen får tildelt den makt og myndighet som den faktisk hadde i frafallets lange tid á 1260 år.

4. Hvordan kan vi vite at Vatikanstaten en gang i framtiden vil få tildelt «makt og myndighet» av nettopp de romerske fragmenter som Middelalderkirken før hersket over? Åp 17:12-13  

Svar: «De horn du så, er konger [Romerrikets 10 fragmenter] som ennå ikke har noe ; [fordi på den tid da Johannes skrev var ikke Romerriket fragmentert], men med dyret skal de få kongemakt i . De vil ett og det samme og sin makt og myndighet til

Merk! Når hele det europeiske kontinent «vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til [Vatikanstaten] dyret,» får den igjen full anledning til å gjøre «som han vil» ― ikke som Gud vil. Den ene «time» som her nevnes er sannsynligvis et enestående tilfelle da noe bestemt og avgjørende skal skje fra og med et bestemt klokkeslett ― som for eksempel ved midnatt da en ny dato begynner. Det ser ut til at Daniel nevner et slikt klimaks i Dan 11:43-44 :

«Han får makt over skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må . Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde og dem til

Dette verset kommer vi tilbake til i det neste studiet.

5. Hvem fikk gjøre som han ville og hvilken bestemmelse trådte i kraft ved en gitt dato i det Medo-Persiske riket på den tid da dronning Ester levde? Est 3:12-14

DARIOS3Svar: «Den trettende dagen i den første måneden ble kongens kalt sammen. Og det ble satt opp et skriv på befaling, til kongens satraper, til stattholderne i enkelt provins og til høvdingene for hvert enkelt folk. Skrivet skulle sendes til provins i den skriften de brukte der, og til folk på det språk de talte. ble utstedt i kong Xerxes’ og forseglet med kongens seglring. Så ble skrivet sendt med til alle kongens provinser, med om at alle skulle utryddes, drepes og , både unge og gamle, småbarn og kvinner. Alle skulle drepes på , den trettende dagen i den tolvte måneden, den måneden som kalles adar. Og alt de eide, skulle plyndres. Avskrift av brevet skulle sendes til provins og forordningen kunngjøres for alle folk, så de kunne være forberedt når kom.»

Merk! Haman fikk det som han ville. Han hatet jødefolket. Derfor gjorde han hva han kunne for å få alle jøder som bodde innen det medo-persiske riket, drepten bestemt dato. Han viet dem til døden. Vi har lagt merke til hva Haman hadde å utsette på det folket han hatet! Se Ester Est 3:8 :

«Da sa Haman til Xerxes: ‘Her er et som bor spredt og for seg selv blant folkeslagene i provinsene i ditt rike. Deres er enn hos folk, og følger de . Det høver ikke for kongen å la gjøre som

6. Da timen for dato skifte slo, var jødene på Esters tid betraktet som «fritt vilt.» Det er mye som tyder på at en lignende befaling vil bli gitt når det første dyrets dødelige sår i Åp 13: for alvor er leget. Befalingen vil gå utover ― ikke minst Daniels åndelige landsmenn, og av en lignende grunn. Se Åp 13:12.15 :

All den makt det første dyret har, bruker det dyret etter fra det . Det får hele jorden og dens folk til å det første dyret – det som hadde fått sitt banesår .(v. 15) Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la som ikke tilbad dyrets bilde.

Merk! Det er tydelig hvem som får gjøre «som han vil» i dette tilfelle! Oppdraget om «å la drepe» blir i første instans gitt til «det andre dyret» av det første dyret ― Pavemakten, hvis banesår da vil være leget. Etter alt å dømme, er det også en slik befaling hele det europeiske kontinent vil gå inn for når de gir sin makt og myndighet til Pavemakten når den blir «legt.» Hvem «det andre dyret» er, (som vi nettopp leste om), skal vi snart komme tilbake til. Klagemålet Haman førte mot jødene den gang var at: Deres lover var annerledes, at de ikke fulgte kongens lover, og at kongen derfor ikke burde la dem gjøre slik de ville. Nettopp derfor ble det bestemt at de skulle drepes på én bestemt dag. Legg merke til at noe lignende kan i aller høyeste grad bli sagt om Daniels åndelige landsmenn når dyrets banesår er leget. Se Åp 14:12 :

«Her gjelder det at de står , som holder til og

Vi har flere ganger sett at Guds lov er annerledes enn Vatikanstatens lov på flere punkter.

1) Den har fjernet Guds andre bud som forbyr en hver form for dyrkelse av gudebilder. Hvordan stiller du deg til denne forandring her og nå?

2) Fordi Guds andre bud er fjernet, satt kirken igjen med bare ni bud. For å hente inn igjen sitt tiende bud, ble Guds tidende bud delt i to! Er du enig i denne forandringen?

3) Den har forandret Guds fjerde bud som påbyr helligholdelse av Sabbaten, lørdag som hviledag til minne om at Gud er vår Skaper. Tror du på Gud som din Skaper?

I stedet påbyr Vatikanstaten en helligholdelse av søndag som et tegn på at en anerkjenner dens «guddommelige» makt og myndighet. Gjør du det?

Pavemakten vil du skal tro at: «Kirken overførte sabbatens helligholdelse til søndag i kraft av den gudgitte og ufeilbarlige autoritet som ble gitt kirken av dens grunnlegger Jesus Kristus…» (The Catholic Universe Bulletin, 14. august 1942). Tror du det?!

Jesus og endetid57. Er det sannsynlig at Jesus Kristus har gitt Romerkirken et slikt mandat ― all den tid Jesus faktisk sier det du selv kan lese i Matt 5:17-18

Sitat: « at er kommet for å eller profetene! Jeg er kommet for å , men for å oppfylle. Sannelig, sier dere: Før himmel og jord , skal ikke den minste eller en eneste i – før alt er skjedd.» Ditt Svar: __________________________

Merk! Enten er det Romerkirken som lyver ― og som derved er hovmodig og taler mot Den Høyeste Gud, ellers så er det Jesus som lyver. Så enkelt er det. Men jeg håper og ber om at du allerede nå har valgt å stå fast! At du velger her og nå å holde deg til Guds bud og troen på alt det Jesus har sagt. ― Han er den eneste som har myndighet til å gi deg evig liv! Og han sa at Guds bud slett ikke skulle forandres. Sitatet overfor fra The Catholic Universe Bulletin, fortsetter slik: «… Protestantene, som hevder at Bibelen er deres eneste trosgrunnlag, har ingen hjemmel for å helligholde søndagen.» Når du nekter å leve ditt liv ― og ikke minst ditt tilbedelses liv i henhold til Vatikanstatens bud, vil dette i aller høyeste grad oppleves som trass. Det vil slett ikke bli tålt ― når dens banesår er fullstendig leget!

8. Kanskje du blir skremt når du leser om den dramatikk vi her tar for oss i Daniel og Åpenbaringens bok. Sistnevnte bok ble spesielt skrevet til «Herrens tjenere.» Se Åp 1:1 . De velger å stå på Guds side når «kongen» vi nettopp har lest om «skal fare fram som han vil.» Hvilket løfte kan du finne styrke i da? Jes 54:10-11 og Jes 54-17:.

For om fjellene viker og haugene vakler, skal aldri fra , og min skal ikke rokkes, sier , som er barmhjertig mot deg. Du stakkar som er av stormen, og som ikke finner trøst! Se, jeg gir en grunnvoll av edelstener, bygger din grunnmur med safirer.(v. 17) De som blir mot , skal , sammen. Hvert klagemål som blir reist mot , skal du kunne . Det er den lodd får, den jeg dem, sier Herren.

9. I Dan 11:36 leste vi at Kongen som skal fare fram som han vil, «er hovmodig og gjør seg større enn alle guder, og mot Den Høyeste Gud taler han uhørte ord…» Hvordan utdypes dette i Dan 11:37

Svar: «Han bryr seg om sine guder, og heller ikke om kvinnenes yndlingsgud eller noen annen gud. Han gjør seg enn dem alle.»

Merk! Når «det første dyret» i Åpenbaringen 13. (Pavemakten) blir introdusert, fremstilles det som en hybrid. Den er sammensatt av villdyrene vi kjenner igjen fra Daniel 7. Se Åp 13:2

«Dyret jeg så, lignet en , [Hellas] men hadde føtter som en [Medo-Persia] og gap som en [Babylon]. Draken [Satan v/Romerriket] gav det sin og

Alle disse maktene fra antikken representerer derfor det første dyrets «fedre» som alle hadde sine «guder.» Det fortelles videre i Bibelfotnoten til Esek 8:14, at «kvinnenes yndlingsgud» er Tammus: En babylonsk (løven i hybriddyret) fruktbarhetsgud, som også ble dyrket av frafalne israelitter i Kanaan. Fotnoten sier: «Når vegetasjonen visnet bort i tørketiden, feiret de gudens død med gråt og klage.»  Angående dette skrev Daniels samtidige profetkollega Esekiel følgende i Esek 8:14

«Så tok han meg med bort til inngangen av den porten som fører inn i hus på nordsiden. Der satt og over

Denne detaljen kan ha vært interessant for Daniel. Han visste godt hvor populær den seksuelle dyrkelsen av fruktbarhets guder kunne være i forbindelse med frafall! At det første dyret skulle heve seg over en slik gudsdyrkelse, kan derfor ha vært en kuriositet for ham. Men dette prinsippet har ― i alle fall «offisielt,» holdt stikk innen de øverste lag av Romerkirkens hierarki. Pave, kardinaler, biskoper, prester, nonner og munker, lever alle i sølibat. Poenget med teksten er at denne makten hever seg selv over enhver gud som ble dyrket av dens «fedre,» nemlig Babylon, Medo-Persia, Hellas og Rom.

ET UNIKT SAMARBEID INNLEDES

10. Som en ubestridt leder skal frafallets «konge» eller makt, likevel komme til å ære en annen gud. Hva sies om denne guden og videreutviklingen i Dan 11:38-39 ?

Svar: «I stedet ærer han borgenes . En gud som hans ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edle steiner og andre kostbare ting. Folket til en fremmed gjør han til i borgene. Dem som dyrker guden, viser han stor ære. Han setter til å herske over mange, og deler ut jord til dem som lønn.»

Merk! Sett med Bibelens språk, er «en gud» betegnelsen på noe man «tilber.» Det er mye som tyder på at vi her ser en parallell til en gud vi for litt siden leste om i Åp 13:12.15. «All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret ― det som hadde fått sitt banesår leget. (v. 15) Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde.» Det som i Dan 11:38-39 blir kalt «borgenes gud,»  «en gud som hans fedre ikke kjente,» «en fremmed gud,» og «denne guden,» kan være «dyrets bilde» — som blir tilbedt i Åp 13:15. «Folket» til denne guden («dyrets bilde») kan i så fall være det «andre dyret.» At dette folket fungerer som «mannskap i borgene,» kan sees ut ifra det faktum at «det andre dyret» skal handle etter oppdrag fra «det første dyret.» Resultatet blir at både «det første dyret »og «dyrets bilde» blir «tilbedt.» De regnes som guder fordi deres «guddommelige» autoritet blir foretrukket fram for Guds autoritet.

DET ANDRE DYRET

11. Hvordan beskrives dette «andre dyret» og dets folk? Åp 13:11 :

Sitat: «Da så jeg et ; det opp av . Det hadde horn som et ,…»

14-52Merk! Johannes så at det andre dyret steg opp av jorden. Det spratt ikke plutselig opp, men steg opp gradvis. Sist vi tok for oss begrepet: «jorden,» var det i forbindelse med «jorden» som «kom kvinnen til hjelp.» Så, fra det samme området som hjalp frihets søkende mennesker fra 1620 og utover, skulle dette andre dyret gradvis stige frem. USA begynte godt på mange måter ― bortsett fra en stygg skamplett i sørstatene, nemlig slaveriet og den påfølgende rasediskriminering mot landets borgere med mørk hud. Dette uvesen varte i alt for mange år! De to grunnleggende prinsipper for både folk og land, har lenge offisielt vært borgerlig og religiøs frihet. Dette kan tydes som det andre dyrets «to horn som et lam.»

12. a) Hvem blir ofte symbolisert med et lam i Bibelen? Joh 1:36 b) Hvilken invitasjon har dette «Lammet» gitt i Matt 11:28-30 ?

Svar a): «Da så han gå forbi og sa: ‘Se, der er

Svar b): «Kom til , alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere . Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og av hjertet, og dere skal finne for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett.»

New York3Merk! I innseglingen til New York havn ruver den navngjetne Frihetsstatuen over den travle skipstrafikken til og fra. Den kolossale kvinne-skikkelsen med løftet fakkel som er selve symbolet på frihet, raker 92 meter over havflaten. I ca. 120 år har «Frihetsgudinnen» vært en symbolsk garanti for de grunnverdier som har preget USA, nasjonen som mer enn noen annen, er kjent for å være religions-frihetens festning og protestantismens høyborg. Bølgene som velter inn mot kysten der hun står, får en til å tenke på de veldige folkemasser som gjennom årene har strømmet inn over det nordamerikanske kontinentet. Mange av dem kom, drevet av en lengsel etter å kunne dyrke sin Gud i frihet og fred, og i samsvar med sin egen samvittighet. — De kom til et land med en enestående grunnlov. ― De kom som svar på en Jesus lignende «Kom-til-meg» invitasjon skrevet inn på Frihetsgudinnens sokkel:

«Gi meg dine slitne, dine fattige, dine sammenhopede masser som lengter etter å puste fritt! De avviste og elendige fra din yrende strand. Send disse: De hjemløse, krigsherjede til meg. Jeg hever min lampe ved den gylne port.»  

13. Når det andre dyret (USA) og dets folk, dyrker og tilber sin gud, «dyrets bilde,» skal de vises stor ære av frafallets konge, «det første dyret.» Men hvorfor? Dette er jo en gud som «hans fedre ikke kjente.» Grunnen til at denne guden, «dyrets bilde» betegnes som «fremmed» ligger kanskje i det første ledd med informasjon vi ser i Åp 13:11 :

Sitat: «… Det hadde som et , men talte som en

Merk! Her har vi altså enda en hybrid. En kombinasjon av to velkjente bibelske symboler: Lammet og Draken. Lammets trekk har vi allerede definert som den borgerlige og religiøse frihet som Jesus stod for. Dette er kommet til uttrykk gjennom protestantismen slik den fikk utvikle seg i USA. ― Fordi dens grunnlov forbyr en statsreligion som styres og dikteres av staten. En slik gud, en slik religions utøvelse, var ukjent for Pavemaktens «fedre.» Hva løven, Babylons religions form førte til, så vi i Studie 3. Vi har også sett i Studie 6 samt i dette studiet hva den «ufeilbare» bjørnen Medo-Persia fikk seg til å gjøre! Romerriket var heller ikke nådig slik vi har sett, ― ikke minst i Studie 11 – B.

14. Vi leste nettopp at det andre dyret hadde to horn som et lam, men at den «talte som en drake.» Hvem symboliseres ved draken i Bibelens siste bok? Åp 12:9  

Svar: «Den store ble styrtet, den gamle , som kalles og ; …»

Bedrag2Merk! For et ubegripelig paradoks! Er det slik å forstå at USA, religionsfrihetens festning og protestantismens høyborg, skal tale som en djevel? Skal den amerikanske stat fornekte sin «lam-inspirerte» grunnlov? Vil den gi landets protestantisme en status som gir den rett til å opptre på samme måte mot «kjettere» som Satan inspirerte middelalderens katolisisme til å gjøre? Det er nøyaktig hva profetien hevder! Nettopp derfor blir denne despotiske form for protestantisme betegnet som «dyrets bilde.» Protestantismens kamp sang: «Vår Gud han er så fast en borg,» vil da fortone seg underlig når den selv ligner på middelalderens katolisisme ― som straffet «kjettere» med tortur, tvang og død. I navnet er den protestantisk, men den vil da ligne på Pavemakten. Derfor uttrykket: «Dyrets bilde.» Det er et tankekors at det protestantiske Amerika er den eneste stat i den vestlige verden som anvender dødsstraff.

15. Drakens røst kommer dessuten til uttrykk på en måte som Jesus har gitt oss et bilde på. Hvordan beskrev han effekten av hybrid blandingen mellom Lam og Drake i Matt 7:21-23 ?

Svar: « enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars . [Uttrykt i de 10 bud]. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved , [Lammet] og drevet ut onde ånder ved , [Lammet] og gjort mange gjerninger ved ? [Lammet]. Men da skal si dem rett ut: Jeg har kjent dere. Bort fra meg, dere som !» [Draken].

Merk! De som gjør slike mektige gjerninger, tegn og under ved «Lammet» Jesu navn, må nødvendigvis regne seg selv som kristne. Men det kan umulig være Jesus som har gitt dem makt til å gjøre alt dette ― selv om de har brukt Hans navn. Han vil jo vise dem fra seg og si at han aldri har kjent dem, og at de «gjør urett.» Da må en annen, nemlig «Draken,» Satan ha gitt dem makt til å utføre slike mektige gjerninger! Dette er rett og slett en form for spiritisme i kristen forkledning!

16. Hvem er drivkraften bak de tegn og under som Den Lovløse får makt til å gjøre, og som vil føre til at mennesker som gjør urett går fortapt? 2 Tess 2:9-12

Svar: «Når Den kommer, har han sin kraft fra , og han opptrer med og med og falske . Med all slags han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket , så de kunne bli . Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de . Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på , men hadde sin glede i

Merk! Vi leste her om tegn og under utført ved hjelp av Satans kraft, og at dette vil virke i mennesker slik at de tror løgnen ― uten tvil også den første løgnen som ble uttalt her på jord. Se 1. Mos 3:4 :

062«Da sa [Satan] til kvinnen: ‘ kommer til å

Mennesker ser helbredelser og andre ting som får dem til å tro at de døde fortsatt lever. Innen hybriden USA utvikler det seg en kombinasjon av protestantisk/spiritistisk «kristendom» som gjør tegn og under. — Ikke ved Lammet Jesu kraft, slik de tror, men ved hjelp av Draken som er «Slangen» Satan. Det er ikke tvil om hvilke virkemidler blir tatt i bruk når mennesker skal rekrutteres til å tilbe, det vil si adlyde det første dyret, det andre dyret og dyrets bilde! Se Åp 13:14 :

«Det forfører dem som bor på jorden, med de det til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til at de skal lage en billedstøtte til ære for – det som var såret med sverd, men til.»

BEGIVENHETEN SOM UTLØSER EN ENDETIDS KJEDEREAKSJON

17. Hva fikk Daniel opplyst angående en makt i sør som går til angrep på en makt i nord? Dan 11:40

Svar: «I skal kongen i støte sammen med ham, og kongen i skal fram mot med vogner og hestfolk og mange skip. Han i land etter og farer over dem som en

Merk! Hvem som er «kongen» i sør og i nord er ikke nødvendigvis avklart enda. Pionerer innen Adventbevegelsen foreslo noe i all forsiktighet: ― Var dette et bilde på krigen som var ved å utfolde seg mellom Islam v/Tyrkia på den sørlige halvkule mot Russland i nord mon tro? Men de minnet hverandre om et prinsipp gitt av Jesus som vi finner i Joh 14:29 :

«Nå har jeg sagt dere dette det skjer, for at dere skal tro det

Det er ikke så mange holdepunkter som kan knyttes opp til paralleller andre steder i Bibelen i denne sammenheng. Derfor er dette prinsippet både aktuelt, og viktig å ta med seg inntil flere av brikkene faller på plass. Her skal man absolutt ikke være bombastisk!

Twin Towers i brann 1Men kan det hende at det nøye planlagte og gjennomførte terror angrepet på World Trade Center i New York, (og andre mål) den 11. september 2001, var opptakten til utviklingen som her er forutsagt? Verden har ikke vært den samme siden! Da islamske fundamentalistiske krefter fra den sørlige halvkule angrep USA på den nordlige halvkule, utløste dette en kjedereaksjon som ser ut til å øke både i styrke og intensitet. Amerikanerne svarte med å flomme inn over Afghanistan. Så var det regimet i Irak som stod for tur. I skrivende stund retter USAs president George W. Bush en advarende finger mot Syria, Iran og mot Russland. Er det enda flere som står for tur? Mange amerikanere er bekymret over det nyetablerte «Patriot Act» innen USA som rammer grunnleggende friheter for mannen i gata dersom han er «terrormistenkt.» Mange europeere er bekymret over utviklingen. Svært få er begeistret over det, men USA har påtatt seg rollen av å være «verdens politi» i «Kampen Mot Terror,» og det med sterke religiøse overtoner. Det er vel nettopp dette som bekymrer mest! Kan dette være opptakten til de dramatiske ting som er forutsagt videre i resten av Daniels 11. og 12. kapittel?

18. Hvilken utvikling ser det ut til at en kan vente seg i Israel, «det fagre landet,» og med hvilket resultat? Dan 11:41

«Han drar inn i det , og skal . Men disse skal slippe hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene.»

Merk! Om USA skal gjøre seg gjeldene i Israel med en militær aksjon i en eller annen form — av en eller annen grunn, gjenstår å se. Det kan bare tiden vise. Vi leste at «titusener skal falle.» Hvis «det fagre landet» skal forståes som staten Israel, da lover dette neppe godt for palestinere og heller ikke for Daniels kjødlige landsmenn! Staten Israel ble opprettet av FN i 1948 ― tre år etter Holocaust under den II Verdenskrig da mer enn 6 millioner jøder ble utslettet. Har staten Israel enda mer alvorlig trøbbel i vente?

19. At Edom, Moab og ammonitter nevnes i denne sammenheng kan virke underlig, i og med at disse folkeslagene gikk til grunne for lenge siden. Derfor har de sannsynligvis en symbolsk betydning. Hvilket forhold hadde disse nasjonene til Gud og til Daniels landsmenn i gammel tid? Sal 83:2-9

Svar: «Gud, hold deg ikke i ro, vær ikke taus og stille, Gud! For se, dine er i opprør, de som deg, løfter hodet. legger , de rådslår sammen mot dem : ‘Kom, la dem , så ingen lenger navn!’ De holder råd og , så slutter de et forbund mot deg: de som bor og Ismaels telt og hagrittene, Gebal og…»

Naturkatastrofe7Merk! Moab, Edom og Ammon var regnet blant Israels argeste fiender. De sluttet forbund seg i mellom og la onde planer mot folket som Gud ville verne. De hadde til hensikt å utslette dem helt og fullstendig. I Dan 12:1 leser vi også om et truet folk som skal vernes!

20. Hva var Guds reaksjon på dette? a) Jes 11:14 b) Sef 2:8-10  

Svar a): « slår ned på filisternes skråning i vest, og sammen plyndrer de stammene i øst. De får over og , deres

Jeg hørte spott og hånsord, da de spottet mitt og viste mot dets land. Derfor lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud, Gud: Så sant jeg lever skal det gå som og som ; de skal bli et neslekratt, en saltgruve, en ødemark til tid…(v. 10) Dette rammer dem for deres , fordi de var stolte og hånte det som tilhører Herren, Allhærs Gud.

Merk! I «endetids» sammenheng ser det ut til at Edom, Moab og Ammon representerer en trefoldig koalisjon omtalt i Åp 16:13-14 . De vil unnslippe den makts hånd som gjør innfall i «det fagre landet,» fordi de alle faktisk spiller på samme lag. De er alle fiender av Gud og av Daniels åndelige landsmenn som har sin borgerrett i det fagre landet ― himmelen i følge Fil 3:20 . Det blir lagt onde planer mot dem, men dette folket blir vernet og utfridd på forunderlig vis!  Mer om det i Studie 11-F og Studie 12.

21. Hvor stor innflytelse vil stormakten i nord få? Dan 11:42-43

Svar: «Han rekker hånden ut mot etter , og heller ikke Egypt skal gå fri. Han over alle skjulte skatter, og og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne

Merk! Stormakten i nord vil sin store makt av draken, Satan og vil derfor utøve en formidabel internasjonal innflytelse. Et slikt omfattende herredømme blir beskrevet i Åp 13:13-14 :

«Det gjør store , lar til og med falle fra himmelen på , like for øynene på folk. Det dem som bor på jorden, de det til å gjøre i . Og det sier til at de lage en billedstøtte til for – det som var med sverd, men til.»

Gud vil ikke at du skal bli lurt! Derfor slutter ikke Daniels bok her. Det gjenstår fortsatt to vers i Daniels 11. kapittel. Det neste studiet skal ta for seg disse.