9B Daniel får hjelp til å forstå

040Vi innleder vårt studie denne gang med å fortsette der vi slapp sist, nemlig ved startskudd året 457 f. Kr. som gjelder for de to tidsavsnitt nevnt i Daniels 8. og 9. kapittel. Henholdsvis de 2300 år og de 490 år ― et «avkapp» som innleder 2300 års sekvensen.

1. I hvilket regjeringsår til kong Artaxerxes ble den avgjørende befalingen gitt og iverksatt? Esra 7:7-8.11-12

I det Artaxerxes var konge, drog noen israelitter med prester, levitter, sangere, portvakter og tempeltjenere til Jerusalem. De kom til Jerusalem i den måneden i kongens regjeringsår.(v.11) Dette er en av fra kong til presten Esra, den skriftlærde, som var kyndig i de bud og forskrifter som har gitt Israel: ‘, kongenes konge, til presten Esra, den skriftlærde, som er kyndig i himmelens

Merk! Når vi skal tidfeste Artaxerxes’ 7. regjeringsår, er det to forhold vi må ta hensyn til:

1). Jødiske og persiske år er ikke helt sammenfallende med våre år. Perserne regnet sitt år fra vårmåneden nisan, som er mars – april i følge vår kalender. Jødene regnet sitt sivile år fra høstmåneden tisjri som tilsvarer september – oktober hos oss.

Artaxerxes 15-filtered

2). Når en konge døde og en ny konge overtok, var det vanlig å fortsette å datere det aktuelle kalenderåret med den gamle kongens regjeringsår. Tiden fram til nyttår ble kalt for den nye kongens tiltredelsesår. Først ved nyttår begynte den nye kongens første regjeringsår, selv om han kanskje hadde regjert størstedelen av det året han kom til makten. Se oversiktsskjemaet ovenfor.

Bibelens jødiske forfattere brukte naturligvis deres egen jødiske kalender. Av diagrammet på foregående side ser vi at Artaxerxes’ sjuende regjeringsår løper fra 458 – 457 f. Kr. Hans befaling angående Jerusalem ble iverksatt da Esra kom fram til Jerusalem høsten 457 f.Kr. i følge vår tidsregning.

Det er dessuten verd å merke seg at Esra som ellers skrev på hebraisk, gjenga Artaxerxes’ befaling på den tids internasjonale språk, arameisk. [Se hele befalingen i Esra 7:12-26 ]. Dette indikerer at denne befalingen er spesiell og må ansees som avgjørende for jødefolket og for Jerusalem som derved steg fram av ruinene som en befestet by. Befalingen gav jødene en meget stor grad av selvbestemmelsesrett, selv om de var underlagt medo-persisk dominans. De kunne selv innsette dommere og fikk også rett til å avstraffe forbrytere med døden. Slike rettigheter hadde ikke jødene på Jesu tid da de var underlagt romernes herredømme. Se Joh 18:29-31

«Pilatus gikk da ut til dem og sa: ‘Hva er som dere fremfører mot denne mannen? [Jesus]’ De svarte: ‘Var ikke denne mannen en , hadde vi ikke overgitt ham til deg.’ ‘Ta ham dere, og ham etter deres egen lov!’ sa Pilatus. Men jødene svarte: ‘Vi har ikke til å noen.»

2. Vi benytter 1988 oversettelsen, utgitt av Norsk Bibel når vi nå skal ta fatt på opplysningene Daniel fikk i Dan 9:24 angående en del av det som skulle utrettes i løpet av de «Sytti uker.» Det første vi skal merke oss er selve tidsbegrepet i relasjon til frafall og tilgivelse:

«Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å dekke over misgjerning…»

Merk! Jesus nevnte faktisk også et lignende begrep der han anga hvor mange ganger en må være villig til å tilgi — noe man gjør når en «dekker over misgjerning.» Se Matt 18:21-22  :

017«Da gikk til ham og spurte: ‘Herre, hvor skal min bror kunne seg mot meg, og jeg likevel ham? Så mange som ?’ ‘Ikke sju ganger,’ svarte Jesus, ‘men jeg sier deg: ganger [70 x 7 = 490]!»

Jesus kunne umulig ha sagt: «70 x 7» uten at disiplene ble minnet om det Gabriel hadde opplyst Daniel om angående de «sytti sjuere,» slik det står i grunnteksten. De 490 år ble «avkappet» for det jødiske folk og byen Jerusalem til «å innelukke frafallet (som Daniel hadde bekjent i sin bønn), og til å dekke over misgjerning…»

3. Noen mener at Jesus nevnte 70 x 7 begrepet bare for å illustrere at man skal være villig til å tilgi nærmest et ubegrenset antall ganger. Det kan så være. Men det finnes faktisk en grense for hva Gud er villig til å tilgi og kanskje derfor også hvor lenge i et gitt tilfelle! Se 5. Mos 29:19-20 :  

Sitat: «Ingen må, når han hører budene i dette edsforbundet, prise seg og si: ‘Meg går det selv om jeg følger hjerte.’ han både det vannrike og det tørre land. Herren vil en slik mann, men og nidkjærhet flammer opp mot ham. Alle som er nevnt i denne boken, skal komme over ham, og Herren hans navn under himmelen.»

KONSEKVENSENE AV Å HENRETTE SKYLDFRIE MENNESKER

4. Hvilken graverende synd gjorde kong Manasse seg skyldig i som førte til at Herren støtte Juda bort fra seg i babylonsk fangenskap fordi han ikke ville tilgi dem? 2 Kong 24:3-4

Svar: «Det som skjedde med Juda, var helt etter Herrens ord. Slik ville han dem fra seg på grunn av alle de syndene [frafall] Manasse hadde gjort. Han tok jo tilmed så mange menn at han fylte Jerusalem med . Og ville Herren

Templet brennerMerk! Å ta livet av skyldfrie mennesker var noe Gud ikke ville bære over med i lengden! Ikke nok med at jødene ble ført i babylonsk fangenskap på grunn av at Gud ikke ville tilgi dette: Både Jerusalem og templet der ble lagt i ruiner! Daniel fikk opplysningene om de «sytti sjuere» etter at han selv hadde bekjent Israels frafall og de alvorlige konsekvensene av dette. Nå fikk han vite at hans folk fikk en tidsfrist til å «innelukke» sitt frafall. Ville folket og dets ledere være innstilt på det?

5. I vårt forrige studie la vi så vidt merke til at «sytti sjuere» tidsfristen innbefattet tiden da Messias skulle stå fram i landet Israel. Denne Messias var Jesus, slik vi snart skal se. Men la oss først repetere hva han sa til jødenes åndelige ledere angående deres relasjon til dem som drepte rettferdige mennesker i tiden før bortføringen til Babylon. Se Matt 23:29-31 .

«Ve dere, og ! Dere hyklere! Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravmælene for menn, og sier: Hadde vi levd i våre dager, ville vi ikke ha vært på å profetene. Altså er dere selv vitner om at dere er av dem som profetene. Fortsett da det begynte, inntil er . Slanger og ormeyngel! kan dere å bli dømt til helvete?»

Merk! Når Jesus sa: «Fortsett da det fedrene begynte, inntil målet er fullt,» minner dette oss om opplysningen gitt i Dan 9:24 :

«Sytti uker er fastsatt for ditt folk og din hellige by, til ondskapen har nådd sitt »

Jesus lot jødenes åndelige ledere forstå at dette målet på ondskap var ved å fylles til randen allerede den gang — av dem han betegnet som «barn» av «fedrene» som hadde drept skyldfrie menn.

6. Hva sa Jesus videre om hvilket alvorlig ansvar de jødiske åndelige lederne stod overfor ved ikke å lære av andres feil — ikke minst når det gjaldt henrettelse av skyldfrie personer? Matt 23:34-36

Svar: «Derfor sender jeg til dere og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere og , andre skal dere piske i synagogene og fra by til . Og skal komme over dere for alt det som er utøst på jorden, helt fra drapet på den rettferdige Abel og like til , sønn av Barakia, som dere [Israels folk] i mellom templet og alteret. Sannelig, jeg sier dere: dette skal slekt!»

Merk! Straffen skulle ikke være til å unngå! — Ikke når skyldfrie mennesker ble henrettet i Israel som om de var forbrytere.

7. Jesus nevnte Sakarja som et eksempel på en av de uskyldige som israelittene hadde drept. Hva blir fortalt i den forbindelse? 2 Krøn 24:20-22 

ELIA1Svar: «Da kom Guds over Sakarja, sønn av presten Jojada. Han trådte fram for og sa til dem: ‘Så sier Gud: Hvorfor dere Herrens ? Da går det dere ikke . Dere har vendt dere bort fra Herren; derfor vender seg bort fra .’ Men de sammensverget seg mot Sakarja, og på de ham i til Herrens . Kong Joasj tenkte ikke på den som hans far Jojada hadde vist mot ham, men sønnen. Med det samme Sakarja , ropte han: ‘Herren ser det og vil det!»

Merk! Det gikk som Sakarja ropte i det han ble steinet i hjel ute i forgården til Salomos tempel. Herren hevnet både hans og andre skyldfrie menneskers død ved å sende babylonerne mot Jerusalem. De brente ned både byen og helligdommen og førte folket i fangenskap til Babylon.

8. Profeten Jeremia levde til å se babylonernes herjinger. Han forsøkte å gå i forbønn for folket. Hva bad han om? Jer 14:7-9

Svar: «Om våre vitner mot oss, grip inn for ditt navns skyld, Herre! Gang på har vi falt fra og imot deg. Herre, du som er i nødens stund, hvorfor er du bare som en gjest i landet, lik en vandringsmann som søker nattely er du som en rådvill mann, lik en kriger ? Du er jo oss, Herre, er nevnt over oss. Så gå da

TEGNET PÅ AT GUD IKKE TILGAV

9. Hvordan svarte Gud på profeten Jeremias’ bønn? Jer 14:10-12                                         

Svar: «Så sier om dette folket: De liker å streife omkring og sparer ikke føttene sine. Men Herren seg om . Nå vil han komme deres misgjerning i hu og dem for deres . Herren sa til meg: at det skal gå dette folket . Når de faster, hører jeg på deres klagerop, og når de bærer fram brennoffer og grødeoffer, bryr jeg meg om dem. , med , hunger og pest vil jeg gjøre

Merk! Husk at den verste misgjerningen som ble begått av israelittene var: Drap på skyldfrie personer. Det ville ikke Herren tilgi!

10. Tegnet på at Gud ikke hadde gått med på å tilgi folket da Jeremia og Daniel levde, var ødeleggelsen av Jerusalem og helligdommen der. Hva varslet Jesus ville skje med templet etter at ondskapens mål var blitt fylt ved drap på skyldfrie mennesker? Matt 23:37-38  

Svar: «Jerusalem, Jerusalem, du som profetene i og steiner dem som blir til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. Så hør: deres [templet] blir

Merk! Jesus lot ikke sine disipler være i tvil om hva det ville si at templet skulle bli forlatt. Se Matt 24:1-2 :

«Jesus forlot nå templet. Da han var på vei ut, kom til ham og pekte på . Men han sa: ‘Ser dere dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal ikke bli tilbake på stein; alt skal ned.»

ESEL411. På hvilken måte utdypet Jesus emnet om Jerusalems ødeleggelse og grunnen til denne skjebnen? Luk 19:41-44

Svar: «Da han kom nærmere og byen, han over den og sa: ‘Om også du hadde forstått hva som tjener ! Men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da kaster opp omkring deg deg inn på deg fra alle kanter og . Det skal ikke tilbake på stein i deg du ikke forstod deg.»

Merk! Folkets åndelige ledere forstod ikke hva som tjente til fred. De burde ha skjønt at det ikke tjente til fred å drepe skyldfrie mennesker! De kunne ha forstått at tiden var kommet da Messias skulle stå fram, hvis de bare hadde studert tidsprofetien i Daniels 9. kapittel!

12. Hvilken opplysning tilføyde engelen Gabriel angående templets og Jerusalems skjebne når tiden som de «sytti sjuere» representerte var utløpt — og som stemmer med det Jesus sa? Dan 9:26

Svar: « disse 62 ukene skal den av og ikke mer være til. og skal av til en fyrste som . Han skal ende sine dager i en flom. som er , skal til krigen er

Merk! Vi var så vidt inne på sist at Jesus skulle stå fram som Messias (den Salvede) etter de første sju ukene (49 år) + det etterfølgende tidsavsnitt á 62 uker (434 år). Her ser vi at Jesus også skulle «ryddes av veien» (henrettes) etter utløpet av de 62 ukene og før ødeleggelsen av byen og helligdommen. At denne ødeleggelsen skulle «vare til krigen er slutt,» betyr at ødeleggelse skulle vare ved i Jerusalem — helt til Gud oppretter sitt evige rike. Da først er krigen mellom Messias og Satan slutt.

13. Hvilke tilstander sa Jesus kom til å vare ved i Jerusalem fram til historiens slutt? Luk 21:20-24 

037Svar: «Når dere ser kringsatt av , da skal dere vite at snart skal . Da må de som er i Judea, opp i fjellene, de som er i , må komme seg , og de som er ute på landet, må ikke dra inn i byen. For er , da som står , [ikke minst i Daniels bok] skal . Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli i landet; skal dette folk. De skal falle for og bli som . skal bli folk tid

Merk! Inntil folkeslagenes tid er forbi, skal det ikke bli vedvarende fred i Jerusalem. Historien har sannelig gitt både Daniel og Jesus rett! Folkeslagenes tid er forbi ved Jesu gjenkomst. Se påfølgende vers 25 – 27.

DEN SKYLDFRIE MESSIAS RYDDET AV VEIEN

14. Hvem la konkrete planer om å rydde Jesus av veien slik Daniel fikk opplysning om? 

a) Matt 12:14 b) Mark 11:18  

Svar a): «Men gikk ut og la om å få ham av

Svar b): « og de fikk høre dette, og de prøvde da å finne en utvei til å få ham av . For de fryktet ham, var av hans

18-222Merk! Tiden kom da jødenes religiøse ledere skulle gjennomføre sine onde hensikter, og Jesus ble tatt i forhør hos Pilatus. Hvilken konklusjon han kom fram til i henhold til skyldspørsmålet, ser vi i Joh 19:4-6 :

« gikk igjen ut av borgen og sa til jødene: ‘Jeg fører ham nå ut til for at dere skal at finner noen hos ham.’ Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen. Og sa til dem: ‘Se det ! ‘Men da og menn fikk se ham, ropte de: ‘Korsfest! !’ Pilatus sa: ‘Korsfest ham dere! Jeg finner hos ham.»

15. Jesus, den Messias som Daniel hadde fått opplysning om, ble «ryddet av veien» — henrettet til tross for at dommeren Pilatus tre ganger hadde erklært at han var skyldfri! Hvilken attest fikk Jesus av Pilatus sin kone? Matt 27:17-20

Svar: «Pilatus spurte nå som hadde samlet seg: ‘Hvem ønsker dere løslatt, Barabbas eller , han som kalles ?’ For han visste at det var av de hadde utlevert Jesus. Mens han nå satt på , sendte hans bud til ham: ‘Ha ikke noe å gjøre med denne ! Jeg hadde onde drømmer i natt for hans skyld.’ Men og de fikk til å kreve Barabbas frigitt og få Jesus

Merk! Da den skyldfrie Jesus ble korsfestet bad han bønnen som vi finner i Luk 23:34 :

«Men sa: ‘, dem, for de vet ikke hva de gjør.»

Faderen hørte Sønnenes bønn, men alt tyder på at han fikk samme svar som Jeremia fikk i Jer 14:11-12 :

«Herren sa til meg: Be at det skal gå dette folket , med , hunger og pest vil jeg gjøre på dem.»

Slik gikk det da Jerusalem ble ødelagt av babylonerne av den grunn vi leste om i 2 Kong 24:4 :

«Han tok jo tilmed så mange menn at han fylte Jerusalem med . Og ville Herren

Jerusalem og helligdommen ble ødelagt av romerne i år 70 av samme grunn.

16. Fikk Jesus alltid det svar på sine bønner som han bad om? Mark 14:36  

025Svar: «Han sa: ‘Abba, Far! Alt er mulig for deg. ! Men ikke som , bare som du vil.»

Merk! Men Gud må ha sagt noe som: «Nei min sønn, jeg vil at du skal gå til korset, for å kunne frelse hver og en som vender om fra sitt frafall og ber om tilgivelse ― enten det er den enkelte jøde eller hvem som helst fra et annet folk eller land.»

17. Legg videre merke til hva Daniel ble undervist om angående «en evig rettferdighet» som skulle introduseres i løpet av «de sytti sjuere» samt det som ble sagt om «å besegle syn og profet.»  Dan 9:24 (1988 Bibeloversettelsen): 

«Sytti uker* [sytti sjuere] er tilmålt [avkappet] for ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** …»

Vi sammenligner dette med Bibelfotnote teksten: Rom 3:21-25 :

«Men nå er Guds rettferdighet blitt uavhengig av loven. Om den vitner loven og profetene. Dette er rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til som . Her er det ingen forskjell, for har , og de har ingen del i Guds herlighet. Men og av hans blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt eget blod skulle være et sonoffer – for dem som tror. ville Gud vise sin rettferdighet. …»

Merk! Den evige rettferdighet som skulle introduseres i løpet av «de sytti sjuere,» er Guds rettferdighet. Denne får vi gjennom å tro på Jesus Kristus som også skulle stå fram i løpet av de sytti sjuere. Han har tilveiebrakt Guds evige rettferdighet gjennom sin offerdød. Da Jesus gjorde dette, ble syn og profet beseglet. Vi kan regne oss fram til nøyaktig hvilket år dette kom til å skje ved opplysninger som blir gitt til Daniel i Dan 9:26 . Mer om dette i vårt neste studie!