8H Vaksekarets budskap om dåp forkastet

29-40-filteredEn dag mens Jesus talte, ble han plutselig avbrutt av en kvinne i folkemengden som ropte ut sin hjertens mening til ham. Se Luk 11:27-28 :

«… ‘Salig er det morsliv som bar deg og det bryst du diet.’ svarte: ‘Si heller er de og

Dette var vårt emne forrige gang: Ordets, det vil si «Brødets» spesielle betydning for oss mennesker hva åndelig føde angår. Dette er også tilfelle denne gang når vi skal ta for oss et nytt element ved helligdommen, nemlig «Vaskekaret.» Husk: Grunnen til at vi gjør dette er Dan 8:12 , hvor det står om frafallmaktens innsats i henhold til helligdommens daglige tjeneste:

«Det reiste seg mot Gud og en i med det [offer]. Hornet kastet til og hadde fremgang i tok seg fore.»

1. a) Hvorfor ville Gud at hans helligdom skulle bygges? 2. Mos 25:8 b) Hva var Ordets, det vil si, Jesu hensikt med å komme til vår jord? Joh 1:14

Svar a): «La dem så reise en for meg, og vil midt dem.»

Svar b): «Og ble og tok oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av og

Merk! Ser vi på Studiebibelens ord-for-ord oversettelse av grunnteksten i Joh 1:14 leser vi følgende: «Ordet kjøtt ble, og teltet blant oss.» Verbet: «teltet» er avledet av substantivet som blir brukt om helligdomsteltet. Dette minner oss om hvor nøye Jesus er knyttet til helligdommen og alt som foregikk der. Helligdommens to avdelinger inneholdt symbolikk om Jesus og hans tjeneste for vår frelse i den himmelske helligdom. Det viser seg at helligdommens forgård inneholdt symbolikk om hva Jesus skulle foreta seg med hensyn til vår frelse mens han var her på jorden. Vi skal bevege oss ut av helligdommen og stille oss ved det første inventaret man kom til i forgården ― nærmest inngangen til helligdomsteltet.

VASKEKARET — ET SYMBOL PÅ DÅPEN

2. a) Hvilket inventar var plassert nærmest inngangen til helligdomsteltet? 2. Mos 40:30 b) Hvilket ritual ble gjennomført ved vaskekaret før Aron og hans sønner kunne ta fatt på sin prestegjerning? 3. Mos 8:4-6 

Svar a): « satte han og og hadde i det til å seg med.»

Svar b): «Moses gjorde som befalte ham, og menigheten samlet seg ved til møteteltet. Og Moses sa til dem: ‘Dette har meg å .’ Da kalte Moses til seg Aron og hans sønner og med

Merk! Det er mye som tyder på at vaskekaret symboliserte dåpsritualet.

0263. Hva sa Ananias angående litt av dåpens hensikt etter at Paulus var kommet til troen på at Jesus var Messias? Apg 22:14-16

Svar «Han sa til meg: ‘Våre fedres Gud har utvalgt deg til å kjenne hans vilje, til å Den og til å hans egen . For du skal være hans overfor alle mennesker om det du har og . Hvorfor du? Kom og la deg og få dine , idet du påkaller hans

Merk! Nøler du med å la deg døpe på den måten Paulus ble døpt? Dåpens hensikt er å symbolisere at synd blir vasket bort. Det som skjedde ved vaskekaret innebar også en rituell vasking.

4. a) Hva gjør Gud med synder som blir vasket bort? Mik 7:18-19 b) Hvilket nytt navn fikk vaskekaret da Salomos tempel ble bygd som minner oss om hva Gud gjør med våre synder? 1 Kong 7:25-26.39

Svar a): «Hvem er en Gud som du, som og for resten av sitt ? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise . Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og våre under fot. Du skal våre ned i

stod på tolv okser; tre av dem vendte mot nord, tre mot vest, tre mot sør og tre mot øst, og de stod alle med bakkroppen innover. hvilte på dem. var en håndsbredd tykt, og kanten var laget som kanten på et beger, formet som en lotusblomst. Det rommet .(v. 39) … satte han på sørsiden, ved det sørøstre hjørnet.

Merk! «Havets» 2000 bat tilsvarer 72.800 liter — så her var det snakk om svært mye vann!

5. a) Hvordan beskrives vann forekomsten/mengden der døperen Johannes døpte? Joh 3:22-23 b) Hva er dåpen et ledd i? Matt 3:11  

Svar a): «Etter dette drog og hans disipler videre til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og . Johannes også, i ved Salim, der det var , og kom og ble

Svar b): «Jeg dere med til . Men han som kommer etter meg, er enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal dere med og

Merk! Jesus døpte sine disipler med Hellig Ånd og ild på pinsedagen kort tid etter sin himmelfart. Dette leser vi om i Apg 2:3-4 :

«Tunger likesom av kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle av Den , og begynte å i tungemål etter som gav dem å forkynne.»

6. Samme dag som Den Hellige Ånd kom over disiplene, holdt Peter en tale for jødene som var samlet. Forkynnelsen gjorde et mektig inntrykk. Folket skjønte at Jesus var Messias og spurte hva de måtte gjøre for å komme i harmoni med Gud. Hva svarte Peter da? Apg 2:38

«Peter svarte dem: ‘ la dere i Jesu Kristi navn, og av , dere for , og dere skal få Den Hellige Ånds

Merk! Omvendelse, dåp og tilgivelse er uttrykk som hører sammen. Vaskekarets/Havets symbolikk legger opp til en grunnleggende sannhet: Mennesker som er besmittet av synd tenger å bli vasket/badet rene for sin skyld.

7. Hvordan kommer tanken om dette «badet» eller «vaskingen» til uttrykk i: a) Tit 3:5 b) 1 Kor 6:11 c) Joh 13:10-17 ?  

Svar a): «Og han oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han oss ved det som og ved Den

Fottvetning1Svar b): «Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt , dere er blitt helliget, ja, for i Herren Kristi navn og ved vår Guds

Svar c): « svarte: ‘Den som er , er og trenger bare å . Dere er – men ikke alle.’ For han visste hvem som skulle ham. Derfor sa han: ‘Dere er ikke alle .’ Da han deres og tatt på seg kappen, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem: dere har gjort ? Dere kaller og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren, , også . Jeg har gitt dere : Slik jeg har gjort mot dere også dere gjøre. Sannelig , jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn sin herre, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette dere , priser jeg

Merk! Jesus understreket nødvendigheten av å «vaske føttene» — selv etter å ha blitt «helt ren» ved grundig «vask» eller «badet» i anledning den innvielses seremoni som dåpen representerer. Denne fot tvettings seremoni kan sees på som en bekjennelse av at man som menneske trår feil, (ikke minst overfor hverandre slik disiplene ofte gjorde), og var sannsynligvis også inspirert av helligdomstjenesten. Se 2. Mos 40:30-32:

« satte han mellom og og hadde i det til å seg med. I det Moses og Aron og hans sønner hendene og . Når de skulle gå inn i møteteltet og fram for , de seg, slik som hadde befalt Moses.»

Ved bordet1Dette illustrer det faktum at de feiltrinn vi gjør etter å ha blitt døpt, trenger også å bli renset bort. En slik renselse kostet Jesus livet — ja, hans blod. Dette skulle prestene bli minnet om hver gang de trådte fram for alteret. Brennofferalterert symboliserte Jesu offerdød. Hans død og oppstandelse sikret hans forbønnstjeneste (symbolisert ved røkelsesalter/karet), for alle som har feilet og syndet. Nattverden er en påminning om hans offertjeneste i så måte. Derfor er det også naturlig at fot tvetting blir inkludert i forkant av nattverdsrammen som gjaldt da Jesus innstiftet nattverdsmåltidet.

8. Hva «forkynner» vi når vi tar del i Nattverdsmåltidet? 1 Kor 11:23-26

Svar: «For jeg har fra dette som jeg også har gitt videre til dere: I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et , takket, brøt det og sa: ‘Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til om meg!’ Likeså tok han etter måltidet og sa: ‘Denne kalk er den i mitt . Gjør dette så ofte som dere drikker det, til om meg!’ For som dere spiser dette og drikker av , dere Herrens , inntil

Merk! Prestene fra Levi stamme skulle forkynne Jesu misjon før han kom — gjennom helligdomstjenesten. Alt som skjedde der forkynte noe vesentlig om Jesus og hans misjon.

GUDS ISRAEL

9. Hvem har fått i oppdrag å forkynne helligdommens budskap om Jesu misjon etter at han kom og utførte sitt oppdrag her på jorden? 1 Pet 2:9-10   

Svar: «Men dere er en utvalgt slekt, et , et folk, et som er Guds , for at skal hans , han som kalte fra mørket til sitt underfulle . var dere et folk, men er dere . hadde dere ikke barmhjertighet, men har dere funnet

Merk! Dette skrev Peter tydeligvis til mennesker som ikke tilhørte Israels 12 stammer hva blodbånd angår. Likevel tilhører de det Guds Israel omtalt i Gal 6:16 :

«Fred og miskunn være med dem som følger denne rettesnor, og over Guds !» Dette Israel inkluderer både jøder og ikke-jøder ― i pakt med hva vi leser i 1 Kor 7:17-20 :

«Likevel skal i som har tildelt ham, den han hadde ham. Dette gir jeg om i . Om noen ble som [jøde], skal han det. Om noen er blitt som [ikke-jøde], skal han la seg . For det som noe, er ikke om en er eller men at skal plass som var hans han ble »

Dette folket beskrives som «et kongelig presteskap,» og slik sett har vi fått et oppdrag: Å forkynne videre helligdommens budskap ― inklusiv dåpens nødvendighet og betydning.

Jesu daap110. Prestene i Israel ble «vasket« eller «badet» rene ved helligdommens «Vaskekar,» senere kalt «Havet» da de ble innviet og innsatt til prestetjenesten. På hvilken måte gjorde Jesus noe lignende før han tok fatt på sin gjerning som vår Frelser, Konge og Prest? Matt 3:13-15

Svar: «Da drog fra til og kom til for å bli av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: ‘Jeg trenger å av deg, og så kommer du til meg!’ svarte: ‘La det ! Dette vi for å all rettferdighet.’ Da lot Johannes skje.»

Merk! Johannes protesterte på tanken om at Jesus skulle ta del i et åndelig renselses ritual. Han visste at Jesus var uten synd og skyld av enhver art. Han trengte derfor ikke noe vask/bad som symboliserer fjerning av skyld samt en begravelse av synd i «havets dyp!»

Men Jesus lot Johannes forstå at dåpen måtte gjennomføres «for å oppfylle all rettferdighet.» ― Ikke fordi han trengte det, men fordi vi behøver hans eksempel i så måte! Det var også et annet moment som måtte tilfredsstilles. Jesu dåp var dessuten stedfortredende. For noen er det fysisk umulig å ta dåp. Et slikt tilfelle kan være en som ønsker å bli et Guds barn, men som ligger på dødsleiet ―. Et eksempel på dette kan være røveren på korset. Han vendte om i livets aller siste fase. Korset som han var festet til, gjorde det fullstendig umulig for ham å bli døpt. Derfor kunne Jesu dåp bli tilregnet ham.

DÅPEN — ET OFFENTLIG PERSONLIG UTTRYKK FOR ENS TRO

11. Hvordan utdypet Paulus dåpens betydning og symbolikk ut i fra det han hadde lært om emnet? Rom 6:3-5  

Svar: «Eller vet dere ikke at alle vi som ble til Kristus , ble til hans ? Vi ble altså med ham da vi ble med denne til , for at vi skal det , Kristus ble fra de ved Faderens veldige kraft. Har vi vokst sammen med Kristus i en som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en som er

LE621F1Merk! Vi ser her hvordan dåpens symbolikk blir utvidet fra å være «et renselses bad» til også å bli en offentlig synliggjøring av ens personlige tro på Jesu død og oppstandelse. Bibelens dåp kan sammenlignes med en garantiavtale mellom Gud og mennesket. Det gamle livet som ble levd uavhengig av Guds bud/vilje, og som derfor forårsaket Jesu død, blir «begravd» i det man blir senket ned under vannflaten. Når man tas opp av vannet, står en samtidig opp til et nytt liv. Man kan si at dåpen også er et uttrykk for ens tro på oppstandelsen fra de døde — som kun er mulig fordi Jesus ble reist opp fra de døde.

12. Er dåpen, dette innvielses- og renselsesbadet for det multinasjonale kongelige presteskap, noe disiplene fant på selv? Matt 28:18-20

Svar: «Da trådte fram og talte til dem: ‘ er gitt all i himmel og på jord. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, dere døper til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, er med dere alle dager verdens

Merk! Det er verd å merke seg at dåpen var noe Jesus adopterte fra helligdomstjenesten. Legg også merke til hvordan det vi leser her stemmer overens med det vi tidligere har sett i 1 Kor 6:11 : «Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.» Noen vil kanskje påpeke at i det Jesus sa, kan det se ut som at man skal døpe først og så undervise. Den engelske KJV bibeloversettelsen setter det i en mer logisk rekkefølge:

«Go ye therefore, and teach (undervis) all nations, baptizing (døp) them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching (underviser) them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, [even] unto the end of the world. Amen.» En Jesu disippel er en lærling (nynorsk: læresvein) som a) lærer det grunnleggende i sitt fag av Mesteren. Så blir lærlingen b) døpt. Deretter fortsetter man å c) lære av sin Mester resten av livet.

DÅP — BESTENKING ELLER FULL NEDDYKKELSE?

13. Hvor mange typer dåp finner vi beskrevet i Bibelen? Ef 4:3-6

Dopte Jesus og duenSvar: «Legg på å , i den fred som : Ett legeme, , likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, , én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i

Merk! Her blir vi minnet om nødvendigheten av å bevare «Åndens enhet.» Når vi ser at det kun er snakk om én dåp i denne sammenheng, må det være den samme type dåp som ble velsignet av Den Hellige Ånds nærvær i anledning Jesu dåp.

14. Hvilke detaljer finner vi nevnt omkring Jesu dåp der Den Hellige Ånd var til stede? Matt 3:16

Svar: «Da Jesus var blitt , steg han straks . Og se, himmelen åpnet seg, og han så komme ned over seg som en

Merk! Vi har sett tidligere at Johannes døpte på steder der det var mye vann. Slik var det også på stedet der han døpte Jesus. Etter sin dåp steg Jesus opp av vannet. Det betyr at han først måtte ha vært nede i vannet. Ved bestenking («barnedåp») kan en være ved vannet, og det er tilstrekkelig med lite vann. Hvor blir det da av Åndens enhet? Det var ikke før kirkemøtet ved Ravenna i 1311 e.kr at Pavemakten vedtok at: Bestenkning og overøsing skulle aksepteres som likeverdig med neddykking i forbindelse med dåps seremonien. Det er mange kirker fra den tidlige kristne æra som har dåps bassenger der det går klart fram at det ble praktisert dåp av voksne ved neddykkelse.

Man kan godt bruke ordet: «Dåpsdykk» i denne sammenheng. Det er ikke i uoverensstemmelse med definisjonen av det greske ordet for dåp, nemlig «baptisma.» Dette ordet betyr å senke eller dykke et legeme helt under vannoverflaten. Uttrykket ble også brukt når en skulle farge tøy. Da ble tøyet «døpt» for å gi hele tøystykket den samme fargen. Spørsmålet er bare om Jesus lærte sine disipler opp til å døpe spedbarn som ikke har grunnlag for å tro noe som helst — og som ikke en gang vet hva det vil si å være en Jesu disippel!

15. Hva leser vi om resultatet av Filips forkynnelse i Samaria? Apg 8:5-6.12

Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der han . Og som fulgte med når de hørte Filip og de han gjorde.(v. 12) Men nå de Filip som om Guds og navn, og de lot seg , både og .

Merk! Her ser vi at menn og kvinner ble døpt etter at de kom til tro. Deres tro var basert på budskapet de hadde hørt gjennom forkynnelsen om Jesus Kristus og Guds rike. Det var sikkert mange barn i forsamlingen, men det står ingenting om at de ble døpt i den anledning.

DÅPEN OG SMÅ BARN

16. Hva sa Jesus om barnas status hos Gud uten å nevne et eneste ord om vann eller dåp i den sammenheng? Matt 18:2-7.10

Da kalte han til seg et , stilte det midt iblant dem og sa: Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere og som , kommer dere inn i . Den som gjør seg selv liten som dette , han er den største i himmelriket. Den som tar imot et slikt i mitt navn, tar imot . Men den som fører på en av disse som , for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en om . Ulykkelige verden hvor det er forførelser! Forførelsene må komme, men det menneske som de kommer !(v. 10) Pass dere for å se med på en eneste av disse ! For jeg sier dere: i ser alltid min himmelske åsyn.

Merk! Det er uetisk og ubibelsk å hevde at småbarn som ikke er «døpt» er å regne som hedninger! Jesus sa tvert om: Hvis vi ikke vender om og blir like tillitsfulle mot ham som det lille barnet (som kom til han når han kalte det til seg), da har vi ingen plass i Guds rike!

17. Les først fortellingen om hvordan Gud handlet overfor de voksne i motsetning til deres barn i 5. Mos 1:29-36.38-39. Når i livet begynner Gud å holde et menneske ansvarlig for dets handlinger? Finn svaret i Fork 11:9

Svar: «… Gud skal kreve deg til ansvar for det du har gjort.»

18. Hva gjorde Jesus med små barn etter foreldrenes ønske? Mark 10:13-16

JESUST4Svar: «De bar til ham for at han skulle ved dem; men disiplene ville vise dem bort. Da så det, ble han og sa til dem: ‘La de små barn til , og hindre dem ikke! For slike til. Sannelig, jeg sier dere: som ikke tar imot Guds rike likesom et lite , skal komme inn i det.’ Og tok dem til seg, la på dem og dem.»

Merk! Jesus døpte ikke små barn. Han velsignet dem uten at vann var med i bildet. Pavemakten introduserte bestenking av små barn og kalte dette for «dåp.» Slik ble helligdommens budskap om Jesus Kristus gjennom «Vaskekaret» eller «Havet» tilsidesatt. Dette frafallspunkt ble ikke rettet opp av Luther, men av andre reformatorer.