8A Væren og geitebukken

14-50Profetien som vi har sett på i Daniels 7. kapittel ble gitt i Belsasars første regjerings år. Der fikk Daniel opplyst at det ene riket skulle avløse det andre, men ingen av disse rikene ble navngitt. Historien har bare bekreftet at profetien stemmer med historiske kjensgjerninger. Senere fikk Daniel enda et syn som vi skal introdusere i dette studiet.

1. Hvor ble Daniel tatt med til i synet som vi finner i Daniels 8. kapittel og når skjedde det? Dan 8:1-2

Svar: «I det året var konge, fikk jeg, Daniel, et syn; det kom en tid etter det forrige. I dette synet så jeg at jeg var i borgen i provinsen , og at jeg var ved elven

Merk! Dette synet ble altså gitt til Daniel to år etter det forrige mens Belsasar fortsatt var konge i Babylon. I kapittel 5. leste vi om hvordan Babylon ble slått av medo-perserne, og i kapittel 6. leste vi om hvordan Daniel fikk en høy stilling hos de nye makthaverne. Dette viser at kapitlene i Daniels bok ikke følger hverandre kronologisk. Den kronologiske rekkefølgen i de nevnte kapitlene er kapittel 7 – 8 – 5 og 6.

2. Hva fikk profeten Daniel se i denne forbindelse? Dan 8:3

Svar: «Da jeg så opp, fikk jeg øye på en som stod ved elven. Den hadde horn. Begge var store, men det ene var enn det andre, og det vokste fram.»

Merk! Vi skal snart se at Daniel i dette synet får se to husdyr, noe som skiller seg vesentlig fra villdyrene han fortalte om i det sjuende kapittel. Det første av disse to husdyrene var altså en vær med to horn der det ene var større enn det andre og at dette hornet vokste sist frem.

3. Hvem skulle denne væren symbolisere? Dan 8:15-16.20

Da jeg, Daniel, hadde hatt dette synet og å det, stod det brått foran meg en skikkelse som så ut som en . Og over Ulai hørte jeg en menneskerøst som ropte: ‘, for denne mannen!’(v. 20)  så, den som hadde er

Merk! Det er verd å merke seg at Daniel først forsøkte å forstå det han hadde sett i synet, men Gud ville ikke at Daniel skulle gjette seg fram til løsningen. Synet skulle forklares for ham av engelen Gabriel. Væren med dets to horn ble identifisert som Medo-Persia, et rike som bestod av to kongsmakter symbolisert med værens to horn. Mederne var de første på scenen. Senere ble Perserne med i sammenslutningen. Persermakten utviklet seg til å bli større enn Media – slik vi leste om det ene hornet: «det ene var større enn det andre, og det største vokste sist fram.» Dette er en parallell til Daniels syn om villdyrene der Medo-Persia ble symbolisert med bjørnen som «reiste seg halvveis opp.» Se Dan 7:5 .

4. Daniel visste til og med før Babylons fall at Medo-Persia kom til å overta makten etter Babylon. Hva opplyste han Babylons konge om da han tydet skriften på veggen for ham? Dan 5:26-28

Svar: «Og skal ordene tydes: ‘Mene‘ – ’tellet’ har Gud ditt kongedømmes dager og gjort på det. ‘Tekel‘ – ’veid’ er du på vekten og funnet for lett. ‘Peres‘ – ’delt’ er ditt og til og

Merk! Daniel visste hvem de nye makthaverne skulle være allerede i Belsasars tredje regjeringsår da han fikk synet om væren. Da ble denne makten navngitt.

5. Hvordan ble det illustrert i synet at Medo-Persia kom til å briske seg mot andre makter? Dan 8:4

Svar: «Jeg så at væren mot , mot og mot . Det var ingen som kunne stå seg mot den, og kunne noen fra dens . gjorde som den ville, og fikk veldig

NEW-8BMerk! Ingen skulle klare å stå seg mot denne makten. Det ble også sagt at den skulle stange mot tre himmelretninger. Her finner vi faktisk enda en parallell til synet om villdyrene i Daniels 7. kapittel hvor bjørnen Medo-Persia hadde tre ribben mellom tennene og det ble sagt til det: «Stå opp og ét mye kjøtt!» Se Dan 7:5 . De tre ribben og de tre himmelretninger handler altså om det samme: Babylon, som Medo-Persia tok i vest, Lydia som de tok i nord, og Egypt som ble slått i sør.

GEITEBUKKEN

6. Hva fikk profeten Daniel se etter avsløringen om værens identitet og dens erobringer? Dan 8:5  

Svar: «Mens jeg stod og så på , kom det en fra . Den over hele jorden uten å komme nær marken. hadde i

new-7bMerk! Igjen skiller dette synet seg fra det forrige i og med at et nytt husdyr blir bruk som symbolikk i stedet for et villdyr. Både værer og geitebukker ble brukt i forbindelse med helligdomstjenesten – ikke minst på Den store soningsdagen. Se 3. Mos 16:5 . Det er neppe tilfeldig at disse «offerdyrene» blir brukt som symboler, for synet dreier seg i stor grad om helligdommen.

7. Fikk profeten Daniel noen opplysning om hvem eller hva denne geitebukken skulle symbolisere? Dan 8:21

Svar: «Den raggete er kongen av . Det store den hadde i , er den kongen.»

Merk! Javan er Bibelens betegnelse for Hellas. (Se fotnoten til Dan 8:21). Det store og fremtredende hornet bukken hadde i skallen symboliserer Alexander den store som førte an i erobringen av Medo-Persia slik synet videre spesifiserer i vers 6 – 7.

8. Hvordan blir Alexanders framferd mot Medo-Persia skildret i Dan 8:6-7

Svar: «Den kom bort til med de to hornene, den jeg så ved elven, og fór imot den med voldsom kraft. Jeg så hvordan den kom helt bort til væren, til den i sinne og på den. hadde ikke kraft til å stå seg imot den. kastet den til jorden og tråkket på den, og kunne fra dens makt.»

Merk! Alexander brakk av begge hornene på væren, både mederne og perserne.

9. Hvordan ble Alexander den stores videre karriere beskrevet i synet? Dan 8:8

Svar: « fikk . Men nettopp som var på det , ble det , og det opp andre i , ett for av de himmelretninger.»

076Merk! Slik gikk det også med Alexander. Da han var på sitt sterkeste og hadde nådd tinden av sin karriere ― etter å ha gjort omfattende erobringer, ble han «brukket av.» Han døde plutselig og uventet i ung alder. Alexander hadde en liten sønn som kunne blitt hans arving, men den vesle gutten ble myrdet. Som vi har sett før i forbindelse med Dan 7:6 , ble Alexanders rike delt mellom hans fire generaler (representert ved leopardens 4 hoder). I dette synet blir den samme utviklingen henvist til ved de «fire andre horn» som vokste opp i stedet.

10. Hvordan ble denne delingen av Hellas forklart for Daniel senere i synet, og hva skulle skje mot slutten av herredømmet til de fire andre hornene? Dan 8:22-23

Svar: «Når dette hornet ble brukket av, og det vokste opp andre , det at det skal oppstå av hans folk, men de skal ha som . Ved av deres , når brottsmennene har , skal det stå en med ansikt og tunge.»

Merk! Uttrykket: «når brottsmennene har fylt syndens mål,» skal vi komme tilbake til i et senere studie. Dette og mye mer i Daniels 8. kapittel, blir nemlig forklart nærmere i det neste synet Daniel fikk. Se Dan 9:24 :

«Sytti uker er fastsatt for ditt folk og din hellige by, til har . Da blir skylden strøket ut, det kommer en evig rettferd, profetenes syner blir stadfestet, og blir salvet.»

Jesus kommenterte det samme ondskapens «mål» som skulle «fylles» i Matt 23:32 . Da sa han til de religiøse lederne:

«Fortsett da det fedrene begynte, er

ET NYTT LITE HORN SOM VOKSER SEG STØRRE OG STØRRE

11. Etter delingen av Hellas mellom Alexanders fire generaler, blir Daniels oppmerk-somhet rettet mot en av de fire himmelretningene. Hva fikk han øye på der? Dan 8:9

Svar: «Fra ett av dem skjøt det fram et lite . Det seg større og større, mot sør og mot øst og mot det

Merk! Dette nye hornet er i første rekke: Romerriket, kongen «med hardt ansikt og glatt tunge,» som vi nettopp leste om i Dan 8:23 . Romerriket gjorde innfall i «det fagre landet,» et uttrykk som i Bibelen blir brukt om Israel. I Sal 106:24 leser vi om israelittene:

«De ringeaktet det og trodde ikke på ord.»

12. I denne sammenheng representerer det nye hornet noe mer enn bare Romerriket. På hvilken måte ble det opplyst for Daniel at Romermakten skulle få hjelp til den ugjerning som blir tilskrevet det nye hornet? Dan 8:23-24

Svar: «Ved av herredømme, når brottsmennene har , skal det stå fram en konge med ansikt og . Han skal få makt, men ved . Han skal gjøre og ha og i det han tar seg . Han skal gjøre menn og av de

Merk! Romermakten skulle «få stor makt, men ikke ved egen kraft.» Ved hjelp av noen flere detaljer gitt tidligere i synet kan vi få en forståelse av hvem som skulle hjelpe Romerriket til å gjøre slik «uhyggelig skade,» og sørge for at han fikk så stor fremgang.

13. Romermaktens «hjelper» er så nøye forbundet med Romerriket at den beskrives som en del av det nye hornet som vokste seg større og større. Hvor høyt opp nådde hornets innflytelse? Dan 8:10

NEW_2-filteredSvar: «Det til , og det av og av og på dem.»

Merk! Vi må til Bibelens siste bok for å få en forklaring på hvem denne Romermaktens «hjelper» skulle vise seg å være. Vi stiftet litt bekjentskap med ham i studie nr. 4.

14. Hvordan beskrives en lignende scene i Åp 12:1-4 ?

NEW_7-filteredSvar: «Et stort viste seg på himmelen: En kvinne som var kledd i , med månen under sine føtter og med en krans av stjerner på hodet. Hun var med og skrek i barnsnød og fødselsveer. Også et annet viste seg på himmelen: En stor kom til , med sju hoder og ti horn, og på hodene hadde den sju kroner. Med med seg av og dem . stilte seg foran kvinnen som skulle , for å så snart det var

Merk! «Draken» som beskrives her, minner mye om den maktfaktor som skulle sørge for å hjelpe det nye hornet slik at den kunne få så mye hell og fremgang. Vi kommer tilbake til hvem «stjernene» er som skulle kastes ned på jorden. De nevnes som vi ser, både i Daniel 8. og i Åpenbaringen 12.

15. a) Hvem skulle det nye hornet briske seg mot? Dan 8:11 b) Hvem skulle Draken yppe seg mot? Åp 12:7-9

Svar: a) «Selv mot over brisket det seg…»

032Svar: b) «Da brøt det ut en i : og hans gikk til mot draken. kjempet sammen med , men ble , og de kunne ha noen plass i himmelen. Den store ble , den gamle , han som kalles og og som hele ; han ble og med

Merk! «Draken» er Satan, også kalt Slangen og djevelen. Noen av himmelens hær, eller stjernene som han forførte slik at de ble kastet ned på jorden, var en tredjedel av himmelens engler! Satan var den direkte årsak til at de ble kastet ut. Men hvem kan Mikael være?

MIKAEL = HØVDINGEN OVER HÆREN = JESUS 

16. «Høvdingen over hæren» som det nye hornet brisket seg mot, og «Mikael,» er begge uttrykk som blir brukt om Jesus Kristus. Det er en naturlig konklusjon når vi sammenligner Daniels skildring av Mikael i Dan 12:1-3 med Jesu uttalelse i Matt 24:29-31 . a) Vi skal først slå opp til Dan 12:1-2 og deretter sammenligne dette med det Jesus sa i b) Matt 24:29-30 :

Sitat a): «På den tid skal , den store , [også kalt høvding i Dan 10:13 ] , han som verner dine landsmenn. Det skal komme en som det ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli , alle som er skrevet opp i boken.»

Sitat b): «Så snart denne er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets skal rokkes. Da skal tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se på himmelens skyer med makt og

Merk! Likhetene mellom disse to avsnitt er vel innlysende! Mikael er Menneskesønnen, Jesus. Og han kommer «for å frelse dem som venter på ham.» Se Hebr 9:28 .

17. a) I forbindelse med at Mikael står fram skal det inntreffe en oppstandelse fra de døde. Se Dan 12:2-3 . Hva skjer videre i forbindelse med Jesu gjenkomst med hensyn til en oppstandelse av de døde? b) Matt 24:31 c) 1 Kor 15:52

Sitat a): «Og mange av dem som i , skal , noen til , andre til skam og evig avsky. Da skal de skinne som den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført de mange til , skal skinne som stjernene, og

Svar b): «Når , skal han sende ut sine , og de skal hans fra de verdenshjørner, fra himmelens ene til den

Svar c): «…For skal , de skal i , og vi skal bli forvandlet.»

Merk! Hvilken dag det skal bli! Alt hva det nye hornet i Daniel kapittel 8. foretar seg ― i en hver sammenheng; er egentlig en kamp mot Jesus Kristus og alt han står for. Det var Satan, Romermaktens hjelper og bakmann som startet det hele der oppe i himmelen ― før denne verden ble skapt. Kampen mot ham ble ført videre da Jesus kom til jorden som et hjelpeløst barn. I Åp 12:4 leste vi:

«… Draken stilte seg foran kvinnen som skulle , for å det var

18. Hvem truet Jesus-barnet på livet kort tid etter at han var født? Matt 2:13-16

023Svar: «Da de var dratt bort, viste Herrens seg for Josef i en drøm og sa: ‘Stå opp, barnet og moren med deg og til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For kommer til å lete etter for å det.’ Han stod da , tok og moren og av sted til Egypt og ble der . Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt ved profeten: kalte jeg min sønn. forstod at vismennene hadde narret ham, ble og gav ordre om og omegn som år og yngre; dette svarte til det han hadde fått vite av vismennene

18-163Merk! Herodes var Romerrikets mann i «det fagre landet,» Israel. Det nye hornet «brisket seg» mot «høvdingen over hæren» ― selv da han var et lite barn! Til slutt naglet romerske soldater Jesus til et romersk kors. Han ble så lagt i en grav bevoktet av romerske soldater. Graven var forsynt med et romersk segl. Romerriket gjorde ikke alt dette mot Jesus på egen hånd. Det var Satans vilje som ble iverksatt.

19. Hvordan skulle det gå med dette guttebarnet? Åp 12:5

Svar: «Da fødte hun et guttebarn, som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og ble til , til

Merk! Jesus ble tatt opp til himmelen. I Luk 24:50-51 leser vi:

«Så han [Jesus] dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble til

20. a) Har Jesus satt seg på Guds trone? Åp 3:19-21 b) Inntil hvilken tid skal han være i himmelen? Apg 3:20-21

107Svar: a) « som jeg har , dem og jeg. det bli og ! Se, jeg for og . Om noen hører min røst og døren, da vil jeg gå til ham og holde , jeg med ham og han med meg. som , ham vil la sitte med meg på min , likesom jeg selv har og satt med min

Svar: b) «Da skal Herren gi tider med lindring, og han skal sende den som er bestemt for dere, . Han skal i kommer da det som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine

Merk! Jesus vil at vi skal være der han er. Han vil at vi skal vende om. Da først kan han skrive: «Tilgitt» ved den enkeltes navn i himmelens bøker. Han ønsker det skal gå oss vel. Nå, i dag, gjør han tjeneste for oss som øversteprest i den himmelske helligdom. Men også her skulle han bli motarbeidet av det nye hornet som profeten Daniel beskrev. Det var Satan i samarbeid med Romerriket som begynte å oppfylle det vi leser i Dan 8:11 :

«Selv mot over hæren brisket det seg. Det tok det offer, [ordet« offer » står ikke i den hebraiske grunnteksten] og hvor står, ble

21. Vi har sett flere ganger at Jesus varslet begynnelsen på denne prosessen. Luk 21:20-21

JERUSAL2-filteredSitat: «Når dere av , skal dere vite at snart skal bli . Da må de som er i , flykte opp i fjellene, de som er i , komme seg , og de som er ute på , må ikke dra i …»

Merk! Året 70 e.Kr. ble stedet der Guds helligdom stod, vanæret. Da Jerusalem og dets templet ble ødelagt, tok også den daglige tjenesten i helligdommen slutt. Stedet ble i høyeste grad vanæret da det ble brent og revet til grunnen av romerne. Men vanæringen sluttet ikke med dette. Det skulle tas til nye høyder av Den Lovløse. Mer om dette i vårt neste studie.

22. Hva blir sagt om grunnen til det nye hornets fremgang ― og om det endelige utfallet når dets elementer har fått løpe linen ut? Dan 8:25

Svar: «Fordi han er , skal hans ferd lykkes for ham. Han skal være i og når de venter det. Han skal reise seg mot over og bli , men ikke ved

Merk! Fremgangen skal stanses. I Åp 12:5 leste vi at Jesus, som en gang var et guttebarn ― han skal «en gang styre alle folkeslag med jernstav.» Hva hans jernstav vil føre til for alle verdens makter og riker, kan vi lese om i a) Sal 2:9 og b) Dan 2:44-45 :

Sitat a): «Du skal med og dem i som

Sitat b): «Men på den da disse kongene rår, skal himmelens opprette et som i går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. skal og gjøre de andre , men selv skal det bestå i . Du så jo at en ble revet fra fjellet, men av , og den jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store har nå kunngjort kongen det som skal skje. Drømmen er , og er