7A Daniels syn om fire villdyr

NEW_12-filteredI dette studiet skal vi se at Daniel fikk et syn fra Gud som faktisk er en parallell til Nebukadnesars drøm som vi så på i studie 2-B. Men i synet til Daniel brukte Gud en annen form for symbolikk og flere detaljer enn det Nebukadnesar fikk om hvert enkelt rike.

Før vi tar fatt på Daniels syn, skal vi se på noe profeten Esekiel skrev. I begynnelsen av dette kurset, så vi at Esekiel og Daniel levde samtidig. Begge var jøder og ble i tur og orden ført i fangenskap til Babylon. Først Daniel og siden Esekiel. Babylons herjinger var en stor tragedie både for dem og for deres folk. Det var som om Israel var blitt et byttedyr, angrepet og spist opp av villdyret Babylon.

1. Hva sa Gud gjennom Esekiel om Israels erfaring i forbindelse med bortføringen til Babylon? Esek 34:5

Svar: «Så ble spredt, fordi de ikke hadde noen ; de ble til for alle slags

Merk! Esekiel sammenlignet Israels erfaring med det å bli spist av villdyr. De skulle ikke bare spises av ett dyr, men av flere. Det kan ikke ha vært noen god nyhet for profeten!

2. Esekiel var ikke alene om en slik sammenligning. Daniel fikk også et syn som bruker det samme bilde. Hva skulle disse villdyrene symbolisere? Dan 7:17 og Dan 7:23

Svar: «Disse , fire i tallet, betyr at det kommer på jorden. (v. 23) Slik lød hans svar: ‘Det betyr at det skal komme et på jorden, et som er annerledes enn alle de . Det skal hele jorden, [inklusiv Israel]  den ned og den.»

Merk! Her ser vi at disse fire dyrene representerer fire konger ― eller riker. Hvilke riker de symboliserer, skal vi snart komme tilbake til, men først skal vi tilbake til profeten Esekiel.

3. Samtidig som Esekiel fikk melding om at Israel kom til å bli et bytte for villdyr, fikk han også et løfte. Hva gikk dette ut på? Esek 34:11.28

Svar: «Så sier Herren Gud: Selv vil jeg lete etter mine og ha tilsyn med dem. (v. 28) De skal ikke bli et for , og skal ikke dem. skal de bo, og ingen skal skremme dem.»

4. Det skulle altså komme en tid da villdyrene ikke lenger skulle forsyne seg av Guds «saueflokk.» Hva sa Jesus om sin misjon som hyrde for flokken? Joh 10:11 og Joh 10:16

Svar: «Jeg er den . Den gode hyrde gir sitt for sauene. (v. 16) Jeg har også , som ikke hører til denne . Også skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli og

Merk! Saueflokken startet med en hovedgruppe, nemlig Israel. Men denne flokken skulle utvides med andre sauer dvs. mennesker fra andre folkeslag når Jesus, «den gode hyrden,» kom. De skulle ikke holdes atskilt, men absorberes og innlemmes i den opprinnelige saueflokken. Slik skulle det bli én hjord og én hyrde.

5. Hva skal Den gode Hyrden til slutt gjøre med hele saueflokken? Åp 7:16-17  

Svar: «De skal ikke lenger eller , og eller brennende skal ikke falle på . For , som står midt foran tronen, skal være deres og føre dem til kilder med vann, og Gud skal tørke hver fra deres øyne.»

Merk! «Lammet» er en benevnelse som blir brukt om Jesus. Dette ser vi tydelig i Joh 1:29 :

«Dagen etter ser han komme, og han sier: ‘Se, der er ,…»

6. Esekiel sa at tiden ville komme da alle «villdyrene» som hadde tatt for seg og spist av hyrdens flokk, skulle settes ut av spill. Hyrden skal da lede saueflokken sin til stedet med Livets Vann. Da først – og kun da, skal saueflokken få bo trygt. Hvordan beskrives dette trygge stedet i Åp 22:1-3 ?

075Svar: «Engelen viste meg nå en elv med , klar som krystall. Den springer ut fra Guds og trone. Midt mellom  [Det nye Jerusalem, jf. Åp 21:2] gate og står , fritt til begge sider. Det bærer tolv ganger og gir sin frukt måned. Og bladene på treet er til for . Det skal ikke finnes som er under . Guds og Lammets trone skal i , og hans tjenere skal ham.»

7. Ingen villdyr der som spiser av flokken og sprer sin forbannelse! Hvordan beskriver Esekiel stedet som vi nettopp leste om i Åpenbaringens bok? Esek 34:29-31

Svar: «Da gjør jeg i ___________ en ___________ som blir til _______________ for dem. Nå skal ingen i landet _________ bort av _________, og de skal aldri mer tåle ________ fra de andre _______________. Da skal de sanne at jeg, Herren deres ________, er _______ dem, og at de er mitt folk, _____________, sier Herren Gud. Dere, _______________ mine, ______________ som jeg _____________, dere er bare ___________________, men jeg er deres ________, lyder ordet fra Herren Gud.»

8. Hva sa Jesus som minner om det vi nettopp leste hos Esekiel? Joh 14:1-3

Svar: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og _______ på ________! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For _______ ________ for å ___________ i ____________ et ___________ for __________. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et ___________ for __________, vil jeg ____________ ______________ og ta dere til ________, så ____________ skal __________ der _______ _____.»

Merk! Jesus sa dette til en flokk jøder som hørte på ham. Hans gjenkomst vil signalisere at tiden er kommet da han vil befri og samle hele flokken som består både av jøder og ikke-jøder til det trygge stedet han gjør i stand dem ― så sant de tror ham som deres frelser. Da vil tiden være over for villdyrene som både Esekiel og Daniel så i sine syner.

9. Vi ser igjen på Paulus’ beskrivelse av hva som skjer når Jesus henter flokken sin hjem til «stedet» han «gjør i stand» til dem! 1 Tess 4:14-17  

Sitat: «For så sant ______ _________ at Jesus ___________ og stod _______, så skal Gud ved ____________ også føre dem som er _________ ______, fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren: ______ som nå lever og blir tilbake til Herren ______________, skal slett __________ komme _______ _______ som er _____________ inn.  For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv _______ ned fra _______________. Og ______ som ___________ i ____________ på ___________, skal __________ stå ________. ________________ skal ______ som er blitt tilbake og _______________ _____________, ________________ med ________ bli rykket opp i skyene, i ___________, for å ___________ Herren. Og så skal vi være _______________ med _____________ for ___________.»

069Merk! Når Jesus kommer tilbake til vår jord, kommer han for å hente hele sin hjord, både troende jøder og troende ikke-jøder. Først vekker han alle som døde i troen på ham opp fra de døde. Deretter blir de som lever til å se ham komme, gjenforent med dem som er blitt vekket opp fra dødens søvn. Sammen blir de rykket opp i luften hvor de får møte hverandre og deres gode hyrde, Jesus, som tar dem alle med til stedet han har «gjort i stand» til dem. Det stedet er både en hage og dessuten en by, ― nemlig Det nye Jerusalem som til sist skal flyttes ned på jorden. Se Åp 21:2 :

Sitat: «Og jeg så den ____________ _______, det _______ __________________, ____________ ned fra _________________, fra ________, ___________ i ____________ og pyntet som en brud for sin brudgom.»

VILLDYRENE AVSLØRES

10. Nå skal vi se nærmere på noen villdyr som ble åpenbart for Daniel ― villdyr som «åt» Israel i tur og orden. Hvem var konge da Daniel fikk synet? Dan 7:1

Svar: «I det ___________ året _________________ var konge i ___________________, hadde Daniel _______________ og _____________ i sitt ___________ mens han lå på sitt leie. Han skrev _______________ ned, og her __________________ hans beretning.»

Merk! Som nevnt i det forrige studiet, følger ikke Daniels kapittel 7. kronologisk etter kapittel 6. Daniel fikk dette synet det første året Belsasar var konge i Babylon. Han ble drept den samme natten Kyros inntok byen ― så Daniel fikk dette synet før Medo-Persia overtok.

11. Hvordan innleder Daniel sin beretning om hva han så? Dan 7:2

Svar: «Daniel fortalte: Jeg så i et _______ om natten at himmelens fire _______________ satte ____________________ i ________________.»

Merk! I profetisk symbolikk er «vinder» et symbol på krig, ufred og fiendtligheter. Et eksempel på dette finner vi hos profeten Jeremia. Se Jer 49:36-37 :

«Mot Elam sender jeg __________ ______________ fra de ___________ himmelhjørner og ____________ dem for alle disse ______________. Det skal ikke være et eneste land hvor det ikke finnes folk som er _____________ bort fra Elam. Jeg gjør elamittene ___________ for deres ______________, for _________ som står dem etter _____________. Jeg lar _____________ komme over dem, min brennende ____________, sier Herren. Jeg sender ______________ etter dem til jeg får gjort __________ på dem.»

12. Hva er betydningen av «storhavet» eller av «vannmasser» i Bibelens symbolikk? Åp 17:15

Svar: «Han sier videre til meg: «_____________ du så, der skjøgen troner, er _________ og ____________________ og ______________ og mennesker med ____________ tungemål.»

Merk! Krig og uro skulle altså gjøre seg gjellende i det store folkehav. Det var i disse opprørte folkemassene at de store «villdyrene» skulle jakte, slakte og spise sitt bytte.

13. Hvor mange villdyr fikk Daniel øye på? Dan 7:3

Svar: «___________store _________ steg opp av _____________, og de var ulike å se til.»

Merk! Vi så innledningsvis at disse fire villdyrene symboliserer fire kongsmakter eller riker.

De skulle stå fram fra det opprørte folkehav i tur og orden. Se Dan 7:17.23 :

«Disse store dyrene, fire i tallet, ___________ at det ______________ fire konger på jorden. (v. 23) Slik lød hans svar: «Det fjerde ___________ betyr at det skal komme et __________

__________ på jorden, et som er ____________________ enn alle de andre ___________. Det skal ____________ hele jorden, tråkke den ned og _____________ den.»

DET FØRSTE DYRET – BABYLON

14. Hvordan beskrives det første villdyret i rekken som la Israel-landet under seg på den tiden da profetene Jeremia, Esekiel og Daniel levde? Dan 7:4

Svar: «Det __________ ___________ var som en _________og hadde ________________. Mens jeg så på det, ble _____________ ___________ ______, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et ______________________________.»

039Merk! Babylon var det første villdyret, symbolisert med en løve med vinger. Allerede nå ser vi en parallell til drømmen kong Nebukadnesar fikk om den store billedstøtten der hodet av gull også symboliserte Babylon. Men vi skal se at Daniel får flere detaljer om de forskjellige rikene enn det Nebukadnesar fikk. Detaljer som forteller mer om hvert enkelt rike, og ikke minst om skjebnen til «flokken» som vi leste om innledningsvis. Vingene på Løven, representerer det faktum at Babylon gjorde sine erobringer i en fart, slik det også ble sagt om moabittene ved en anledning. Se Jer 48:9 :

«Gi moabittene _______________ å fly med, for de skal av sted i en _______________….»

Men den raske framgangen skulle stoppe opp. Vingene ble revet av. Dessuten fikk løven Babylon et «menneske hjerte.» At en løve får et menneske hjerte er ikke noe komplement. ― Ikke i forhold til tilnavnet som den engelske Kong Richard fikk. Tilnavnet «løvehjerte» fikk han på grunn av sin styrke og sitt ukuelige mot. Litt av en kontrast til Kong Belsasar!

15. Gjennom profeten Jeremia fikk jødene på forhånd greie på hvor lenge Babylons herredømme over dem kom til å vare. Hvor lenge? Jer 25:11-12

Svar: «Hele dette landet [Israel] skal synke i ______________ og bli til _____________, og folkeslagene her skal trelle under ___________________________ i ____________ år. Men når __________ år er __________, vil jeg kreve kongen i ___________________ og hele folket der til ________________ for deres ______________________, lyder ordet fra Herren. Kaldeernes land vil jeg også _____________, og jeg gjør det til ørken for alltid.»

Merk! Etter det 70 år lange fangeoppholdet i Babylon, lovte Gud at han ville føre jødene tilbake til deres land. Se Jer 29:10 :

«Så sier Herren: Når ___________ ______ er gått for _________________, skal jeg se til dere. Jeg vil gjøre det jeg har ___________, og føre dere ________________ til dette sted.»

Vi så i studie 2-B at det var Kyros, kongen av Medo-Persia, som gav jødene tillatelse å reise

tilbake til Israel og til å gjenoppbygge templet i Jerusalem, men det ble aldri mer som før.

DET ANDRE VILLDYRET — MEDO-PERSIA

16. Hva ble det andre villdyret i rekken sammenlignet med? Dan 7:5

Svar: «Så fikk jeg se et _______ ______, det ___________ i ____________. Det var likt en ____________, og det reiste seg ________________ opp. I ____________ mellom tennene hadde det _______ ribben. Og det ble sagt til det: «Stå opp og ______ mye ___________!»

042Merk! I Nebukadnesars drøm ble bjørneriket Medo-Persia symbolisert med armene og brystet av sølv. At dette villdyret, Bjørnen, reiste seg halvveis opp passer godt til Medo-Persia. Den persiske delen av alliansen var nemlig den mest dominerende. De tre ribben bjørnen hadde i gapet mellom tennene sikter til de tre kongeriker og deres landområder som ble erobret av denne alliansen, nemlig Babylon, (og dermed Israel), Lydia og Egypt. Som vi har sett, levde Daniel til å se at Babylon måtte gi tapt til Medo-Persia. Selv om perserkongen Kyros hadde sagt at jødene kunne vende hjem til Israel, var de på ingen måte et selvstendig folk. Dessuten var det bare et fåtall som reiste tilbake til Israel. De fleste ble boende i fremmed land der de var blitt spredt av assyrerne og babylonerne.

17. a) Ved hvilken annen anledning viste Medo-Persia seg fra en stygg rovdyr side overfor jødene? Ester 3:8 b) Hva ønsket Haman å gjøre med samtlige jøder? Ester 3:12-13

Svar a): «Da sa Haman til Xerxes: «Her er et __________ som bor ___________ og for seg __________ blant __________________ i _________ provinsene i ditt rike. Deres _______ er __________________ enn ____________ hos alle andre folk, og kongens ____________ følger de ___________. Det høver ikke for kongen å la dem gjøre som ______ vil.»

Svar b): «Den trettende dagen i den første måneden ble kongens _________________ kalt sammen. Og det ble satt opp et skriv på ______________ befaling, til kongens satraper, til stattholderne i hver enkelt _____________ og til høvdingene for hvert enkelt ___________. Skrivet skulle sendes til hver provins i den ________________ de brukte der, og til hvert folk på det __________ de talte. Skrivet ble utstedt i kong Xerxes’ navn og forseglet med kongens seglring. Så ble skrivet sendt med ___________ til alle kongens provinser, med ___________ om at ________ ____________ skulle ________________, _____________ og _____________, både unge og gamle, småbarn og kvinner. _________ skulle _________ på ______ dag, den _______________ dagen i den ____________ måneden, den måneden som kalles adar. Og alt de __________, skulle ______________.»

Merk! Denne massakren ble avverget i siste stund gjennom dronning Esters og Mordekais modige inngripen. Befalingen som gjorde jødene til «fritt vilt» innen hele Medo-Persia, ble nøytralisert av en annen beslutning som gav jødene rett til å forsvare seg med alle midler mot deres fiender. Seieren gikk i jødenes favør. Se Esters bok kapittel 8-9 .

DET TREDJE VILLDYRET — HELLAS

18. Hvordan blir det tredje villdyret i rekken beskrevet? Dan 7:6

Svar: «Deretter så jeg et annet _________ som lignet en ___________________. Det hadde ___________ fuglevinger på ryggen, og det hadde __________ ____________. Dyret fikk __________ makt.» 

046Merk! Hellas ble symbolisert med hoftene av kobber i Nebukadnesars drøm. Overfor Daniel ble Hellas symbolisert med en leopard. Det hellenske riket hadde en lynrask framgang (symbolisert med fire vinger), under Alexander den Store og fikk i sannhet stor makt. Medo-Persia måtte melde pass overfor denne stormakten året 332 f.Kr. Men Alexanders eneste lille arving ble myrdet. Da Alexander døde i ung alder, ble hans mektige rike flerret av borgerkrig i ca. 20 år. Til slutt i år 301 f.Kr. ble det hellenske riket delt mellom hans fire generaler, symbolisert ved leopardens fire hoder. I mange år var Israel en kasteball mellom forskjellige elementer innen disse fire territorier. Først ble de styrt av makedonerne, deretter av egypterne, og så av syrerne. Den 22. juni 168 f.Kr. markerer undergangen til det hellenistiske riket som da måtte gi tapt for de veldisiplinerte romerske hærstyrker.

DET FJERDE VILLDYRET — ROMERRIKET

19. Hvordan omtales det fjerde villdyret som skulle «ete» Israel og mange andre land og folk? Dan 7:7

Svar: «Så fikk jeg i mine nattsyner se et ____________ _________, ________________ og __________________ og meget ___________. Det hadde store ____________ av ________ og ______ og _____________; og det som ble til overs, _____________ dyret ned med føttene. Det var ___________________ enn alle de tidligere _______________ …»

Merk! Romerriket ble symbolisert med leggene av jern i Nebukadnesars drøm. I Daniels syn ble dyret med jerntenner som symboliserte jernriket Rom, ikke sammenlignet med noe kjent dyr. Dets karakter ble bare beskrevet som fryktelig brutal. Romerriket beholdt sitt jerngrep i over 500 år. Det var dette riket, «villdyret,» som rådde grunnen i Israel på den tiden da Israels «Gode Hyrde» ble født. Se Luk 2:1-7 :

«Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra _____________ __________________ om at ___________ _______________ skulle innskrives i ________________. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og __________ drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. ___________ drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by __________________, siden han var av ____________ hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med ______________, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun __________ sin _________, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.»

20. Hvordan ønsket Gud at Israel skulle oppleve Jesu komme til dem? Luk 2:8-14

ENGEL1Svar: «Det var noen ____________ der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over _____________ sine. Med ett stod en Herrens ____________ foran dem, og Herrens herlighet ____________ om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: «Frykt _________! Jeg kommer til dere med bud om en stor ___________, en glede for hele ____________: I dag er det født dere en ____________ i Davids by; _______ er ______________, [gresk for Den Salvede] _____________. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et ___________ som er svøpt og ligger i en _____________.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som _______________ Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste og __________ på jorden blant mennesker som har Guds _________________!»

Merk! Men gleden og freden som Gud hadde tiltenkt Israel uteble dessverre i stor grad.

21. Hvorfor gråt Jesus over Jerusalem? a) Luk 19:41-44 b) Luk 13:34

Svar a): «Da han kom nærmere og så byen, ___________ han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde _____________ hva som tjener til ___________! Men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da dine _______________ kaster en voll opp omkring deg, _______________ deg og trenger inn på deg fra alle _____________ og ___________ ________ og dine _______________ til jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, ____________ du ikke forstod at ___________ var kommet da ____________ gjestet deg.»

Svar b): «Jerusalem, __________________, du som slår profetene i __________ og steiner ________ som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men ___________ ____________ ____________.»

Merk! Jesus gråt over Jerusalem fordi folkets ledere ikke forsto tiden de levde i, og hva som tjente til nasjonens fred og til den glede han kom for å gi dem. Han kjente til skjebnen som kom til å ramme byen ― av romerne. Ødeleggelsene som Jesus forutsa, rammet byen Jerusalem og dets tempel i år 70 e.Kr. Jesus ble henrettet av romerne 39 år tidligere i år 31 e.Kr. Det er ingen hemmelighet at hatet mellom romere og jøder flest var uhyre intenst.

22. Hvordan ble tiden da villdyrene tok seg til rette, omtalt overfor Daniel i perioden etter at bjørnen, Medo-Persia, hadde overtatt makten? Daniel 10:1

Svar: «I det tredje året _____________ var konge i _____________, fikk Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar, en _____________________. Åpenbaringen er ____________, og den varsler ___________ ____________. Han merket seg åpenbaringen og gav akt på synet.»

Merk! Israel ble i sannhet «spist» av alle disse villdyrene som vi har sett på i dette studiet. Det ble virkelig «tunge tider» for Israel. Hadde de lest Daniels bok (slik Jesus foreslo), og forstått hvilken tid de levde i, hadde kanskje de blitt spart for mye innen det 4. dyrets horn.

DE TI HORN PÅ DET FJERDE VILLDYRETS HODE

23. Vi så i Studie 2-B at Romerriket ble fragmentert i året 476 e.Kr. Denne utviklingen ble symbolisert ved føttene (som hadde ti tær) av jern og leire i Nebukadnesars drøm.  

Hvordan ble fragmenteringen av det romerske imperium skildret i Dan 7:7 ?

034Svar: «Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde ______, ________________ og forferdelig og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og _______ og knuste; og det som ble til ____________, tråkket dyret _______ med føttene. Det var __________________ enn alle de tidligere ______________ og hadde ______ _____________.»

Merk! At Romerriket skulle deles opp i mindre enheter, framstilles ved de ti horn på det fjerde dyrets hode. Jødene fikk også gjennomgå på grunn av noen av disse.

24. Fikk Daniel informasjon om at delingen av Romerriket hadde en sammenheng med de ti horn på det fjerde villdyrets hode? Dan 7:19-20.23-24

Svar: «Da ønsket jeg å få vite hva meningen var med det ______________ _____________. Det var annerledes enn alle de andre, et _________________ ________ med ____________ av ___________ og klør av kobber. Det _______ og ________________, og det som ble til overs, tråkket det ned med føttene. Jeg ønsket også å få rede på de ______ _____________ det hadde på hodet,… (v. 23)  Slik lød hans ____________: «Det ____________ dyret betyr at det skal komme et _____________ rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal ____________ hele jorden, tråkke den ned og ____________ den. De ____ ______________ betyr at det skal komme _______ _____________ i dette __________…»

Merk! Perioden etter fragmenteringen av Romerriket har også betydd vanskelige tider i israelittenes historie. Det Hitler i moderne tid fikk utført mot jøder overalt der hans krigsmaskin klarte å jakte dem ned, er et skrekkens eksempel på nettopp dette.

ET NYTT LITE HORN SKYTER OPP MELLOM DE TI

25. Hvilken nyutvikling skjedde videre mellom de ti horn? Dan 7:8

Svar: «Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et ___________ __________ ___________ som __________ opp ___________ dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde __________ som et ________________ og en ________ som ____________ ____________ ord.

NEW_1Merk! Dette nye lille hornet som skjøt opp etter og mellom de ti andre på det fjerde dyrets hode, symboliserer en maktfaktor Kong Nebukadnesar ikke fikk informasjon om. Vi kommer tilbake til dette nye hornet i vårt neste studie. Der skal vi omsider skifte blikket fra utviklingen her på jorden til en begivenhet Daniel ble gjort oppmerksom på. Det skulle skje noe i himmelen etter at det nye lille hornet hadde gjort «som det ville» mot «saueflokken» som Esekiel skrev om. Denne flokken blir kollektivt kalt «de hellige» i Daniels syn om villdyrene. Se Dan 7:25 . Kanskje denne flokken kunne vært spart for den maktfaktor det nye lille hornet representerer ― hadde bare Israels åndelige ledere forstått hva som tjente til fred den gangen Jesus gråt over Jerusalem.