2A Babylons vismenn

027Denne gangen skal vårt studie av Daniels bok innlede en spesiell opplevelse som kongen i Babylon erfarte det andre året etter at han hadde ført Daniel og hans tre venner i fangenskap. Det er få kapitler i Bibelen som har gjort så stort inntrykk på så mange ærlige skeptikere og tvilere, som det andre kapitlet i Daniels bok! Nebukadnesar var den gang heller ikke en mann som trodde på Bibelens Gud, men det begynte å endre seg en natt da han lå og sov — og drømte.

Enten man er troende eller ikke, pleier dette kapitlet å gjøre inntrykk. Det er som om vi mennesker blir trukket inn i et stummende mørkt rom der flombelysningen plutselig blir slått på. Mørket fordufter og vi får se ting som vi aldri før hadde tenkt eksisterte. Men det kan skje mer med oss enn som så. Tomrommet som vi før hadde inni oss blir fylt av en indre ro og trygghet som savner sidestykke! Livet begynner å få et innhold som gir mening og håp midt opp i alt som er så meningsløst. La oss ta fatt på innledningen til dette fascinerende kapitlet!

1. Som alle andre måtte kong Nebukadnesar ta seg tid til å hvile ut etter en lang arbeids dag. Hvordan gikk det en natt mens han lå og sov? Dan 2:1

Svar: «I det året Nebukadnesar var konge, hadde han som gjorde ham så til at han fikk

Merk! Drømmen gjorde inntrykk. Søvnlysten forsvant. Har du opplevd noe lignende? Det hender kanskje at vi får et og annet mareritt, men da vet vi at drømmen var nettopp det, og livet går videre. Men sånn var det ikke med Nebukadnesar. Han trodde at denne drømmen hadde en spesiell mening.

2. Hvem sendte kong Nebukadnesar bud på og hvorfor? Dan 2:2

 Svar: «Da sendte kongen bud på , , trollmennene og , [astrologene] for at ] skulle ham hadde . kom og trådte fram for kongen.»

Merk! I det gamle Babylon trodde man at en drøm hadde sin betydning. Hvorfor? Jo, fordi man trodde at gudene kommuniserte til menneskeheten gjennom syner og drømmer. Kongen sendte derfor bud på Babylon-gudenes talerør. De var nasjonens «ekspertise» når det gjaldt drømmetydning og mye annet. Men kongen hadde et større problem enn som så. Han kunne ikke huske hva han hadde drømt! Derfor ville han at gudenes representanter i første omgang skulle fortelle ham selve drømmen. Han regnet vel med at guden som hadde gitt ham drømmen kunne huske dette og fortelle det videre til en eller annen av sine representanter.

3. a) Hva for slags guder tilbad man i Babylon?  Dan 5:4 Slike guder betegnes som avguder i Bibelen. Vi så i vårt forrige studie hvem som egentlig blir tilbedt i en slik sammenheng. b) Hvem? (Se svartekst til spørsmål nr. 23 i det forrige studiehefte).

Svar a): «Mens de drakk av vinen, priste de sine av og , og , og

Svar b): __________________________________________________________________

4. Hva hadde Gud sagt til sitt folk Israel, når det gjaldt å henvende seg til slike informasjonskilder som kongen her gjorde? 5. Mos 18:10-13

Svar: «Hos deg må det noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, som tar , ingen , eller . må drive med , spørre og til eller søke hos de . For som gjør slikt, har Herren for, og det er på av slik Herren din Gud driver folkene bort fra deg. skal du i til Herren din Gud.»

028Merk! Nebukadnesar sendte bud på representanter for onde ånder. De var kontaktformidlere mellom mennesker og slike ånder. Spåmennene fikk sine informasjoner fra «spådomsånder.» Disse onde åndene har «spesialisert» seg på å gi sin versjon om framtiden. I etterkant gjør disse det de kan for å legge forholdene til rette for at deres spådom skal gå i oppfyllelse. Noen ganger lykkes de, andre ganger ikke. Et «gjenferd» er egentlig ikke en død person som «går igjen,» men en ond ånd som etterligner en som er død ― og de er eksperter i så måte!

5. Hvilken rolle spilte en ond ånd i fortellingen som vi finner i Apg 16:16-20 og Apg 16:23

Svar: «En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavinne som var av en . Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådde. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: ‘Disse folkene er for Den Høyeste Gud, og de forkynner dere veien til .’ Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus , snudde seg og sa til : ‘Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far av henne.’ Og den henne på timen. Da herrene hennes forstod at det ikke var fortjeneste å håpe på, grep de Paulus og Silas og trakk dem med seg for som holdt til på torget. De førte dem fram for byens embetsmenn og sa: ‘Disse mennene lager i byen vår. De er ,…(v. 23) De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å dem godt.»

Merk! Her kommer onde ånders virksomhet klart til uttrykk. Legg merke til hvordan spådomsånden i dette tilfelle snakket sant da det ble ropt: «Disse folkene er tjenere for Den Høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse.» Men Paulus opplevde dette som dårlig reklame. Han ville ikke at folk skulle tro at han og spåkvinnen stod i ledd under samme oppdragsgiver og informasjonskilde! Derfor beordret han den onde ånden ut i Jesu navn.

ONDE ÅNDER I AKSJON ― OGSÅ I DET «NYE BABYLON»

6. Vi skal etter hvert få se at det gamle Babylon som ble tilintetgjort for lenge siden, har fått sitt åndelige motstykke i en nytestamentlig sammenheng. a) Hvem er i full aktivitet i dette nye Babylon? Åp 18:1-2 b) Hvilket råd blir gitt til dem som har sitt opphold der og hvorfor? Åp 18:4

Svar a): «Deretter så jeg en annen stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham. Han ropte med veldig røst: ‘, falt er den store! Den er blitt et for , et tilhold for , ja, en tilflukt for og fugler.»

Svar b): «Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra fra henne, , så dere ikke har del i hennes og ikke rammes av hennes plager.»

Merk! Disse babylonske informasjonskildene er mangfoldige. Det finnes mange slags onde ånder (her også kalt «avskyelige fugler») som utfører forskjellig former for bedrag. De er alle sammen uforenlige med dem som virkelig går inn for å stå på Guds side!

7. Hva skjedde i oldtidsbyen Efesos som understreker at det Bibelen definerer som babylonsk svartekunst ikke er forenlig med sann kristendom? Apg 19:18-20

Svar: « av dem som var , kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde . Og ikke så av dem som hadde med , kom med sine og dem mens alle så på. Man regnet ut av dem og kom til sølvpenger. På måten hadde ord veldig og fikk stor makt.

Merk! Man kan kanskje spørre seg hvorfor de som var blitt kristne ikke heller valgte å selge bøkene sine i stedet for å brenne dem! Den gang tilsvarte nemlig en sølvpenge 4 dags lønninger. Disse svartekunst bøkene representerte med andre ord en verdi på 200.000 dagsverk! Du kan selv regne ut hva dette hadde tilsvart i norsk valuta! Men nei, de som før hadde eid disse bøkene ville ettertrykkelig markere at de nå tok totalt avstand fra det de før hadde drevet med. Dessuten ville de ikke bidra til at andre skulle få bruke bøkene. Legg merke til at Herrens ord fikk veldig fremgang og stor makt etter dette bokbålet!

8. Hva hadde Gud tidligere sagt om Babels (Babylons) skjebne gjennom profeten Jesaja? ― Og hvilken utfordring fikk landets vismenn når det gjaldt å avverge denne katastrofen? Jes 47:1 og Jes 47:11-12  

Svar: «Stig ned og sett deg i støvet, du unge kvinne, datter! Sett deg på jorden, uten tronstol, du kaldeer-datter! For skal ikke lenger kalles den fine, forvente dame. (v. 11) skal komme over deg, og den kan du ikke mane bort. skal ramme deg, og den kan du ikke avverge ved noe sonemiddel. kommer det over deg et stormvær du ventet. Kom nå med dine og all din , som du har drevet med fra ungdommen av. Kanskje du kan få hjelp av det, du ulykken bort!»

9. Hvilken svartekunst blir særlig trukket fram som unyttig og uten verdi i denne sammenheng? Jes 47:13-14

Svar: «Du har strevd med dine mange planer. La dem nå komme og deg, de som og kikker på , de som for varsler det som skal . Men se, de blir lik halmstrå, som ilden opp. De kan ikke berge sitt liv fra flammenes sterke tak. Dette er ikke til å varme seg ved, ikke et bål til å sitte foran.»

017Merk! Vi har sett at stjernetyderne, dvs. astrologene var blant de vismenn som kong Nebukadnesar sendte bud på for å få hjelp. Det er nytt for mange at Bibelen omtaler astrologi, men her ser vi tydelig hvordan de babylonske astrologene fikk sitt pass påskrevet av Vår Herre selv. Astrologien har intet å tilføre et menneske! Det er ikke stjernene som styrer våre liv. Onde makter vil at vi skal tro det, og forsøker å få det til å se slik ut, men Gud sier noe helt annet, og vil til slutt overkjøre astrologenes framtidsvisjoner fullstendig.

10. a) Hvem kan man ikke stole på når det gjelder forutsigelser om det som hører framtiden til? Jes 44:25 b) Hvem kan man stole på i denne forbindelse? Jes 44:26 c) Hvorfor? Se Am 3:7 !

Svar a): «Varseltydernes gjør jeg virkningsløse, jeg lar bli til . Jeg gjendriver vismennene og gjør deres visdom til

Svar b): «Men jeg mine ord og den som mine har . …»

Svar c): «For Herren gjør ikke uten at han har sitt råd for sine

11. Det å forutse samt å forutsi framtiden med 100% nøyaktighet er noe Gud har reservert utelukkende for seg selv. Hvordan kommer dette til uttrykk i Jes 42:8-9 ?

Svar: «Jeg er , det er mitt navn. Jeg gir ikke min ære til andre og ikke min pris til gudebilder. Det som ble , er , nå kunngjør jeg ting. de ennå spirer fram, lar jeg dere få dem.»

Merk! Gud har kommunisert med oss mennesker gjennom sine tjenere profetene. Han har full oversikt over nåtiden samt over både fortid og framtid. Dette strider mot all «sunn fornuft,» men Daniels bok er full av beviser på at Guds påstand om seg selv stemmer.

12. Jesus kunne også forutsi det som kom til å skje. Hvorfor gjorde han disse detaljene kjent for sine disipler? Joh 14:29

064Svar: «Nå har jeg sagt dere dette det skjer, for at dere skal det

Merk! Gud opplyser om framtiden slik at vi kan være informert og kan ta våre forholdsregler når det er nødvendig. Hver gang en profeti går i oppfyllelse burde dette styrke vår tro på at Gud vet hva han snakker om, og overbevise oss om at han er vår tillit verdig.

13. a) På hvilken måte bebreidet Jesus sine disipler og hvorfor? Luk 24:25-27 b) Hva har Jesus makt til å gjøre som kan hjelpe oss til å forstå det profetene har sagt? Luk 24:44-45

Svar a): «Da sa han til dem: ‘Så dere er, og så til å tro alt det har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?’ Deretter begynte han å utlegge for dem det som står om i , helt fra av og hos

Svar b): «Han sa til dem: ‘Det var jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at måtte som står om i , hos og i .’ Da han så de kunne

Merk! Det må ha vært et uhyre interessant — og ikke minst inspirerende studie i Bibelens profetiske skrifter disse disiplene fikk av Jesus! Vi burde ikke være så trege til å tro det profetene har skrevet!  Det er mange som prøver å forstå profetenes skrifter på egenhånd, uten Guds hjelp. Da blir konklusjonene også feil. Når vi ber Gud om å åpne vår forstand slik at vi kan forstå skriftene rett, er han mer enn villig til å hjelpe oss i så måte.

14. Hvordan blir det understreket i Bibelen at en ikke kan forstå noe profetord i Skriften på egenhånd? 2 Pet 1:20-21

Svar: «Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe i Skriften på hånd. For aldri er noen båret fram fordi et ville det; men drevet av Den talte mennesker ord fra

Merk! Det er Den Hellige Ånd som har inspirert profetene til å skrive. Han vil også gi den nødvendige innsikt til å forstå det han har inspirert når vi i ydmykhet ber om det.

15. Hvilken del av skriften bør en i særlig grad merke seg og hvorfor? 2 Pet 1:19

Svar: «Derfor står også desto fastere for oss. dere ha for , for det er lik en som på et sted, inntil dagen gryr og går opp i deres hjerter.»

Merk! Profetordet lyser opp i et terreng som er mørkelagt for oss mennesker. Det gir oss håp og er med på styrke vår tro på Jesus. Han er «morgenstjernen» og kommer til å opplyse våre sinn og tanker ved at vi studerer Bibelens profetier. Se Åp 22:16 :

«Jeg, , har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. rotskudd og ætt, den klare

16. Forstod profetene selv alt de skrev om Jesus og hans fremtidige misjon til vår jord fra deres ståsted? 1 Pet 1:10-11

Svar: «Denne var det grunnet på og , da de om den dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken , som var i dem, siktet til, og den ville bli. Ånden vitnet om Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet.»

Merk! Her leser vi at til og med tiden da Jesus skulle komme for å dø var blitt forutsagt uten at profeten forstod dette. Det var faktisk Daniel som fikk noen bemerkelsesverdige detaljer om denne tiden slik vi senere skal se i dette kurset.

17. Var de første kristnes forkynnelse preget av hva profetene hadde sagt og skrevet? Apg 26:22 og Apg 26:27

AGRIP_1Svar: «Men til dag har Gud hjulpet meg, så jeg har for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det og sa skulle , (v. 27)  Kong Agrippa, tror du på ? Jeg vet at du tror.»

Merk! Måtte Gud hjelpe oss til å tro det Gud har åpenbart gjennom sine profeter! Det vil vi tjene på både nå og siden.

TILBAKE TIL KONG NEBUKADNESAR OG BABYLONS VISMENN

18. a) Hvordan introduserte Nebukadnesar sitt problem for sine vismenn? Dan 2:3 b) Hva svarte astrologene i første omgang? Dan 2:4

Svar a): «Han sa til dem: ‘Jeg har hatt en som gjør meg så til . Jeg ønsker å få har

Svar b): « svarte kongen på arameisk: ‘Kongen leve evig! dine tjenere , så skal vi deg hva den

Merk! Astrologene førte ordet på vegne av de andre vismennene. De håpte kanskje at de hadde hørt feil da kongen forlangte at de skulle fortelle ham hva han hadde drømt. Hvis kongen fortalte dem drømmen, så skulle de klare å bli enig om en eller annen betydning!

19. a) Firte kongen på sitt krav? Dan 2:5-6 b) Hvordan reagerte Babylons vismenn på dette? Dan 2:7 c) Hjalp det? Dan 2:8-9

Svar a): «Da sa kongen til : ‘Det er min vilje at hvis dere ikke forteller meg og sier den , skal dere hogges i , og husene deres skal bli til en . Men hvis dere forteller meg drømmen og sier hva den betyr, skal dere få rike og stor heder av meg. Fortell meg derfor og si den !’»

Svar b): «Da svarte de for annen gang: ‘ sine tjenere , skal vi si deg hva den .’»

Svar c): « sa: ‘Jeg skjønner godt at dere prøver å vinne tid, fordi dere ser at mitt ord står : Hvis dere kan fortelle meg drømmen, vil dom ramme dere . Men dere er blitt enige om å føre meg med en , i håp om at tidene skal forandre seg. meg derfor drømmen, så jeg at dere kan si meg den !’»

Merk! Situasjonen var ytterst kritisk! Ikke nok med at kongen ville at de skulle fortelle hva han hadde drømt, han ville også at de skulle fortelle hva denne drømmen betydde. Tenk om det hele var en felle! Tenk om han bare lot som om at han hadde glemt drømmen. Hvis de da bare diktet en drøm og att på til kom med en fiktiv betydning, ville de gå rett i fella!

20. a) Hva svarte astrologene da kongen truet med dødsstraff dersom de ikke etterkom hans ønsker? Dan 2:10-11 b) Hvordan reagerte kongen på deres svar? Dan 2:12

Svar a): « svarte kongen: ‘Det finnes et menneske på jorden som kan fortelle kongen det vil vite. For har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, noe slikt av en spåmann, åndemaner eller stjernetyder. Det kongen krever, er for . Det er ingen andre enn som kan fortelle kongen det han vil ; men de har ikke sin bolig blant dødelige mennesker.»

Svar b): «Kongen ble og for dette og at vismenn i skulle

NEBU1-filteredMerk! Det hjalp ikke at vismennene påstod at oppgaven var for vanskelig. Kongen ble sint og følte nå at de hadde ført ham bak lyset hele veien. En av grunnene til at han hadde ansatt dem var jo nettopp fordi de påstod å ha kontakt med høyere makter. Hvis de hadde en slik kontakt fikk de sannelig vise det på en måte som han kunne sette pris på! Hvis ikke, var de totalt overflødige og skulle få lide straffen for å ha holdt ham for narr.

21. Hvem var innbefattet i dødsdommen kongen hadde uttalt over alle Babylons vismenn? Dan 2:13

Svar: «Da befalingen om å drepe vismennene var sendt ut, lette de også etter og for å slå dem i

Merk! Daniel og hans tre venner var ikke tilstede da Babylons vismenn trådte fram for kongen. På det tidspunktet var de ennå ikke blitt «uteksaminert» etter to års utdannelse. Det skulle enda gå ett år før kongen sa at disse fire guttene var ti ganger visere enn alle de andre.

22. Hva bad Daniel om da de kom for å arrestere ham? Dan 2:14-16

Svar: «Da vendte seg med kloke og forstandige ord til Arjok, sjefen for kongens livvakt, som hadde dratt ut for å Babylonias vismenn. Han tok til orde og spurte Arjok, kongens høvedsmann: ‘ har kongen gitt denne strenge befalingen?’ Da fortalte Arjok Daniel det hang sammen. Daniel gikk da inn og bad kongen gi ham en , så skulle han fortelle ham

033Merk! Da Daniel fikk greie på hendelsesforløpet som førte opp til situasjonen han nå befant seg i, ble han sannsynligvis tilskyndet av Gud til å be om en audiens hos kongen. Han visste at Gud også kommuniserte gjennom både drømmer og syner. Hvis det var Gud som stod bak kongens drøm, skjønte han godt hvorfor Babylons vismenn ikke hadde fått innblikk i hva kongen hadde drømt. De hadde jo ikke kontakt med himmelens Gud! Kanskje Gud ville fortelle ham det kongen ønsket å vite. Derfor bad han kongen om en frist til neste dag.

23. Hva gjorde Daniel etter at hans søknad var innvilget av kongen ― og med hvilket resultat? Dan 2:17-19

Svar: «Deretter gikk Daniel hjem og det som hadde hendt, til sine venner Hananja, Misjael og Asarja. Han ville at de skulle Gud i himmelen om å barmhjertighet og denne , så Daniel og vennene hans ikke skulle livet sammen med de andre vismennene i Babylonia. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et om natten. Og Daniel priste Gud i himmelen.»

Merk! Daniel tok kontakt med sine tre venner. Sammen bad de Gud om å åpenbare hemmeligheten om hva kongen hadde drømt. Gud hørte deres bønn. Det er sant det som står i den kjente sangen: «Det er makt i de foldede hender.»

24. Hvordan reagerte Daniel da han forstod at Gud hadde gitt ham et innblikk i det som var skjult for kongen? Dan 2:20-23

035Svar: «Han tok til orde og sa: være Guds navn fra evighet og til ! For visdommen og styrken er . Han lar år og tider skifte, konger og konger. Han gir de vise og de forstandige forstand. Han det dype og dulgte; han hva som er i , og hos ham har lyset sin bolig. Deg, mine fedres Gud, og jeg, for du har gitt meg og styrke. Nå har du meg det om; kongen vil , har du oss.»

Merk! Et viktig poeng å få med seg: Daniel glemte ikke å takke for bønnesvar!

25. Ønsket Daniel at de andre vismennene i Babylon skulle miste livet? Dan 2:24

Svar: «Så gikk til Arjok, som kongen hadde gitt befaling om å Babylonias vismenn. Han kom og sa til ham: ‘ Babylonias vismenn. Før meg fram for kongen, så skal for ham.»

Merk! Daniel hadde intet ønske om at disse hedenske menn skulle miste livet slik at han og hans tre troende venner skulle få dominere scenen alene fra da av. Han ville at de skulle bli oppmerksom på hvor mye mer troverdig Gud er i forhold til de makter som de tjente! Han visste at Gud ikke hadde behag i deres død. En annen samtidig profet, Esekiel som også var ført i fangenskap til Babylon, sa følgende på Guds vegne ― se Esek 18:23 :

«Det er vel at den skal ? Sier Herren Gud. , jeg vil at han skal fra sin ferd og

26. Hvem forsøkte å ta æren for at Daniel kunne fortelle alt det kongen ville vite? Dan 2:25

Svar: «Da skyndte seg og førte Daniel inn til kongen og sa til ham: ‘Blant de bortførte fra Juda har funnet en mann som kan fortelle kongen hva drømmen betyr.’»

27. Prøvde Daniel å ta æren for sin viten om drømmen selv? Dan 2:26-28

Svar: «Kongen tok til orde og spurte Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar: ‘Er virkelig i stand til å meg den jeg har hatt, og den?’ Daniel svarte kongen: ‘Den hemmeligheten som kongen spør om, kan vismenn eller åndemanere, spåmenn eller tegntydere kunngjøre for kongen. det er en i som hemmeligheter. har for kong Nebukadnesar som skal i de . er drømmen og du hadde i ditt indre, mens du lå på ditt leie: …»

Merk! Daniel lot kongen få vite at intet menneske skulle ha æren for det hans majestet nå skulle få høre. Det Daniel fortalte skal vi se nærmere på i vårt neste studie!