9 Herren kjenner sine

21-106

Johannes avsluttet sin beskrivelse av de fire første basunene med følgende opplysning som vi finner i Åp 8:13 : «Da så jeg en ørn, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst: «Ve, ve, ve over dem som bor på jorden, når de tre siste englene lar sine basuner lyde.»

I dette studiet skal vi ta for oss de to første av disse tre «veene» (som er de siste av i alt sju plager). Vi skal se at disse plagene ikke kommer til å ramme absolutt alle som bor på jorden. Ikke fordi de ikke lenger fysisk er til stede på jorden når plagene rammer, men fordi Gud ikke regner dem som å tilhøre jorden. Slik sett stiller de altså i en klasse for seg — slik vi ser i Hebr 12:22 :

«Nei, dere er til fjellet , til den levende , det , til tusener av engler, til en høytidssamling.»

Dette ble sagt om de som trodde på Jesus som sin frelser allerede på Paulus sin tid. Gud anser de som tror for å være blant himmelens borgere. Selv om vi ikke er kommet dit fysisk enda, så kan vi allerede nå være der i våre tanker og i vår innstilling. Vi har vår borgerrett i himmelen. Se Fil 3:20 :

«Men vi har vår i , og vi Herren, , som frelser.»

Når plagene kommer over jorden, vil situasjonen være den samme for Guds trofaste barn som den var for israelittene da Gud var i ferd med å føre dem ut av Egypt. De hørte ikke hjemme der — de var på vei ut derfra til et bedre land. Derfor ble de heller ikke rammet av plagene som var myntet på egypterne som forsøkte å holde dem fanget i slaveriets tyranni. Det landet Guds folk skal føres til i denne omgang er ikke det jordiske Kanaan. Nei, de skal til stedet som Abraham egentlig ventet på.

1. Hvilket land, eller dvs. hvilken by, ventet Abraham på mens han bodde som innflytter i det landet hans kjødlige etterkommere var på vei til da de forlot Egypt? Hebr 11:8-10

Svar: «I var Abraham da han ble kalt, så han til et som han skulle få til odel og eie. Han drog av sted uten å vite hvor han kom hen. I tro levde han som innflytter i det Gud hadde ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme . For han med de grunnvoller, den som har til og

Merk! Abraham ventet ikke på en jordisk by, for intet land i verden kan varte opp med en by med «faste grunnvoller» som har «Gud til byggmester og skaper.» ― Stedet han og hans trosfeller ventet på? Se Hebr 11:16 :

«Men nå er det et bedre land de lengter etter: et . Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men kaller seg deres Gud; for en har han gjort ferdig for

Landet som Abraham og hans likesinnede ventet på og lengtet etter å komme til, var Det nye Jerusalem.  Abrahams tydelige tro på Guds løfte, gikk hånd i hånd med hans lydighet til Guds vilje og krav. Dette ser vi i 1. Mos 26:5 .

24-142. Hvorfor fikk ikke Abraham og hans trosfeller oppleve å få komme til sitt i himmelske hjem som de lengtet etter? Hebr 11:39-40

Svar: «Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin , men de å som var . Gud hadde for skyld noe i tanke; de skulle uten

Merk! Abraham og hans likesinnede lydige troshelter er ikke kommet fram til Guds by enda. Gud har nemlig bestemt at dette er noe alle hans barn skal få oppleve sammen og samtidig. Dette studiet skal ta for seg noe mer av de forhold som vil prege jorden før denne eksodus til det gode landet i himmelen endelig skjer.

DE TO FØRSTE AV DE TRE VE BASUNENE

3. Hva var det aller første Johannes la merke til da den femte engelen blåste i sin basun? Åp 9:1-2

Svar: «Den engelen blåste i sin basun. Da så jeg en som var . Den fikk nøkkelen til som fører ned i . Og da den brønnen, steg det opp som av en stor , så og ble

Merk! Dette er ikke noen vanlig stjerne eller meteor som faller ned på jorden. Denne stjernen er mest sannsynlig Guds og menneskers verste fiende. Vi leser noe lignende om ham i Jes 14:12-14

«Å, at du er falt fra , du , morgenrødens sønn! At du er til , du som over ! Det var som sa med deg selv: ‘Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. tar plass på lengst i nord. vil stige over de høye skyer og gjøre meg . »

Jesus kommenterte denne stjernens fall fra himmelen i et ordskifte som vi kan lese om i Luk 10:17-20 :  

«De sytti kom glade tilbake og sa: ‘Herre, til og med de adlyder oss når vi nevner ditt navn!’ Han svarte: ‘ falle fra som et lyn. Ja, har gitt dere til å trå slanger og under fot og makt over alt , og skal dere. Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i

Satan er den som på en eller annen måte er ansvarlig for «røyken» som skal formørke både luften og solen. Vi skal lese mer om ham og de onde ånders fall i Åpenbaringens 12. kapittel.

4. På hvilken måte blir Jesu utsagn om å få «makt over alt fiendens velde» og om å «trå slanger og skorpioner under fot» ― uten å ta skade av det, interessant i lys av det vi leser videre om den 5. basunens plage? Åp 9:3-4

Svar: «Ut av kom det som spredte seg over jorden, og de fikk samme makt som jordens . Det ble sagt dem at de måtte gresset på jorden eller noe annet grønt og ikke noe tre, men de som hadde Guds på pannen.»

Merk! Var det spesielt denne tiden Jesus hadde i tanke da han fortalte sine disipler om hvor lite Satan og hans fiendtlige velde egentlig har å stille opp med? Den Onde klarer ikke å utrette noe som helst mot en eneste én som har fått sitt navn skrevet inn i himmelens protokoll! Hva denne gresshoppersvermen er som får samme makt som jordens skorpioner til å skade «bare de mennesker som ikke hadde Guds segl på pannen,» vet vi lite om. Men det er ikke første gang et slikt uttrykk blir brukt i bibelsk sammenheng, slik vi ser i Dom 6:5-6 :

«Som i kom de med buskap og telt. Det var ikke på dem og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet , så Israel ble rent utarmet på grunn av . Da ropte israelittene til Herren.»

Når gresshoppere blir nevnt i denne sammenheng, er det for å understreke de enorme mengder av fiendtlige tropper.

55. Hvilken parallell finner vi i beretningen om den femte plagen gitt i Åp 16:10 ?

«Den engelen tømte sin skål over trone. ble lagt i , og folk seg i tungen av

Merk! Det «dyrets rike» som settes under lupen i Åpenbaringens 13. kapittel, ble lagt i et tett mørke. Det skjer en formørkelse som vi også leste om i Åp 9:2 . Vi ser dessuten at denne plagen kun rammer dem som er med i dyrets rike. De kom seg ikke ut i tide slik de fikk henstilling om. Se Åp 18:1-4 . De har med andre ord ikke fått Guds segl i pannen. I tillegg til det tette mørket som omgir dem, kommer de til å bli plaget av forferdelige og langvarige smerter.

6. Hvordan blir disse smertene og deres varighet beskrevet i beretningen om den femte basun? Åp 9:5-6

Svar: «De fikk lov til å dem, men de skulle dem i . Og var som når et menneske blir stukket av en . I de dager skal menneskene søke , men den. De skal lengte etter å få , men døden skal fra dem.»

Merk! De sterke smertene som får mennesker til å bite seg i tungen blir ikke kortvarige. I hele fem måneder skal pinen fortsette under dekket av røyk og formørkelse. Men de er blitt advart!

Se Åp 14:9-11 :

«En tredje engel fulgte dem og med røst: ‘ og av og tar imot på pannen eller hånden, skal av Guds vredes , som er skjenket opp i hans harmes beger; og han skal med og for øynene på de hellige engler og Lammet. fra deres stiger opp i all evighet — verken eller får de , de som og bildet av det og tar dets til

De som har tilbedt dyret og dets bilde i stedet for Skaperen, se Åp 14:6-7 , og som har tatt imot merket, har ikke fått Guds segl i pannen. Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet, men pinen varer i fem måneder uten stans natt eller dag. Det vil ikke finnes noen motgift som kan dempe pinens intensitet.

7. Hvilke eksempler har vi fra plagene i Egypt som minner oss om at Gud kan gjøre forskjell mellom dem han kaller sine og deres fiender hva a): Formørkelse angår? 2. Mos 10:21-23 . Og b): Hva verkebyller angår? 2. Mos 9:8-11

Svar a): «Herren sa til Moses: ‘Rekk hånden opp mot himmelen, skal det komme over , et mørke så at en kan ta på det!’ Moses rakte hånden opp mot himmelen. Da ble det stummende mørkt i i dager. Den ene kunne den andre, og i tre dager var det ingen som torde flytte seg fra sin plass. Men overalt der bodde, var det

EGYPTI1Svar b): «Herren sa til Moses og Aron: ‘ hendene fulle av fra ovnen, og Moses skal kaste det opp i været så farao ser på! skal det bli til over , og støvet skal sette som bryter ut med og fe i .’ De tok sot fra ovnen og gikk fram for farao, og Moses kastet det opp i været. Da kom det både på og fe. Spåmennene var ikke i stand til å møte Moses på grunn av byllene. For det kom på spåmennene som på

Merk! Gud har vist at han har ingen problemer med å skjerme sine egne fra plager som rammer dem som har plaget hans folk. At byller spiller en vesentlig rolle i de fem pinefulle månedene, ser vi i beretningen om den femte plagen ― slik den blir beskrevet i Åp 16:11

«Men og deres fikk dem bare til å himmelens Gud, og de fra sine gjerninger.»

Vanligvis ser det ut til at de samme ulykker, sykdommer og skjebner kan ramme både de som spotter — og de som tror på Gud. Men i aller siste instans skal Gud gjøre en klar og tydelig forskjell på dem som har fått hans segl i pannen. Seglet har en innskrift som sier noe vesentlig om Guds innstilling til dem som får det. Gud forventer noe av dem. Se 2 Tim 2:19 :

«Men Guds grunnvoll , og den har et med denne : ‘Herren ’, og ‘ den som bekjenner Herrens , vende seg ’.»

De som ikke vender seg bort fra urett viser dermed at de ikke har noe med Gud å gjøre.

8. Hvordan beskrev Johannes gresshoppersvermen som gjorde seg gjeldende da den femte engelen blåste i sin basun? Åp 9:7-10

kiowa3sSvar: « var likesom hester til ; på hodet hadde de noe som av gull, og var som . Håret deres var som kvinners hår, tennene som løvetenner, og deres bryst var som av . av var som av hester og vogner som fram til . De hadde med som , og i halene deres lå makten til å i

Merk! Det er ikke lett å forestille seg hva Johannes egentlig så! Kanskje han prøvde å beskrive noe fra vår tids og/eller framtidens våpen materiell. Det må ha vært litt av en utfordring å finne et sammenlignings grunnlag ― sett fra hans ståsted i tid!

9. a) Hva kalles han som er øverst kommanderende for denne hær mønstringen? Åp 9:11 b) Hvordan avsluttes beskrivelsen av den femte plagen? Åp 9:12

Svar a): «Til over seg hadde de , han som på heter Abaddon og på Apollyon.»

Svar b): «Det er nå . Men det kommer enda

Merk! I følge Bibelens fotnote til Åp 9:11 betyr både Abaddon og Apollyon: «Ødeleggeren.» Dermed er vi kommet til enda en indikasjon på hvem stjernen «som var falt fra himmelen ned på jorden» er. Gud har da gitt han ― Satan, så frie tøyler at det da utelukkende er ham som fører ødeleggelse over sine undersåtter. Derfor tales det om en vrede som er «ublandet» — slik vi så i Åp 14:10 . Den er nemlig ublandet med Guds formildende nåde.

DEN SJETTE ENGELEN BLÅSER I SIN BASUN

10. Hvordan innledet Johannes sin beskrivelse av det som skjedde da den sjette engelen blåste i sin basun? Åp 9:13-15

Svar: «Den engelen blåste i sin basun. Da hørte jeg en fra de fire hornene på for Guds åsyn. Røsten sa til den sjette engelen, som hadde basunen: ‘ de fire engler som står bundet ved , den store elven.’ Og de fire engler ble løst, de som stod klar og ventet på , , , , for tredjeparten av menneskene.»

Merk! Det er som gullalteret svarer på spørsmålet som kom fra det 5. seglets martyrer under alteret. Se Åp 6:10 :

«De ropte med høy røst: ‘Hvor vil du , hellige og troverdige Herre, før du holder dom og som bor på , fordi de har vårt

Den sjette basun annonserer at straffedommens time er kommet da utøst blod skal straffes.

11. Hvilken parallell til den sjette basun finner vi i beretningen om den sjette plagen slik den er gjengitt i Åp 16:12

6Svar: «Den engelen tømte sin skål i , den elven. i den bort, så det vei for fra

Merk! Eufrat, «den store elven» nevnes også i denne sammenheng. Bildet av den tørrlagte Eufrat elven som rant tvers igjennom oldtidens Babylon, minner om foranledningen til byens fall. Kyros og hans medo-persiske hær marsjerte inn i byen på det tørrlagte elveleiet. Kort tid i forveien hadde de nemlig omdirigert elven slik at den rant utenom Babylon. I Åpenbaringen blir endetidens Babylon symbolisert med en kvinne som troner over «vannene.» At dette ikke er vanlig Eufrat vann, ser vi i Åp 17:15 :  

«Han sier videre til meg: ‘ du så, der troner, er og og nasjoner og med ulike tungemål.»

Derfor må det være disse «vannene» som «tørker bort.» ― Og det kan skje enten ved at folkemasser vender seg mot henne, slik det antydes i Åp 17:18 , og/eller ved at store folkemasser fra mange nasjoner og tungemål som vannene representer, rett og slett blir drept. (Slik den sjette basun varsler vil skje med tredjeparten av menneskene).

12. Hvilke konger fra Østen kan det derved bli ryddet vei for da? Jer 10:10

Svar: «Men Herren, han er i sannhet Gud, en levende Gud og en . Jorden skjelver for hans harme, kan ikke holde ut hans

Merk! Det er ingen hemmelighet at Gud omtales som konge i Bibelen. Dagen vil komme da hans sønn, Lammet også blir utropt til konge. Denne begivenheten skal vi komme nærmere inn på når vi tar for oss den sjuende basun. Disse kongenes entré har vi sett omtalt i det 6. segl. Se Åp 6:15-16 :

«Kongene på jorden, stormenn og , de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, alle gjemte seg i huler og mellom berghamrer. Og sa til fjellene og berghamrene: ‘Fall over oss og oss for åsyn som sitter på , for

Jesus kom veldig nær å antyde hvilken retning (øst) han skal komme fra, ved det han sa i Matt 24:27 :

«For som lynet i og lyser like til vest, skal det når

13. Hvordan beskrev Johannes hærens størrelse som skal sørge for at tredjeparten av menneskene blir drept og hvilke elementer blir nevnt i forbindelse med deres våpen? Åp 9:16-17  

Svar: « på ryttere som var i deres, var tusen; jeg hørte på dem. Og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut: hadde brynjer som var ildrøde, mørkeblå og svovelgule; hestene hadde som løver, og ut av deres stod og og

Merk! Det nøyaktige antall ryttere i denne hæren ble opplyst å være 200 millioner. Fargene på mennenes brynjer kan være forståelig nok. Men hester med hoder som løver og munner som det stod ild, røk og svovel fra, er det verre med! Det vi kan og bør merke oss er at nettopp disse tre elementene (ild, røk og svovel) blir tatt med i advarselen vi så i Åp 14:10-11 :

«… og han skal pines med og for øynene på de hellige engler og Lammet. fra deres pinsel stiger opp i all evighet…»

Det er all grunn til å ta advarselen i den tredje engelens budskap meget alvorlig!

14. Hvordan ble det presisert overfor Johannes at denne hæren kom til å drepe en tredjepart av menneskene ved hjelp av disse tre elementene? Åp 9:18-19

039Svar: «En av ble av disse , av og og som kom ut av hestenes munn. For deres ligger i , men også i , for deres ligner ormer med hoder, som de menneskene med.»

Merk! Det er mye som tyder på at det som skjer under den 6. basunens plage er en fortsettelse av plagen under den 5. basun. I «halene» ligger makten til å skade (plage eller pine) menneskene med, jfr. med Åp 9:10 , og i «munn» makten til å drepe.

15. Hva sies om dem som ikke ble drept av disse plagene? Åp 9:20-21

Svar: «Men de som fra disse og ikke ble , de , og sluttet ikke å sine henders verk, men de og avgudsbilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som verken kan eller eller . De vendte fra sine og sine , sitt og sine

Merk! Til slutt i dette studiet skal vi merke oss at onde ånder også spiller en sentral rolle i den sjette plagen slik den blir beskrevet i Åp 16:13-14 . Dette skal vi komme tilbake til senere i dette kurset. Vi skal da se nærmere på hva som skjer når de ikke vender om.