18-19 Babylon faller og kongen kommer

JE61631Kvinnen Babylon kommer til å spille en betydelig internasjonal rolle i forbindelse med verdens siste krampetrekninger. Det gjør hun gjennom sine direktiver til politiske instanser slik vi ser i Åp 17:18 :

«Men kvinnen du så, er den store byen som har over jordens konger.»

Hun kommer også til å arbeide intenst (godt hjulpet av demoniske ånder) gjennom sine «døtre» ― enten de er «karismatiske» eller «protestantiske.»  De er blitt skjøger på lik linje med henne, fordi de har adoptert og holder fast ved hennes dogmer og versjon av de 10 bud (i stedet for Guds versjon). Fordi forandringen i Guds bud er så gammel, tror de at den er hellig. De har glemt én ting. Se Jak 4:12 :

«Det er bare som er og , som har makt både til å og til å . Men hvem er du, som dømmer din neste?»

Likevel har de dømt sine medmennesker ― til døden fordi de nekter å holde fast ved tradisjoner og forskrifter og bud som mor til alle skjøgene på jorden har hentet fra hedenskapet og «kristnet.» Derfor regner Gud dem alle som skjøger. De er utro mot ham og hans frelses plan gjennom Jesus Kristus. Deres familie navn er Babylon og samme skjebne kommer til å ramme dem alle.

1. Gud vil så gjerne spare alle dem han kaller: «Mitt folk» (og som befinner seg i Babylonsystemet) for ødeleggelsen som er i anmarsj. Hvordan kommer dette til uttrykk i Åp 18:1-4

Svar: «Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde makt, og ble av glansen omkring ham. Han ropte med veldig røst: ‘Falt, er den store! Den er blitt et for , et tilhold for ånder, ja, en tilflukt for slags og avskyelige fugler. For har drukket av vin, en vredens vin, kongene på jorden har drevet med , og jorden rundt er blitt av hennes overdådige vellevnet.’ Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra fra , , så dere ikke har i hennes og ikke rammes av hennes

Merk! Igjen gjør Bibelfotnoten oss oppmerksom på at Babylon er et dekknavn for Roma, ved å henvise til 1 Pet 5:13 . Men det er fordi byen Roma huser hovedsetet til Vatikanstaten at man kan hevde dette. Det er onde ånder som har inspirert Pavemaktens forandring av Guds bud, samt hennes læresetninger og doktriner som er blitt allemannseie. ― De er blitt godt hjulpet av hennes skjøge-døtre, det andre dyret (USA) og jordens konger. Det er onde ånder som er drivkraften til de «tegn og under» som blir anført som «bevis» på at dette allemannseie stammer fra Gud. De som bøyer seg for hennes åndelige krav kommer til å bli rike, men fattigdom venter dem som nekter. Det vil komme til et punkt da de verken for lov til å kjøpe eller selge. — (Det er en forholdsvis enkel sak å sperre diverse konti i våre dager med dagens datateknologi)! Og til slutt dødsstraff. Det er ikke uten grunn at de fleste vil tenke som i Åp 13:4 :

«… Hvem er som , og kan mot

2. Bibelen gir oss grunn til å tro at svært mange ærlige og oppriktige mennesker vil både høre og ta imot budskapet om å komme seg ut av Babylonsystemet før det er for sent. Det kan virke håpløst å kjempe mot en slik overveldende maktfaktor. Men hvilken innstilling vil de ha til Gud som ligner på den Kaleb hadde? 4. Mos 13:30;14:9  

Svar: «Folket satte seg opp mot Moses, men prøvde å dem. Han sa: ‘Vi vil dra og landet. skal nok det i vår .’ (4. Mos 14:9) Sett dere bare ikke opp , og vær ikke redde i landet; de er ikke mer enn en brødbit for oss. dem; er med oss. Vær derfor ikke redde for dem!»

Merk! Israel folket hadde tilsynelatende alle odds i mot seg, slik vi ser i 4. Mos 13:28-29.33 :

Men folket som bor i landet, er ; byene er og . Der vi også . I Negev bor det amalekitter, i hetitter, jebusitter og amoritter, og ute ved havet og langs Jordan bor kanaaneerne.(v. 33) Der så vi også , av . Vi syntes selv at vi var gresshopper mot dem, og det samme syntes nok .

Kaleb var ikke skvetten! Han visste at han ikke hadde så mye så stille opp med i egen kraft, men det var heller ikke sin egen styrke han satte sin lit til. Mer enn 40 år senere hadde han ikke glemt det han hadde sett da han speidet ut det fruktbare landet. Da Israel hadde inntatt landet, var fjell-landet med kjempene og de store byene fortsatt uinntatt. Dette landet ville han erobre! Se Jos 14:12 :

«Så la meg nå denne som talte om den dagen. Du hørte jo den gang selv at det bor , og at har . Men vil vel være , som har , så får dem

39-59Kaleb regnet med at Gud ville hjelpe ham til å gjøre det umulige. Til å nå et mål som egentlig lå for høyt og som var for stort og overveldende for ham. Slik vil det også være med dem som velger å kjempe i mot dyret og alle dets samarbeidspartnere.

3. Hvilken bønn vil de som velger å stå på Guds side be ― slik Kaleb også må ha gjort? Se Sal 61:2-6

Svar: «Hør mitt klagerop, Gud, lytt til min ! Fra jordens ende roper jeg til deg, for blir . meg på et som er for meg. For du har vært min tilflukt, et til vern mot . La meg alltid få bo i ditt telt og finne ly under vinger. `Sela` Du har jo hørt mine , Gud, du gir meg med dem som frykter navn.»

17-84Merk! Det virker ikke logisk å be Gud om å føre en opp på et fjell som er for høyt for en når hjertet er svakt! Men Gud er mer enn villig til å hjelpe oss til å utføre, og til å oppnå det umulige med hans hjelp. Vi må bare alltid huske hvor vår hjelp kommer fra! Se Sal 121:1-2 :

«… Jeg løfter mine øyne opp mot : Hvor skal komme ? Min kommer fra Herren, han som himmel og jord.»

Så ofte forsøker vi å gjøre Guds vilje på egenhånd — uten at vi ber om Skaperens hjelp. Derfor feiler vi så ofte og derfor kommer vi så ofte til kort. De som kommer opp til denne tiden og dens prøvelser med en Laodikea ånd, har ingen sjanse til å bestå prøven. De trenger å innse sitt enorme behov for guddommelig hjelp før det er for sent ― og be om det. Jesus fortalte sin disippel Peter hva som foregår bak kullissene. Se Luk 22:31-32

«Simon, Simon! har å få som hvete. Men for deg at din måtte . Og når du igjen , da skal du dine brødre.»

Peter sviktet sin Herre og Mester fordi han ikke ba om styrke da Jesus inviterte ham til det. Satans vilje om å sikte oss som hvete er ikke blitt noe mindre nå i forhold til den gang!

BABYLONS SYNDER OG DETS FØLGER

4. Til hvilket nivå vil Babylons synder nå ― og hvilke konsekvenser får dette for henne, og for hver og én som ignorerer oppfordringen om å dra bort fra henne? Åp 18:5-7

Svar: «For hennes rekker opp til , og Gud har husket all den hun har gjort. Gi henne igjen like for like, ja, gi henne dobbelt for alt hun har gjort, og skjenk dobbelt opp til henne i begeret hun selv har . Gi henne så mye og som hun selv gav seg av og . sier til seg selv: ‘Her troner jeg som , jeg sitter ikke som enke, og skal jeg vite av.»

Merk! Når Gud gir beskjed om «synder» og «lovløshet» som har nådd et nivå som han ikke lenger vil tåle, da er det like før det smeller. Dette ser vi var tilfelle på Noahs tid. Se 1. Mos 6:5.11-13 : 

Herren så at menneskenes var . Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var dagen .(v. 11) ble i øyne; den ble full av . Da Gud så på jorden, var den ; for alle mennesker over hele jorden gikk på veier. Da sa Gud til Noah: ‘Jeg har satt meg fore å gjøre på hver levende skapning; for har jorden med . Nå vil jeg dem fra jorden.

046_2Gud sørget for at Noah og hans nærmeste familie ble berget i arken, men de som ikke hadde funnet veien dit inn i tide ble utryddet. De som ikke fjerner seg fra Babylon og hennes synder vil også bli utslettet sammen med henne. Legg merke til syndenivået som vil bli oppnådd i følge Jesus i Matt 24:12

«Og fordi tar , skal bli hos de

Det vanskelig å forestille seg hvordan tilstandene på jorden nødvendigvis da må bli. Kjærlighet har en kraft i seg til å tilgi og til å ha medlidenhet. Når kjærligheten blir kjølig hos de fleste, skal en lete lenge etter forståelse og sympati. Da blir brutal kynisme framtredende.

5. Hvor plutselig blir dommen over det åndelige Babylon iscenesatt? Åp 18:8-10

Svar: «Derfor skal komme på dag: og og hungersnød, og hun skal med . For veldig er Herren som dømmer henne. på jorden, de som har levd med henne i og vellevnet, skal gråte og seg over henne, når de ser stige opp der . Skremt av skal de stå langt borte og rope: ‘Ve, ve deg, du store , du mektige by! På kom dommen over deg.»

Merk! Forskjellen på Babylons være ― og ikke være kommer i løpet av en eneste dag. Når de som hun har forført våkner til erkjennelsen av hva deres forbindelse med henne har kostet, vil de vende seg mot henne og «brenne henne opp med ild.» Våpen med formidabel ildkraft trenger ikke lang tid på å legge henne øde. Vi leste: « På én time kom dommen over deg.»

6. Hvordan beskrives de økonomiske konsekvenser av hennes fall? Åp 18:11-18

Svar: « på jorden skal også gråte og over henne, fordi varene deres : skipslaster av og og edelstener og , av fint lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre, all slags gjenstander av og treslag og kobber og jern og , kanel og krydderier og og salveolje og virak, og olje og fint mel og hvete, storfe og småfe, og vogner og , levende . Og frukten som var din hjertens lyst, er blitt for deg, og dine kostbarheter og din er gått og skal finnes . som med slikt, som har tjent seg , de skal stå langt borte i over hennes , og de skal gråte og og si: ‘Ve, deg, du store , du som var i fint lin og og , og som lyste av og og perler – på er all denne gått .’ Alle som fører skip på havet og de som langs , og alle som har sitt arbeid på , de stod langt borte og ropte da de så fra hennes : ‘Hvor finnes til denne store by?»

Merk! Det er ingen hemmelighet at Pavemakten har en formidabel innflytelse over verdensøkonomien. Hvor stor og omfattende dens betydning er, vil komme for en dag når all hennes rikdom og verdier går tapt i løpet av en eneste time.

7. Hvordan kommer finanstoppene til å reagere på hennes undergang? Åp 18:19

Svar. «Og de strødde støv over hodet og ropte i gråt og : ‘Ve, over den store , hvor alle som har i sjøen, er av hennes – på er den lagt

42-13Merk! Den økonomiske kollaps setter dype spor. Sorgen blir stor for dem som har gjort betydelige investeringer og satset store penger på hennes framgang. Lenge går alt så bra! De som driver handel på hennes premisser, tjener enorme formuer på sine transaksjoner. Men alt skal gå tapt i løpet av en time! Penger brukes på feil måte i endetiden. Større summer burde kommet Guds sak til gode, men nei! Å, så korttenkt! ― De har syndet. Se Jak 4:17 og Ukjent bok 1-6::

«Den som hva han gjøre, men gjør det, han . Og nå, dere ! og klag over all den som skal komme dere! råtner, og klærne blir møllspist; og ruster , og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som . har brukt til å . Men hør: Den lønn dere holdt igjen for som skar åkrene deres, roper høyt, og har nådd fram til Herren Sebaot. har levd i og på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen. Den har dere dømt skyldig og , uten at noen gjør motstand.»

Ved å satse midler på Pavemaktens framgang, har de satset på feil hest. Uskyldige mennesker blir dømt og drept takket være hennes innflytelse. Kristne mennesker med Laodikea ånd som skryter av sin rikdom burde visst at de er satt til å forvalte Guds penger. Se 1 Kor 10:26 :

«For og som , hører til.»

8. Hvordan blir de som har valgt å stå på Guds side oppfordret til å reagere på Babylon kvinnens endelige ødeleggelse? Åp 18:20

Svar: « deg over hennes fall, du himmel og dere , apostler og profeter! For med sin dom har Gud henne for det hun gjorde dere.»

Merk! Det er ikke i ren skadefryd at Guds folk oppfordres til å fryde seg. Se Ordsp 24:17-18  :

« deg når din , du skal ikke juble når han , for at Herren ikke skal se det med og sin ham.»

Grunnen til at de nå kan glede seg, er at denne despotiske makten aldri mer skal få plage noen.

9. Hvordan blir det illustrert og understreket at Babylon byens skjebne er evig, endelig og ugjenkallelig? Åp 18:21-24

Svar: «Da tok en engel opp en , som en kvernstein, kastet den i og sa: ‘ skal , den store , med styrtes ned og finnes . Harpespillere og , fløytespillere og – i deg skal de mer høres. av slag – i deg skal de mer finnes. Kvernen som durer – i deg skal den mer høres. Lampen som lyser – i deg skal den mer skinne. Stemmene av brud og brudgom – i skal de mer høres. For dine var jordens , og med din ble . I denne ble det funnet av profeter og , ja, av alle dem som er blitt myrdet på jorden.»

Merk! Mange har vanskelig for å forstå hvorfor Bibelen uttaler seg så krast om det åndelige trekant systemet som «Babylon byen» representerer. Men det er på grunn av den uhyggelige rollen denne koalisjonen kommer til å spille på tampen av denne verdens historie. ― Til tross for all den talent (musikalsk og ellers), og all den kultur som finnes der. Babylon familien består av en karismatisk form for spiritisme i kristen forkledning (som ikke er annet en trolldom), en frafallen protestantisme og Pavemakten. Disse tre grupperingene kommer til å gå sammen om å tvinge samvittigheten ved hjelp av «tegn og under» og middelalder brutalitet. Dette er noe Gud tar sterkt avstand fra ― og han vil at du skal gjøre det samme.

BABYLONS ØDELEGGELSE GIR SANG OG GLEDE I HIMMELEN

10. Etter at Johannes hadde vært vitne til Babylons ødeleggelse ble hans oppmerksomhet rettet til et mektig kor i himmelen. Hva dreide sangen seg om? Åp 19:1-3

039_3Svar: «Deretter hørte jeg likesom et fra en skare i . De : ! , æren og makten tilhører vår Gud, for sanne og er hans dommer. Han har dømt den store , hun som med sin , og av hennes hånd har han sine tjeneres . Igjen ropte de: ! Røken fra henne stiger opp i

Merk! Bibelfotnoten forteller oss at Halleluja er et hyllingsrop som er kjent fra den jødiske gudstjeneste, og at det betyr: «Lovpris Herren!» Hva har ikke de himmelske hærskarer vært vitne til av Den store Skjøgens arroganse og brutalitet opp igjennom tidene? Endelig er alt det onde hun har stått for og praktisert et avsluttet kapittel.

11. Hvordan kom lettelsen hos de 24 eldste omkring Guds trone til uttrykk da de hørte denne sangen? Åp 19:4-5  

Svar: «De tjuefire eldste og de fire vesener kastet seg da ned og som sitter på , og sa: ‘. !’ Og fra tronen lød det en røst: ‘ vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!»

Merk! De 24 eldste er i fullkommen harmoni med det som kommer til uttrykk i sangen!

12. Hvordan beskriver Johannes det neste han fikk høre i himmelen? Åp 19:6-8

Svar: «Da var det som jeg hørte et stort av , som et brus av og av voldsomme . De ropte: ! For er blitt , vår Gud, Den Allmektige. La oss oss og og gi ham æren. er kommet for Lammets ! Hans har gjort seg i stand, og hun har en av skinnende rent lin. – er de gjerninger.»

Merk! Igjen blir kroningen av jordens rettmessige konge, Jesus Kristus, feiret med et stort kor av stemmer. Ikke nok med at han er blitt konge — det skal også snart holdes bryllupsfest. Det er innbudt en mengde gjester til denne festen, og bruden har gjort seg i stand til høytideligheten. Hun kommer til å bli prydet og preget av de helliges rettferdige gjerninger. Det blir altså ingen unoter ved denne festen. Ikke noe skrål og spott. Vi kommer tilbake til Lammets brud (hustru) når vi skal ta for oss det 21. kapitlet i Åpenbaringens bok.

13. På hvilken måte forstår vi at Johannes ble både overveldet, forfjamset og takknemlig for hvordan alt til slutt kommer til å ordne seg? Åp 19:9-10

Svar: «Så sier han til meg: ‘Skriv: er de som er til Lammets .’ Og han la til: ‘Dette er Guds ord.’ Da jeg meg for føttene hans og ville ham; men han sier til meg: ‘Gjør det! Jeg er en sammen med og dine brødre, de som har Jesu . skal du tilbe!’ — er Ånden som er i

Merk! Det er som om Johannes blir så overveldet av alt han ble vitne til at han glemmer å notere sine inntrykk. Men engelen ville at han skulle skrive at vi er innbudt og hjertelig velkommen til Lammets bryllupsmåltid ― i og med at de innbudte skulle være «salige.» Han forsikret Johannes om at: «Dette er Guds sanne ord.» Kanskje det var denne anledningen Jesus hadde i tanke da han sa det vi leser i Luk 12:35-38 :

«Spenn beltet om livet og hold lampene tent, lik tjenere som venter sin hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner når han ! Sannelig, jeg sier dere: Han skal spenne beltet om livet, la dem gå til og gå fram og dem. Ja, er de som han finner , selv om han først i andre eller nattevakt.»

Selv om Jesus er Kongenes Konge, har han ingenting i mot være «kelner» ved festen! At Johannes ville tilbe engelen som hadde gitt ham innsikt i himmelens hemmeligheter, viser at han må ha vært forfjamset! Men han ble minnet om at engler og mennesker har samme status der hjemme hos Gud og at det bare er Gud som fortjener vår tilbedelse.

KONGEN KOMMER!

14. Hva var den neste scenen Johannes fikk se etter lovprisningen og kongeinnsettelsen i himmelen? Åp 19:11-16

31-11Svar: «Da så jeg himmelen , og se: Der var en hvit ! Han som red på den, heter ‘Trofast og Sannferdig’, for og . Hans øyne er som flammende , og på hodet har han kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. Han er kledd i en kappe dyppet i , og hans navn er ‘Guds Ord’. Himmelens hærskarer følger ham på hvite , kledd i fint lin, og rent. Og ut av hans munn går det et skarpt ; med det skal han . Han skal styre dem med og tråkke vinpressen fylt av vredes-vin, av Guds, Den Allmektiges . På kappen hans, ved hoften, står det skrevet et navn: og

Merk! Tenk å få se synet Johannes fikk se! Himmelen sto åpen og universets konge kom i full galopp ― til hest. Johannes var med på Jesu kongelige ridetur nedover Oljeberget og inn i Jerusalem. Da satt Jesus på et esel ― fordi han kom i fredlig ærend. Men nå kommer verken Kongen eller hans engler (himmelens hærskarer) i fredlig ærend. Han har kledd seg i en kappe dyppet i blod for anledningen. Ikke bare fordi han selv ble utsatt for vold og drap, men også fordi folket han representerer er blitt dømt til døden. Hans fiender har erklært krig. Oppgjørets time er kommet da alle verdslige makter — inklusiv det første og andre dyret, skal få igjen.

15. En invitasjon blir sendt ut til et renovasjonsvesen. — Hvorfor? Åp 19:17-21

Svar: «Og jeg så en engel som stod i solen. Han ropte med høy røst til alle som flyr under himmelhvelvet: ‘Kom hit, kom sammen til Guds store gjestebud! skal få av konger og hærførere og helter, av hester og deres ryttere, av alle mennesker, frie menn og slaver, små og store.’ Da så jeg og jordens konger med sine hærer samlet til mot på hesten og hans hærskarer. Men ble og sammen med det den profeten, han som gjorde i dyrets tjeneste og med alle som tok dyrets og av det. ble de kastet levende i som brenner med svovel. De andre ble med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av deres